zhp najwa niejsze informacje podstawowych dokument w n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZHP najważniejsze informacje podstawowych dokumentów PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZHP najważniejsze informacje podstawowych dokumentów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ZHP najważniejsze informacje podstawowych dokumentów - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

ZHP najważniejsze informacje podstawowych dokumentów. Autor: ćwik Michał Dymecki. Czym w ogóle jest ZHP?. Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku publicznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZHP najważniejsze informacje podstawowych dokumentów' - honorato-berger


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
czym w og le jest zhp
Czym w ogóle jest ZHP?
 • Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku publicznego.
 • ZHP posiada osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają także chorągwie jako terenowe jednostki organizacyjne.
organizacja z charakterem
Organizacja z charakterem…
 • ZHP działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego.
 • ZHP nie patrzy na twoje pochodzenie, rasę czy wyznanie. ZHP cieszy się z różnorodności członków. ZHP jest dobrowolnym stowarzyszeniem.
 • ZHP jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.
 • ZHP jest członkiem światowej rodziny skautowej zrzeszonej w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM), Światowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) i Międzynarodowym Bractwie Skautów i Przewodniczek (ISGF).
misja wychowanie
Misja = wychowanie
 • Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
 • ZHP wychowuje młodych ludzi, na odpowiedzialnych i świadomych obywateli. Wychowuje młodzież zgodnie z zasadami i wartościami zawartymi w Prawie Harcerskim.
slide5
Cele
 • Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju
 • Kształtowanie osobowości człowieka
 • Upowszechnianie i umacnianie podstawowych wartości (wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni)
 • Budowanie przyjaźni ponad podziałami rasowymi, wyznaniowymi i narodowościowymi
 • Pogłębianie wiedzy i miłości do natury
metoda harcerska odznacza si
Metoda harcerska odznacza się:
 • pozytywnością
 • indywidualnością
 • wzajemnością oddziaływań
 • dobrowolnością i świadomością celów
 • pośredniością
 • Naturalnością

ZHP wspiera rozwój przez:

 • Przyrzeczenie i Prawo
 • uczenie w działaniu
 • uczestnictwo w małych grupach
 • stale doskonalony i stymulujący program
zasady harcerskiego wychowania to
Zasady harcerskiego wychowania to:
 • Służba
 • Braterstwo
 • Praca nad sobą
wsp praca i wsparcie
Współpraca i Wsparcie
 • ZHP współpracuje z organami władzy państowej, administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, Wojskiem Polskim oraz innymi służbami mundurowymi, Kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, a także z organizacjami społecznymi i podmiotami,których cele i działalność nie są sprzeczne z celami ZHP.
 • ZHP korzysta ze wsparcia rodziców i pomocy ruchu przyjaciół harcerstwa
cz onkostwo
Członkostwo
 • Członkiem ZHP jest się od chwili wyrażenia woli przynależności do organizacji i otrzymania przydziału służbowego.
 • Członkowie ZHP dzielą się na:
 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających.
cz onkowie zwyczajni
Członkowie zwyczajni
 • Członkiem zwyczajnym ZHP może zostać każdy, kto wyrazi wolę przynależności do ZHP i działania zgodnego z zasadami i celami Związku
 • Osoby do lat 16 mogą należeć do ZHP za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
 • Cudzoziemcy, mieszkający stale lub czasowo w Polsce, mogą być członkami ZHP
cz onkowie wspieraj cy
Członkowie wspierający
 • Członkami wspierającymi ZHP są:
 • osoby pełnoletnie, wyrażające wolę stałej współpracy i pomocy jednostkom organizacyjnym ZHP,
 • osoby prawne, w szczególności stowarzyszenia przyjaciół harcerstwa.
 • Uzyskanie przydziału służbowego przez członka wspierającego następuje po podpisaniu porozumienia. Zasady dotyczące porozumień w sprawie praw i obowiązków członków wspierających określa Główna Kwatera ZHP.
w adze hufca
Władze : Hufca
 • Zjazd Hufca
 • Komenda Hufca
 • Komendant Hufca
 • Sąd Harcerski Hufca
w adze chor giew
Władze: Chorągiew
 • zjazd chorągwi
 • rada chorągwi
 • komenda chorągwi
 • komendant chorągwi
 • komisja rewizyjna chorągwi
 • sąd harcerski chorągwi
w adze naczelne
Władze Naczelne
 • Zjazd ZHP
 • Przewodniczący ZHP
 • Rada Naczelna ZHP
 • Główna Kwatera ZHP
 • Naczelnik ZHP
 • Centralna Komisja Rewizyjna ZHP
 • Naczelny Sąd Harcerski ZHP
maj tek
Majątek
 • Majątkiem ZHP powstaje ze składek członkowskich, , darowizn, zapisów i spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Związku, dochodów z ofiarności publicznej oraz dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne oraz podmioty gospodarcze
 • Majątek ZHP służy do prowadzenia działalności statutowej Związku i nie może być użyty do innych celów lub w sposób sprzeczny ze Statutem ZHP.
maj tek1
Majątek
 • Na majątek wspólny ZHP składa się majątek chorągwi będący w dyspozycji chorągwi oraz pozostały majątek Związku będący w dyspozycji Głównej Kwatery ZHP
 • Majątek chorągwi stanowią fundusze oraz prawa i składniki majątkowe chorągwi i jednostek organizacyjnych ZHP wchodzących w skład chorągwi. Dysponentem majątku chorągwi jest komenda chorągwi
 • ZHP nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez chorągiew
 • Chorągiew nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez ZHPalbo przez inną chorągiew
maj tek2
Majątek
 • ZHP i chorągwie mogą prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych.
 • Sposób i zakresprowadzenia działalności gospodarczej i finansowej ZHP i chorągwi określają przepisy prawa oraz wewnętrzne regulaminy i instrukcje ZHP wydawane przez Główną Kwaterę ZHP.
a co si statusu tyczy
A co się statusu tyczy
 • Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zjazd ZHP większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uczestniczących w zjeździe z głosem decydującym.
 • Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innym stowarzyszeniem, rozwiązania ZHP podejmuje Zjazd ZHP większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4  osób uczestniczących w zjeździe z głosem decydującym.
koniec
KONIEC

Czuwaj!!!

r d a
Źródła
 • Statut ZHP po zmianach XXXVI zjazdu ZHP
 • Uchwały XXXVII nadzwyczajnego zjazdu ZHP