Life daba projekti latvij
Download
1 / 23

LIFE-Daba projekti Latvijā - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

LIFE-Daba projekti Latvijā. Latvija piedalās kopš 2000.gada, 2001.gadā uzsākās pirmie 3 projekti – Engure, Teiči un Zvārde/Katleši Apstiprināti kopā 8 projekti – 3; 2; 3 Šogad iesniegti 4 projekti 75% EK finansējums, 25% Latvijas vai citu valstu finansējums

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LIFE-Daba projekti Latvijā' - herrod-horne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Life daba projekti latvij
LIFE-Daba projekti Latvijā

Latvija piedalās kopš 2000.gada, 2001.gadā uzsākās pirmie 3 projekti – Engure, Teiči un Zvārde/Katleši

Apstiprināti kopā 8 projekti – 3; 2; 3

Šogad iesniegti 4 projekti

75% EK finansējums, 25% Latvijas vai citu valstu finansējums

Finansē apsaimniekošanu, mazāk apsaimniekošanas plānošanu


Apstiprin tie un pa laik stenotie life daba projekti latvij
Apstiprinātie un pašlaik īstenotie LIFE-Daba projekti Latvijā

Divu putniem nozīmīgo vietu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā

Projekta darbības laiks 2001.-2004. gads. Kopējā projekta summa 264 265 EURO

Iesniedzējs - VIDM, sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību.

Projekta mērķi ir:

 • noteikt aizsardzības statusu 2 putniem

  nozīmīgām vietām Latvijā, Zvārdē un Katlešos

 • sagatavot dabas aizsardzības plānus

  Paredzētie projekta rezultāti:

 • dabas vērtību inventarizācija teritorijās

 • aizsardzības statusa noteikšana teritorijām

 • dabas aizsardzības plāni

 • informācijas bukleti

 • filma par abām putnu vietām


Apstiprinātie un pašlaik īstenotie LIFE-Daba projekti Latvijā

Teiču rezervāta dabas vērtību saglabāšanas pasākumi

Projekta darbības laiks 2001.-2004. gads. Kopējā projekta summa 833 929 EURO

Iesniedzējs – Teiču rezervāts

Projekta darbības:

 • zemes atpirkšana mežu biotopu aizsardzībai (vismaz 300 ha)

 • krūmu izciršana vērtīgākajās pļavās (apm. 1359 ha)

 • aizsargdambju atjaunošana un celtniecība noteces no purva samazināšanai (42 dambji)

 • biotopu un sugu inventarizācija

 • dabas aizsardzības pasākumu plānošana

 • 6 dažādu informācijas materiālu publicēšana un speciālas vides izglītības programmas izstrādāšana

 • 1.8 km koka taku uzstādīšana un informācijas materiālu izvietošana dabā Teiču purva apmeklētājiem

 • vietējās sabiedrības atbalsta veicināšana dabas aizsardzības pasākumiem


Apstiprinātie un pašlaik īstenotie LIFE-Daba projekti Latvijā

Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā

Projekta darbības laiks 2002.-2005. gads. Kopējā projekta summa 1 925 468 EURO

Iesniedzējs – Ķemeru nacionālais parks

Projekta darbības:

 • Hidroloģiskā režīma atjaunošana Ķemeru Lielajā tīrelī. Paredzēts izveidot 60 – 70 nelielus dambjus grāvjos, kas savulaik izveidoti purva nosusināšanai;

 • Privātpersonām piederošās zemes pirkšana. Iecerēts atpirkt ap 880 ha zemes;

 • Meliorācijas darbi Slampes lejtecē ar mērķi šeit atjaunot dabiskās palieņu pļavas. Ir iecere atjaunot upes tecējumu tās dabiskajā gultnē līdz 2 kilometru garumā.

 • Regulāra dabisko pļavu un kalcifīlo purvāju pļaušana. Tiks regulāri izcirsti krūmi un pļauts vairāk, kā 200 ha platībā;

 • Aploku izbūve un lielo zālēdāju ieviešana Slampes lejtecē un Lielupes palieņu pļavās. Slampes lejtecē ganīsies savvaļas zirgi (no Papes), savukārt Lielupes palieņu pļavās – savvaļas govis.

 • Apmeklētāju informācijas centru izveide trīs vietās. Filmu uzņemšana par ĶNP. Iecere veidot divas vai trīs dažāda garuma filmas, tai skaitā arī ļoti īsu reklāmas klipu.


