slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dėstytojo ir studentų vaidmenys reflektyvaus mokymos(si) procese: pažangos ir pasiekimų vertinimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Dėstytojo ir studentų vaidmenys reflektyvaus mokymos(si) procese: pažangos ir pasiekimų vertinimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on

Sisteminis dėstytojų kompetencijų tobulinimas, siekiant studijų edukacinio inovatyvumo (EduKom) Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-088. Dėstytojo ir studentų vaidmenys reflektyvaus mokymos(si) procese: pažangos ir pasiekimų vertinimas. Dr. Loreta Statauskienė

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dėstytojo ir studentų vaidmenys reflektyvaus mokymos(si) procese: pažangos ir pasiekimų vertinimas' - elda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Sisteminis dėstytojų kompetencijų tobulinimas, siekiant studijų edukacinio inovatyvumo (EduKom)Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-088

Dėstytojo ir studentų vaidmenys reflektyvaus mokymos(si) procese: pažangos ir pasiekimų vertinimas

Dr. Loreta Statauskienė

Ugdymo plėtotės centro projekto mokslinė vadovė

Kvalifikacijos tobulinimo renginių konsultantė

Ugdymo turinio švietimo konsultantė

2011-05-26 – 2011-05-27

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide2
Mokomės iš BLM patirties: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata - vertinimo kaitos strategija

Patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2004 vasario 25 d. įsakymu ĮSAK-256

 • Sampratoje aptariama:
  • vertinimo tikslai ir uždaviniai
  • bendrosios vertinimo nuostatos ir principai
  • vertinimas ugdymo procese ir baigus programą
  • vertinimo dalyvių vaidmuo
  • sampratos įgyvendinimas
 • www.pedagogika.lt

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide3
Vertinimo tikslas
 • Padėti mokytis, skatinti asmenybės brandą
 • Nustatyti ugdymo sėkmę ir numatyti tolesnę jo eigą
 • Apibendrinti mokymosi rezultatus

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide4
Vertinimo nuostatos ir principai
 • Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata
 • Vertinimas padeda mokytis
 • Vertinama žinios, supratimas, gebėjimai, nuostatos
 • Vertinama individuali mokinio pažanga
 • Vertinama pozityviai ir konstruktyviai
 • Vertinama atvirai ir skaidriai
 • Vertinama objektyviai ir veiksmingai
 • Vertinama informatyviai ir ekonomiškai

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide5
TRAUKINYS

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide6
Refleksijos ir grįžtamojo ryšio vaidmuo vertinant mokymosi rezultatus
 • Padeda aptarti mokinio kompetencijas (Ž;G;N)
 • Sukeliamos emocijos
 • Motyvuoja / demotyvuoja tolimesnei veiklai
 • Padeda “surasti” mokymosi sėkmę, t.y. būdus kaip mokytis
 • Supratimas, kokio lygio yra mokymosi pasiekimai
 • Aptarti
 • Pamatyti rezultatą
 • Įprasminti emocijas
 • Padeda suprasti
 • Naujai matyti
 • Suasmeninti patyrimą

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide7
Vertinimo metodai

Kokybiniai

 • Stebėjimas
 • Interviu
 • Faktų analizė
 • Kompetencijos aplankas
 • Refleksinis dienoraštis

Kiekybiniai

 • Apklausa
 • Testavimas

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide8
Diagnostinis vertinimas padeda išsiaiškinti, kas yra išmokta ir kokia reikalinga pagalba
 • Vertinimo planavimas
 • Vertinimas mokant
 • Sukauptos informacijos fiksavimas
 • Informavimas ir komentavimas
 • Ugdymo proceso vertinimas ir koregavimas

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide9
Formuojamasis vertinimas padeda mokytis, o ne kontroliuoti
 • klausinėjimas
 • grįžtamasis ryšys
 • mokinių vienas kito ir savęs vertinimas
 • formuojamasis apibendrinamųjų testų panaudojimas

(P. Black ir kt., 2002)

