Download
reviews by abney and associates code 85258081704 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reviews by Abney and Associates, Code 85258081704: Abney Ass PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reviews by Abney and Associates, Code 85258081704: Abney Ass

Reviews by Abney and Associates, Code 85258081704: Abney Ass

159 Views Download Presentation
Download Presentation

Reviews by Abney and Associates, Code 85258081704: Abney Ass

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Reviews by Abney and Associates, Code 85258081704: Abney Associates Tips on Fraud Prevention http://www.good.is/abney-associates-tips-on-fraud-prevention

  2. En av de sakersomgjordesenkeltav Internet-teknikär information sharing. Via Internet, människorfrånhelavärldenhar nu möjlighetattdelaochutbyta data i baraklickapå en knapp. Trots geografiskabegränsningartillåterteknikenossattfåtillgång till andraanvändares information utankonkretabegränsningar. Dettahargjortdetmöjligtförbrottslingarattutföraolagligdataåtkomstgenomåren. Ävenomfleralagstiftningharantagitsförattstärkanationellanätverketförsvar mot olagligadataintrång, fortfarande World Wide Web bristfällig. Därförsättermänniskorsökandeaktivitetpå Internet dem till större risker. Bara berättaför folk attstyra sin egen internet-aktivitetfungerarinteriktigt. Därförärföljande fem praktiskasättomhur man kantränaeffektivtskydd mot identitetsstöldpåensegen.

  3. Skydda dig självfrånidentitetsbedrägeri Innaninlärningavhur du skyddar dig mot identitetsstölder, ärdetbästattförstförståhur ID-stöldkanhända. Förstochfrämstmåste du varamedvetenomatt Internet tillåtersömlösåtkomst till dinapersonuppgifterom du inteärförsiktignog. En tjuvkanagerasom en representantfrån en statligmyndighetochber dig omvissakonfidentiellauppgifter. Detärviktigtattförståattdessatjuvarkanimproviseraochenhetverkligenövertygandetaktikförhur man får till din information elektroniskt. Tjuvaridagskullegöraanvändaav virus, phishing-attacker, specialiserade skimming enheterochvilseledandeannonserförattövertala dig. De flestaavdemskulle dock föredragördådet online eftersomdettillåteranonymitet.

  4. Därförärattvarauppmärksamochvaksampåtvivelaktigaåtgärderochundersökningaralltidförstasteget till identitetsstöldförebyggande. Efterdet, härär fem konkretasättsomhjälper dig attskydda dig mot identitetsstöld: få en back-up hårddiskfördina filer –It inteärsäkertattlagraalladina filer på en plats bara. Närett virus angriperditt system, kommerattallt i din huvudsakliglagringblismittad. Du blirmycketmottagligaförbedrägliga attacker närdettahänder. Säkerhetskopieraalltidfilenoavsettdär du hållerdem – oavsettom du troratt din email lagringärsäkrare, detäralltidbättreatthålla en back-up någonannanstans. Elektroniskakopiorärinteoförstörbara. De kundefåskadadeockså, ellervärre, hackad.

  5. Varförsiktigochnoggrann i e-post – Malwares skickasoftasom e-postbilagor. Alltidvaraskeptisk till konstigaochtvivelaktigabilagor. Du kommerocksåvillvaranyfiknafrämlingarsom e du. Du skulleintevillheltenkeltgedemdittpersonnummerbaraeftersom de berättaatt du vunnitnågot, vilketkräveridentitetsverifiering. Användarfelkanocksåvaraskadligt – varförsiktig med dinaegnafelockså. Alltidvarauppmärksampåvad du skickarochladdarupp online. Klicka med försiktighet, eftersomdetkanvaranågotsådantsom en avmisstagskickadepersonnummer till en främlingsomuppenbarligenärlåtsassomanställd IRS.

  6. Varförsiktigochnoggrann i e-post – Malwares skickasoftasom e-postbilagor. Alltidvaraskeptisk till konstigaochtvivelaktigabilagor. Du kommerocksåvillvaranyfiknafrämlingarsom e du. Du skulleintevillheltenkeltgedemdittpersonnummerbaraeftersom de berättaatt du vunnitnågot, vilketkräveridentitetsverifiering. Användarfelkanocksåvaraskadligt – varförsiktig med dinaegnafelockså. Alltidvarauppmärksampåvad du skickarochladdarupp online. Klicka med försiktighet, eftersomdetkanvaranågotsådantsom en avmisstagskickadepersonnummer till en främlingsomuppenbarligenärlåtsassomanställd IRS.

  7. Related Article: http://bx.businessweek.com/internet-security/abney-associates-tips-on-fraud-prevention--blogsrediff/1912436800862366699-93401522d789d6247d50f1857bbb5929/ http://www.good.is/posts/abney-associates-tips-on-fraud-prevention-blogs-rediff