Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fra kompensation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fra kompensation

Fra kompensation

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Fra kompensation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fra kompensation

 2. Til aktivitet og deltagelse

 3. Hverdagsrehabilitering og Trænende Hjemmehjælp i praksis

 4. Udvikling og implementering • Trinvis igangsætning (5 faser fra 2008-2012) • Vi går langsomt frem og drager erfaringer mens vi går • Løbende tilretning af model og metoder • Rammer og beskrivelser af lavpraktiskearbejdsgange og opgaver udvikles undervejs

 5. De to rehabiliteringsindsatser Hverdagsrehabilitering Udføres af en specialenhed • Borger med behov for hjælp • Henvendelse fra: • Sygehus • Læge- Pårørende- Borgeren selv Visitator foretager en vurdering og visiterer borgeren til: Trænende Hjemmehjælp Udføres af alle plejegrupper

 6. Selvhjulpne borgere Hverdagsrehabilitering– Et specialteam Nye borgere Private Leveran-dører Trænende Hjemme- hjælp Trænende Hjemme-hjælp Distrikt 1 Trænende Hjemme-hjælp Distrikt 2 Trænende Hjemme-hjælp Distrikt 3 Trænende Hjemme-hjælp Distrikt 4

 7. Målgrupper Hverdagsrehabilitering • Alle nye borgere der efterspørger hjælp og har rehabiliteringspotentiale(= Ca. 1/3) • Borgere der efterspørger pleje eller praktisk hjælp Trænende Hjemmehjælp • Alle borgere der modtager hjælp • Borgere der modtager pleje (% praktisk hjælp)

 8. Organisation (1) Hverdagsrehabilitering • Specialenhed, der dækker hele kommunen(Kommunal) • Intensiv målrettet indsats • Tidsbegrænset indsats • Alle visitatorer visiterer Trænende Hjemmehjælp • Alle medarbejdere i alle plejegrupper (Kommunale og private) • Målrettet indsats • Tidsbegrænset eller varig indsats • Alle visitatorer visiterer

 9. Organisation (2) Hverdagsrehabilitering • 11 hjemmetrænere • 2 sygeplejerske • 1 fysioterapeut • 3 ergoterapeuter • 1-2 planlæggere • Ledelse og fysisk placering på rehabiliteringscenteret • (1 hjælpemiddelterapeut ) Trænende Hjemmehjælp • Alle medarbejdere i pleje-distrikterne • Et tværfagligt team tilknyttet hvert distrikt • 1 ergoterapeut • 1 fysioterapeut • 1 sygeplejerske • 1 assistent • Ledelse og fysisk placering i distrikterne • (1 hjælpemiddelterapeut)

 10. Roller og opgaver Hverdagsrehabilitering • Visitatorer • Terapeuter og sygeplejersker • Hjemmetrænere • Hjælpemiddelterapeut Trænende Hjemmehjælp • Visitatorer • Det tværfaglige team • Trænende hjemmehjælpere • Hjælpemiddelterapeut

 11. Visitator (1) Hverdagsrehabilitering • Udskrivningskonference/ visitationsbesøg i hjemmet • Helhedsvurdering ud fra ”Fælles sprog 2” • Retningsgivende mål (Altid udviklende) Trænende Hjemmehjælp • Kontakt til borger og pårørende om visitationsbesøg / Revurdering • Helhedsvurdering ud fra ”Fælles sprog 2” • Retningsgivende mål(Udviklende eller vedligeholdende mål)

 12. Visitators (2) Hverdagsrehabilitering • Visiterer efter Servicelovens §86 • R-pakker (Rehabiliterende og intensive ydelser til pleje og praktisk bistand) Trænende Hjemmehjælp • Visiterer efter Servicelovens §83 stk.1 • U-tillægspakker(Udviklende og moderat intensive plejeydelser) • C-pakker(Almindelige plejeydelser) Vejledning til ”Fælles sprog 2”: http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_39034/ImageVaultHandler.aspx

 13. Det tværfaglige team(1) Hverdagsrehabilitering • Udredning (COPM) • Opstilling af mål i samarbejde med borger • Udarbejdelse af handleplan for hvordan borgeren støttes i at nå sine mål (Arbejdsanvisninger til hjemmetrænerne) Trænende Hjemmehjælp • Udredning • Opstilling af mål i samarbejde med borger og trænende hjemmehjælper • Udarbejdelse af handleplan for hvordan borgeren støttes i at nå sine mål (Arbejdsanvisninger til trænende hjemmehjælpere)