Apstiprin tie un pa laik stenotie life daba projekti latvij1
Apstiprinātie un pašlaik īstenotie LIFE-Daba projekti Latvijā

 • Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (LU BF)

 • Papes ezera apsaimniekošana (WWF Latvija)

 • Lubāna apsaimniekošana (rajona padome?)

 • Ziemeļgaujas apsaimniekošana (LDF)


P avu apsaimnieko ana engures ezera dabas park

Pļavu apsaimniekošana LatvijāEngures ezera dabas parkā

Inga Račinska

Latvijas Dabas fondsK p c engures p avas ir noz m gas
Kāpēc Engures pļavas ir nozīmīgas? Latvijā

 • Ligzdošanas un barošanās vieta bridējputniem

 • 71 augu suga, 2 Latvijā aizsargājamas

 • 3 Biotopu direktīvas biotopi:

 • 7230 Kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri

 • 6410 Molīniju pļavas uz kaļķainām, kūdrainām vai mālainām augsnēm

 • 6510 Mēreni mitras pļavas

 • 4 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi

 • Ezera aizaugšanas aizkavēšana

 • Ainava


Galven s probl mas ezer odien
Galvenās problēmas ezerā šodien Latvijā

 • Ezera aizaugšana ar niedrēm

 • Piekrastes pļavu aizaugšana

 • Ligzdojošo ūdensputnu skaita samazināšanās

 • Ligzdojošo bridējputnu skaita samazināšanās

 • Mežu neilgtspējīga izmantošana

 • Svešās sugas

 • Tūrisma infrastruktūras trūkums


Projekts engures ezera dabas parka dabas aizsardz bas pl na ievie ana
Projekts “Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana”

 • Projekta mērķi:

 • Saglabāt Engures ezera vērtību kā ūdensputnu ligzdošanas vietu

 • Saglabāt piekrastes pļavas kā nozīmīgu biotopu un bridējputnu ligzdošanas un barošanās vietu

 • Uzlabot tūrisma infrastruktūru, nodrošināt kontroli….


Projekts engures ezera dabas parka dabas aizsardz bas pl na ievie ana1
Projekts “Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana”

Apsaimniekošanas mērķi un prioritātes konkrētām vietām

Pļava pie Ornitoloģijas laboratorijas bāzes

APSAIMNIEKOŠANAS PRIORITĀTE: Putni

MĒRĶIS: Pļavas atjaunošana piekrastes bridējputnu sabiedrībai – parastais šņibītis (PD, ĪAS), gugatnis (PR,ĪAS), pļavas tilbīte (ĪAS), melnā puskuitala (ĪAS), ķīvīte, mērkaziņa.

DARBĪBAS: Krūmu ciršana, zirgu un govju ganīšana (līdz 20 dzīvnieki), monitorings.


Pļavas atjaunošana plāna ieviešana”


Ganīšana plāna ieviešana”


1.pļavas saimnieks plāna ieviešana”


Projekts engures ezera dabas parka dabas aizsardz bas pl na ievie ana2
Projekts “Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana”

Apsaimniekošanas mērķi un prioritātes konkrētām vietām

Pļava pie Krievraga Ķūļciema pagastā

APSAIMNIEKOŠANAS PRIORITĀTE: Putni

SĀKOTNĒJAIS MĒRĶIS: Pļavas atjaunošana, lai panāktu parastāko piekrastes bridējputnu sugu (ķīvīte, pļavas tilbīte) atgriešanos.

DARBĪBAS: Krūmu un koku ciršana, govju ganīšana (līdz 40-50 dzīvniekiem). Turpmāk veikt putnu uzskaites un biotopu inventarizāciju.


Ganīšana plāna ieviešana”


2.pļavas saimnieks plāna ieviešana”


Projekt pl not t risma infrastrukt ra
Projektā plānotā tūrisma infrastruktūra plāna ieviešana”

 • Putnu novērošanas torņi

 • Orhideju taka


Orhideju taka
Orhideju taka plāna ieviešana”


Orhideju taka plāna ieviešana”


Projekts engures ezera dabas parka dabas aizsardz bas pl na ievie ana3
Projekts “Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana”

Turpmākie plāni

 • Turpināt ganīšanu 2 pļavās

 • Paplašināt noganītās teritorijas pēc nepieciešamības

 • Atjaunot un noganīt Mērsraga pļavas, ganīt tur Latvijas zilās govis

 • Veikt regulāru monitoringu, izmainīt apsaimniekošanu pēc nepieciešamības


Paldies par uzmanību! plāna ieviešana”


ad