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide10
Apibendrinamasis (suminis) vertinimasskirtas mokymosi rezultatams apibendrinti

Priimami sprendimai dėl:

 • ugdymo turinio tinkamumo – ar padėjo siekti iškeltų tikslų, ar buvo prieinamas kiekvienam mokiniui, kad jis galėtų siekti pažangos
 • mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių, išteklių – ar jie efektyvūs, ar tinka atskiriems mokiniams, jų grupėms, visai klasei, ar tinkamas mokymosi tempas
 • mokymosi tikslų bei uždavinių – ar jie realūs, pasiekiami atskiriems mokiniams, jų grupėms, visai klasei, taip pat ir mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide11
Kompetencijos aplanko rengimas

Studento veiklos vertinimas:kompetencijos aplankas

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide12
Aplanko tipai:
 • Pagal kontekstą (mokymosi programos, veiklos, egzamino)
 • Pagal autorių (individualus, bendruomenės)
 • Pagal tikslus (formuojamasis, suminis, pristatymo)

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide13
Kompetencijos portfelio tikslas
 • Žinių
 • Gebėjimų
 • Nuostatų vertinimas

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide14
Aš, ........ studentas (-ė)(surašomi mokymosi sėkmės vertinimo komentarai)
 • Dalyvauju paskaitose
 • Mokausi savarankiškai
 • Gaunuinformacijos ………….
 • Kaip mokausi planuoti savo mokymąsi
 • Kaip mokausi vertinti savo mokymąsi

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide15
Priimami sprendimai dėl:

UGDYMO

TURINYS

 • Ko mokomės?
 • Kaip mokomės?
 • Kiek tai naudinga asmeniui?

Ar padėjo siekti iškeltų tikslų, ar yra prieinamas kiekvienam besimokančiajam, kad jis galėtų siekti pažangos?

 • ugdymo turinio tinkamumo

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide16
Priimami sprendimai dėl:
 • mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių, išteklių
 • ar jie efektyvūs
 • ar tinka atskiriems besimokantiesiems, jų grupėms, visai auditorijai
 • ar tinkamas mokymosi tempas

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide17
Priimami sprendimai dėl:
 • mokymosi tikslų bei uždavinių

– Ar jie realūs

- Ar pasiekiami atskiriems besimokantiesiems, jų grupėms, visai auditorijai, besimokantiesiems, turintiems specialiųjų poreikių?

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide18
Įsivertinimas

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide19
Kodėl įsivertinimas yra svarbus mokantis?
 • Mokėjimas įsivertinti veda prie savarankiško mokymosi
 • Daro poveikį grupės darbingumui ir klimatui
 • Keičia dėstytojo ir studentų santykių pobūdį
 • Įsivertinimo taikymas klasėje keičia standartinius vertintojo ir vertinamojo vaidmenis
 • Studentas įgyja daugiau galių, prisiima atsakomybę už savo mokymąsi
 • Studento nuomonės apie savo mokymosi rezultatus pripažinimas didina jo mokymosi motyvaciją
 • Pratinti įsivertinti galima įvairaus amžiaus besimokančiuosius
 • Taikant įsivertinimo strategijas mažiau dėmesio skiriama pasiekimams lyginti tarpusavyje, todėl išvengiama konkurencijos.

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide20
Veiksmingi įsivertinimo būdai
 • Siekdami, kad mokymasis būtų kryptingas ir konstruktyvus, besimokantieji turėtų žinoti, ką jie privalo išmokti
 • Kodėl to mokosi (kuo jiems tai naudinga, kaip tai susiję su dalyko programa)
 • Kaip tai bus įvertinta

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide21
Įsivertinimo būdai
 • Užduoties atlikimo įvertinimas pagal pateiktą teisingą sprendimą arba pagal pateiktus kriterijus
 • Mokymosi pasiekimų įsivertinimas pagal iš anksto iškeltus, apmąstytus tikslus ir pagal programos reikalavimus;
 • Mokymosi pažangos įvertinimas pagal sukauptus besimokančiųjų darbus

