1 / 8

Reviews by Abney and Associates, Code 85258081704: Abney Ass

http://www.good.is/abney-associates-tips-on-fraud-prevention En av de saker som gjordes enkelt av Internet-teknik är information sharing. Via Internet, människor från hela världen har nu möjlighet att dela och utbyta data i bara klicka på en knapp. Trots geografiska begränsningar tillåter tekniken oss att få tillgång till andra användares information utan konkreta begränsningar. Detta har gjort det möjligt för brottslingar att utföra olaglig dataåtkomst genom åren. Även om flera lagstiftning har antagits för att stärka nationella nätverket försvar mot olagliga dataintrång, fortfarande World Wide Web bristfällig. Därför sätter människors ökande aktivitet på Internet dem till större risker. Bara berätta för folk att styra sin egen internet-aktivitet fungerar inte riktigt. Därför är följande fem praktiska sätt om hur man kan träna effektivt skydd mot identitetsstöld på ens egen. Skydda dig själv från identitetsbedrägeri Innan inlärning av hur du skyddar dig mot identitetsstölder, är det bäst att först förstå hur ID-stöld kan hända. Först och främst måste du vara medveten om att Internet tillåter sömlös åtkomst till dina personuppgifter om du inte är försiktig nog. En tjuv kan agera som en representant från en statlig myndighet och ber dig om vissa konfidentiella uppgifter. Det är viktigt att förstå att dessa tjuvar kan improvisera och enhet verkligen övertygande taktik för hur man får till din information elektroniskt. Tjuvar idag skulle göra använda av virus, phishing-attacker, specialiserade skimming enheter och vilseledande annonser för att övertala dig. De flesta av dem skulle dock föredra gör dådet online eftersom det tillåter anonymitet. Related Article: http://bx.businessweek.com/internet-security/abney-associates-tips-on-fraud-prevention--blogsrediff/1912436800862366699-93401522d789d6247d50f1857bbb5929/ http://www.good.is/posts/abney-associates-tips-on-fraud-prevention-blogs-rediff

hugghughes
Download Presentation

Reviews by Abney and Associates, Code 85258081704: Abney Ass

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Reviews by Abney and Associates, Code 85258081704: Abney Associates Tips on Fraud Prevention http://www.good.is/abney-associates-tips-on-fraud-prevention

  2. En av de sakersomgjordesenkeltav Internet-teknikär information sharing. Via Internet, människorfrånhelavärldenhar nu möjlighetattdelaochutbyta data i baraklickapå en knapp. Trots geografiskabegränsningartillåterteknikenossattfåtillgång till andraanvändares information utankonkretabegränsningar. Dettahargjortdetmöjligtförbrottslingarattutföraolagligdataåtkomstgenomåren. Ävenomfleralagstiftningharantagitsförattstärkanationellanätverketförsvar mot olagligadataintrång, fortfarande World Wide Web bristfällig. Därförsättermänniskorsökandeaktivitetpå Internet dem till större risker. Bara berättaför folk attstyra sin egen internet-aktivitetfungerarinteriktigt. Därförärföljande fem praktiskasättomhur man kantränaeffektivtskydd mot identitetsstöldpåensegen.

  3. Skydda dig självfrånidentitetsbedrägeri Innaninlärningavhur du skyddar dig mot identitetsstölder, ärdetbästattförstförståhur ID-stöldkanhända. Förstochfrämstmåste du varamedvetenomatt Internet tillåtersömlösåtkomst till dinapersonuppgifterom du inteärförsiktignog. En tjuvkanagerasom en representantfrån en statligmyndighetochber dig omvissakonfidentiellauppgifter. Detärviktigtattförståattdessatjuvarkanimproviseraochenhetverkligenövertygandetaktikförhur man får till din information elektroniskt. Tjuvaridagskullegöraanvändaav virus, phishing-attacker, specialiserade skimming enheterochvilseledandeannonserförattövertala dig. De flestaavdemskulle dock föredragördådet online eftersomdettillåteranonymitet.

  4. Därförärattvarauppmärksamochvaksampåtvivelaktigaåtgärderochundersökningaralltidförstasteget till identitetsstöldförebyggande. Efterdet, härär fem konkretasättsomhjälper dig attskydda dig mot identitetsstöld: få en back-up hårddiskfördina filer –It inteärsäkertattlagraalladina filer på en plats bara. Närett virus angriperditt system, kommerattallt i din huvudsakliglagringblismittad. Du blirmycketmottagligaförbedrägliga attacker närdettahänder. Säkerhetskopieraalltidfilenoavsettdär du hållerdem – oavsettom du troratt din email lagringärsäkrare, detäralltidbättreatthålla en back-up någonannanstans. Elektroniskakopiorärinteoförstörbara. De kundefåskadadeockså, ellervärre, hackad.

  5. Varförsiktigochnoggrann i e-post – Malwares skickasoftasom e-postbilagor. Alltidvaraskeptisk till konstigaochtvivelaktigabilagor. Du kommerocksåvillvaranyfiknafrämlingarsom e du. Du skulleintevillheltenkeltgedemdittpersonnummerbaraeftersom de berättaatt du vunnitnågot, vilketkräveridentitetsverifiering. Användarfelkanocksåvaraskadligt – varförsiktig med dinaegnafelockså. Alltidvarauppmärksampåvad du skickarochladdarupp online. Klicka med försiktighet, eftersomdetkanvaranågotsådantsom en avmisstagskickadepersonnummer till en främlingsomuppenbarligenärlåtsassomanställd IRS.

  6. Varförsiktigochnoggrann i e-post – Malwares skickasoftasom e-postbilagor. Alltidvaraskeptisk till konstigaochtvivelaktigabilagor. Du kommerocksåvillvaranyfiknafrämlingarsom e du. Du skulleintevillheltenkeltgedemdittpersonnummerbaraeftersom de berättaatt du vunnitnågot, vilketkräveridentitetsverifiering. Användarfelkanocksåvaraskadligt – varförsiktig med dinaegnafelockså. Alltidvarauppmärksampåvad du skickarochladdarupp online. Klicka med försiktighet, eftersomdetkanvaranågotsådantsom en avmisstagskickadepersonnummer till en främlingsomuppenbarligenärlåtsassomanställd IRS.

  7. Related Article: http://bx.businessweek.com/internet-security/abney-associates-tips-on-fraud-prevention--blogsrediff/1912436800862366699-93401522d789d6247d50f1857bbb5929/ http://www.good.is/posts/abney-associates-tips-on-fraud-prevention-blogs-rediff

More Related