turisti ka destinacija pojam i koncept l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TURISTIČKA DESTINACIJA – POJAM I KONCEPT PowerPoint Presentation
Download Presentation
TURISTIČKA DESTINACIJA – POJAM I KONCEPT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

TURISTIČKA DESTINACIJA – POJAM I KONCEPT - PowerPoint PPT Presentation


 • 781 Views
 • Uploaded on

TURISTIČKA DESTINACIJA – POJAM I KONCEPT. Turistička regija. geografski prostor u kojem postoje zajedničke karakteristike i sinergija između proizvoda i usluga u okviru turističke ponude

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TURISTIČKA DESTINACIJA – POJAM I KONCEPT' - harsha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
turisti ka regija
Turistička regija
 • geografski prostor u kojem postoje zajedničke karakteristike i sinergija između proizvoda i usluga u okviru turističke ponude
 • pojam je vezan uz političko-administrativne granice unutar kojih se provodi turističko planiranje i politika
 • turistička regija – prostorna cjelina u određenim administrativnim granicama u okviru koje djeluje i razvija se određeni turistički sustav
pojam turisti ke destinacije
Pojam turističke destinacije
 • geografski prostor koji se razlikuje od stalnog mjesta boravka putnika, u kojoj se provodi turistička aktivnost i konzumiraju turistički proizvodi i usluge
 • Hall (2005) definira destinaciju kao lokaciju turističke potrošnje
 • turističku destinaciju određuje karakteristika mobilnosti samih turista i ona može postojati na različitim razinama, od nacionalne, regionalne do lokalne
 • turistička destinacija je sustav koji sadrži raznovrsne elemente
 • ona predstavlja fleksibilan, dinamičan prostor, čije granice određuje samo tržište, neovisno o administrativnim granicama (Dulčić, 2001)
zna aj turisti ke destinacije
Značaj turističke destinacije
 • kao pojam u turističkoj teoriji i praksi pojavio se prije tridesetak godina, a danas je predmet brojnih istraživanja
 • samo o imidžu destinacije u tom razdoblju objavljeno je preko 260 znanstvenih radova (Pike, 2007)
slide5
 • razlozi tome su višestruki:
  • većina aktivnosti vezanih za putovanja i turizam odvija se u destinaciji
  • izuzetno veliki broj destinacija u svijetu natječe se pridobiti pažnju potrošača, prema procjenama taj je broj veći od 10.000
  • velika je mogućnost supstitucije jedne turističke destinacije s drugom turističkom destinacijom
  • imidž turističke destinacije se stječe na tržištu kroz vizualni identitet i funkcionalna obilježja. Imidž destinacije ima ključnu ulogu u izboru destinacije te u zadovoljstvu turista u usporedbi s njegovim očekivanjima
 • Pike navodi da u najpopularnije tipove destinacije spadaju: zemlje (38), zatim gradovi (27), provincije-regije (20), odmorišta (8), ruralna područja (1) te ostalo (5)
definicija turisti ke destinacije
Definicija turističke destinacije
 • turistička destinacija (engl. tourism destination, njem. touristische Reiseziel) u širem smislu može se definirati kao “svako odredište turističkog putovanja, od zračne ili pomorske luke do turističkog mjesta, regije i turističke zemlje”
 • je širi, integrirani prostor, koji svoj turistički identitet gradi na koncepciji kumulativnih atrakcija koje su, zbog doživljaja što ga omogućuju i s dodatnom infrastrukturom, prostor intenzivnog okupljanja turista
 • turistička destinacija uvjetovana je željama, sklonostima, interesima i potrebama turista
 • UNWTO definiraturističku destinaciju kao značajno mjesto koje se posjećuje tijekom putovanja, te razlikuje tri vrste turističkih destinacija: udaljenu destinaciju, glavnu destinaciju i motivirajuću destinaciju
uvjeti koji odre uju turisti ku destinaciju
Uvjeti koji određuju turističku destinaciju
 • turistička destinacija nema čvrste granice, ona može predstavljati bilo koje odredište od polaska do povratka turista u mjesto svojeg stalnog boravka
 • na tržištu turističke destinacijedeterminirane su određenim uvjetima:
  • geografskim,
  • kulturnim,
  • prometnim,
  • atrakcijskim i sl.
atraktivnosti turisti ke destinacije
Atraktivnosti turističke destinacije
 • elementi atraktivnosti destinacije:
  • klima i prirodne ljepote,
  • kulturna i društvena obilježja,
  • dostupnost,
  • odnos prema turistima,
  • infrastruktura,
  • razina cijena,
  • mogućnosti za kupovinu,
  • sadržaji za sport, rekreaciju i obrazovanje itd.
