projektledelse
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projektledelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Projektledelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Projektledelse. Indhold. Hvorfor projektledelse? Hvad er ledelse? Ledelsesopgaver Ledelsesholdninger Ledelsesformer Ledelsesroller. Projektledelse - citater. Vi vil ikke have nogen projektleder til at bestemme hvad vi skal – vi ønsker en demokratisk ledelse ikke nogen bussemand!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektledelse' - hiero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
indhold
Indhold
 • Hvorfor projektledelse?
 • Hvad er ledelse?
 • Ledelsesopgaver
 • Ledelsesholdninger
 • Ledelsesformer
 • Ledelsesroller
projektledelse citater
Projektledelse - citater

Vi vil ikke have nogen projektleder til at bestemme hvad vi skal – vi ønsker en demokratisk ledelse ikke nogen bussemand!

Citat af en projektgruppe på Tek.-Nat. basis

projektledelse citater1
Projektledelse - citater

”Det er som at være en lus mellem 2 negle. Ledelsen vil have at jeg skal være leder i traditionel forstand. Projektdeltagerne vil have, jeg skal være praktisk gris. Og jeg selv har mest lyst til at være almindelig projektdeltager!”

Citat: Projektledelse – i tværfaglige teams af Michael Karø s. 195

projektledelse1
Skelne mellem 2 begreber:

Projektledelse - en funktion

Projektlederen – en person

Projektledelse
projektorganisation
Projektorganisation
 • Opgaver, der egner sig til en projektorganisation er kendetegnet ved, at de:
  • målt i arbejdstimer er omfattende, men meget lidt rutineprægede
  • kræver samarbejde på tværs af faglige og traditionelle afdelingsmæssige skel, og at de
  • skal løses indenfor et begrænset tidsrum
 • En projektorganisation består af en styregruppe, med det overordnede ansvar for projektet, og en
 • Projektgruppe, der udfører det egentlige arbejde samt udarbejder beslutningsgrundlag for styregruppen
 • Projektlederen er typisk medlem af styringsgruppen
hvad er ledelse
Tannenbaum 1961

”Ledelse er den proces, hvor personlig indflydelse udøves i en situation, og som ved hjælp af kommunikation går mod opnåelse af specifikke mål”

Hvad er ledelse?
hvad er ledelse1
Blake og Moutons def. fra 1985

”Ledelse vil sige at opnå resultater – målt if. Organisationens mål – gennem og ved hjælp af medarbejderne”.

Hvad er ledelse?
lederegenskaber
Passende intelligens

Sund dømmekraft og tænkning

Tillid til og tro på sig selv og andre

Ansvarsfølelse

Social interesse for andre mennesker

Kunne motivere

Faglig kunnen

Kommunikations-evne

Tåler stress

Lederegenskaber
lederopgaver agne lundquist
Instrumentelle

Emotionelle

Varetagelsen af den faglige side af arbejdet herunder planlægning og kontrol

Vedrører forholdet til og mellem medarbejderne samt deres forhold til arbejdsopgaverne

Lederopgaver Agne Lundquist
lederopgaver
Repræsentative

Består i at repræsentere firmaet, afdelingen eller arbejdsgruppen udadtil.

Lederopgaver
autoritet
Def. af autoritet

Autoritet er et udtryk for forholdet mellem 2 mennesker.

Hvis A har fuldstændig autoritet over B, vil B uden at gøre indvendinger og uden overtalelse fra A´s side følge A´s råd, vejledning, anvisninger og ordrer.

Autoritet
autoritet1
Autoritet

Medarbejders adfærd

Leder

Påvirkning

 • Råd
 • Vejledning
 • Anvisninger
 • Ordrer
autoritet2
Autoritetskilder

Erich Fromm opdeler autoritet i -

Magtautoritet

Viden eller kundskabsautoritet

Personlige egenskaber

Hæmmende autoritet og

Rationel autoritet

Autoritet
lederholdninger douglas mcgregor
Teori X

Synes at arbejde er ubehageligt.

Har ingen ambitioner, ønsker ikke ansvar og foretrækker at blive styret.

Har ringe evner til at løse organisatoriske problemer.

Teori Y

Synes at arbejde er lige så naturligt som leg og hvile.

Accepterer og søger ansvar.

Har kreative evner og kan bidrage til løsning af organisationens problemer.

Lederholdninger Douglas McGregor
lederholdninger
Teori X

Motiveres kun af udsigten til dækning af fysiologiske behov og tryghedsbehov.

Må kontrolleres, tvinges eller trues med straf, hvis de skal gøre en passende indsats for at nå organisationens mål.

Teori Y

Motiveres af udsigten til dækning af sociale og egoistiske behov og behovet for selvrealisering.

Kan styre og kontrollere sig selv under en målsætning, som de selv går ind for.

Lederholdninger
lederholdninger edgar h schein
Lederholdninger Edgar H. Schein

Det selvrealiserende menneske

Selvrea-liserende

Egoistiske

Sociale

Det sociale menneske

Sikkerhed og tryghed

Det rationelle menneske

Fysiologiske behov

lederholdninger1
Det komplicerede menneske

En kombination af de 3 andre.

Afhængig af situationen er mennesket domineret af den 1., 2. eller 3. Version.

Lederen må tilstræbe en individuel tilpasning.

