1 / 26

Vienaudžu izglītotāju lekciju veidošanas pamati

Vienaudžu izglītotāju lekciju veidošanas pamati. Liepājas Bērnu un jaunatnes centra Jauniešu kluba pedagogs un psiholoģijas skolotāja: Agnese Jansone. Rīga 2012. Vienaudžu izglītība.

helena
Download Presentation

Vienaudžu izglītotāju lekciju veidošanas pamati

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vienaudžu izglītotāju lekciju veidošanas pamati Liepājas Bērnu un jaunatnes centra Jauniešu kluba pedagogs un psiholoģijas skolotāja: Agnese Jansone Rīga 2012

 2. Vienaudžu izglītība • Vienaudžu izglītība ir neformālās izglītības metode, ko var izmantot, izglītojot dažādas mērķauditorijas, īpaši jauniešus, par dažādām tēmām • Vienaudžu izglītība ir process, kura laikā apmācīti un motivēti jaunieši izglīto savus vienaudžus par jautājumiem, kas viņiem ir aktuāli un nozīmīgi • Prakse rāda, ka jaunieši vislabprātāk vēlas runāt un diskutēt par sev svarīgiem jautājumiem ar vienaudžiem – personām, kas ir līdzīgā vecumā, pieder vienai sociālajai grupai un kam ir līdzīga dzīves pieredze

 3. Pielietojamās metodes vienaudžu izglītībā • Lekcija • Lomu spēles • Grupu darbs • Prāta vētra • Situācijas analīze • Demonstrējumi(filmas, prezentācijas, etīdes utt.)

 4. Lekcija • Lekcija sniedz pamatzināšanas, kas rada iespēju uzdod jautājumus, izmantot diskusiju un interaktīvās spēles • Lekcija dod iespēju veidot dialogu, jautāt un atbildēt un uzdotajiem jautājumiem • Lekcijas nepilnība ir, ka tās laikā grupas dalībnieki ir izslēgti no līdzdalības

 5. Ieteikumi veiksmīgai lekcijai • Sagatavojies laicīgi! • Veido īsas lekcijas (10 - 15 min) • Lekcijas sākumā sniedz īsu vispārinājumu par lekcijas tematu • Lekcijai beidzoties apkopo paveikto • Vislabāk izmanto vienkāršu, saprotamu valodu, īsus teikumus, izvairies no žargoniem, saīsinājumiem

 6. Lekcija[turp.] Metode ir veiksmīgi pielietojama, ja: • grupa ir ieinteresēta un spēj klausīties • ir piemērots laiks un vieta • runātājs ir attiecīgi sagatavots informēt par konkrēto tēmu • metode atbilst konkrētajam tematam

 7. Lomu spēles • Lomu spēles ļauj tās dalībniekiem iejusties radītajā situācijā vai lomā • Lomu spēles labi parāda dalībnieku iegūtās zināšanas, attieksmes un prasmes • Lomu spēles laikā dalībnieki izmanto savas saskarsmes iemaņas, lai atrisinātu situāciju

 8. Ieteikumi lomu spēlei • Iekārto telpu, lai visi dalībnieki varētu brīvi redzēt un dzirdēt notiekošo • Rakstiskā veido dod dalībniekiem uzdevumus (tiem, kuri spēlē lomas) • Nevienu nedrīkst piespiest piedalīties lomu spēlē • Veido un uzturi grupā drošu, atbalstošu un draudzīgu noskaņojumu

 9. Ieteikumi lomu spēlei[turp.] • Pēc lomu spēles var veidot diskusiju • Esi atbalstošs un seko, lai grupa nav pārāk kritiski, atceroties neveiksmes, kas tika pamanītas lomu spēles laikā • Vari izmantot iesildīšanās spēles

 10. Grupu darba metodes Grupu darba metodes galvenokārt tiek izmantotas, lai: • dalībnieki cits citu iepazītu • kopīgi darboties • dalītos pieredzē • iegūtu iemaņas darbam grupā • dot iespēju uzklausīt un respektēt atšķirīgus viedokļus

 11. Grupu darba noteikumi 1.Pieadalīšanās grupā ir brīvprātīga 2. Esiet aktīvs! 3. Esiet patiesi, esiet īsti! 4. Atbalsti pārējos grupas dalībniekus! 5. Tam, kas noticis, dzirdēts vai redzēts grupā un attiecas uz kādu konkrētu personu ir jāpaliek grupa

 12. Metodes kā sadalīt grupās • Pēc nejaušības principa • Pēc iepriekš sagatavotām lapiņām (cipars, dzīvnieks, auglis, burts utt.) • Pēc dzimšanas dienas mēnešiem • Izvelkot kārtis(+18 gadi) • Ar krāsainiem lapiņām, zīmuļiem • ................

