inovativni pristopi zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v podporo dru ini n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inovativni pristopi zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v podporo družini PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inovativni pristopi zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v podporo družini

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Inovativni pristopi zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v podporo družini - PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on

Inovativni pristopi zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v podporo družini. Zaposlovanje, informiranje, svetovanje in izobraževanje. Javni zavod Socio Celje, zanj Alenka Vodončnik , zunanja sodelavka. Prijavitelj in partnerji. Prijavitelj: JAVNI ZAVOD SOCIO, Celje Partnerji:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Inovativni pristopi zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v podporo družini


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inovativni pristopi zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v podporo dru ini

Inovativni pristopi zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v podporo družini

Zaposlovanje, informiranje, svetovanje in izobraževanje

Javni zavod Socio Celje,

zanj Alenka Vodončnik, zunanja sodelavka

prijavitelj in partnerji

Prijavitelj in partnerji

Prijavitelj:

JAVNI ZAVOD SOCIO, Celje

Partnerji:

Dom ob Savinji

Center za socialno delo Celje

Medgeneracijski center Hudinja

Podpora projektu:Mestna občina Celje

Zavod RS za zaposlovanje, OE celje

razlogi za projekt

Razlogi za projekt

Smo v času nastajata dveh pomembnih dokumentov:

Nacionalnega programa socialnega varstva 2011-2015 in

Zakona o socialno varstvenih dejavnostih.

Projekt bo lahko ponudil ministrstvu predloge ali sugestije za spremembo zakonodaje, ki bi v večji meri spodbujala razvoj novih storitev in programov na lokalnem nivoju.

LOKALNO:

- zaradi velikega števila kompetentnih strokovnjakov, ki delujejo v Mestni občini Celje (MOC) v okviru javnih zavodov in drugih izvajalskih institucij,

- glede na interes lokalnega okolja za razvoj storitev, ki jih vsebuje projekt ,

- zaradi podpore Lokalne interdisciplinarne skupine za potrebe starejših (LIK), ki spremlja potrebe na področju storitev in programov socialnega varstva in koordinira izvajalce v MOC bo projekt imel vso potrebno pomoč in podporo.

- ker je okolje pripravljeno na razpravo o tej temi in podrobnejšo raziskavo, saj smo v zadnjih treh mesecih izvedli z uporabniki in obstoječimi izvajalci tri okrogle mize na omenjeno tematiko.

cilji

CILJI

Uvedba novih metod dela, ki imajo namen zagotavljati večjo zaposljivost in socialno vključenost obeh ciljnih skupin (starejših delavcev nad 50 let in prvih iskalcev zaposlitve) bomo prispevali k enakim možnostim na trgu dela.

Vsi kandidati, ki bodo opravili izobraževanje bodo ne glede na to, da se v dvoletni projekt vključi samo 4 brezposelne osebe še naprej spremljani s strani vodstvene ekipe projekta, ki bo evalvirala vse faze projekta in spremljala zaposlitvene možnosti kandidatov, ki so uspešno opravili izobraževanje.

Osebe iz ranljive ciljne skupine bodo pridobile strokovna znanja in praktične izkušnje za izvajanje socialno varstvenih storitev ter podjetniška usposabljanja za možnost samozaposlitve.

Zaposlitve po končanem projektu je mogoče zagotoviti preko »Informacijsko, svetovalna in izobraževalnega centra« ali preko pogodb, v kolikor bi se odločili za s.p. V tem primeru bomo skupaj z ZRSZ organizirali predstavitev za samozaposlitev in finančne spodbude, ki so na voljo v okviru aktivne politike zaposlovanja.

potrebe okolja

POTREBE OKOLJA

Starejši uporabniki bodo potrebovali: prinašanje pripravljenih obrokov (kot samostojno opravilo, ne v paketu storitve pomoči na domu), nakup živil, priprava kurjave, nabava ozimnice, manjša hišna opravila, pranje in likanje, vzdrževanje vrta in okolice, čiščenje stanovanja, organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva, pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanje videza… Vsa ta opravila socialno varstvena storitev pomoč na domu, namreč ne vsebuje.

Zaposleni, ki bodo izvajali omenjena opravila bodo na izobraževanju pridobili ustrezna znanja iz naslednjih področij: smeri razvoja socialnega varstva starostnikov, potrebe starejšega človeka, potrebe dolgotrajno bolnih oseb, zdravo staranje, komunikacija s starejšo osebo, starostna demenca,vzdrževanje osebne higiene, sodelovanje z izvajalci pomoči na domu in patronažo ter svojci, prva pomoč, načela varnosti pri delu, zdrava prehrana… - to je nabor tem, ki se bodo dokončno določile s pomočjo stroke in potreb uporabnikov pred pripravo izobraževanja, ki bo verificiran na Socialni zbornici Slovenije. Kandidati za zaposlitev pa bodo opravili tudi praktični del usposabljanja V Domu ob Savinji.

potrebe okolja1

POTREBE OKOLJA

Družina pa še potrebuje:

pomoč pri premagovanju posledic različnih kriz, v katerih se znajde celotna družina ali posamezni njeni člani ob različnih življenjskih tragedijah ali kritičnih situacijah. Svetovalci bodo pomagali pri izboljšanju samopodobe, pri težavah s komunikacijo, pri vzgojnih, učnih težavah….

