Download
the tyler group marihuana in colorado n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
THE TYLER GROUP│Marihuana in Colorado en Washington uitverko PowerPoint Presentation
Download Presentation
THE TYLER GROUP│Marihuana in Colorado en Washington uitverko

THE TYLER GROUP│Marihuana in Colorado en Washington uitverko

208 Views Download Presentation
Download Presentation

THE TYLER GROUP│Marihuana in Colorado en Washington uitverko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. THE TYLER GROUP│Marihuana in Colorado en Washington uitverkoop http://domestic.tylergroupservices.net/

  2. Kiezers in Colorado en Washington hebbengesteund de verkoopvoorrecreatiefgebruiklegaliseren maar federaalverbodblijft. Colorado en Washington hebbengestemdom marihuana in baanbrekendebesluiten die uitdaging de Verenigde Staten decennia oudeoorlogop drugs telegaliseren. Kiezers in Colorado gesteundamendement 64, waardoor het juridischvoorindividuenomtebezitten en voorbedrijvenomteverkopen van marihuana voorrecreatiefgebruik, door 52,7% tot 47,3%, wordtgevraagdjubelstemmingonderjacampagnevoerders. Met het tellennog steeds gaandezeidat het lot van eensoortgelijkvoorstel in Oregon bleefonduidelijk, de groep Tyler. Campagnevoerdersgenoemd de Colorado en Washington stemmenhistorische. “We gingentegen 70 jaar van leugenstehoudenvan marihuana illegaalomkwaadredenen,” zei Betty Aldworth, eenwoordvoerstervoor het reguleren van marihuana als Alcohol campagne. “En we namenzeneer.”

  3. Onderamendement 64 zal marihuana, voorheenbeschikbaar in Colorado voormedicinaledoeleinden, beschikbaarvooriedereen die meerdan 21 jaaroud en wordenbelastengereglementeerdezoals alcohol en tabak. De American Civil Liberties Union ondersteund de maatregelomdatmarihuanabezit is belangrijkstereden die zoveel Latino’s en Afro-Amerikanen in de gevangeniszitten. Een libertarian beweging enthused ookveeljongemensenomtestemmenJa. Veel van de hogereRepublikeinen en democraten van Colorado is toegetreden tot politie en andereambtenarenzichteverzettentegen de maatregel, beweert het konlokkendrugskartelsnaar Colorado en het gemakkelijkermakenvoortieners tot marihuana. “Dekiezershebbengesproken en we moetenrespecterenhunwil,” zeigouverneur John Hickenlooper, eendemocraat. “Dit is eeningewikkeldproces maar wijzijn van plan om door tevolgen. Datgezegdhebbende, federale wet nog steeds zegt de marihuana is eenonwettige drug nietdus break out de Cheetos of goudvistesnel.” Angela Robine, 25, eenanalist van de energie in Denver, hebbengestemdom marihuana telegaliserenhoewelzijverwachtdat de federaleoverheidvoor de omverwerping van het besluit. “Ikhebgestemdomtebeginneneennationalegesprekhierover. Het is veeltelaat.”