1 / 33

AVTORSKA in SORODNE PRAVICE v MEDIJIH in OGLAŠEVANJU

JAKA REPANŠEK univ.dipl.prav., MBA RePublis d.o.o. AVTORSKA in SORODNE PRAVICE v MEDIJIH in OGLAŠEVANJU. JAKA REPANŠEK univ.dipl.prav., MBA RePublis d.o.o. Bistvena lastnost človekove miselne, v svet naperjene (intencionalne) delavnosti je v tem, da je v svojem jedru zmeraj

iren
Download Presentation

AVTORSKA in SORODNE PRAVICE v MEDIJIH in OGLAŠEVANJU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. JAKA REPANŠEK univ.dipl.prav., MBA RePublis d.o.o. AVTORSKA in SORODNE PRAVICE v MEDIJIH in OGLAŠEVANJU

 2. JAKA REPANŠEK univ.dipl.prav., MBA RePublis d.o.o. Bistvena lastnost človekove miselne, v svet naperjene (intencionalne) delavnosti je v tem, da je v svojem jedru zmeraj neizogibno neločljiva, neodtujljiva od njega samega, je “inalienabilis”. (Anton Trstenjak) CITAT:

 3. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Zametki že v starem Rimu • Leto 1455 • Naravno pravo, francoska revolucija • Monistična teorija • Sodobno avtorsko pravo ZGODOVINA

 4. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. UVODNO 0AVTORSKI PRAVICI • avtorska pravica je avtorjev monopol nad izkoriščanjem avtorskega dela in nad določenimi oblikami razpolaganja s primerki avtorskega dela • Avtor je fizična oseba, ki določeno delo s področja književnosti, znanosti ali umetnosti ustvari

 5. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. Pravice se lahko uredijo s pogodbami »za nazaj«; 2. Materialne avtorske pravice se prenesejo »enkrat za vselej in vse primere«; 3. Študentska napotnica lahko nadomesti (avtorsko) pogodbo; 4. Ustna pogodba velja!; 5. Avtorski honorar v pogodbi ni opredeljen. Določimo ga kasneje…; 10 NAJPOGOSTEJŠIH NAPAK PRI (NE)UPORABI AVTORSKEGA PRAVA V PRAKSI….1

 6. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. Na internetu (pravilneje: »spletu«) ni avtorskih pravic (milejša verzija: na spletu obstajajo avtorske pravice, a jih lahko pridobim neodplačno, saj me ITAK ne morejo ujeti…); Lektorji, asistenti, včasih tudi »šoferji« - tudi lahko delajo preko »avtorske pogodbe« (kaj potem, če v resnici niso avtorji po ZASP?); Za vse so krivi podizvajalci; Pogodbe so malo pomembne in se z njimi ne bomo ukvarjali, ker slabo vplivajo na kreativnost. Nič od zgoraj naštetega ni velik problem, ker se kršitve avtorskih pravic v praksi redko sankcionirajo. 10 NAJPOGOSTEJŠIH NAPAK PRI (NE)UPORABI AVTORSKEGA PRAVA V PRAKSI….2

 7. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. Individualnost je najpomembnejša lastnost avtorskega dela, ki pa ne pomeni absolutne izvirnosti ali novosti kot v primeru patentnega varstva (npr. dva fotografa lahko z istega mesta fotografirata isti motiv z enakim fotoaparatom in filmom). Intelektualnostpo eni strani pomeni, da se v delu odraza človeški duh, njegove misli, občutki, čustva ipd., po drugi strani pa pove, da je avtorsko delo nematerialna dobrina. Avtorsko delo kot stvaritev je lahko le rezultat človekovega ravnanja in ne stroja ali živali. Pomembno je tudi, da gre za dejanje, v katero je vložen določen ustvarjalni napor. Področjeknjiževnosti, znanosti in umetnosti je potrebno razlagati zelo široko. Izraženostpomeni manifestacijo dela v zunanjem svetu tako, da je zaznavno za človeške čute. Ni pa potrebno, da je delo fiksirano na materialnem nosilcu. • 5 POGOJEV: • INDIVIDUALNOST • INTELEKTUALNOST • STVARITEV ČLOVEKA • PODROČJE • IZRAŽENOST

