pojam vlasni tva i derivativno stjecanje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POJAM VLASNIŠTVA I DERIVATIVNO STJECANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
POJAM VLASNIŠTVA I DERIVATIVNO STJECANJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

POJAM VLASNIŠTVA I DERIVATIVNO STJECANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 383 Views
 • Uploaded on

POJAM VLASNIŠTVA I DERIVATIVNO STJECANJE. Dora Kavurčić i Paula Kovačić voditelj seminara: d oc . dr. sc. Tomislav Karlović. VLASNIŠTVO ( dominium , proprietas ). p otpuna i isključiva pravna vlast na tjelesnoj stvari p ravo vlasništva daje vlasniku pravo na posjed

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POJAM VLASNIŠTVA I DERIVATIVNO STJECANJE' - hina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojam vlasni tva i derivativno stjecanje

POJAM VLASNIŠTVA I DERIVATIVNO STJECANJE

Dora Kavurčić i Paula Kovačić

voditelj seminara: doc. dr. sc. Tomislav Karlović

vlasni tvo dominium proprietas
VLASNIŠTVO(dominium, proprietas)

potpuna i isključiva pravna vlast na tjelesnoj stvari

pravo vlasništva daje vlasniku pravo na posjed

uti, frui, abuti

neminiressuaservit; ne može biti vremenski ograničeno

princip elasticiteta (iusrecadentiae)

vrste rimskog vlasni tva 1
VRSTE RIMSKOG VLASNIŠTVA (1)

DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM

IN BONIS HABERE

resmancipi traditio  samo posjed  dosjelost  kviritsko vlasništvo

pretor uvodi zaštitu:

exceptioreivenditaeactraditae

actioPubliciana

 • pretpostavke:
  • rimsko građanstvo, iuscommercii
  • podoban objekt
  • forma
 • zaštićeno civilnom vlasničkom tužbom (reivindicatio)
vrste rimskog vlasni tva 2
VRSTE RIMSKOG VLASNIŠTVA (2)

PROVINCIJALNO

PEREGRINSKO

vlasništvo po nacionalnom pravu peregrina

car Karakala 212.g.

 • zemljište izvan Italije
 • formalno pripadalo državi
 • država ga ustupa na uživanje i obrađivanje uz plaćanje daća
 • uživatelji su stekli na toj zemlji pravo koje se prenosilo i na nasljednike i štitilo akcijama inrem
vrste rimskog vlasni tva 3
VRSTE RIMSKOG VLASNIŠTVA (3)
 • Justinijanovo pravo – samo 1 tip vlasništva
  • dominium ili proprietas
   • način prenošenja
    • tradicija
ograni enja vlasni tva 1
OGRANIČENJA VLASNIŠTVA (1)

U INTERESU SUSJEDA

U JAVNOM INTERESU

eksproprijacija za javne potrebe

zabrana rušenja zgrada u špekulativne svrhe

građevni red u velikim gradovima

dopuštenje za upotrebu obale za plovidbu

dopuštenje za vađenje mramora, kamena i rude

 • međa (finis) od 5 stopa između zemljišta
 • grane sa susjedovog zemljišta
  • interdictum de arboribuscaedendis
 • plodovi koji padnu na susjedovo zemljište
  • interdictum de glande legenda
 • sprječavanje prodiranja vode
  • actioaquaepluviaearcendae
 • štetne imisije
 • prolaz do grobišta (iter ad sepulchrum)
ograni enja vlasni tva 2
OGRANIČENJA VLASNIŠTVA (2)
 • vlasnik radi sa svojom stvari što hoće - ako nema posebnih ograničenja
  • quisuoiureutitur, neminemlaedit
 • zabrana šikane?
  • male enimnostroiureutinondebemus
  • nequemalitiisindulgendumest
suvlasni tvo 1 condominium
SUVLASNIŠTVO (1)(condominium)
 • vlasništvo više osoba na nepodijeljenoj stvari, koje se stječe:
  • nasljedstvom
  • ugovorom
  • slučajnim sjedinjenjem
 • pravo suvlasnika
  • odnosi se potencijalno na cijelu stvar i svaki njen fizički dio
  • ograničeno vlasništvom ostalih suvlasnika
 • idealni (alikvotni) dijelovi
suvlasni tvo 2 condominium
SUVLASNIŠTVO (2)(condominium)
 • suvlasnici
  • samostalno raspolažu svojim idealnim dijelom
  • u razmjeru idealnih dijelova – koristi, troškovi
  • suglasnost svih potrebna za pravne poslove i stvarna raspolaganja čitave stvari
   • iusprohibendi
   • communio mater rixarum
 • actiocommunidividundno (diobna parnica)
  • sadrži adiudicatiokoja ovlašćuje suca na:
   • fizičku diobu stvari
   • dodjeljivanje odgovarajućih dijelova strankama
   • uređivanje internih obveza među suvlasnicima
stjecanje vlasni tva
STJECANJE VLASNIŠTVA
 • po civilnom pravu (acquisitionesciviles) – javni, formalistički, svečani; isključivo za rimske građane
  • javno pravo: stjecanje stvari od države, assignatio
  • privatno pravo: mancipatio, iniurecessio, usucapio
 • po iusgentium (acquisitionesnaturales) – nejavni i nesvečani; za rimske građane i za peregrine
  • tradicija, okupacija, nalaz blaga, sjedinjenje samostalnih stvari, specificatio i fructus
stjecanje vlasni tva1
STJECANJE VLASNIŠTVA
 • klasifikacija moderne znanosti:
  • DERIVATIVNO(IZVEDENO) STJECANJE
  • ORIGINARNO(IZVORNO) STJECANJE
derivativno stjecanje vlasni tva
DERIVATIVNO STJECANJE VLASNIŠTVA

pravo vlasništva stjecatelja izvodi se iz prava njegova prethodnika

do prijenosa prava dolazi na temelju nekog pravnog posla (npr. ugovora o kupoprodaji)