 • svi elementi atraktivnosti nemaju kod svih destinacija isto značenje
 • primjerice: najvažniji elementi pri ispitivanju atraktivnosti različitih destinacija u Hrvatskoj jesu: klima, prirodne ljepote i cijene
obilje ja turisti ke destinacije
Obilježja turističke destinacije
 • javni karakter ponude temelji se na dobrima koja služe svima u destinaciji iz područja prirodnih, povijesnih, kulturnih i drugih turistički atraktivnih resursa
 • različiti nositelji turističke ponude imaju brojne zajedničke ciljeve koje mogu bolje ostvariti zajedničkim djelovanjem, nego svaki posebno
 • istovremeno, oni mogu biti i međusobni konkurenti (npr. više hotela u destinaciji) pa je potrebna koordinacija u okviru promocijskih aktivnosti, informacija, zaštite resursa destinacije i sl.
prednosti turisti ke destinacije
Prednosti turističke destinacije
 • prednosti koje pruža destinacija su:
  • bolje iskorištenje turističkog prostora,
  • potpunija valorizacija turističkih resursa,
  • kompleksnija, atraktivnija i kvalitetnija turistička ponuda,
  • šire mogućnosti za stvaranje turističkog identiteta na turističkom tržištu,
  • bolja promocija i distribucija na turističkom tržištu,
  • kvalitetniji i sadržajniji odmor turista u destinaciji i dr.
upravljanje turisti kom destinacijom
Upravljanje turističkom destinacijom
 • upravljanje turističkom destinacijom je dugoročan proces koji bi trebao osigurati dosezanje visoke kvalitete života stanovništva i očuvanje kulturnog identiteta čitave turističke destinacije
 • takav dugoročni cilj sadrži nekoliko komponenti:
  • optimalan gospodarski razvoj destinacije,
  • visoka razina životnog standarda stanovništva,
  • očuvanje potrebne razine ekološke očuvanosti,
  • očuvanje kulturno-povijesne baštine te njezino stavljanje u funkciju gospodarskog i općeg razvitka
 • upravljanje turističkom destinacijom na lokalnoj razini pripada destinacijskom menadžmentu
pojam destinacijskog menad menta
Pojam destinacijskog menadžmenta
 • destinacijski menadžment različito se shvaća i definira u turističkoj teoriji i praksi
 • destinacija predstavlja tzv. “virtualno poduzeće” koje čini mreža neovisnih poduzeća s određenim zajedničkim resursima i ciljevima poslovanja pa je potreban zajednički menadžment koji treba upravljati zajedničkim resursima i ciljevima
 • destinacijski menadžment koordinira različite turističke funkcije u destinaciji koje ne mogu obavljati pojedinačni nositelji ponude ili zajednički imaju veće izglede za ostvarivanje ciljeva
 • destinacijski menadžment može, ali i ne mora djelovati kao poseban menadžment na razini destinacije, nego njegovu strukturu čine menadžeri svih poslovnih subjekata kao nositelja turističke ponude destinacije (menadžeri poduzeća, javnih službi, turističke zajednice i dr.)