 8. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Avtorsko delo je nematerialna dobrina • Ideje, načela in odkritja niso varovane, prav tako uradna besedila in “ljudske” stvaritve • Pomembno je izkoriščanje (REPRODUCIRANJE) avtorski del AVTORSKO PRAVO V PRAKSI

 9. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Uporaba dela v TELESNI OBLIKI – REPRODUKCIJA • Uporaba dela v NETELESNI OBLIKI – JAVNA PRIOBČITEV • Uporaba dela v SPREMENJENI OBLIKI – PREDELAVA, PRIREDBA MATERIALNE AVTORSKE PRAVICE

 10. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Pravica do: • PRVE OBJAVE • PRIZNANJA AVTORSTVA • SPOŠTOVANJA DELA • SKESANJA MORALNE AVTORSKE PRAVICE

 11. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Pravica do: • Dostopa in izročitve • Javno posojanje • Sledna pravica • Nadomestila za zasebno reproduciranje DRUGE PRAVICE AVTORJA

 12. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • ZAKONITE LICENCE • PROSTA UPORABA: • Pravica do obveščenosti • Pouk • Privatno reproduciranje • Citati • Proste predelave • Baze podatkov • Katalogi, dokazni postopek, preizkus naprav VSEBINSKE OMEJITVE AVTORSKE PRAVICE

 13. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Promet z avtorsko pravico: • Avtorska pravica kot celota, razen (moralne) pravice do skesanja, je predmet dedovanja. • Avtorska pravica kot celota ni prenosljiva. • Avtor ne more prenesti na druge osebe moralnih avtorskih pravic. • Avtor lahko prenese na druge osebe (s pogodbo!) posamične materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja (razen moralnih!). • Prenos posameznih materialnih pravic je lahko prostorsko, časovno in vsebinsko omejen. • Izključni (ekskluzivni) prenos opravičuje imetnika pravice, da uporablja delo ob izključitvi avtorja in drugih oseb. • Neizključni (neekskluzivni) prenos pa omogoča imetniku (materialne) pravice, da uporablja delo poleg avtorja in morebitnih tretjih oseb. AVTORSKA PRAVICA V PRAVNEM PROMETU

 14. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Izključen prenos materialnih AP; • Časovno, prostorsko in vsebinsko neomejen prenos; • Navajanje bruto avtorskih honorarjev; • Zagotovila in jamstva avtorjev; • Natančen opis PREDMETA pogodbe = avtorskega dela, ki se ureja s pogodbo. BISTVENE SESTAVINE POGODB Z AVTORJI

 15. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. Študentska napotnica NI avtorska pogodba; Potrebno je skleniti posebne pogodbe / izjave, s katerimi študenti prenesejo na agencijo (naročnika) ustrezne materialne avtorske pravice. ŠTUDENTI

 16. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. Če pogodba med avtorjem (ali drugim imetnikom materialnih avtorskih pravic) in pridobiteljem materialnih avtorskih pravic (npr. produkcijskim podjetjem, agencijo) ni sklenjena in podpisana v pisni obliki in vnaprej, je potrebno za vsak posamezen primer ugotavljati pogodbeni namen in voljo strank; V dvomu se bo presojalo v korist avtorja; Avtor ima na voljo obsežno pravno varstvo; pogosti so zahtevki za plačilo t.i. “civilnih kazni” “USTNI” DOGOVORI NEPODPISANE POGODBE

 17. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. Klavzula še vedno domuje v številnih “avtorskih” pogodbah; Materialnih avtorskih pravic ni mogoče prenašati “enkrat za vselej in vse primere” Materialne avtorske pravice se prenašajo posamično; Potrebna je opredelitev časa, prostora, morebitnih vsebinskih omejitev prenosa pravic; Pravice, ki se prenašajo s pogodbo, jepotrebno navesti (opisati) posamično (npr. reprodukcija in distribucija v tiskanih medijih, pravica javne priobčitve, radiodifuznega oddajanja, predelava in priredbe ter uporabe dela v spremenjeni obliki…) “ENKRAT ZA VSELEJ IN VSE PRIMERE”…

