wat is torah l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WAT IS TORAH? PowerPoint Presentation
Download Presentation
WAT IS TORAH?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 141

WAT IS TORAH? - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

WAT IS TORAH?. DE EERSTE LETTER VAN TORAH IS DE BET b. DE LAATSTE LETTER VAN DE TORAH IS DE LAMED l. TORAH IS HET HART VAN YHVH. bl = LEV LEV BETEKENT = HART. DE BESCHERMING VAN DE 10 GEBODEN. DE LETTER j komt niet voor in de tien geboden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

WAT IS TORAH?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. WAT IS TORAH? DE EERSTE LETTER VAN TORAH IS DE BET b DE LAATSTE LETTER VAN DE TORAH IS DE LAMED l

  2. TORAH IS HET HART VAN YHVH bl= LEV LEV BETEKENT = HART

  3. DE BESCHERMING VAN DE 10 GEBODEN • DE LETTER jkomt niet voor in de tien geboden • Deze letter symboliseert de Slang in Paleo Hebreeuws. • De les is, dat door het gehoorzamen aan de geboden, de slang in uw leven geen autoriteit heeft . • Je bent beschermd tegen de vijand

  4. PROFETIE IN GENESIS? 1.Genesis begint zoals Openbaring eindigt a. Hof tot Hof 2. Genesis eindigt zoals Openbaring begint a. 70 zielen gaan naar Egypte & 7 brieven aan de gemeenten

  5. Jesaja 61:1 De Geest van de Meester hwhy rust op mij, omdat de hwhy mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om het goede nieuws te brengen aan de ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis ;

  6. HEBREEUWSE BETEKENIS VAN HET WOORD EVANGELIE • H1319 rvb BASAR aankondigen (blijde boodschap): - boodschapper, predik, publiceer, (draag, breng, vervoer, predik, goed, vertel goede) tijdingen.

  7. BASAR = VLEES H1320 rvb basar Van H1319; vlees (van zijn frisheid); in aanvulling lichaam, persoon; ook (euphemisme) de pudenda van een man: - lichaam, [vet, mager] vlees [-ed], verwante, [mens-] soort, + naaktheid, eigen wezen, huid.

  8. WIST JE WAAROM ? YESHUA: • Johannes de Doper moest ontmoeten om het lam van Elohim te zijn? • Wat de woorden “Ziedaar het Lam van GOD” betekenen? • Waarom Yeshua moest gedoopt worden door Johannes ? • Waarom Johannes moest sterven ? • Waarom Yeshua de autoriteit van der raad van het Sanhedrin niet erkende?

  9. WIST JE WAAROM YESHUA MOEST KOMEN IN DE EERSTE EEUW?

  10. WIE WAS DE KONING VAN ISRAËL? • VAN WELKE STAM WAS HIJ ? • EDOM = LIJN VAN EZAU Genesis 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken, Noch de heerserstaf tussen zijn voeten, tot Shiloh komt; En Hem zullen de volken gehoorzaam zijn.

  11. WIST JE WAAROM PAULUS MOEST OPGAAN NAAR JERUZALEM IN HANDELINGEN 15 & 21? Handelingen15: 1 En sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders, en zeiden, indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden 2 En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, zo droegen zijn Paulus en Barnabas en nog enkele van hen op, zich naar aanleiding van deze strijdvraag tot de oudsten te Jeruzalem te begeven

  12. 3 De gemeente deed hen uitgeleide en zij trokken door Fenicië en Samaria,waar ze alle broeders grote vreugde bezorgden door te vertellen van de bekering van de heidenen 4 In Jeruzalem aangekomen werden ze verwelkomd door de gemeente en de apostelen en de oudsten, en zij deden verslag van wat God met hen gedaan had.

  13. De Plaats is Jeruzalem Deuteronomium 17:8 “Wanneer het u te moeilijk valt binnen uw eigen stadspoorten een uitspraak te doen inzake moord, rechtsvordering, geweldpleging of in enig ander rechtsgeding, dan moet u zich naar de plaats begeven die de HEER uw God uitkiest.