slide13
 • u ekonomskoj teoriji menadžment se može definirati kao “svaka djelatnost koja u jednoj organizaciji spaja ljude različitih znanja i vještina radi ostvarivanja određenih poslovnih ciljeva” (Drucker, 1992)
 • destinacijski menadžment moguće je definirati kao poslovnu aktivnost koja spaja i koordinira rad različitih poslovnih i drugih subjekata u kreiranju i realizaciji turističkog proizvoda u cilju ostvarenja njegove optimalne kvalitete, konkurentnosti i postizanja optimalnih ekonomskih učinaka na turističkom tržištu (Bartoluci, 2008)
temeljne funkcije destinacijskog menad menta
Temeljne funkcije destinacijskog menadžmenta
 • tri su temeljne funkcije destinacijskog menadžmenta:
  • Funkcija planiranja
  • Funkcija organiziranja
  • Funkcija kontrole
1 funkcija planiranja u turisti koj destinaciji
1. Funkcija planiranja u turističkoj destinaciji
 • turistička politika i razvoj destinacije odvijaju se na regionalnoj ili lokalnoj razini
 • lokalne destinacije ne odnose se nužno na lokalne administrativne granice
 • lokalno turističko planiranje i politika zahtijevaju razumijevanje različitih interesa i utjecaja koji oblikuju destinacijski razvoj i čine ga jedinstvenim
 • ne postoje dva jednaka pristupa destinacijskom planiranju i politici
planiranje u destinaciji na lokalnoj razini
Planiranje u destinaciji na lokalnoj razini
 • prema Gunnu (1993, 2002) destinacija je koncept geografskog prostora čije su granice određene različitim kompleksnim odnosima između lokalne zajednice, atrakcija i turista
 • destinacija ima kognitivnu (spoznajnu) dimenziju i može biti definirana percepcijom turista o tome što čini destinaciju, njezine okvire kretanja i interakciju s uslugama smještaja i postojećih aktivnosti
pojam destinacije na lokalnoj razini
Pojam destinacije na lokalnoj razini
 • lokalna destinacija postoji u konceptualnim dvosmislenim i nepreciznim terminima i može se definirati u okviru geografskog, političko-administrativnog i kognitivnog okvira
 • prema Smithu, destinacija na lokalnoj razini može biti:
  • regija: gdje su unaprijed određene administrativne granice;
  • homogena regija: gdje je destinacija određena konzistentnim društvenim, ekonomskim i kulturnim karakteristikama koje ju razlikuju od drugih regija;
  • funkcionalna regija: gdje su granice lokalne destinacije određene skupinom funkcionalnih interakcija
integralno planiranje
Integralno planiranje
 • integralno planiranje –svjesna i kontinuirana planska aktivnost različitih aktera u cilju predviđanja, oblikovanja i usmjeravanja razvoja na određenom prostoru
 • integralni pristup dimenzionira razvoj u granicama raspoloživih prirodnih potencijala, a objedinjuje ekonomske, socijalne, prostorne, ekološke i infrastrukturne aspekte
 • integralno planiranje svodi se na strateško i operativno planiranje
integralno planiranje u destinaciji
Integralno planiranje u destinaciji
 • strateško planiranje određuje ciljeve i smjernice za sve operativne aktivnosti u okviru turističke destinacije
 • strateško planiranje sadrži viziju, misiju, ciljeve i strategiju razvoja destinacije
 • operativno planiranje predstavlja analitički koncept strateških planova s detaljnom razradom politike, vrsta programa, nositelja i pretpostavki za realizaciju strateških planova razvoja turističke destinacije
vizija i misija
Vizija i misija
 • vizija razvoja turističke destinacije najčešće uključuje “globalne ideje vodilje kao i metode strateške analize i planiranja”
 • brojni nositelji turističke ponude u destinaciji trebaju na razini destinacijskog menadžmenta formulirati jedinstvenu strategiju razvoja koje će uključiti sve nositelje turističke ponude u destinaciji
 • misija treba pokazati scenarij za budući razvoj destinacije, a obuhvaća procjenu dostignutog razvoja destinacije u pogledu korištenja resursa, konkurentnosti, kvalitete ponude i sl. O misiji se trebaju očitovati svi subjekti na razini destinacije
ciljevi razvoja
Ciljevi razvoja
 • ciljevi razvoja proizlaze iz vizije i misije, a njima se određuju nakana, smjernice i strategija razvoja
 • veza između ciljeva destinacije i poslovnih subjekata može se uspostaviti putem planova turističkog razvoja koji obuhvaćaju:
  • adekvatne oblike turizma,
  • razvijanje infrastrukture,
  • nove razvojne programe,
  • povećanje zadovoljstva posjetitelja,
  • povećanje ekonomskih učinaka
 • ciljevi predstavljaju smjernice, želje i obveze što točno i kada treba izvršiti
strategije planiranja destinacijskog menad menta
Strategije planiranja destinacijskog menadžmenta
 • strategiju razvoja čine brojne aktivnosti koje su potrebne za provođenje ciljeva i smjernica razvoja destinacije
 • turistička destinacija mora upravljati svojim razvojem
 • osigurati integralno planiranje koje obuhvaća: analizu destinacije, vizije i ciljeve, oblikovanje strategije, plan akcije, te provođenje i kontrolu
 • strateško planiranje destinacijskog menadžmenta proizlazi iz nužnosti suradnje različitih nositelja turističke ponude, vlasti, poslovnih subjekata i stanovništva, turističkih posrednika i dr.
