model sebahodnotenia kvality koly a jeho vyu itie v praxi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Model sebahodnotenia kvality školy a jeho využitie v praxi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Model sebahodnotenia kvality školy a jeho využitie v praxi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Model sebahodnotenia kvality školy a jeho využitie v praxi - PowerPoint PPT Presentation


 • 300 Views
 • Uploaded on

Model sebahodnotenia kvality školy a jeho využitie v praxi. Národný projekt „ Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.“ Mgr. Zuzana Lukačková ŠŠI. Genéza vzniku. študijné pobyty – UK-Škótsko, Holandsko

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Model sebahodnotenia kvality školy a jeho využitie v praxi' - hova


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
model sebahodnotenia kvality koly a jeho vyu itie v praxi

Model sebahodnotenia kvalityškoly a jeho využitie v praxi

Národný projekt

„ Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.“

Mgr. Zuzana Lukačková ŠŠI

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

gen za vzniku
Genéza vzniku
 • študijné pobyty – UK-Škótsko, Holandsko
 • spolupráca so zahraničnými inšpektorátmi v SICI (profesijná platforma inšpektorátov),
 • štúdium zahraničných zdrojov, skúsenosti z ČR - projekt Cesta ke kvalitě
 • zahraničná inšpirácia –
 • národná potreba - vnútorná motivácia, priame zadanie MŠVVaŠ
hodnotenie kvality k l v sr
Hodnotenie kvality škôl v SR
 • Krátky exkurz do slovenskej pedagogickej reality
 • Prečo teraz?
 • Pre koho?
 • Ako?
 • S akým cieľom a očakávaním?
pre koho je sebahodnotenie
Pre koho je sebahodnotenie?
 • Pre školu samotnú – vedenie, učitelia, žiaci - rodičia (iní aktéri)
 • rozvoj školy vo vnútri i navonok – spätná väzba o kvalite práce
 • objektívne informovanie o aktivitách i plnení poslania školy,
 • podklad pre správne i kontrolné orgány
z kladn v chodisk o ktor sa opiera navrhovan model sebahodnotenia
Základné východiská, o ktoré sa opiera navrhovaný model sebahodnotenia:
 • Vonkajšie hodnotenie a sebahodnotenie založené na overených údajoch.
 • Hodnotenie a sebahodnotenie ako rozvojová perspektíva.
 • Poznanie, že kvalita vzdelávacej služby sa rodí a realizuje lokálne v školách.
 • Vnímanie školy ako neustále sa zlepšujúcej učiacej sa komunity („dôležitý je trend, nie súčasný stav“).
 • Vyváženosť vonkajšieho a vnútorného hodnotenia školy.
 • Citlivosť na kultúru a hodnoty školy.
 • Rešpektovanie cieľov a priorít školy.
hodnotenie extern a sebahodnotenie kvality k l
Hodnotenie (externé) a sebahodnotenie kvality škôl
 • základné črty - charakteristika
 • Rozdiely – tvrdé a mäkké dáta
 • Porovnanie – pohľad zvonka a zvnútra
 • poznanie silných a slabých stránok
 • cesta zlepšenia – posun vpred
realiz cia z meru aktivity 2 2
Realizácia zámeru aktivity 2.2.
 • v 3 výstupoch – t.č. pilotná verzia!
 • Východiská, požiadavky, potrebya očakávania
 • tvorby modelu a manuálu
 • Reflexia – spätná väzba – dopracovanie na základe skúseností pilotných škôl
expertn t m
Expertný tím
 • tvorcovia pod vedením odborného garanta doc. V. Rosu, CSs.
 • ŠŠI ako externý hodnotiteľ kvality vzdelávania – jeho zamestnanci a manažéri  
 • externí odborní zamestnanci – experti z oblasti pedagogického výskumu a praxe
i podkladov t die
I . Podkladové štúdie
 • autori externí zamestnanci v spolupráci so zamestnancami ŠŠI:
 • RNDr. Miloš Novák

Ing. Andrej Opálený, PhD.

 • doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD. (odborný garant)
 • PaedDr. Mária Škodová, PhD.
 • PaedDr. Mária Uhereková, PhD.
 • doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc
 • východisko - oboznámenie sa s problematikou
 • obsiahlosť a náročnosť procesov
i podkladov t die1
I. Podkladové štúdie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