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide22
Įsivertinimas yra veiksmingas tada, kai besimokantieji aiškiai supranta mokymosi uždavinius ir užduočių vertinimo kriterijus
 • Kriterijai – žinojimas, ko iš besimokančiųjų tikimasi ir ką reiškia darbą atlikti patenkinamai, gerai ir puikiai

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide23
Užduotis:

Sukurkite vertinimo kriterijus

Refleksyvaus mąstymo gebėjimai

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide24
Studentai įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, kai žino, ką turėtų atlikti ir kaip bus įvertintas rezultatas
 • Norėdamas padėti mokiniams įsivertinti dėstytojas turėtų juos aktyviai įtraukti į ugdymo procesą, skatinti kelti studijų uždavinius ir išsiaiškinti vertinimo kriterijus

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide25
Mokymasis įsivertinti vertinant kitų darbus – bendrakursių darbų vertinimas pagal kriterijus. Dėstytojas turėtų sudaryti sąlygas ugdymo procese mokiniams įvertinti vienas kito darbus ir ištaisyti klaidas. Gali būti įvertinamas savo indėlis grupės veikloje ir bendrame grupės darbe.
 • Savojo darbo taisymas po kitų mokinių darbų analizės – klaidos gali būti ištaisytos remiantis geresniu galimų
 • užduoties atlikimo būdų supratimu, įgytu lyginant savo ir kitų darbus. Svarbu, kad mokiniai suvoktų savo darbo stipriąsias ir silpnąsias vietas.
 • Įvertintų darbų pavyzdžiai – mokiniai gali vertinti savo darbą pagal mokytojo pateiktą jau ištaisytą pavyzdį. Mokinio darbo įvertinimą sudarytų paties mokinio įsivertinimas ir mokytojo vertinimas pagal tuos pačius kriterijus ir juos atitinkantį pavyzdį.

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide26
Pokalbio integravimas
 • tai keitimasis informacija apie tai, kaip studentas ir dėstytojas vertina mokymosi veiklą ir rezultatus
 • jis yra būtinas, norint gerinti konstruktyvią pedagoginę sąveiką ir ugdymo procesą
 • aptariami atlikti darbai, išsakoma asmeninė nuomonė

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide27
Įsivertinimo fiksavimo sistema
 • Sutartinių ženklų žymėjimas
 • Gavus grįžtamąją informaciją šiuos duomenis svarbu panaudoti tolesnei mokymosi veiklai planuoti
 • Apžvalgos lapai – lapuose surašyti sutarti vertinimo kriterijai, pagal kuriuos galima įsivertinti savo pasiekimus
 • Mokymosi dienoraštis – parengtoje formoje fiksuojama savo nuomonė apie studijų rezultatus, pažymėti sunkumai ir planuojama, kas turėtų būti atliekama
 • Aplankas – per ilgą laiką atliktų vertinimo užduočių ir darbų segtuvas, kuris parodo studijų raidą ir daromą pažangą
 • Refleksijos klausimai – temos pradžioje užduodami refleksiją skatinantys klausimai

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide28
Pasinaudodami pateiktu aprašu, pasiūlykite įsivertinimo fiksavimo sistemos taikymo Jūsų darbe, galimybių

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide29
Aiškumo ir tikslumo savistaba
 • – tai refeksyvaus mąstymo būdai, kuriais besimokantysis linkęs arba nelinkęs vertinti savo žinias
 • Pavyzdžiui, jis gali būti linkęs arba nelinkęs kontroliuoti, ar jam aiški pateikta informacija ir ar jis dėl išmoktos informacijos nėra tikras
 • Tokia savistaba nėra automatiška, besimokantysis sąmoningai nusprendžia imtis užduoties, kartu vertindamas jos aiškumą ir tikslumą, arba nesiimti, jeigu užduotis jam atrodo neaiškiai, netiksliai suformuluota
 • Jeigu norime, kad besimokančiajam užduotis ar tekste pateikta informacija būtų aiški, tai joje neturėtų būti dviprasmybių ar daugiareikšmių terminų, žinios ir sąvokos turėtų būti pateikiamos vienareikšmiškai, kad besimokantysis galėtų išskirti svarbius jų savitumus ir kiekvienam ypatumui priskirti aiškią reikšmę, atskirti reiškinius vieną nuo kito.

