1 / 14

Anotace

Anotace. Materiál je určen žákům 5. ročníku ke zopakování učiva čísel větších než milion, zaokrouhlování na statisíce a miliony a jejich seřazování. Úkolem materiálu je procvičit zaokrouhlování čísel a jejich seřazování. Hory. V následující tabulce najdi. nejvyšší horu nejnižší horu

ismail
Download Presentation

Anotace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Anotace • Materiál je určen žákům 5. ročníku ke zopakování učiva čísel větších než milion, zaokrouhlování na statisíce a miliony a jejich seřazování. • Úkolem materiálu je procvičit zaokrouhlování čísel a jejich seřazování.

 2. Hory

 3. V následující tabulce najdi • nejvyšší horu • nejnižší horu Zkus přiřadit správný kontinent.

 4. Nejvyšší hory světadílů

 5. Nejvyšší hory světadílůřešení

 6. Úkol • Údaje z následující tabulky zaokrouhli na miliony. • Víš, kde bys jednotlivé státy hledal? • Seřaď státy od největšího po nejmenší podle počtu obyvatel.

 7. Počty obyvatel některých států

 8. Počty obyvatel některých států

 9. Státy

 10. Zaokrouhli údaje na statisíce a seřaď státy od největšího po nejmenší

 11. Státy - řešení

 12. Citace • Ilustrace: www.office.microsoft.com

More Related