1 / 1

2

2. Weerspreuken. Juni. Niet te koel,niet te zwoel, niet te nat en niet te droog, Juni vult de schuren hoog. Valt op Sint-Barnabas (11/6)veel nat, dan zwemmen de druiven tot in het vat. Rijmspreuken. Ootmoed bevalt, hoogmoed vergalt. Staat gij naar pracht,naar eer en lof,

iren
Download Presentation

2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 2 Weerspreuken Juni Niet te koel,niet te zwoel, niet te nat en niet te droog, Juni vult de schuren hoog. Valt op Sint-Barnabas (11/6)veel nat, dan zwemmen de druiven tot in het vat. Rijmspreuken Ootmoed bevalt, hoogmoed vergalt. Staat gij naar pracht,naar eer en lof, gij staat naar ijdelheid en stof. Spreekwoorden en gezegden Het is alle dagen geen kermis. (Er is een tijd van vermaak,doch ook een tijd van werken.) Prijs den dag niet eer het avond is. (Verheug u niet te vroeg,want zelfs op het laatste ogenblik kan wat het zekerst schijnt,nog mislukken.) Spreekwijzen Klaren wijn schenken. (De zaken juist benoemen,duidelijk zijn mening zeggen,zeggen waar het op staat.) Water in zijnen wijn doen. (Zich een weinig temperen,zijn eisen verminderen.) Erik De Backer

More Related