Nemo plus iuris ad aliumtransferrepotest, quamipsehaberet.

mancipatio
MANCIPATIO

formalistički civilni pravni posao koji služi za prenošenje vlasništva na resmancipi sa starog na novog vlasnika

gestaperaesetlibram

mancipacija u staro doba
MANCIPACIJAUSTARODOBA

realna kupoprodaja iz ruke u ruku

mancipant i mancipatar + 5 svjedoka + libripens

mancipant mora stvar zahvatiti rukom (manu capere) i izgovoriti (ako se radi o kupnji roba):

„Hunc ego hominem ex iureQuiritiummeumesseaioisquemihiemptusestohocaereaeneque libra.”

dva učinka: a) sklapa se kupnja b) prenosi se civilno vlasništvo prodane resmancipi

slide15

konsenzualni neformalni kupoprodajni ugovor → mancipacijom se sada samo prenosi civilno vlasništvo prodane resmancipi

postaje prividna kupnja (imaginariavenditio) za samo jedan sestercij (nummouno) → samo simbolički akt

mancipacija se odvaja od realne kupoprodaje

postaje apstraktnipravniposao (forma za prenošenje civilnog vlasništva na resmancipi)

slide16

mancipacija nije u klasično doba obuhvaćala i tradiciju stvari  pravo vlasništva je prelazilo na stjecatelja bez obzira da li mu je bio predan i posjed stvari

 • mancipacija – ustanova iuriscivilis
  • pristupačna samo onima koji su imali iuscommercium
slide17

njome se prenosilo civilno vlasništvo samo ako je otuđivalac bio civilni vlasnik

  • jamstvo za pravne nedostatke stvari (jamstvo za evikciju) → actioauctoritatis
  • jamstvo za faktične mane prodane stvari → actiodemodoagri
 • uz mancipaciju su se često ugovarali:
  • uzgredni uglavci i obvezatne izjave stranaka (Zakonik XII. ploča “cumnexumfacietmancipiumque, utlinguanuncupassit, itaiusesto”)
  • pactumfiduciaefiduciacumamico i fiduciacumcreditore
in iure cessio
IN IURE CESSIO
 • služi za prenošenje vlasništva u obliku prividne parnice na resmancipi i resnecmancipi pred magistratom
 • u obliku prvog dijela postupka legisakcijesacramento in rem
 • proces → stjecatelj izgovara vindikacijsku formulu

→ otuđivalac pristaje na tvrdnju ili šuti

→ magistrat dosuđuje stvar prividnom tužitelju (addictio)

 • pristupačna samo rimskim građanima
 • ne postoji odgovornost ni za materijalne ni za pravne nedostatke stvari
 • iniurecessio koristi se i kod:
  • emancipacije i adopcije
  • ustanovljavanja ili prijenosa nekih služnosti (ususfructus)
  • manumissiovindicta
  • prijenosa ostavine (iniurecessiohereditatis)
traditio
TRADITIO

derivativninačin stjecanja vlasništva po iusgentium putem neformalnog prijenosa posjeda stvari

na resmancipi se njome prenosipretorsko(bonitarno) vlasništvo, a na resnecmancipicivilno(kviritsko) vlasništvo

s Justinijanom postaje jedini i redovniderivativni način stjecanja vlasništva

slide20

pretpostavkeza prijenos vlasništva tradicijom:

1. tradent mora biti vlasnikstvari (nemo plus iuris ad aliumtransferrepotestquamipsehabet)

2. tradent mora prepustiti stjecatelju posjedstvari

3. voljastranaka (animusdominiitransferendi et adquirendi)

4. iustacausatraditionis

slide21

prepuštanje posjeda:

1. materijalni, efektivni zahvat stvari

2. simbolička tradicija i tradicija longamanu

3. traditiobrevimanu i constitutumpossessorium

 • iustacausatraditionis- opravdani pravni razlog predaje
  • prethodi tradiciji;
  • tradicija – kauzalni pravni posao
  • Paulus: “Numquamnudatraditiotransfertdominium, sedita, si venditio aut aliquaiustacausapraecesserit, propterquamtraditiosequeretur.”
slide22

zbog interpolacija – iustacausatraditionis:

A) objektivno pravno valjana

B) subjektivno uvjerenje stranke (putativnititul)

 • disenz (nesporazum): SalviusIulianus i Ulpianus
 • Justinijanovopravo
  • tendencija da tradicija postane apstraktni posao i da se materijalna predaja pojednostavi (zamijenjena predajom pismene isprave o tradiciji ili se čak prijelaz vlasništva vrši bez ikakve predaje stvari)
  • uvjet za stjecanje vlasništva tradicijom – kupovnina mora biti isplaćena ili osigurana
ostali slu ajevi derivativnog stjecanja vlasni tva
OSTALI SLUČAJEVI DERIVATIVNOG STJECANJA VLASNIŠTVA

ADIUDICATIO

→ odlukom suca u diobnim parnicama

→ actiofamiliaeerciscundae, actiofiniumregundorum, actiocommunidividundo

LEGATUMPERVINDICATIONEM

→ svečano oporučno ostavljanje stvari u zapis

→ legatar postaje ipsoiurevlasnik dospijećem legata

STJECANJEPOSAMOMZAKONU(exlege)

STJECANJEODDRŽAVE