2 funkcija organiziranja u turisti koj destinaciji
2. Funkcija organiziranja u turističkoj destinaciji
 • može se definirati kao sustav povezivanja, koordiniranja i upravljanja različitim elementima turističke ponude u cilju optimalnog ostvarivanja planirane strategije razvoja turizma destinacije
 • svaki poslovni subjekt unutar destinacije ima svoju organizacijsku strukturu: na razini poduzeća, javnih institucija i službi te u privatnom sektoru, koji sudjeluje u određenom dijelu turističke ponude
 • organizacija je nužna u svakom segmentu turističke ponude, što se odražava na ukupan sustav organizacije u okviru određenog destinacijskog menadžmenta
 • organizacijska kultura na razini poslovne organizacije, kao i u okvirima destinacijskog menadžmenta, oslikava odgovornost za donošenje određenih odluka, pouzdanost, radnu etiku te efikasnost u izvršavanju odluka
slide24
 • razina odgovornosti u destinacijskom menadžmentu proizlazi iz određene hijerarhije upravljanja i vođenja. U poduzećima odgovornost je precizno definirana, dok na razini destinacijskog menadžmenta hijerarhija odlučivanja i provođenja pojedinih odluka nije uvijek jasno određena niti institucionalno utvrđena pa niti dovoljno učinkovita
 • kolizija javnih i privatnih interesa u određenoj turističkoj destinaciji proizlazi iz različitih poslovnih interesa i možebitne međusobne konkurencije. Npr., poduzetnicima su glavni ciljevi vezani uz maksimalizaciju profita na svima razinama poslovanja. Pri tome se često nedovoljna pažnja poklanja zaštiti i unaprjeđenju resursa, štedi se na radnoj snazi, kvaliteti proizvoda i usluga i sl.
slide25
 • turistička organizacija na razini turističke destinacije ima zajedničke funkcije: funkciju marketinga, istraživanja, planiranja, razvoja i dr.
 • glavna je uloga destinacijskih marketinških organizacija da razvijaju povoljne predodžbe u mislima potrošača i posrednika o destinaciji.
 • funkcija marketinga puno je šira od same promocije, jer obuhvaća istraživanje tržišta, planiranje i razvoj turističkog proizvoda destinacije, kanale distribucije, politiku cijena i dr.
 • ne postoji jedinstveni pristup u kreiranju marketinške koncepcije i suradnje za sve lokalne sredine. Svaka turistička destinacija treba utvrditi svoju marketinšku koncepciju i strategiju
3 funkcija kontrole u turisti koj destinaciji
3. Funkcija kontrole u turističkoj destinaciji
 • zbog specifičnosti turizma u kojem sudjeluje više nositelja turističke ponude iz različitih djelatnosti, funkcija kontrole je nužna, posebno “unutar turističke destinacije koja nastoji predstaviti jedinstven i cjelovit proizvod”
 • u centru pozornosti su potrošači-turisti koji očekuju od svih segmenata turističke ponude optimalno ispunjenje njihovih očekivanja
 • da bi se to ostvarilo, svaki nositelj ponude treba osigurati standarde i najbolju kvalitetu svog segmenta ponude
 • glavni cilj je postizanje najviše kvalitete proizvoda i usluga, a menadžment na svim razinama destinacije upravlja i kontrolira kvalitetu svih segmenata turističke ponude
 • takav menadžment može se nazvati menadžment ukupne kvalitete
slide27
TQM
 • strateško poslovno planiranje bazira se na sustavu total quality management (TQM), upravljanje cjelokupnom kvalitetom
 • TQM sustav je orijentiran na tržište kupaca. Kupac je “kralj” u sustavu potpune kvalitete, jer proces počine i završava s kupcem
 • upravljanje potpunom kvalitetom turističkog proizvoda je složeno zbog velikog broja raznorodnih sudionika, ali je nužno, što je upravo zadaća destinacijskog menadžmenta
 • sustav TQM u turizmu zasniva se na standardima i kontroli njihove primjene. Prve standarde kvalitete u turizmu uveli su hotelski lanci, čime su postigli izuzetne poslovne rezultate
 • slijedom tih iskustava standardi se proširuju ne samo u ugostiteljskim, nego i u drugim turističkim uslugama (primjerice wellness, prijevozničke usluge i dr.)