Kandidati bodo na izobraževanju pridobili znanja: o dinamiki družine in pristopa delu z družino, o pridobitvi občutka koristnosti, obvladovanje lastnih problemov, izboljšana samozavest in krepitev lastnega psihosocialnega zdravja, pridobivanje znanj in veščin pri delu z uporabniki storitev centra za socialno delo…

Kandidati bodo opravljali tudi praktično izobraževanju na Centru za socialno delo Celje.

potrebe okolja2

POTREBE OKOLJA

Finančno svetovanje:

Starejši ljudje so ( kot je pokazala okrogla miza o nasilju nad starejšimi, ki jo v okviru priprav na Strategijo varstva starejših v MOC organizirala LIK), pogosto izpostavljeni zlorabam, še posebej na področju finančnih zadev. Velikokrat podležejo številnim goljufijam, saj imajo na področju financ bistveno premalo znanja.

Podobno situacijo opažajo tudi na CSD, ti poleg že omenjenih težav opažajo tudi neznanje in negospodarno ravnanje z prejetimi prejemki. Zato velikokrat opozarjajo na potrebo po izobraževanju ljudi s strani neodvisnih svetovalcev, ki bi posameznika naučili usklajevanje izdatkov z dohodki, spremljanje osebnih financ ter finančnega načrtovanja. Njihovo svetovanje bi za te ciljen skupine (upokojenci, prejemniki DSP…) bilo brezplačno in ne bi bilo vezano na ponudbo produktov. Izobraževanje bo zajemalo naslednje vsebine:usklajevanje izdatkov z dohodki, spremljanje osebnih financ, finančno načrtovanje, izbira finančnih sredstev in produktov, informiranost o finančnih trendih…

Ti svetovalci ne bodo nudili svetovanja le prostorih centra, ampak tudi na terenu različnim ciljnim skupinam.

Tudi v Sloveniji po vzoru drugih držav Evropske unije na MF pripravljajo Nacionalni program finančnega izobraževanja, namen katerega je prizadevanje za dvig posameznikove finančne sposobnosti gospodarnega ravnanja s sredstvi. Finančno svetovanje se na ta način v Sloveniji še ne izvaja, zato bi bil ta projekt pilotni.

aktivnosti

AKTIVNOSTI

- naredili podrobnejšo raziskavo potreb (količine in vrste opravil) socialnega servisa,

- izvedli promocijske aktivnosti med potencialnimi uporabniki,

- ustanovili Informacijsko, svetovalni in izobraževalni center (ta naj bi bil lokacijsko vezan na nastajajoče Medgeneracijsko središče, saj bi s svojo vsebino bistveno povečal njegovo ponudbo),

- pripravili izobraževalne programe (vsebino bodo usmerjale potrebe iz raziskave),

- izvedli izobraževanja za kandidate iz ciljne skupine iskalcev prve zaposlitve in starejših delavcev (tri različna izobraževanja, po petnajst kandidatov). Kandidati, ki v času projekta ne bodo zaposlen na projektu bodo dobili veliko uporabnega znanja, ki jim bo kadarkoli omogočalo samozaposlitev,

- v času izvedbe dvoletnega projekta bomo vključili 4 brezposelne osebe (vodja centra in enega za vsak sklop, da bo možno spremljati njihovo delo, ustreznost vsebine izobraževanj in potrebe ter interes uporabnikov storitev),

- mesečna evalvacija projekta,

- vsem, ki so uspešno opravili izobraževanje in jih v tej fazi ni možno vključiti v projekt bomo skupaj z ZRSZ predstavili možnost samozaposlitve za izvajanje socialnega servisa in organizirali krajše izobraževanje, ki jim bo v pomoč,

- na osnovi evalvacije pa bomo proti koncu projekta naredili še krajše dodatno izobraževanje, z potrebno vsebino, ki se je pokazala pri izvajanju socialnega servisa,

- v zadnjem delu projekta bomo okrepili promocijo, da zagotovimo uporabnike tudi po končanem projektu,

- v času projekta se bodo izvedla tudi dva srečanja z resornim ministrstvom (MDDSZ) in dve transnacionalni srečanji in ena strokovna ekskurzija v Sloveniji, ter na koncu projekta Konferenca , namenjena slovenskim občinam, kot prenos dobre prakse.

kazalniki uspeha

KAZALNIKI USPEHA

Načrtovano število v projektu

Število vključenih oseb iz ranljive ciljne skupine 45

Število vključenih oseb iz ranljive ciljne skupine-ženske 60%

Število vključenih oseb iz ranljive ciljne skupine-mladi 70%

Statistična regija, ki bo zajeta v projektu: Celje, Savinjska regija

Št. ustvarjenih delovnih mest – od tega zelenih delovnih mest 4

Drugi konkretni kazalniki:

Število programov usposabljanja 3

3 vsebinski sklopi in na koncu programa glede na potrebe in

evalvacije še krajše dodatno izobraževanje za vsakega od sklopov

Število ustanovljenih Informacijsko, svetovalnih in izobraževalnih centrov 1

trajanje in vrednost projekta

TRAJANJE IN VREDNOST PROJEKTA

Trajanje: 24 mesecev

295.687,50 EUR upravičenih stroškov projekta

hvala za va o pozornost

Hvala za vašo pozornost!

Javni zavod Socio

Kocenova ulica 8

3000 Celje

Tel.: 03 492 40 42

Fax.: 03 492 40 43

www.celje.si/socio.htm