Download
arbetsmilj verkets vision n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetsmiljöverkets vision PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetsmiljöverkets vision

Arbetsmiljöverkets vision

221 Views Download Presentation
Download Presentation

Arbetsmiljöverkets vision

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arbetsmiljöverkets vision Kan inte Kan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill Vill inte Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

 2. Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling Det gör vi på flera olika sätt: • I anslutning till våra inspektioner informerar vi om vad FHV kan bidra med… • I samband med att vi ställer krav på åtgärder kräver vi ibland att företagen ska använda FHV i sitt förbättringsarbete… • Vi har en FHV-grupp som årligen träffas för att diskutera gemensamma frågor • Vi deltar på FHV:s olika utbildningar, bl a om nya föreskrifter distriktet i Malmö

 3. Under ett år inspekterar Arbetsmiljöverkets Malmödistrikt ca 6 % av Skånes alla arbetsplatser. 80 % av inspektionerna leder till skriftliga krav. 6 av 10 krav avser systematiskt arbetsmiljöarbete. Krav på riskbedömning dominerar. I ca 10 % av våra kravskrivelser finns krav på att anlita FHV. distriktet i Malmö

 4. Systematisktarbetsmiljöarbete (SAM) Policy mål och rutiner Samverkan § 4 § 5 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper Externsakkunnig hjälp § 12 § 6 Följa uppSAM § 7 Kunskaper, instruktioner § 11 § 8 Åtgärda, handlings -plan och kontrollera Undersöka och bedöma riskerna § 10 § 9 Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud distriktet i Malmö

 5. Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad • Utbildning i SAM, • Utbildning i olika sakföreskrifter; maskiner, kemikalier, belastningsergonomi, buller, vibrationer • Kartläggning och riskbedömning • Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar • Krisstöd • Enskilda samtal medarbetare – psykolog • Stöd till chefer distriktet i Malmö

 6. forts. • Stöd i förändringsarbete • Medicinsk kontroll • Årlig uppföljning av SAM • Hälsofrämjande arbete distriktet i Malmö

 7. Kartläggning och riskbedömning • Psykosociala området; enkäter, intervjuer • Belastningsergonomi; enligt verkets bedömningsmodeller • Yrkeshygieniska mätningar; kemiska ämnen, buller, vibrationer • Ny/ändrad föreskrift … distriktet i Malmö

 8. Modell för bedömning av arbetsställningar  Arbetsmiljöverket

 9. Projekt ”Buller och vibrationer”, Inspektion Syd, jan – febr 2010 604 företag inspekterades 70 % fick skriftliga krav Flertalet krav gällde SAM/riskbedömning och medicinska kontroller. 25 % av företagen fick krav på sig att använda FHV i sitt förbättringsarbete! Bakgrund: AFS 2005:15 ”Vibrationer” trädde i kraft den 1 juli 2005 AFS 2005:16 ”Buller” trädde i kraft den 1 juli 2005 (1992) distriktet i Malmö

 10. Utredning av tillbud, olyckor, sjukdomar • Händelseförlopp • Konkret orsak • Bakomliggande faktorer; SAM: kunskaper, rutiner, riskbedömning, uppföljning distriktet i Malmö

 11. Årlig uppföljning av SAM • Är vår arbetsmiljöpolicy känd? • Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? • Gör vi riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? • Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? • Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? • Förbättringsförslag? distriktet i Malmö

 12. Arbetsmiljöcertifiering (mars 2013) distriktet i Malmö

 13. Tips till nytillträdd chef Be att få se den senaste ”årliga uppföljningen”, alternativt be FHV göra en nulägesanalys av ditt företag!!! distriktet i Malmö

 14. AV:s generella prioriteringar 2013 byggbranschen psykosociala frågor belastningsergonomi systematiskt arbetsmiljöarbete distriktet i Malmö

 15. Nationella projekt 2013 • Kvinnors arbetsmiljö • EU-veckan v.43, Samverkan, ledarskap (tillbud) • Skogen • Unga i arbete • Byggbranschen • Skolan distriktet i Malmö

 16. Nationella projekt, vilka avslutas under 2013 • Hot och våld inom myndighetsutövning • Bemanningsföretag • Screening inom den grafiska branschen distriktet i Malmö