 13. Jautājumi, ko varētu apspriest grupā • Kā Tu saproti jēdzienu “vardarbība”? • Kādus vardarbības veidus Tu zini? • Kādas, tavuprāt ir vardarbības sekas? • Kā var cīnīties pret vardarbību skolā? • Vai Latvijā pastāv diskriminācija? • Izveido priekšlikumus, kas būtu jādara, lai skolās mazinātos vardarbība? • ..............................

 14. Prāta vētra Vardarbības sekas

 15. Prāta vētra • Individuālais darbs • Pāru darbs • Grupas darbs • Visas klases kopīgs darbs

 16. Situācijas analīze • Ir izveidota situācija, kas aptver konkrēto tēmu (vardarbība; diskriminācija). • Ir uzdoti vairāki jautājumu, uz kuriem grupai pārim jāatbild un jāizveido situācijas atrisinājums • Situācijas analīzi var veikt gan individuāli, gan pārī un grupā

 17. Demonstrējumi • Īsfilmas, kas ir atbilstošas tematikai • Prezentācijas par vardarbību un diskrimināciju • Plakāti • Foto galerijas • Edītes, mazi teatrāli uzvedumu atbilstoši tēmai

 18. Stundas plāns • Katrai stundai/lekcijai/pasākumam ir iepriekš izveidots plāns, kurā ir definēts skaidrs mērķis, veicamās aktivitātes, kā ar aptuvenais ilgums • Plāna izveide ir nopietns un atbildīgs process: ir jāatlasa un jāapkopo atbilstošā literatūra, jāpiemeklē atbilstoši uzdevumi un jāizvēlas mācību metodes

 19. Stundas uzbūve Stunda sastāv no vairākiem etapiem/ posmiem • Sagatavošanās darbam • Ievaddaļa • Informācijas sniegšana • Mācību uzdevumu paskaidrošana un skolēnu patstāvīgais darbs • Atgriezeniskā reakcija • Stundas nobeigums

 20. Sagatavošanās darbam • Tiek pārskatīts stundas plāns • Sakārtota darba vieta: nepieciešamie izdales materiāli sašķiroti • Tiek iekārtota klases telpa • Pārbaudīta datortehnika, ja tā tiks izmantota • Vienaudžu izglītotājs nokoncentrējas darbam un ir par sevi pārliecināts

 21. Ievaddaļa • Vienaudžu izglītotājs iepazīstina ar sevi • Iepazīstina ar tēmu, mērķiem un veicamajiem uzdevumiem • Sniedz nelielu ieskatu tēmas aktualitātē • Iepazīstina ar stundas norises plānu un aptuveno ilgumu • Tiek izdalīti visi nepieciešamie izdales materiāli

 22. Informācijas sniegšana • Auditorija tiek iepazīstināta ar teorētisko informāciju par tēmu • Tiek demonstrētas filmas, prezentācijas u.c. • Uzsvars tiek likts uz pētījumu datiem (Piem. Latvijā katrs 6 skolēns cieš no vardarbības, bet Zviedrijā tikai katrs 10 skolēns) • Tēmas aktualitāte un nozīmīgums tieši Latvijas skolās un jauniešu vidū

 23. Mācību uzdevumu paskaidrošana un skolēnu patstāvīgais darbs • Skolēni tiek sadalīti pa pāriem, grupām, atkarībā no izvēlētās metodikas specifikas • Skolēniem tiek dots praktiskais uzdevums saistībā ar tēmu(grupu darbs, situācijas analīze utt.) • Tiek izskaidrots veicamais uzdevums un atvēlēts tam konkrēts laiks(10min, 20min) • Izdalīti nepieciešamie materiāli(lapas u.c.)

 24. Atgriezeniskā reakcija • Skolēni iepazīstina pārējos ar paveikto darbu • Var veidot diskusiju par to kā izprata uzdevumu • Vienaudžu izglītotājs un pārējie skolēni var uzdot jautājumus un izteikt komentārus, bet kritizēt citu darbus nav ieteicams • Ieteicams lietot uzslavas un aplausus

 25. Stundas nobeigums • Vienaudžu izglītotājs rezumē stundā paveikto • Tiek sniegta informācija, kur meklēt papildus literatūru par šīs dienas apgūto tēmu • Vienaudžu izglītotājs var atstāt savas organizācijas kontaktus un aicināt skolēnus uz turpmāko sadarbību • Viens otram saka uz redzēšanos

 26. Paldies par uzmanību!

More Related