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide30
Norint skatinti tokią aiškumo savistabą besimokančiajam gali būti pateikiami tokio pobūdžio klausimai:
 • Pasakykite, ar visi testo klausimai ir užduotys yra aiškūs?
 • Kurie buvo neaiškūs, kodėl?
 • Pasakykite, dėl kurios informacijos skaitydami šį tekstą nesate visiškai tikras?
 • Kaip manote, kas lemia tą netikrumą?
 • Pagalvokite, kurie šio reiškinio aspektai neaiškūs?
 • Kurioje vietoje konkrečiai šis tekstas ar žodžiai buvo nesuprantami?
 • Pagalvokite, kas gali trukdyti laikytis nurodytų taisyklių ir kodėl?
 • Išvardinkite, kokių klaidų dažniausiai pasitaiko atliekant tokio pobūdžio užduotis
 • Paaiškinkite, dėl kokios priežasties kilo konfliktas? ir pan.

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide31
Teisingumo savistaba

150 – refeksyvaus mąstymo būdai, kuriais mokiniai skatinami ne tik išsakyti savo nuomonę, bet ir pagrįsti savo žinių, nuomonės ir atsakymų teisingumą.

Mokytojo pateikiami klausimai ir užduotys turėtų skatinti mokinius ne tik įvertinti savo žinių teisingumą, bet ir pateikti įrodymų – pasitelkti išorinius šaltinius kaip faktinio žinių tikslumo patvirtinimą.

Tokią savistabą skatina, pavyzdžiui, tokie klausimai:

Pasakyk, dėl kurios informacijos, skaitydamas šį tekstą, esi tikras, kad supranti teisingai, o paskui paaiškink, iš ko žinai, kad tekstą supratai teisingai.

Kas galėtų patvirtinti, kad Tavo nuomonė teisinga?

Išvardyk tuos reiškinio aspektus, kuriais neabejoji, o paskui paaiškink, iš kur gali žinoti, kad tai teisingos žinios.

Kaip gali įrodyti savo atsakymo teisingumą?

Kuo gali pagrįsti savo nuomonę?

Išvardyk tuos klausimus, į kuriuos atsakei teisingai, ir paaiškink, iš kur žinai, kad tai teisingi atsakymai. Mokytojas turėtų užtikrinti mokiniams reikiamą pagalbą ir nurodyti naudingų informacijos šaltinių, kad jie išmoktų pagrįstai mąstyti apie savo žinių teisingumą.

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

slide32
Įsivertinimo klausimai – iškelti klausimai siekiant apibendrinti mokymosi rezultatus ir išsiaiškinti sėkmę ir tobulintinas sritis:

Pabandyk įvertinti savo darbą:

kas pasisekė, o ką būtų galima daryti kitaip? Ko išmokai?

Kaip gali apibendrinti ir paaiškinti kitiems tai, ką sužinojai?

Kuri veikla labiausiai patiko ir gerai sekėsi?

Kas buvo sudėtinga ir kodėl?

Kaip galėtum pagerinti savo mokymosi rezultatus?

Nebaigti sakiniai.

Pamokos ar temos pabaigoje mokinių refeksija gali būti skatinama nebaigtais sakiniais, kuriais mokinių prašoma įvertinti mokymosi naudą ir taikyti įgytas žinias, pavyzdžiui:

Trys svarbiausi dalykai, kuriuos šioje pamokoje supratau... Žinau, kad ko išmokau, yra vertinga, nes... Ši pamoka man bus naudinga tuo, kad...

Dirbdamas drauge su kitais grupėje išmokau... Norėčiau padėkoti už pagalbą..., nes... Nėra žmogaus, kuris neklysta, todėl iš savo klaidų galėčiau pasimokyti... Kitą kartą pasistengsiu... ir t. t.

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013m.

ad