1 / 16

Veličina i razvojne pretpostavke Srbije

Veličina i razvojne pretpostavke Srbije. js. Veličina zemlje. Z emlje se međusobno razliku po: Površini, B roju stanovnika, GDP (bruto društveni proizvod), O dbrambenoj moći. Podela zemalja. Zemlje se međusobno razlikuju po nabrojenim kriterijumima i shodno tome na svetu postoje:

iokina
Download Presentation

Veličina i razvojne pretpostavke Srbije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Veličina i razvojne pretpostavke Srbije js

 2. Veličina zemlje Zemlje se međusobno razliku po: • Površini, • Broju stanovnika, • GDP (bruto društveni proizvod), • Odbrambenoj moći.

 3. Podela zemalja Zemlje se međusobno razlikuju po nabrojenim kriterijumima i shodno tome na svetu postoje: • Minijaturne zemlje, • Male zemlje, • Srednje zemlje, • Velike zemlje.

 4. Podela zemalja • Sa ekonomskog gledišta, zemlja je velika onoliko koliko iznosi njen bruto domaći proizvod – GDP, bez obzira na njenu veličinu i broj stanovnika! Primer: Švajcarska je mala zemlja po veličini i broju stanovnika, ali je ekonomski jača od mnogo većih zemalja od nje. • Međutim, to ne znači da veličina zemlje i populacija nisu značajni za zemlju. Naravno da jesu, jer se veličina zemlje i broj stanovništva odražavaju na razvojne mogućnosti zemlje. Primer: SAD, Rusija, Kina.

 5. Svet – TOP 5*svi podaci: http://sr.wikipedia.org/sr/ , izvor IMF

 6. Area by country

 7. World population

 8. Svet – TOP 5*svi podaci: http://en.wikipedia.org, izvor IMF

 9. World nominal GDP 2013.

 10. Srbija u svetu

 11. Veličina Srbije*svi podaci: http://sr.wikipedia.org/sr/http://www.sdnt.byethost6.com/Evropa.htm

 12. Karakteristike

 13. Razvojne pretpostavke

 14. Razvojne pretpostavke Srbije • Naša zemlja nije ni suviše mala ni suviše velika (prostorno i populaciono) da bi nailazila na razvojne prepreke. • Naše domaće tržište i sopstveni prirodni resursi su toliki da Srbija treba da bude otvorena prema spoljnjem okruženju i međunarodnom tržištu. • Primer: zemlje poput Švajcarske, Slovenije ili Danske su po veličini i populaciji manje od Srbije, ali po GDP-u (ukupnom i per capita) su veće i nalaze se na visokom stepenu ekonomske razvijenosti.

 15. Značaj međunarodne saradnje • Od prostorne i populacione veličine zemlje NE zavisi njena ekonomska sposobnost za opstajanje u uslovima informatičke privrede i rastuće globalizacije u svetu. • Zemlja ne mora da ima naftu ili druga vredna prirodna bogatstva, pa da bude ekonomski jaka i bogata. • Potrebno je specijalizovati domaću proizvodnju i iskoristiti raspoložive domaće resurse i kapacitete efikasno i kvalitetno, a potom se fokusirati na izvoz takve proizvodnje. Devizama od takvog izvoza finansirati uvoz potrebnih proizvoda. • Našoj zemlji potrebna je veća saradnja sa spoljnim ekonomskim okruženjem. • Cilj: postati članica EU i drugih međunarodnih organizacija.

 16. Razvojni faktori Srbije • Srbija ima veoma povoljan geografski položaj - centralno mesto u regionu Balkana, • Preko teritorije Srbije idu važne međunarodne saobraćajnice, • Srbija je podunavska zemlja (tok Dunava kroz Srbiju je 588 km). • Prostor Srbije odlikuju povoljni prirodni uslovi, značajna poljoprivredna površina, bogatstvo šumom i vodom, turistička atraktivnost i resursna raznovrsnost prostora. • Srbija ima značajan vodni potencijal (površinske i podzemne vode, jezera) za snabdevanje naselja, industrijske potrebe, navodnjavanje plodnog obradivog zemljišta. • Srbija ima značajno rudno bogatstvo uglja i obojenih metala (bakar, olovo i cink) koje predstavlja osnovu proizvodnje i prerade obojenih metala.

More Related