Download
egzamin maturalny w 2015 roku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egzamin maturalny w 2015 roku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egzamin maturalny w 2015 roku

Egzamin maturalny w 2015 roku

171 Views Download Presentation
Download Presentation

Egzamin maturalny w 2015 roku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Egzamin maturalny w 2015 roku Informacje podstawowe Opracowała: mgr Edyta Łyczko-Siller Sosnowiec, 12 września 2014 r. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 2. EGZAMIN MATURALNY jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 3. przeprowadza się jeden raz w roku, w okresie od maja do września. EGZAMIN MATURALNY Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 4. HARMONOGRAM przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 5. Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 6. Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 7. CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO • 2 osoby w zespole - • nauczyciele danego przedmiotu, w tym: • co najmniej jeden egzaminator • co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 8. CZĘŚĆ PISEMNA Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 9. CZĘŚĆ PISEMNA SKŁAD ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO • przewodniczący (odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu) • członkowie (co najmniej 2 nauczycieli) • co najmniej jedna osoba zatrudniona w innej szkole. W skład zespołu nadzorującego nie mogąwchodzić nauczyciele danego przedmiotu i wychowawcy Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 10. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 11. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE !!! POZIOM PODSTAWOWY !!! Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 12. JĘZYKI NOWOŻYTNE, które można zdawać na egzaminie maturalnym to: Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 13. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w części ustnej i części pisemnej zdawany jest z tego samego języka. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 14. PRZEDMIOTYDODATKOWE: Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. od 0 do 6 Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 15. PRZEDMIOTYDODATKOWE zdawane są na dowolnym poziomie: podstawowym lub rozszerzonym. Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 16. CZĘŚĆ PISEMNA PRZEDMIOTYDODATKOWE: • biologii • chemii • filozofii • fizyki i astronomii • geografii • historii • historii muzyki • historii sztuki • informatyki • języka łacińskiego i kultury antycznej • języka mniejszości etnicznej • języka mniejszości narodowej • języka obcego nowożytnego • języka polskiego • języka regionalnego – języka kaszubskiego • matematyki • wiedzy o społeczeństwie • wiedzy o tańcu CZĘŚĆ USTNA • języka obcego nowożytnego jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 17. JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY W przypadku, gdy absolwent wybrał jako dodatkowy ten sam przedmiot, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy to zdaje go na poziomie rozszerzonym. W przypadku języka obcego nowożytnego absolwent zdaje go tylko w części pisemnej. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 18. STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZKOWEDODATKOWE Język polski Język obcy Język obcy(jeżeli wybrano jako przedmiot dodatkowy drugi język obcy) CZĘŚĆUSTNA Język polski Język obcy Matematyka Przedmiot dodatkowy (0-6) CZĘŚĆPISEMNA Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 19. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać W części pisemnej – co najmniej 30% punktówmożliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części ustnej – co najmniej 30% punktówmożliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 20. WYNIKI • Wyniki otrzymane w części dodatkowej nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. • Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości. • Wyniki ustalone przez komisję są ostateczne. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 21. CZĘŚĆ USTNA • Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole i jest dostępna na szkolnej stronie internetowej • Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 22. Egzamin maturalny z JĘZYKA POLSKIEGO składa się z dwóch części: • prezentacji wybranego tematu • rozmowy zdającego z egzaminującymi – związanej z prezentacją tematu zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystywanej do opracowania tematunie później niż 4 tygodnie przed terminem części ustnej – do 3 kwietnia 2015 r. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 23. Matura z INFORMATYKI Lista programów dostępnych w szkole: * tylko jeden dla wybranego środowiska Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 24. Matura z INFORMATYKI Lista programów dostępnych w szkole: * tylko jeden dla wybranego środowiska Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 25. !!! Uwaga !!! Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali telefon komórkowy = unieważniony egzamin Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 26. DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Zdający składa deklarację pisemną do dnia30 września, dotyczącą wyboru: • Przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe. • Poziomu egzaminu. • Tematu z języka polskiego w części ustnej wybranego z listy tematów dostępnej na stronie internetowej szkoły • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 27. DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja złożona do 30 września jestdeklaracją wstępną, w której można jeszcze dokonać zmian najpóźniej do 7 lutego 2015 r. Po tym terminie : • nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji • deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej (w przypadku braku zmian w deklaracji wstępnej) deklaracja wstępna staje się automatycznie deklaracją ostateczną Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 28. ZMIANY W DEKLARACJI Wszelkie zmiany w deklaracji wstępnej dokonuje się na pisemny wniosek do dyrektora szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w dwóch kopiach. Zmiany w deklaracji zgodnie z wnioskiem dokonuje się u nauczyciela Edyty Łyczko-Siller w sali 306, na długiej przerwie (11.00 – 11.15) w terminie od 7 do 16 stycznia. Obowiązkowo należy przynieść papierową kopię deklaracji wstępnej. