1 / 10

cruse associates news financial issue, POLITIKERE BLANT 1500

EKSKLUSIVE malaysiske toppolitikere, deres familiemedlemmer og velstående medarbeidere er blant dem å eie hemmelighetsfull offshore selskaper i Singapore og de britiske jomfruøyene, ifølge en eksplosiv buffer av lekkasje dokumenter. De inkluderer tidligere statsminister Dr Mahathir Mohamads sønn Mirzan, Federal territorier og Urban velvære Minister Raja Nong Chik Zainal Abidin og Michael Chia, den påståtte 'bagman' for Sabah Chief Minister Musa Aman. Filer, som ble innhentet av Washington-baserte International Confederation av undersøkende journalister (ICIJ) og undersøkt av Malaysiakini, viser mer enn 1500 malaysiere å eie offshore selskaper i Singapore - kalt som den nye Sveits - samt British Virgin Islands (BVI), en internasjonal skatteparadis. ICIJ listen består av en merkelig blanding av Forbes-oppført tycoons, parlamentarikere, pensjonert politikere, embetsmenn og deres ektefeller, medlemmer av kongelige familier, berømte og beryktede forretningsfolk, underverden kingpins og selv tidligere skjønnheten dronninger. Mens noen av de offshore selskapene gjennomføre legitime transaksjoner, er andre sannsynlig å være en del av RM871.4 milliarder anslått av Washington-baserte finansielle vaktbikkje globale finansielle integritet (GFI) å ha vært tapt gjennom illegale kontantstrømrapport over en periode på 10 år. READ MORE ARTICLES AT: http://www.dailymotion.com/video/xyp3g4_cruse-and-associates-tax-reviews-skatteunndragelse-crackdown_news http://www.youtube.com/watch?v=-91e2FQktfQ cruse associates news financial issue

idammel
Download Presentation

cruse associates news financial issue, POLITIKERE BLANT 1500

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CRUSE ASSOCIATESNEWSFINANCIAL ISSUE http://www.malaysiakini.com/news/225857

  2. POLITIKERE BLANT 1500 SOM EIER OFFSHORE SELSKAPER EKSKLUSIVE malaysisketoppolitikere, deresfamiliemedlemmerogvelståendemedarbeidereerblantdem å eiehemmelighetsfull offshore selskaper i Singapore og de britiskejomfruøyene, ifølge en eksplosiv buffer avlekkasjedokumenter. De inkluderertidligerestatsministerDr Mahathir MohamadssønnMirzan, Federal territorierog Urban velvære Minister Raja NongChikZainalAbidinog Michael Chia, den påståtte 'bagman' for Sabah Chief Minister Musa Aman. Filer, sombleinnhentetav Washington-baserte International Confederation avundersøkendejournalister (ICIJ) ogundersøktavMalaysiakini, visermerenn 1500 malaysiere å eie offshore selskaper i Singapore - kaltsom den nyeSveits - samt British Virgin Islands (BVI), en internasjonalskatteparadis. ICIJ listen bestårav en merkeligblandingav Forbes-oppført tycoons, parlamentarikere, pensjonertpolitikere, embetsmennogderes

  3. ektefeller, medlemmeravkongeligefamilier, berømteogberyktedeforretningsfolk, underverden kingpins ogselvtidligereskjønnhetendronninger. Mensnoenav de offshore selskapenegjennomførelegitimetransaksjoner, erandresannsynlig å være en del av RM871.4 milliarderanslåttav Washington-basertefinansiellevaktbikkjeglobalefinansielleintegritet (GFI) å ha værttaptgjennomillegalekontantstrømrapport over en periodepå 10 år.I 2010 alenerapporterte GFI at nær RM200 varmilliarderav dirty money sugesutav Malaysia, setter landetandre bare tilasiatiskeøkonomiskedrivkraft Kina i globalehovedstadenflukt. Lekkasje ICIJ filenegirhemmelige poster av offshore beholdningeravpersonerogselskaper i merenn 170 land ogterritorier. "Hoard avdokumenterrepresenterer den størsteberedskapslageravinnsideinformasjonom offshore systemetnoen gang fremstiltved en medieorganisasjon. Den totalestørrelsenpåfilene, måles i gigabyte, ermerenn 160 ganger størreennlekkasjenav US State Department dokumenteravWikileaks i 2010, sier ICIJ. Men tiltross for omfattendedataeneerdetteikke en fullstendigliste over alle off-shore selskaperrundtom i verden. Faktisk, deter bare toppenavisfjellet. Likevel, den