  14. Handelingen 15:5 Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op die gelovig geworden waren en zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden.

  15. WIST JE DAT IN HET JUDAÏSME DRIE METHODEN BESTAAN OM TE BESNIJDEN?

  16. Doet de besnijdenis van het hart het Bijbelse gebod van YHVH teniet ?

  17. Romeinen 2:29 Jood ben je van binnen: en de werkelijke besnijdenis is er een van het hart, een geestelijke en niet naar de wet . Zo iemand wordt geprezen, niet door de mensen, maar door Elohim.

  18. Hoe Oud was Abraham? Genesis 12:4 Toen ging Abram weg, zoals de HEER hem had opgedragen; en Lot ging met hem mee: en Abram was zeventig en vijf jaren oud toen hij Haran verliet.

  19. Hoe was Abraham wanneer YHVH hem vroeg om in verbond met Hem te komen ? Genesis 17:1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was ,verscheen de HERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht , en wees onberispelijk;

  20. Genesis 17:10 Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht, dat al bij u wat mannelijk is besneden worde; 11 En gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u.

  21. TEKEN = Symbool van verbond 0226. twa 'owth, zoek naar0226 in KJV waarschijnlijk van 225 (in de zin van voorkomen); een signaal (letterlijk of figuurlijk), als een vlag, baken, monument, voorteken, wonder ,aanduiding, enz.:--merkteken, mirakel, (en-)symbool, teken.

  22. Besnijdenis in Bijbelse halachah Genesis 17:12 Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, zowel hij die in uw huis geboren is, als wie van enige vreemdeling voor geld gekocht is, doch niet van uw nageslacht is.

  23. Deuteronomium 30:6 En de HEER uw God zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om de HEERE,uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet.

  24. Deuteronomium 10:16Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en weest niet meer harnekkig.

  25. Jeremiah 4:4 Besnijdt u voor de HERE, en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem: opdat mijn gramslap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen.

  26. Ezechiël 11:19 En Ik zal hen één hart geven en een nieuwe geest in hun binneste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,

  27. Besnijdenis vanuit Rabbijns / Farizeïsch Halachah perspectief Hatafat Dam Brit (Prikken van het lid en trekken van bloed) voor heidense bekeerlingen die reeds besneden zijn .

  28. Milah/ Peri’ah • a) de voorhuid wordt over de kroon getrokken en afgesneden; • b) de membraan onder de voorhuid wordt met de nagels teruggeschoven • Metzizah • c) waarbij bloed uit de plaats van de besnijdenis wordt gezogen , vooral bij pasgeboren baby’s • (tractaat Shabbat 133a,135a en137a ook, Yevamot 46a/b) Kitsoer Sjoelchan Aroech hoofdst.163 • zie ook Handelingen15:1-5

  29. HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN

  30. WAT IS TORAH? DE EERSTE LETTER VAN DE TORAH IS DE BET b DE LAASTE LETTER VAN DE TORAH IS DE LAMED l

  31. TORAH IS HET HART VAN YHVH bl= LEV LEV BETEKENT = HART

  32. Psalmen 40:9 Ik heb lust om uw wil te doen O mijn Elohim: Ja, uw wet (Hart) is in mijn binneste

  33. DE BESCHERMING VAN DE 10 GEBODEN • DE LETTER j komt in de tien geboden niet voor • Deze letter symboliseert de slang in Paleo Hebreeuws • De les is, dat door het gehoorzamen aan de geboden , de slang geen autoriteit in je leven heeft .. • Je bent beschermd tegen de boze.

  34. PROfETIE IN GENESIS? 1.Genesis begint zoals Openbaringen eindigt a. Hof tot Hof 2. Genesis eindigt zoals Openbaringen begint a. 70 zielen gaan naar Egypte & 7 brieven aan de gemeenten

  35. Jesaja 61:1 De Geest van de Meester hwhy rust op mij, omdat de hwhy mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om het goede nieuws te brengen aan de ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;

  36. HEBREEUWSE BETEKENIS VAN HET WOORD EVANGELIE • H1319 rvb BASAR aankondigen (blijde boodschap): - boodschapper, predik, publiceer, (draag, breng, vervoer, predik, goed, vertel goede) tijdingen.