 • základ modelu a manuálu podľa cieľov projektu.
 • Analýzu pedagogických a právnych v oblasti evalvácie škôl v SR
 • Teoretické východiská tvorby modelu sebahodnotenia
 • Problematiku hodnotenia a sebahodnotenia – rôzne prístupy
 • Prehľad o deklarovaných vonkajších a vnútorných cieľoch hodnotenia a sebahodnotenia
 • Analýzu modelov a nástrojov merania kvality školy v 3 vybraných krajinách EÚ (Škótsko, Wales a Holandsko)
 • Prehľad kľúčových javov, vlastností, posudzovaných činností – hodnotenia a sebahodnotenie ako systém
ii model sebahodnotenia
II. Model sebahodnotenia
 • jadro výstupu:
 • prístupy k sebahodnoteniu škôl v zahraničí (Wales, Škótsko a Holandsko)
 • návrh modelu sebahodnotenia
 • právne i pedagogické prostredie v SR
 • návrh odporúčaní a opatrení pre rôzne úrovne správy školstva
iii manu l sebahodnotenia
III. Manuál sebahodnotenia
 • operacionalizácia procesov sebahodnotenia,
 • ciele sebahodnotenia školy v prehľade
 • indikátory pre oblasti sebahodnotenia
 • základné inštrukcie, návody a prístupy
 • nástroje na uskutočňovanie procesov
 • ukážky
sebahodnotenie charakteristika
Sebahodnotenie - charakteristika
 • dlhodobý, náročný proces - zvyšuje kvalitu poskytovaného vzdelávania
 • zmysluplný – ak ho škola príjme za svoj cieľ
 • systematické a systémové riešenie – nástroj autonómie školy
 • ciele, metódy a formy – volia si školy
pre o robi sebahodnotenie
Prečo robiť sebahodnotenie
 • poznanie silných a slabých stránok organizácie
 • motivácia učiteľov k osobnej zaangažovanosti
 • pochopenie vnútorných mechanizmov a procesov v škole
 • vnútorná potreba dialógu vo vnútri i navonok pri plnení spoločných cieľov
 • prestíž školy – kvalita – objektivizácia jej hodnotenia
 • podklady pre externé hodnotenie školy
ciele sebahodnotenia
Ciele sebahodnotenia
 • Jasne a stručne formulované
 • Špecifikovateľné a merateľné
 • Aktivizácia všetkých zúčastnených
 • Stratégia – stanovenie časového intervalu
jadro modelu sebahodnotenia dom ny oblasti indik tory
Jadro modelu sebahodnoteniaDomény – oblasti - indikátory

Výstupy z edukačných procesov: Študijné výsledky

Osobný a sociálny rozvoj

Ciele žiakov

Procesy na úrovni triedy: Čas a prostriedky na učenie sa

Kvalita učenia sa a vyučovania

Podpora pri učebných problémoch

Procesy na úrovni školy: Škola ako miesto na učenie

Škola ako sociálne miesto

Škola ako odborné miesto

Vzťahy s prostredím: Škola a domov

Škola a spoločenstvo

Škola a orientácia žiakov

indik tory pre oblasti sebahodnotenia
Indikátory pre oblasti sebahodnotenia
 • vychádzajú z navrhnutého modelu sebahodnotenia a jeho filozofie:
 • ŠKOLA – rozhoduje o oblastiach sebahodnotenia a výbere indikátorov (otázok)
 • dopĺňa o vlastné námety
 • ŠKOLA – má pozvať školskú komunitu a svoje okolie na diskusiu o kvalite a rozvoji školy.
aktivity met dy a n stroje sebahodnotenia koly
AKTIVITY, METÓDY A NÁSTROJE SEBAHODNOTENIA ŠKOLY

Odporúčané(voliteľné) aktivity, metódy, charakteristika, spôsoby použitia, ich výhody a nevýhody:

Príklady: rozhovory,dotazníky, ankety, prieskum, pozorovanie, tieňovanie, portfólio, zbieranie údajov, rozbor dokumentov, fotografie, obrázky ,pohľad kolegu – kritický priateľ...