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 29. DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracje należy wypełnić korzystając z witryny internetowej: http://maturzysta.vulcan.pl Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 30. Wpisy do deklaracji mają być następujące: Kod szkoły: 247501-A3325 Symbol oddziału: litera klasy np. A (wpis ten jest niewidoczny na wydruku deklaracji) Nr w dz: własny numer w dzienniku lekcyjnym (wpis ten jest niewidoczny na wydruku deklaracji) Rok ukończenia szkoły: 2015 Nazwisko rodowe: to nazwisko własne o ile nie było zmienione kiedyś, wówczas wpisujemy poprzednie nazwisko w tej rubryce Telefon: podajemy same cyfry bez odstępów, myślników, nawiasów Temat z języka polskiego należy skopiować wraz z jego numerem z listy tematów dostępnej na stronie internetowej szkoły. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 31. DANE TELEADRESOWE • Każdy uczeń ma obowiązek podać w deklaracji dokładne dane teleadresowe umożliwiające stały niezawodny z nim kontakt, aż do terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - fakt ten dokumentuje w deklaracji papierowej podpisując oświadczenie na samym końcu drugiej strony deklaracji. • Każdy uczeń musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisując Xna dole drugiej strony deklaracji. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 32. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH • Dane osobowe uczniów są zbierane dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia. • Odbiorcami danych są: • Dyrektor szkoły • OKE w Jaworznie • Wybrane przez absolwenta uczelnie wyższe • Każdy uczeń ma prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 33. DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Po zaakceptowaniu poprawności wprowadzonych danych należy pobrać 2 pliki o nazwach będących nazwiskiem maturzysty i o rozszerzeniach: deklaracja oraz pdf • Plik z rozszerzeniem *.deklaracja należy zapisać na płycie CD (jednej dla całej klasy) • Plik z rozszerzeniem *.pdf należy wydrukować, podpisać długopisem tylko w miejscu dla deklaracji wstępnej • Wydrukowaną deklarację i plik należy przekazać do wychowawcy klasy do 30 września Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 34. Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 35. ABSOLWENCI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb na podstawie: • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego • orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego • zaświadczenia lekarskiego • wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej • wniosku rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 36. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września. Dokumentacja ta może być uzupełniona ostatecznie do 7 lutego 2015 r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 37. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU Jeżeli dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zostały przekazane do pedagoga szkolnego to zdający składa pisemne oświadczenie (wraz z deklaracją) w którym wskazuje rodzaj dokumentu na podstawie którego ubiega się o dostosowanie warunków i form egzaminu. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 38. DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Chorzy lub niepełnosprawni czasowo mogą się ubiegać o dostosowanie warunków egzaminu na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty. Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu maturalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 39. DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest zamieszczona na szkolnej stronie internetowej, a ogłaszana jest przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stron www.cke.edu.plnie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 40. ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO Z egzaminu maturalnegoz danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 41. ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku odpowiednio w części ustnej i części pisemnej egzaminu na poziomie: • rozszerzonym - w przypadku przedmiotu dodatkowego • podstawowym- w przypadku przedmiotu obowiązkowego Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 42. ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureatalub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru • przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, • poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2015r. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 43. ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przedstawiają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie którego dyrektor szkoły stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu. Zaświadczenie musi być dostarczone nie później niż jeden dzieńprzed terminem egzaminu z danego przedmiotu. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 44. PONOWNIE PRZYSTĄPIENIEDO EGZAMINU MATURALNEGO Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania,jeżeli: • zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, • zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, • nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin(może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 45. PODWYŻSZANIE WYNIKÓW • Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego • Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie • Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową. Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 46. DOKUMENTACJA • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego • Informatory do każdego przedmiotu • Wnioski, oświadczenia • Komunikaty dotyczące matury są dostępne: • na szkolnej stronie internetowej • w bibliotece szkolnej • na witrynach CKE i OKE Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 47. SZKOLNA STRONA INTERNETOWA Zapraszam wszystkich do odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej : www.szkola.zse.edu.pl oraz witryn: • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.jaworzno.pl Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 48. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w 2015 roku Informacje podstawowe Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 49. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.

 50. EGZAMIN ZAWODOWY przeprowadzany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne jeden razw ciągu roku szkolnego - w czerwcu Terminprzeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKEi ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu –około grudnia Egzamin maturalny i zawodowy w 2015 roku.