  4. larmedlemmeravoffentligheten, for allerførste gang, å snike en topp inn hemmelighetsfullverdenav anonym rikdom. VELVÆRE STATSRÅDEN Ifølge de lekkasje dokumentene er Raja Nong Chik, som tilbyr Lempah Pantai Umno sjef, fremtredende aksjonær og direktør for RZA International Corporation, en British Virgin Islands enhet innarbeidet på 21 august 2007, gjennom Singapore. Selskapet er et speilbilde av malaysisk enhet Kumpulan RZA Sdn Bhd, et 1979 grunnla selskap i fast eiendom og aksjer investering. Raja Nong Chik definere offshore enhet med sin far, Raja Zainal Abidin Raja Tachik, en rekke hans søstre og brødre, i tillegg til andre familiemedlemmer. De fleste av dem er også aksjonærer og direktører i Kumpulan RZA Sdn Bhd. Før hans senatorship var Raja Nong Chik en corporate figur som grunnla og klarte et ingeniørfirma i 20 år. Kontaktet av Malaysiakini, bekreftet statsråden at RZA International ble satt opp av sin far, som vil slå 96 i år, "for å holde legitime offshore investeringer for familien". Imidlertid statsråden ikke utdype på offshore investeringer gjort av hans familie

  5. gjennom selskapet. Han la til at RZA International var de-registered i 2009. "Selskapet ble ikke brukt til å skjule aktivitetene til Kumpulan RZA Sdn Bhd, og heller ikke var det pleide å omgå skatter eller skjule transaksjoner utenlands," Raja Nong Chik sa i en e-post til Malaysiakini. DEN TIDLIGERE PMS SØNN Mirzan Mahathir, den eldste sønnen til Mahathir, er også blant de listen ICIJ som direktør og aksjonær av tre off-shore selskaper. Mirzans store kommersielle kjøretøyer i Malaysia er Crescent hovedstaden Sdn Bhd, en investering holdingselskap og uavhengige strategisk og finansiell rådgivende firma. Han er selskapets styreleder og administrerende direktør. En Forbes-oppført entreprenør, Mirzan har en ikke-direktør posisjon i Filippinene-basert San Miguel-gruppen, som har hevet øyenbrynene i muslimsk majoritet Malaysia, som øl-bryggeri er en kjerne bedrifter i San Miguel. En av Mirzan's offshore enheter kalles Crescent Energy Ltd, et Labuan offshore-selskap innlemmet på 16 desember 2003, opprinnelig kalt hovedsakelig Ltd og med en

  6. autorisert aksjekapital av US$ 12 000 (RM37, 000). Mirzan ble en direktør og hovedaksjonær seks dager senere og selskapet ble omdøpt Crescent energi på 16 mai 2008. En annen Labuan offshore selskap, Utara Capital Ltd, der Mirzan er navngitt som eneste aksjeeier og direktør, ble innlemmet den 19 august 1997, med en autorisert aksjekapital på US$ 15 000. Tredje selskapet, Al Sadd investeringer Pte Ltd var også en Labuan offshore selskap. Det ble etablert på den 14 mai, 2009, med en autorisert aksjekapital av US$ 12 000. Mirzan er oppført som eneste aksjeeier og leder av Al Sadd investeringer. Malaysiakini har nærmet seg Mirzans kontor for hans kommentarer på disse offshore selskaper, men hans aide sa han var ute av stand til å svare på saken som han var ute av byen. SABAH 'BAGMAN' En annen fremtredende personlighet på listen er Chia Tien noe, som er bedre kjent som Michael Chia - skyggefulle tycoon i angivelig knyttet til Sabah Chief Minister Musa Aman. Chia, har også tre offshore selskaper som han er oppført som enten som direktør eller aksjonær.

