สถิติ Statistics - PowerPoint PPT Presentation

statistics n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สถิติ Statistics PowerPoint Presentation
Download Presentation
สถิติ Statistics

play fullscreen
1 / 40
สถิติ Statistics
250 Views
Download Presentation
hedy
Download Presentation

สถิติ Statistics

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. สถิติStatistics โดย น.ท.อนุรักษ์ โชติดิลก ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

 2. สถิติ (Statistics) หัวข้อการบรรยาย ความหมาย ประเภทของสถิติ นิยามศัพท์ หลักการสุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล ประเภทของข้อมูล ระดับการวัด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล) ตัวอย่างการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

 3. ความหมายของสถิติ 1. ตัวเลข 2. ศาสตร์ (เก็บรวบรวมข้อมูล ,จัดระเบียบ, นำเสนอข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล , แปลผลข้อมูล ) Statistics : The science of collection, organizing, presenting, analyzing and interpreting data to assist in making more effective decisions)

 4. ประเภทของสถิติ • สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) • สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics)

 5. ประชากร (Population) , N ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) , ตัวอย่าง (Sample), n ค่าสถิติ (Statistic) , นิยามศัพท์และสัญลักษณ์ S.D.

 6. แบบสุ่ม (Random Methods) แบบง่าย (Simple Random Method) แบบเป็นระบบ (Systematic Random Method) แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Method) แบบกลุ่ม (Cluster Random Method) หลักการสุ่มตัวอย่าง

 7. ตัวอย่างการสุ่มแบบSystematic Random Method หมู่บ้านดาวทอง 14 หลัง ต้องการตัวอย่าง 5 หลัง

 8. 1. นำบ้านมาเข้าแถวโดยใส่ตัวเลขแบบสุ่ม 12 13 14 6 9 4 5 10 11 1 2 3 7 8

 9. 2.หาระยะห่าง โดยใช้จำนวนบ้านทั้งหมด หารด้วยจำนวนบ้านที่ต้องการ = 14 / 5 = 2.8 ปัดเป็น 3 3. นำบ้านหมายเลข 1 ถึง 3 มาจับฉลาก เพื่อเลือกบ้านหลังแรก สมมติได้ เบอร์ 2 นั่น คือ บ้านหลังที่ 1 คือ บ้านเลขที่ 2 บ้านหลังที่ 2 คือ บ้านเลขที่ 5 (2+3 = 5) บ้านหลังที่ 3 คือ บ้านเลขที่ 8 (5+3 = 8) บ้านหลังที่ 4 คือ บ้านเลขที่ 11 (8+3 = 11) บ้านหลังที่ 5 คือ บ้านเลขที่ 14 (11+3 = 14)

 10. บ้านที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบ Systematic Random Method 12 13 14 6 9 4 5 10 11 1 2 3 7 8

 11. การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Method) N N1 N2 N3 n1 n2 n3

 12. การสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Method) มีตัวแบ่ง เช่น จังหวัด โรงเรียน N2 N3 N1 จับฉลาก N1 N3

 13. หลักการสุ่มตัวอย่าง(ต่อ)หลักการสุ่มตัวอย่าง(ต่อ) • แบบไม่สุ่ม (Nonrandom Methods) • การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Nonrandom Method) • การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Nonrandom Method) • การสุ่มแบบโควต้า (Quota Nonrandom Method) - การสุ่มแบบสมัครใจ (Volunteer nonrandom Method)

 14. หลักการสุ่มตัวอย่าง(ต่อ)หลักการสุ่มตัวอย่าง(ต่อ) • วิธีผสม (Mixed Sampling Method) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบผสม ทั้งวิธีสุ่ม และวิธีไม่สุ่ม โดยคำนึงถึงข้อดี ของแต่ละวิธี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประชากร มากที่สุด ในขณะที่ใช้ทรัพยากรคน งบประมาณ และเวลาน้อยที่สุด

 15. จำนวนประชากรและจำนวนตัวอย่างตามวิธีของจำนวนประชากรและจำนวนตัวอย่างตามวิธีของ R.V.Krejcie & D.W.Morgan

 16. แหล่งข้อมูล 1. ปฐมภูมิ (Primary Data) 2. ทุติยภูมิ (Secondary Data)

 17. ประเภทของข้อมูล และ ระดับของการวัด(Type of Data & Levels of Measurement) • ข้อมูลเชิงคุณภาพ • (Qualitative Data) • 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ • (Quantitative Data) • Nominal • Ordinal • Interval • Ratio

 18. Levels of Measurement • Nominal เช่น เพศ เหล่า สังกัด อาชีพ • Ordinal เช่น ระดับความคิดเห็น ระดับเกรด ชั้นยศ • Scale เช่น คะแนน อุณหภูมิ ระยะทาง

 19. การวิเคราะห์ข้อมูลData Analysis

 20. สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) • การวัดแนวโน้มเข้าสู่ • ส่วนกลางของข้อมูล • 2. การวัดการกระจายของข้อมูล

 21. Measures of Central Tendency • ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม • ค่ามัธยฐาน (Median) • ค่าฐานนิยม (Mode)

 22. Measures of Central Tendency • การเลือกใช้ • ความสัมพันธ์ระหว่าง Mean , median , Mode

 23. Measures of Variability or Dispersion • ค่าพิสัย (Range) • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) • ค่าความแปรปรวน (Variance) • สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient of Variation)

 24. การคำนวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS

 25. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เช่น เพศ ระดับชั้นยศ สังกัด เหล่า สถานภาพ คณะ สาขา อาชีพ สถิติที่ใช้นำเสนอภาคพรรณนา คือ ค่าร้อยละ กรณีใช้โปรแกรม SPSS ใช้คำสั่งFrequencies Analyze >> Descriptive statistics >> Frequencies

 26. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เช่น คะแนนสอบ น้ำหนัก ปริมาณ อายุราชการ ระดับความคิดเห็น จำนวนปริมาณ ปริมาตร ฯลฯ สถิติที่ใช้นำเสนอ สามารถใช้สถิติได้ทุกตัว เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีใช้โปรแกรม SPSSใช้คำสั่งDescriptiveหรือถ้านำเสนอค่าร้อยละ ใช้คำสั่งFrequencies ก็ได้

 27. คำสั่ง SPSS กับการวิเคราะห์ภาคพรรณนา • Analyze >> Descriptive statistics >> Frequencies เลือก ตัวแปร >>> กดปุ่ม Statistics และเลือกตัวสถิติต่างๆ ที่ต้องการ หรือ • Analyze >> Descriptive statistics >> Descriptives เลือก ตัวแปร >>> กดปุ่ม Options และเลือกตัวสถิติต่างๆ ที่ต้องการ

 28. ตัวอย่างการใช้โปรแกรมตัวอย่างการใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อ คำนวณหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติ อื่นๆ

 29. หลักการตั้งชื่อตัวแปรหลักการตั้งชื่อตัวแปร 1. ไม่เกิน 8 ตัวอักษร 2. ห้ามมีตัวเลขนำ 3. ห้ามเว้นวรรค

 30. กรณีหาค่าร้อยละ Analyze -----> Descriptive Statistics -----> Frequencies

 31. กรณีหาค่าเฉลี่ย Analyze -----> Descriptive Statistics -----> Descriptives...

 32. Question????...