1 2 prioritetas mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas mokymasis vis gyvenim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1.2 prioritetas : “Mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis visą gyvenimą ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
1.2 prioritetas : “Mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis visą gyvenimą ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

1.2 prioritetas : “Mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis visą gyvenimą ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

1.2 prioritetas : “Mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis visą gyvenimą ”. Rimantas Dumčius Viešosios politikos ir vadybos institutas. Svarbiausi eji klausimai. Kuo remiantis išskirtos prioriteto veiksmų/intervencijų grupės?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1.2 prioritetas : “Mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis visą gyvenimą ”' - holly-adams


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 2 prioritetas mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas mokymasis vis gyvenim

1.2 prioritetas: “Mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis visą gyvenimą”

Rimantas Dumčius

Viešosios politikos ir vadybos institutas

svarbiausi eji klausimai
Svarbiausieji klausimai
 • Kuo remiantis išskirtos prioriteto veiksmų/intervencijų grupės?
 • Kokius veiksmus/intervencijas planuojama finansuoti pagal 1.2 prioritetą?
 • Kokie susiję veiksmai/intervencijos planuojami finansuoti pagal kitus prioritetus?
rengiant prioriteto apra ym vadovautasi
Rengiant prioriteto aprašymą vadovautasi:
 • Nacionaline Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa;
 • Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatų įgyvendinimo programa;
 • Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija;
 • Kitomis strategijomis, programomis ir planais;
 • Esamos situacijos ir tendencijų analize;
 • Darbo grupės narių pasiūlymais.
svarbiausi esamos situacijos ir tendencij analiz s teiginiai
Svarbiausi esamos situacijos ir tendencijų analizės teiginiai
 • Lietuvoje didesnė jaunimo dalis nei vidutiniškai ES baigia bendrojo lavinimo įstaigas, mažesnė dalis anksti nustoja mokytis. Baigę bendrojo lavinimo įstaigas jaunuoliai ypač aktyviai stoja į aukštąsias mokyklas. Beveik visi profesinio mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų absolventai įsidarbina. Tačiau:
 • Švietimo sistema yra pernelyg perdaug uždara, per lėtai mokosi ir prisitaiko prie kintančių poreikių. Tik pradėta kurti nacionalinė kvalifikacijų sistema (apimanti formaliai, neformaliai ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą, kreditų akumuliavimo sistemą), kokybės užtikrinimo sistemos netobulos. Neracionalus švietimo įstaigų tinklas, įstaigos stokoja gebėjimų ir silpnai bendradarbiauja tarpusavyje ir su socialiniais partneriais, finansavimo sistema neskatina konkurencijos ir iniciatyvos.
 • Mokymo kokybės problemos: nepakankama švietimo personalo kvalifikacija, trūksta šiuolaikiškų metodikų, susidėvėjusi arba morališkai pasenusi švietimo infrastruktūra ir prastas aprūpinimas mokymo priemonėmis. Visuose švietimo lygmenyse pernelyg mažai dėmesio skiriama pagrindinių kompetencijų ugdymui, kūrybiškumo ir pilietiškumo skatinimui.
 • Mokymo prieinamumo problemos: švietimo paslaugos nėra tolygiai prieinamos visoms visuomenės grupėms, ypač žemas galimybes mokytis turi visų amžiaus grupių specialiųjų poreikių, socialinės rizikos asmenys, darbininkiškų profesijų atstovai, rajonų gyventojai. Nepakankamai išvystyta paramos besimokantiems sistema, daliai norinčiųjų mokymosi paslaugos nėra prieinamos dėl lėšų ir informacijos trūkumo.
analiz s rezultatai problem medis
Analizės rezultatai: problemų medis

Neoptimalus įstaigų tinklas

Įstaigos stokoja gebėjimų, nebendra-darbiauja

Geografinio prieinamumo problemos

Nepakankamas informacinis prieinamumas

Nepritaikyta, pasenusi infrastruktūra, mokymo įrangos ir priemonių trūkumas

Centralizuotas įstaigų valdymas, netobula finansavimo sistema

Pagalbos besimokantiems sistemos trūkumai (ypač socialinės atskirties ir specialiųjų poreikių asmenims).