 18. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. Prenos materialnih avtorskih pravic je lahko časovno in prostorsko omejen; Obseg, trajanje in območje, na katerega se nanaša prenos materialnih avtorskih pravic, je ključnega pomena za izvajanje pogodbenega odnosa med strankami; Vrsta in obseg prenosa materialnih avtorskih pravic mora biti natančno opredeljena v pogodbi. VRSTA IN OBSEG PRENOSA MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC: IZKLJUČNOST PROSTOR TRAJANJE

 19. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. Izključni (ekskluzivni) prenos materialnih avtorskih pravic pomeni, da lahko avtorsko delo uporablja (izkorišča) le pridobitelj, torej takšen prenos izključi tudi avtorja; Neizključni prenos pomeni, da lahko imetnik posamezno upravičenje uporabe avtorskega dela prenese na več pridobiteljev in se torej avtorskega dela ne pridobi v »ekskluzivno« uporabo; Cena prenosa materialnih avtorskih pravic je lahko odvisna od (ne)izključnosti izkoriščanja posameznega avtorskega dela! VRSTA IN OBSEG PRENOSA MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC: IZKLJUČNOST

 20. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Prenos materialnih avtorskih pravic mora biti prostorsko opredeljen. Če ni posebne določbe o prostoru, se ugotavlja pogodbeni namen strank in prostor, ki je za določeno obliko izkoriščanja avtorskih del običajen; • Navedemo lahko: Slovenija, EU, ves svet… • Cena prenosa materialnih avtorskih pravic je lahko odvisna od območij izkoriščanja posameznega avtorskega dela! VRSTA IN OBSEG PRENOSA MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC: PROSTOR

 21. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Trajanje avtorske pravice je omejeno na 70 let po smrti avtorja; • Običajno se časovno obseg uporabe avtorskih del opredeli s časom (1 mesec, 1 leto, ves čas trajanja avtorske pravice) ali z opredelitvijo določenih pričakovanih dogodkov v prihodnosti (1 objava, objava v 15. številki revije…); • Avtorska pravica se deduje! • Prenos materialnih avtorskih pravic za daljše obdobje praviloma zahteva višje denarno nadomestilo! VRSTA IN OBSEG PRENOSA MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC: TRAJANJE

 22. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Potreba po natančni opredelitvi materialnih avtorskih pravic; • Vsebinske, časovne in prostorske omejitve; • Obseg pridobljenih pravic; • Določitev (avtorskega) honorarja – določen ali določljiv? • Tajanje pogodb, pavšalna plačila • Pogodbe civilnega prava / Pogodba o zaposlitvi PRAKTIČNI PRIMERI DOLOČB POGODB O NAROČILU AVTORSKEGA DELA IN DRUGIH POGODB AVTORSKEGA PRAVA

 23. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. IZVAJALCI PROIZVAJALCI FONOGRAMOV FILMSKI PRODUCENTI RTV ORGANIZACIJE ZALOŽNIKI IZDELOVALCI PODATKOVNIH BAZ SORODNE PRAVICE

 24. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • 101. člen ZASP • 10-letna omejitev • “S pogodbo drugače dogovorjeno” • Problematika arhivov in uporabe on-line • Vnos dogovora v pogodbo o zaposlitvi AVTORSKA PRAVICA IN POGODBA O ZAPOSLITVI

 25. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Veliko število avtorskih del v okviru posameznega projekta; • Praviloma avtorska dela nastanejo v soavtorstvu; • Uporaba številnih že obstoječih avtorskih del; • Časovna in prostorska omejenost oglaševalskih kampanj; • Ločevanje med avtorskimi in “neavtorskimi” deli • Pogodbena razmerja je potrebno urediti med: • avtorji in agencijami • agencijami in naročniki • z mediji POSEBNOSTI AVTORSKEGA PRAVA V OGLAŠEVANJU PRIMERI: IZDELAVA IN UPORABA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE PODJETJA; CELOSTNE OGLAŠEVALSKE AKCIJE