 14. Det tværfaglige team(2) Hverdagsrehabilitering • ”Motor" ift. rehabilitering og målrettethed   • Faglighed • Facilitator/Coach • Tæt tværfaglig opfølgning • Dokumentation • Evaluere efter behov • Tværfaglige møder • Vurdere borgere m. genoptræningsplan Trænende Hjemmehjælp • ”Motor" ift. målrettethed og rehabilitering • Faglighed • Facilitator/Coach • Evaluere • Efter behov • Min. hver 3 måned • Ved u-pakker hv.2 uge • Gruppemøder

 15. Det tværfaglige team (Kerneopgaverne) • Fokusere på mennesket, hverdagsaktiviteterne og omgivelserne • Lytte til borgerens ”fortælling” om sig selv • Observere, analysere og graduere aktiviteterne • Tage udgangspunkt i nærmeste udviklingszone • Facilitere hjemmehjælperne til øget faglighed generelt og ift. ovenstående, målrettethed, rehabiliterende tænkning mv.

 16. Hjemmetrænere/Trænende Hjemmehjælpere Hverdagsrehabilitering • Kontaktperson deltager i mål-og evalueringsmøder hos borgeren sammen med terapeut • Ansvarlige for at støtte borgeren i træning af ADL-målene, evt. fysisk træning, • Inddrager terapeuter og sygeplejersker efter behov Trænende Hjemmehjælp • Kontaktperson deltager i mål-og evalueringsmøder sammen med èn fra Tværfagligt Team • Ansvarlige for at støtte borgeren i at vedligeholde og evt. udvikle ift. ADL-mål • Inddrager Tværfagligt Team efter behov

 17. Borgerens Plan

 18. 05-01-2012 HPAJ 25-01-2012 HPAJ 25-01-2012 HPAJ 01-02-2012 HPAJ 01-02-2012 HPAJ

 19. 05-01-2012 HPAJ 25-01-2012 HPAJ 25-01-2012 HPAJ

 20. Afgørende for succes –I forhold til borgere og medarbejdere • Medarbejderne deler visionen • Borgeren mødes som ”ekspert i eget liv” • God tid til samarbejdet med borgeren i starten • Ekstra tid til opgaverne hvis nødvendigt • Vedvarende fokus på målrettethed, afslutningskultur og den rehabiliterende tilgang • Gruppemøder • Inddragelse af pårørende og frivillige

 21. Afgørende for succes -Overordnede faktorer • Massivt PR til borgere og pårørende - På mange niveauer og fra mange sider • Fælles vision og ejerskab på tværs af Pleje og Sundhedsafdelingen • Tæt opfølgning på alle ledelsesniveauer

 22. Udfordringer • En ny måde at arbejde og tænke på • Medarbejderne nyorienterer sig, men skal fortsat støttes for ikke at falde tilbage i gamle rytmer • Organisatoriske og kulturelle omlægninger tager tid og kræver vedvarende ledelsesfokus • Omfattende logistik og planlægning • Effektmåling • Motivation af borgere, som tidligere har modtaget kompenserende hjælp

 23. Hvor er vi lige nu, og hvilken vej går vi i Fredericia? • Evaluering af Trænende Hjemmehjælp(Ekstern organisatorisk og økonomisk analyse) • Faggrupper og organisering • Kompetenceudvikling • Implementering af velfærdsteknologi • Udvikling af frivilligområdet • Deltagelse i Socialstyrelsens hvidbogsarbejde

 24. Udvikling og forskning i Danmark Socialstyrelsens Hvidbog (KORA): • Kvalificering og afprøvning af to rehabiliteringsmodeller på ældreområdet Metode: • Kortlægning af kommunernes arbejde og erfaringer • Analyse af målgruppen for rehabilitering • Gennemgang af evidens (Med Københavns Universitet / En ekspertgruppe) Kliniske retningslinjer for Hverdagsrehabilitering

 25. Forskningsspørgsmål for fremtiden • Hvilke fordele og ulemper er der ved forskellige modeller for hverdagsrehabilitering? • Hvordan og hvorvidt kan hverdagsrehabilitering implementeres i den almindelige hjemmepleje? • Hvad er langtidseffekten af hverdagsrehabilitering? • Hvilke faglige redskaber og metoder er anvendeligei arbejdet med hverdagsrehabilitering?