slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T4 TEMPOLY na NY TENA PowerPoint Presentation
Download Presentation
T4 TEMPOLY na NY TENA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

T4 TEMPOLY na NY TENA - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

T4 TEMPOLY na NY TENA. T4 TEMPOLY na NY TENA Voakasika ao anatin’izany ny : FISEHO FITENY HERY MIASA MANGINA FIFANDRAISANA TONTOLO IAINANA. T4 I reto avy no tokony ho ho vakinao : Fitsipika Mifehy ny Fiangonana,Lohan-teny faha-12,pp177-188;189

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

T4 TEMPOLY na NY TENA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. T4 TEMPOLY na NY TENA

  2. T4 TEMPOLY na NY TENA Voakasikaaoanatin’izanyny: FISEHO FITENY HERY MIASA MANGINA FIFANDRAISANA TONTOLO IAINANA

  3. T4 Iretoavy no tokony ho hovakinao: FitsipikaMifehynyFiangonana,Lohan-teny faha-12,pp177-188;189 Tanamasoandron’nyFahasalamana, lohan-teny faha-21, 318

  4. T4 Tsindrio: Tokonyhadioanatinysyivelanynyzanak’Andriamanitra. Tsyafakahoninamiarakaamin’ny loto nyFanahyMasina. Fadynyfampiasanaireokihosotrositrasyfiravaka (FMF,p184 )

  5. T4 Tsindrio: Misytsipikamampisarakanyzanak’Andriamanitrasynyolon’izaotontoloizao. ( Jereony tari-dalana )

  6. T4 Azaavelahiakatrapolipitraireomananafisehomampisalasala ka hananaherymiasa-manginaratsyamin’nymambra. Tsyfitondraao an-tranon’Andriamanitranyfanaon’ izaotontoloizaosadytsyfitondraenyamin’nypolipitrany

  7. Fahatsotsorana Ny fahatsotsorana dia marika fototra hita teo amin'ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito hatramin'ny niorenany. Tsy maintsy ho tso-piaina sy fihetsika lalandava isika. Ny fitiavan-kisehoseho amin'ny ara-pivavahana dia mifanindran-dalana mandrakariva amin'ny fitambotsoran'ny hery ara-panahy. «Tahaka ny fiainan'i Jesosy izay nifanohitra tanteraka» tamin'ny rendrarendra sy ny fidedadedahana tamin'ny androny (Education, p. 87), ka tahaka izany koa ny fahatsorana sy ny herin'ny Hafatra Advantista dia tsy maintsy hifanohitra tanteraka amin'ny fitadiavan-kisehoseho misy eto amin'izao tontolo izao amin'ny androntsika ankehitriny. Ny Tompo dia manameloka «ireo fandaniam-bola mihoa-pampana sady tsy ilaina izay enti-manome fahafaham-po ny fiavonavonana sy ny fitiavan-kideradera.» Testimonies to Ministers, p. 179. Mba hanarahana izany foto-kevitra izany, dia aoka hisy fahatsorana sy fitsitsiana amin'ny lanonana fizarana diplaoma, ny fankalazana fanambadiana atao amin'ny fiangonantsika, sy amin'ny fanompoam-pivavahana rehetra. FMF,p185§3