 26. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Zagotoviti je potrebno sklepanje ustreznih avtorskih in povezanih pogodb (ali pogodb o zaposlitvi) z: • režiserji, scenaristi… • igralci (IZVAJALCI) – Pogodba o izvedbi (podobna “avtorski pogodbi”) • napovedovalci (izvajalci) • avtorjem glasbe • izvajalci glasbe • manekenkami, manekeni… ODGOVORNOST (POD)IZVAJALCEV “RIGHTS CLEARANCE”

 27. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. Izvajalci, ki jih angažirajo agencije (npr. AV produkcija) so v podobnem položaju kot agencije; Izvajalci na eni strani angažirajo avtorje, na drugi strani pa sklenejo dogovor (o izvedbi) z agencijo; Pogodba med agencijo in izvajalcem je izjemno pomembna, saj določa obseg materialnih avtorskih (in drugih) pravic, ki jih agencija pridobi od izvajalca; Na tem področju v praksi najohlapnejša pogodbena razmerja in posledično največje tveganje. (POD) IZVAJALCI…

 28. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. Agencije so s stališča urejanja avtorskih pravic v najbolj odgovornem položaju; Agencija mora obenem pridobivati pravice intelektualne lastnine (avtorska dela, pravice industrijske lastnine) od tretjih oseb (izvajalci), angažirati avtorje (svoje delavce, honorarne sodelavce) za ustvarjanje avtorskih del ter urediti razmerja z naročniki tako, da lahko ti uporabljajo naročena avtorska dela v dogovorjenem obsegu in trajanju; Naročniki imajo interes pridobiti naročene storitve na način, ki jim omogoča nemoteno uporabo del v dogovorjenem obsegu. AGENCIJE IN NAROČNIKI Nobena oseba ne more na drugo prenesti več pravic, kot jih ima sama!

 29. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. Avtorska pravica pripade avtorju po zakonu, z nastankom avtorskega dela; Ideje po ZASP niso zaščitene (primeri reklamnih idej); Avtorskega dela ni potrebno ali možno “registrirati” kot npr. blagovno znamko; Koristen vpis avtorskih del v register pri AAS – Avtorski agenciji za Slovenijo; Podpis “izjav o nerazkrivanju” pri natečajih in v podobnih okoliščinah. IDEJE NATEČAJI “NEUPORABLJENE” KREATIVNE REŠITVE

 30. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Številna avtorska dela predstavljajo le začetek v postopku pridobivanja in zaščite pravic intelektualne lastnine v posameznih podjetjih; • Intelektualno lastnino posameznega podjetja sestavljajo (materialne) avtorske pravice in pravice industrijske lastnine (blagovne in storitvene znamke, modeli, patenti…); • Celostna grafična podoba podjetij – avtorsko delo kreativne zasnove, grafičnega oblikovanja…registracija znamke v grafični obliki na Uradu RS za intelektualno lastnino; • Pomen časovno neomejenega prenosa pravic, opredelitve uporabe dela v spremenjeni obliki! AVTORSKA PRAVICA V RAZMERJU DO PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE

 31. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • ZDoh-2 • Odvisno razmerje • Neodvisno razmerje • Prenos premoženjske pravice • “Prijava potrebe po sklenitvi pogodb” • Aktualna potreba po spremembi predpisov DAVČNI VIDIKI PRENOSA AVTORSKE PRAVICE – osnovni pojmi

 32. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. • Pomen izobraževanja vseh sodelavcev, ki ustvarjajo ali razpolagajo z avtorskimi deli! • Uporaba kakovostnih (obrazcev) avtorskih in drugih pogodb, ki so prilagojene različnim avtorjem, vrstam avtorskih del in različnim oblikam izkoriščanja avtorskih del; • Preventivno urejanje avtorskopravnih razmerij v oglaševanju je na dolgi rok cenejše in učinkovitejše od kurativnih aktivnosti, ki se vse pogosteje odvijajo na sodišču. ZAKLJUČEK

 33. JAKA REPANŠEK RePublis d.o.o. http://media-forum.si http://mediawatch.ljudmila.org/ http://www.soz.si/ http://www.dz-rs.si/si/aktualno/zakonodaja.html http://www.aas.si/ http://www.wipo.org www.creativecommons.si Nekatere koristne povezave na spletu

More Related