f zy procesu sebahodnotenia
Fázy procesu sebahodnotenia
 • (pomôcka – aj iné varianty):
 • Motivačná - potreba sebahodnotenia – získanie podpory – riaditeľ?
 • Prípravná - premýšľanie, konkretizácia, výber kritérií, indikátorov
 • Realizačná – postupy - výber premenných, meranie, zber údajov
 • Hodnotiaca – vyhodnotenie údajov, spracovanie správy
 • Korektívna – zavŕšenie procesu, opatrenia, prehodnocovanie, inovácie
etapy sebahodnotenia
Etapy SEBAHODNOTENIA
 • Potreba – predstava
 • Formulácia cieľa – Čo chceme dosiahnuť?
 • Mapovanie podmienok – Ako sme na tom?
 • Plánovanie činnosti - Ako a s kým dosiahnuť cieľ?
 • Premyslenie postupu – plánovanie krokov – Ako na to?
 • Časový harmonogram – realizácia krokov v časovom slede Kedy to urobíme?
 • Výber prostriedkov – Ako to urobíme?
 • Uskutočnenie plánu – realizácia sebahodnotenia
 • Spracovanie a vyhodnotenie získaných výsledkov – Ako to vyhodnotíme, analyzujeme a interpretujeme?
 • Porovnanie výstupov s pôvodným zámerom Zistili sme čo sme potrebovali? Ako ďalej?
6 krokov sebahodnotiaceho procesu
6 krokov sebahodnotiaceho procesu
 • Výber domén a oblastí hodnotenia – stanovenie cieľov
 • Dohodnutie hodnotiacich kritérií a indikátorov kvality
 • Plánovanie postupu, zberu údajov, analýzy a hodnotenie údajov
 • Zbieranie a spracovanie údajov
 • Analýza a hodnotenie údajov
 • Správa o sebahodnotení, návrh opatrení a plánovanie ďalších krokov
postup spracovania dajov anal za a interpret cia
Postup spracovania údajov, analýza a interpretácia
 • etapy spracovania údajov - kvantitatívne, kvalitatívne– prepis, štatistické spracovanie
 • analýza výsledkov- interpretácia údajov (kontext školy)
 • predpokladné výsledky sa potvrdia, vyvrátia –iné návrhy - diskusia
 • plánovanie rozvoja školy – opatrenia, zlepšenie
 • kontext ďalšieho smerovania - interval sebahodnotenia
v stupy sebahodnotenia
Výstupy sebahodnotenia
 • Výstup: smerom dovnútra (priorita)
 • aj smerom von
 • Dovnútra – pre samotné zlepšenie školy – základné identifikátory
 • Smerom von -SPRÁVA o sebahodnotení – - forma, štruktúra a význam
navrhovan trukt ra spr vy 1 alebo opakovan sebahodnotenie
Navrhovaná štruktúra správy ( 1. alebo opakované sebahodnotenie):
 • charakteristika – školy – stanovené priority a ciele
 • oblasti sebahodnotenia
 • vybrané indikátory
 • použité aktivity, nástroje, metódy hodnotenia, zdroje info
 • opis priebehu procesu sebahodnotenia
 • zhrnutie informácií– prehľad výstupov v oblastiach
 • formulácia záverov, cieľov a opatrení....
 • organizačné zabezpečenie realizácie opatrení (harmonogram – personálne)
 • plánovanie ďalších krokov – ďalšia fáza sebahodnotenia
podnety pre slovensko realiz cia n rodnej strat gie
Podnety pre Slovensko – realizácia národnej stratégie
 • zhodnotenie zahraničných podnetov a skúseností – vhodnosť ich aplikácie
 • intenzita podpory štátnej správy a samosprávy ( hodnotiace nástroje aj v elektronickej forme, podporné dokumenty, príklady dobrej praxe).
 • postupnosť implementácie – permanentná korekcia
 • budovanie dôvery – vertikálne i horizontálne
 • atmosféra v spoločnosti – kultúra spolupráce
 • stimulovanie škôl na ceste k zlepšovaniu - EXCELENTNOSTI
 • kvalita sa rodí zvnútra – dobrá vôľa
 • previazanosť modelov externého a interného hodnotenia kvality škôl a vzdelávania
 • inšpekčný rámec – indikátory kvality
 • uvedomenie si podstaty rozdielnosti pohľadov/prístupu
 • (kvantitatívne – objektívne údaje versus subjektívne – kvalitatívne údaje)
odpor ania cesta k spechu
Odporúčania - cesta k úspechu
 • inštitucionálne zabezpečenie vzdelávacieho systému,
 • poradenské a vedeckovýskumné kapacity –

prezentácia zahraničných skúseností,

 • opatrnosť v procesoch decentralizácie samosprávy,
 • školské samosprávy, Rady školy
 • stimulácia inovatívnej aktivity
 • neskúsenosť a nestabilnosť administratívy
 • majstrovstvo komunikácie
 • dobrovoľnosť a podpora
 • vytváranie pozitívnej atmosféry na školách
 • zmysluplnosť sebahodnotenia a jeho chápanie
ako na to 7 krokov
Ako na to – 7 krokov:
 • vypracovať národný rámcový model

sebahodnotenia

 • pripraviť internetový portál s nástrojmi sebahodnotenia
 • podporiť experimentálne overovanie modelu (Prečo to máme vlastne robiť?)
 • program profesionálneho rozvoja pedagógov
 • podpora/inštitucionalizácia poradenského servisu
 • validizácia sebahodnotenia (pre ŠŠI, verejnosť, zriaďovateľa)
 • legislatívna úprava podmienok a procesov sebahodnotenia
synergia cesta k spechu
Synergia – cesta k úspechu
 • vytvárať pozitívnu atmosféru spolupráce:
 • na pracovisku, v systéme a v spoločnosti
 • motivovať záujem verejnosti
 • hodnotiť kvalitu práce na všetkých úrovniach
 • spoločne plánovať
 • stratégiu zlepšenia kvality
 • Ak chceš priniesť zmenu- začni u seba.
slide30
Ďakujeme za pozornosť!
 • Ďalšie informácie na stránke ŠŠI
 • www.ssiba.sk
 • Kontakt:
 • Mgr. Zuzana Lukačková
 • Zuzana.lukackova@ssiba.sk