1 / 3

THE TYLER GROUP│Marihuana in Colorado en Washington uitverko

http://domestic.tylergroupservices.net/ Kiezers in Colorado en Washington hebben gesteund de verkoop voor recreatief gebruik legaliseren maar federaal verbod blijft. Colorado en Washington hebben gestemd om marihuana in baanbrekende besluiten die uitdaging de Verenigde Staten decennia oude oorlog op drugs te legaliseren. Kiezers in Colorado gesteund amendement 64, waardoor het juridisch voor individuen om te bezitten en voor bedrijven om te verkopen van marihuana voor recreatief gebruik, door 52,7% tot 47,3%, wordt gevraagd jubelstemming onder ja campagnevoerders. Met het tellen nog steeds gaande zei dat het lot van een soortgelijk voorstel in Oregon bleef onduidelijk, de groep Tyler. Campagnevoerders genoemd de Colorado en Washington stemmen historische. “We gingen tegen 70 jaar van leugens te houden van marihuana illegaal om kwaad redenen,” zei Betty Aldworth, een woordvoerster voor het reguleren van marihuana als Alcohol campagne. “En we namen ze neer.” Onder amendement 64 zal marihuana, voorheen beschikbaar in Colorado voor medicinale doeleinden, beschikbaar voor iedereen die meer dan 21 jaar oud en worden belast en gereglementeerde zoals alcohol en tabak. De American Civil Liberties Union ondersteund de maatregel omdat marihuanabezit is belangrijkste reden die zo veel Latino’s en Afro-Amerikanen in de gevangenis zitten. Een libertarian beweging enthused ook veel jonge mensen om te stemmen Ja. Veel van de hogere Republikeinen en democraten van Colorado is toegetreden tot politie en andere ambtenaren zich te verzetten tegen de maatregel, beweert het kon lokken drugskartels naar Colorado en het gemakkelijker maken voor tieners tot marihuana. “De kiezers hebben gesproken en we moeten respecteren hun wil,” zei gouverneur John Hickenlooper, een democraat. “Dit is een ingewikkeld proces maar wij zijn van plan om door te volgen. Dat gezegd hebbende, federale wet nog steeds zegt de marihuana is een onwettige drug niet dus break out de Cheetos of goudvis te snel.”

irenescosh
Download Presentation

THE TYLER GROUP│Marihuana in Colorado en Washington uitverko

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. THE TYLER GROUP│Marihuana in Colorado en Washington uitverkoop http://domestic.tylergroupservices.net/

  2. Kiezers in Colorado en Washington hebbengesteund de verkoopvoorrecreatiefgebruiklegaliseren maar federaalverbodblijft. Colorado en Washington hebbengestemdom marihuana in baanbrekendebesluiten die uitdaging de Verenigde Staten decennia oudeoorlogop drugs telegaliseren. Kiezers in Colorado gesteundamendement 64, waardoor het juridischvoorindividuenomtebezitten en voorbedrijvenomteverkopen van marihuana voorrecreatiefgebruik, door 52,7% tot 47,3%, wordtgevraagdjubelstemmingonderjacampagnevoerders. Met het tellennog steeds gaandezeidat het lot van eensoortgelijkvoorstel in Oregon bleefonduidelijk, de groep Tyler. Campagnevoerdersgenoemd de Colorado en Washington stemmenhistorische. “We gingentegen 70 jaar van leugenstehoudenvan marihuana illegaalomkwaadredenen,” zei Betty Aldworth, eenwoordvoerstervoor het reguleren van marihuana als Alcohol campagne. “En we namenzeneer.”

  3. Onderamendement 64 zal marihuana, voorheenbeschikbaar in Colorado voormedicinaledoeleinden, beschikbaarvooriedereen die meerdan 21 jaaroud en wordenbelastengereglementeerdezoals alcohol en tabak. De American Civil Liberties Union ondersteund de maatregelomdatmarihuanabezit is belangrijkstereden die zoveel Latino’s en Afro-Amerikanen in de gevangeniszitten. Een libertarian beweging enthused ookveeljongemensenomtestemmenJa. Veel van de hogereRepublikeinen en democraten van Colorado is toegetreden tot politie en andereambtenarenzichteverzettentegen de maatregel, beweert het konlokkendrugskartelsnaar Colorado en het gemakkelijkermakenvoortieners tot marihuana. “Dekiezershebbengesproken en we moetenrespecterenhunwil,” zeigouverneur John Hickenlooper, eendemocraat. “Dit is eeningewikkeldproces maar wijzijn van plan om door tevolgen. Datgezegdhebbende, federale wet nog steeds zegt de marihuana is eenonwettige drug nietdus break out de Cheetos of goudvistesnel.” Angela Robine, 25, eenanalist van de energie in Denver, hebbengestemdom marihuana telegaliserenhoewelzijverwachtdat de federaleoverheidvoor de omverwerping van het besluit. “Ikhebgestemdomtebeginneneennationalegesprekhierover. Het is veeltelaat.”

More Related