  7. En av dem var CTF International Ltd, med CTF sett på som initialene til Chia er fullt navn. Det ble innlemmet på 18 April 2006, i de britiske jomfruøyene. CTF International fikk beryktet når det ble kalt av varsler nettsted Sarawak rapport over å være en kanal i kanalisering millioner av ringgitt til en Hong Kong-konto som er angivelig knyttet til Musa. Musa (til venstre), har imidlertid nektet noen virksomhet bånd med Chia (til høyre).CTF ble de-registered i 2008. De andre to offshore selskapene eid av Chia er Ravenswood Development Ltd og Ark Capital Technologies Ltd I tillegg vises chias kone Yap Loo Mien og en annen kvinne, som er anklaget for å være hans elskerinne, Yap Siaw Lin, også på listen som nøkkel aksjonærer i tre separate enheter for British Virgin Islands. LoO Mien eid to selskaper - perfekt sinn Incorporated og StarWater Corporation - mens Siaw Lin eid prakt suksess over hele verden Ltd Malaysiakini kontaktet Chia gjennom adressen oppgitt i hans selskapets registreringsdokumenter for kommentarer, men det har ikke vært noen respons.

  8. JERN-KLEDD HEMMELIGHOLD Ifølge en tidligere offiser med av Inland Revenue Board (IRB), skjeve malaysiere parkerte pengene sine offshore for å nyte enten betydelig lavere eller til og med ingen skatt, og hvor inntekten er ulovlig, de er beskyttet av en vegg av hemmelighold. Slike ploys, sa offiseren som var en skatt etterforsker, kan ikke alltid lykkes som Malaysia har en dobbeltbeskatning avtale, med nær 80 land, som gir for utveksling av informasjon på undersøkelser som involverer forebygging eller påvisning av skatteunndragelse eller bedrageri. Dette inkluderer Singapore, der noen av de offshore selskapene er basert. Republikken island har blitt kalt av Sarawak bedriftens advokat Alvin Chong (til høyre) som den "nye Sveits" i en fersk video clandestinely filmet av London-basert NGO Global Witness. Pensjonert offiser, som jobbet med IRB i mer enn 20 år, la til at mens innstillingen av offshore selskaper var, i seg selv ikke ulovlig, slike selskaper kan brukes å unndra seg skatt. "For eksempel en betaling kan gjøres for en tilsynelatende lovlige tjeneste, som rådgivning for anskaffelse av

  9. ubåter, men det er betalt til et selskap som er satt opp i utlandet, hvor mottakeren betaler en lavere skatt. "Singapore og Hong Kong, med corporate skattesatser på omtrent 17 prosent sammenlignet med Malaysia's 25 prosent, er populære parkeringsplasser," han sa, snakker på betingelse han ikke skal navngis. SKATTEUNNDRAGELSE En av metodene for skatteunndragelse ble forklart av Chong i Global Witness video - om hvordan å unngå å betale salgsgevinster skatt på Sarawak's doggy land avtaler. Ifølge den tidligere skatt offiseren inkluderer offshore selskaper ofte mange lag med eierskap gjennom nominerte til å kamuflere og "vann ned leddet" til den opprinnelige eieren. Som sådan, sa han, handlingen om hvordan du konfigurerer offshore selskaper i skatteparadiser ofte reiste varselssignaler. "Noen kan si at deres selskap er satt opp i de britiske jomfruøyene, for eksempel, men pengene de bruker til å definere BVI selskapet, eller enda viktigere, operasjonene som er kanalisert gjennom disse skatteparadiser kunne heve mistanke som ikke ekte og inviterer en IRB-sonde," sa han. "Hvis MACC (malaysiske anti-korrupsjon

  10. kommisjonen), IRB eller politiet vil informasjon fra Singapore visittkort i papirformat, for eksempel Singaporeans er forpliktet til å gi, minst under Malaysia-Singapore DTA (dobbeltbeskatning avtalen)," sa han. Men de fleste skatteparadiser har ikke sluttet seg til DTA avtaler, og de opererer utenfor internasjonale lover. Dessuten, det er også opp til de malaysiske myndighetene å avgjøre om å forfølge saken og søke nødvendig informasjon fra sine kolleger i utlandet. READ MORE ARTICLES AT: http://www.malaysiakini.com/news/225857 http://www.dailymotion.com/video/xyp3g4_cruse-and-associates-tax-reviews-skatteunndragelse-crackdown_news http://www.youtube.com/watch?v=-91e2FQktfQ

More Related