Lederholdninger
klassiske ledelsesformer
Autoritær ledelse

Baserer sin ledelse på autoritet og magt.

Fastsætter selv gruppens mål og arbejdsform.

Giver kun de nødvendige informationer.

Udsteder ordrer.

Administrerer straf og belønning efter forgodtbefindende.

Klassiske ledelsesformer
klassiske ledelsesformer1
Demokratisk ledelse

Inddrager gruppen i beslutninger.

Baserer sin autoritet på kundskaber snarere end magt.

Giver mange informationer.

Lytter aktivt.

Hjælper gruppen til selv at træffe beslutninger, men ikke ved hjælp af flertalsafgørelser.

Klassiske ledelsesformer
klassiske ledelsesformer2
Laissez-faire

Præsenterer opgaven, men tager ellers ingen initiativer.

Står til disposition, men er passiv.

Ønsker ikke at blive belemret med gruppens problemer.

Klassiske ledelsesformer
situationsbestemt ledelse
Situationsbestemt ledelse

Leder træffer beslutninger og meddeler dem.

Leder sælger sin beslutning.

Leder præsenterer sin beslutning og inviterer til spørgsmål.

Autori-tær

Lederens styring

Leder præsenterer sin foreløbige beslutning som kan ændres.

Leder præsenterer problemet, modtager forslag og træffer beslutning.

Leder afsætter grænser og beder gruppen træffe beslutning.

Leder sætter de rammer, gruppen skal arbejde indenfor.

Demo-kratisk

Medar-bejder indflyd-else

situationsbestemt ledelse1
Situationsbestemt ledelse

Laissez-faire

Leder præsenterer arbejdsopgaver og overlader resten til gruppen

situationsbestemt ledelse2
Lederadfærden afhænger af og begrænses af den samlede situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

Lederen selv

Medarbejderne

Kulturen

Den aktuelle situation

Situationsbestemt ledelse
lederen selv
Lederen selv
 • Menneskesyn
 • Forventninger, inkl. Normer og roller
 • Erfaringer fra tidligere opgaver/situationer
 • Eget sikkerhedsbehov; er det stort, vil lederen sjældent have tillid til medarbejderne.
medarbejderne
Medarbejderne
 • Kvalifikationer generelt
 • Tillid til lederen
 • Motivation og vilje til at tage et ansvar
 • Behov ligger oppe ved de øverste i Maslows behovspyramide
 • Gruppens effektivitet
 • Mål og virksomheden er sammenfaldende
kulturen
Kulturen
 • De fælles holdninger, værdier og normer, som gælder på arbejdspladsen.
 • Ved situationsbestemt ledelse skal specielt en ny leder være opmærksom på kulturen.
situationen
Situationen
 • Organisationens forventninger til lederrollen.
 • Organisationens traditioner/særpræg.
 • Opgavens art.
 • Opgavens tidspres.
 • Medarbejdernes kvalifikationer i forhold til opgaven.
ledelsesmodel blake mouton
Ledelsesmodel Blake & Mouton

Hensyn til personale

Lederristen

Den bløde leder

Den gode leder

9

Kompromis-lederen

5

Den svage leder

Den hårde leder

Hensynet til produktionen

5

9

lederroller
Adizes´lederroller

Producentrollen (P)

Administratorrollen (A)

Entrepreneurrollen (E)

Integratorrollen (I)

Hvis en af disse roller ikke varetages fører det til ”mismanagement”.

Lederroller
producentrollen
Producentrollen
 • Lederen skal skabe resultater
 • Må være i besiddelse af viden og handlekraft og have en stærk præsentationstrang
 • Indgående kendskab til branchen, virksomheden og markedet samt den teknolog, der skal til for at skabe resultater-
administratorrollen
Administratorrollen
 • Lederen skal opstille retningslinier for arbejdets udførelse, udarbejde detailplaner og koordinere og kontrollere aktiviteterne
 • Må besidde sans for systematik, orden og detaljer.
entrepreneurrollen
Entrepreneurrollen
 • Lederen skal tænke langsigtet, sætte mål og udforme strategier.
 • Dette kræver kreativitet, risikovillighed samt et vågent øje for nye muligheder og trusler
integratorrollen
Integratorrollen
 • Skabe samarbejde, enighed og effektive grupper til at løse nye opgaver.
 • Lederen må have interesse og sans for mellemmenneskelige relationer, indfølingsevne samt lyst og evne til at få andre til at samarbejde.
projektlederfunktionen
Projektlederfunktionen

Der er ikke nogen hurtige og smarte patent-løsninger eller tekniske trick man bare kan lære. Meget afhænger af lyst. Lyst til at kaste sig ud i ukendt land. Lyst til problemer (at arbejde med mennesker giver altid problemer). Lyst til at udfordre sig selv. Lige så meget afhænger af at turde prøve. Gøre sig sine egne erfaringer. Hvad virker for mig. Hvad virker ikke for mig. Være åben overfor sin egen rolle – ja kort sagt kaste sig ud i det, hvis der er lyst.

Citat: Projektledelse – i tværfaglige teams af Michael Karvø s. 191

indhold1
Indhold
 • Hvorfor projektledelse?
 • Hvad er ledelse?
 • Ledelsesopgaver
 • Ledelsesholdninger
 • Ledelsesformer
 • Ledelsesroller