elementi za ocjenu kvalitete turisti ke ponude
Elementi za ocjenu kvalitete turističke ponude
  • vrsta i kvaliteta ugostiteljskih, trgovačkih i drugih sadržaja,
  • kvaliteta okoliša (zraka, mora, plaža, mjesta, infrastrukture i sl.)
  • kvaliteta prometa (prometnice, prometna povezanost, parkirališta),
  • kvaliteta sigurnosti u svim područjima,
  • kvaliteta rekreacijskih, kulturnih, zdravstvenih i drugih sadržaja,
  • kvaliteta gostoljubivosti na svim razinama,
  • kvaliteta informiranja,
  • kvaliteta odnosa “vrijednosti za novac”,
  • ostala područja kvalitete.
 • osiguravanje svih elemenata kvalitete i njihova kontrola u destinaciji kod svih sudionika (turista, zaposlenika, domicilnog stanovništva i dr.) temeljna je zadaća destinacijskog menadžmenta
integrirani destinacijski menad ment
Integrirani destinacijski menadžment
 • zadaća destinacijskog menadžmenta je kontinuirano uvođenje inovacija u oblikovanje turističkog proizvoda prema interesima i željama turista te mogućnostima destinacije
 • menadžment turističke destinacije treba upravljati destinacijom da “ukupno ostvareni rezultat bude viši od zbroja individualnih rezultata koje mogu ostvariti pojedini hoteli, restorani i ostali poslovni subjekti”
 • uloga integriranog destinacijskog menadžmenta je povezivanje svih sudionika koji sudjeluju izravno ili posredno u oblikovanju sadržaja kvalitete turističkog proizvoda na razini turističke destinacije
 • u procesu donošenja poslovnih odluka, menadžmentu na svim razinama potrebne su brojne informacije koje im može osigurati” integralni informacijski sustav na razini turističke destinacije”
 • integrirani destinacijski menadžment može biti uspješan samo uz pretpostavku da u njegovom sustavu djeluju najbolji stručnjaci-menadžeri
ivotni ciklus destinacije
Životni ciklus destinacije
 • u marketinškom smislu turističku destinaciju tretiramo kao turistički proizvod sa svim elementima marketing-miksa, susrećemo se s pojmom životnog ciklusa destinacije
 • životni ciklus destinacije – fleksibilan model životnog ciklusa destinacije koji označava različite faze u razvoju destinacije kao i promjene koje se u njoj događaju tijekom njezinog prelaska iz jedne faze u drugu (pojava – rast – razvoj – pad)
 • kao kritičke čimbenike navodi promjene u željama i potrebama posjetitelja, uništavanje prirodnog i izgrađenog okoliša, kao i promjeni ili nestanak onih atrakcija koje su turiste privukle u to područje
slide32
 • životni ciklus određene destinacije nije usporediv sa životnim ciklusom proizvoda koji se stvara, koristi i , naposljetku, nestaje iz proizvodnje jer ga zamjenjuju novi proizvodi
 • turistička destinacija kao turistički proizvod se razvija i može funkcionirat sve dotle dok poštuje sva načela održivosti i vrši reprodukciju svih elemenata održivog razvoja
 • za održivost destinacije važna je i njezina konkurentnost na turističkom tržištu koja joj osigurava određenu potražnju i ostvarenje ekonomskih učinaka
 • za životni ciklus destinacije stalno treba raditi na poboljšanju elementa njezine konkurentnosti te uvažavati sva načela i kriterije održivog razvoja