1 / 27

Mapa Barcelona + Sostenible L’Open Green Map de BCN

Mapa Barcelona + Sostenible L’Open Green Map de BCN. El Mapa Barcelona + Sostenible PER QUÈ UN MAPA?. El Compromís ciutadà per la Sostenibilitat , marca el full de ruta envers una ciutat més equitativa, pròspera i autosuficient per als propers 10 anys.

infinity
Download Presentation

Mapa Barcelona + Sostenible L’Open Green Map de BCN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mapa Barcelona + Sostenible L’Open Green Map de BCN

 2. El Mapa Barcelona + Sostenible PER QUÈ UN MAPA? El Compromís ciutadà per la Sostenibilitat, marca el full de ruta envers una ciutat més equitativa, pròspera i autosuficient per als propers 10 anys. Entitats, empreses, organitzacions i ciutadans ja fa anys que treballem junts en aquesta direcció, però encara tenim el repte d’estendre els valors del Compromís. El Mapa Barcelona + Sostenible és una oportunitat única per visualitzar la contribució que cadascú de nosaltres aportem per fer millorar la nostra ciutat, des d’iniciatives petites incipients a grans projectes ja consolidats. També és una eina de reconeixement comunitari de la tasca realitzada i de comunicació i sensibilització.

 3. El Mapa Barcelona + Sostenible QUÈ ÉS EL MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE? • És un mapa que reuneix les iniciatives sòcio-ambientals rellevants de la ciutat.

 4. El Mapa Barcelona + Sostenible QUÈ ÉS EL MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE? • És un projecte col·laboratiu, dinàmic, obert a tothom. A mesura que es construeix, més entitats del tercer sector i altres organitzacions s’hi poden anar involucrant.

 5. El Mapa Barcelona + Sostenible QUÈ ÉS EL MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE? • És un mapa virtual i interactiu (web i app) i una xarxa social per smartphones.

 6. El Mapa Barcelona + Sostenible QUÈ ÉS EL MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE? • És una eina de dinamització comunitària que enforteix i dinamitza la xarxa ciutadana de Barcelona, un projecte participatiu que pretén fomentar la sostenibilitat de la ciutat. Organitzacions socials i ambientals Ciutadania Patrimoni social i natural sobre sostenibilitat

 7. El Mapa Barcelona + Sostenible QUÈ ÉS EL MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE? • És l’Open Green Map de Barcelona. • 850 ciutats • 65 països

 8. El Mapa Barcelona + Sostenible QUÈ ÉS EL MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE? Missió Dinamitzar la cultura de la sostenibilitat de Barcelona a través d’un mapa interactiu, realitzat de forma col·laborativa entre ciutadans, empreses, entitats i administració que mostra iniciatives i/o recursos que contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la construcció d’una estructura social més equitativa i inclusiva i a l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal. Visió Disposar d’una xarxa àmplia de ciutadans i agents socials i ambientals de la ciutat compromesos i connectats que treballen conjuntament per una Barcelona més sostenible. Valors Sostenibilitat Coresponsabilitat Equitat Inclusivitat Innovació Transparència Proximitat

 9. El Mapa Barcelona + Sostenible QUÈ ÉS EL MAPA BARCELONA + SOSTENIBLE? • Objectius estratègics • Avançar en el compromís del teixit social i empresarial envers la sostenibilitat i la cultura col·laborativa, creant espais d’intercanvi, participació i trobada comunitària en el territori. • Fomentar el comportament responsable: la mobilitat sostenible, producció i consum responsable, el respecte pel patrimoni natural i cultural, etc. • Ser un portal de referència per a la ciutadania i esdevenir un element de consulta habitual del patrimoni natural i social i una eina per dinamitzar l’economia verda. • Disposar d’una eina oberta a la participació de la ciutadania i al dinamisme propi de la transformació de la ciutat, recollint i posant en valor les experiències i el coneixement de l’entorn dels veïns i veïnes. • Esdevenir una eina que les entitats ambientals i els equipaments d’educació ambiental vegin útil com a mètode per facilitar l’educació ambiental per la sostenibilitat entre la ciutadania.

 10. El Mapa Barcelona + Sostenible QUI L’IMPULSA? El mapa Barcelona + Sostenible és un projecte compartit entre l’administració, empreses i entitats del tercer sector. Ha estat conceptualitzat per la Societat Catalana d’Educació Ambiental, el Centre de Recerca i Informació sobre el Consumi l’equipament municipal de la Fàbrica del Sol. A juny de 2014, les següents organitzacions formen part del grup de treball que impulsa la realització del mapa:

 11. El Mapa Barcelona + Sostenible COM ENS ORGANTIZEM?

 12. Validació punts dubtosos El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA? • Iniciatives seleccionades principalment a través de processos de participació ciutadana (MAPATGES) • A títol individual també es poden introduir punts d’interès (que cadrà validar), fotografies i relats. Coordinador / Dinamitzador territorial Coordinador Coordinador Grup motor / experts + Persones, empreses i entitats a títol individual

 13. Mapa Relats, fotografies Col·laboradors Actualitat i agenda El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA?

 14. El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA?

 15. El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA?

 16. El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA?

 17. El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA?

 18. El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA?

 19. El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA?

 20. El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA?

 21. El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA?

 22. El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA?

 23. El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA?

 24. El Mapa Barcelona + Sostenible COM FUNCIONA?

 25. El Mapa Barcelona + Sostenible COM PUC INVOLUCRAR-ME? FORMANT PART DEL GRUP MOTOR COORDINANT UN MAPATGE CIUTADÀ / ORGANITZACIÓ A TÍTOL INDIVIDUAL FENT D’AGENT TERRITORIAL EN UN MAPATGE CIUTADÀ I/O ORGANITZACIONS PARTICIPANT EN UN MAPATGE PARTICIPANT COM A EXPERT

 26. El Mapa Barcelona + Sostenible QUAN PUC MAPAR? • Plans i programes marc que poden incorporar l’eina del mapa • Programa Superilles • Plans de turisme de districtes • Eina educativa per les escoles

More Related