  37. BASAR = VLEES H1320 rvb basar Van H1319; vlees (van zijn frisheid); in aanvulling lichaam, persoon; ook (als eufemisme) de pudenda van een man: - lichaam, [vet, mager] vlees [-ed], verwante, [mens- ] soort, + naaktheid, eigen wezen, huid.

  38. Genesis 2:23 Toen zei Adam, Dit is nu been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees ! Manin zal zij heten , want uit een man is zij genomen.. {Woman: Heb. Isha} {Man: Heb. Ish}

  39. BEN JIJ GEËNT ?

  40. BEN JIJ GEËNT ? Romeinen 11:17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en gij als wilde loot daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen,

  41. Abraham werd Geënt? Genesis 12:3 Ik zal zegenen die u zegenen, en die u vloekt zal ik vervloeken; en om u zullen alle geslachten op de aarde zich gezegend noemen."

  42. Volgens de Ba’alei Tosafot, is het hebreeuwse woord nivechu (weergegeven door het woord v’nevrechu) een afgeleide van het Hebreeuwse infinitief mavrich, wat betekent “ geënt .” In de Mishnah, Kilayim 7:1, en in de Talmud, Sotah 43a

  43. V’nivrechu = Geënt hmdah txpvm lk Kb wkrbnw V’nivrechu b’cha kol Mishpechot ha’adamah en door zullen al de geslachten van de aarde Geënt zijn.“

  44. HOE KAN YESHUA DE ZONDE VAN ISRAËL OP ZICH NEMEN ALS HIJ PERFECT WAS ?

  45. Mattheüs 26: 59 En de hogepriesters en de ouderen van het Sanhedrin zochten valse getuigenissen tegenYeshua, om Hem ter dood te kunnen brengen. 60 Maar ze vonden niets; ja, hoewel er vele valse getuigen naar voren traen, vonden ze niets. Ten slotte kamen er twee naar voren 61 die verklaarden, Deze man heeft gezegd, Ik kan de tempel van Elohim afbreken en in drie dagen opbouwen.

  46. 62 En de hogepriester ging staan en zei tegen Hem, U antwoordt niets? Wat brengen ze wel niet tegen u in ? 63 Maar Yeshua bleef zwijgen. En de hogepriester zei tegen Hem: Ik bezweer u bij de levende Elohim dat u ons zegt of U de Messias bent, de Zoon van God.

  47. Lev. 5:1 Als iemand een vervloeking hoort en daar getuige van is, omdat hij het gezien heeft of omdat hij het weet maar dat niet onthult, dan zondigt hij en draagt hij de volle verantwoording.

  48. Mt 26:65 Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei, Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig ? U hebt nu toch de godslastering gehoord.

  49. Leviticus 10:6 En Mozes sprak tot Aäron en zijn zonen Eleazar en Itamar, Ontbloot uw hoofden niet en scheur uw kleren niet , Anders sterft u en barst Gods toorn los tegen heel de gemeenschap.Maar laat uw broeders , het hele huis van Israël , treuren over het voor dat YHVH heeft ontstoken. Lev. 21:10 En de priester, die de hoogste is onder de zijnen, op wiens hoofd de zalvingsolie is uitgegoten en die gewijd is om de gewaden te dragen , mag zijn hoofdhaar niet los laten hangen en zijn kleren niet scheuren.

  50. Johannes 19: 23 Toen de soldaten Yeshua hadden gekruisigd, verdeelden ze Zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar er was ook nog Zijn lijfrok : die was naadloos , van bovenaf uit één stuk geweven. 24 Daarom zeiden ze tegen elkaar, Die mogen we niet stukscheuren, laten we hem liever onder elkaar verloten. (zo moest het schriftwoord in vervullen gaan dat zegt, “Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld , en om mijn kleding hebben ze gedobbeld.”) Dit hebben de soldaten inderdaad gedaan.