Nacionalinės kvalifikacijų sistemos trūkumai

Kokybės užtikrinimo sistemų trūkumai

Mokymo personalo kvalifikacijos stoka

Pasenusios metodikos, programos

Prasta paslaugų kokybė

Žemas prieinamumas

Uždara, nelanksti, nesimokanti sistema

Žemas mokymasis visą gyvenimą

u davini medis

Išplėsti mokymąsi visą gyvenimą

Uždavinių medis

Gerinti paslaugų kokybę

Didinti paslaugų prieinamumą

Stiprinti MVG institucijų sistemą ir tobulinti jos veiklą

Sukurti nacionalinę kvalifikacijų sistemą

Sustiprinti kokybės užtikrinimo sistemas

Tobulinti mokymo personalo kvalifikaciją

Įsisavinti naujas metodikas, atnaujinti programas

Stiprinti pagalbos (finansinės, psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kt.) besimokantiems sistemą.

Decentralizuoti įstaigų valdymą, tobulinti finansavimo sistemas

Aprūpinti įstaigas šiuolaikiška mokymo medžiaga ir priemonėmis

Sustiprinti pagrindinių kompeten-cijų ugdymą

Tobulinti profesinio orientavimo sistemą

Optimizuoti įstaigų tinklą

Kelti įstaigų gebėjimus, stiprinti bendra-darbiavimą

Didinti mokymosi prieinamumą ypač kaimo vietovėse

Diegti lanksčias, individuali-zuotas mokymosi formas

Atnaujinti, pritaikyti švietimo infrastruktūrą (įrangą, pastatus) (3.2 prioritetas)

u daviniai
Uždaviniai
 • Stiprinti MVG institucijų sistemą ir tobulinti jos veiklą.
 • Gerinti MVG paslaugų kokybę.
 • Didinti MVG prieinamumą.
stiprinti mvg institucij sistem ir tobulinti jos veikl
Stiprinti MVG institucijų sistemą ir tobulinti jos veiklą
 • Nacionalinės kvalifikacijų sistemos, apimančios formaliai, neformaliai ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą, kreditų akumuliavimo sistemą kūrimas.
 • Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų (įsk. mokinių pasiekimų formalaus švietimo sistemoje vidinį ir išorinį vertinimą) stiprinimas.
 • Švietimo įstaigų tinklų pertvarkymas, optimizavimas.
 • Švietimo įstaigų valdymo decentralizavimas, finansavimo sistemų tobulinimas.
 • Geros MVG organizavimo praktikos pavyzdžių pristatymas, sklaida ir diegimas, siekiant paskatinti reformas.
gerinti mvg paslaug kokyb
Gerinti MVG paslaugų kokybę
 • Mokymo personalo kvalifikacijos tobulinimas (įsisavinant šiuolaikiškas mokymo metodikas ir technologijas), mobilumo skatinimas, profesinio mokymo, studijų sistemos atvirumo didinimas.
 • Profesijos, profesinio rengimo standartų ir studijų reglamentų rengimas ar atnaujinimas, studijų turinio pertvarka.
 • Naujų mokymo ir studijų programų, atitinkančių ūkio plėtros poreikius, rengimas ir jų išbandymas, tarptautinių mokymo ir studijų programų rengimas ir jų išbandymas.
 • Lanksčių ir individualizuotų mokymosi formų diegimas (neformalaus švietimo, nuotolinio mokymosi plėtra).
 • Švietimo įstaigų aprūpinimas šiuolaikiškais vadovėliais ir kita mokymo medžiaga, informacijos šaltiniais, elektroninėmis mokymosi priemonėmis (mokomąja programine įranga, elektroninėmis simuliacinėmis priemonėmis ir pan.).
 • Pagrindinių kompetencijų ir ypač verslumo, pilietiškumo ugdymo, kalbų mokymo, darnaus vystimosi principų diegimas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje.
 • Ypatingai gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje.
didinti mvg paslaug prieinamum
Didinti MVG paslaugų prieinamumą
 • Profesinio orientavimo sistemos tobulinimas ir plėtra.
 • Privalomo priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse.
 • Mokymosi finansinės, psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems sistemos pertvarka, didinant MVG prieinamumą.
 • Viešųjų bibliotekų ir kitų įstaigų, asociacijų ir bendruomenių aprūpinimas informacijos šaltiniais, reikalingais skatinti ir plėtoti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą.
prielaidos ir rizikos
Prielaidos ir rizikos:
 • Aukštas mokymosi visą gyvenimą paklausos lygis;
 • Sėkmingas visų lygių švietimo įstaigų bendradarbiavimas, socialinių partnerių pasirengimas bendradarbiauti.