Samenwerking in de social profit
Download
1 / 37

Samenwerking in de social profit - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Samenwerking in de social profit. Een aantal juridische topics. Algemeen. Vormen van samenwerking. Functionele samenwerking Een aantal vereniging gaan samenwerken zonder het creëren van een nieuwe rechtspersoon, met andere woorden als een feitelijke vereniging

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samenwerking in de social profit' - hedda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samenwerking in de social profit

Samenwerking in de social profit

Een aantal juridische topics

vzw Procura


Algemeen

Algemeen

vzw Procura


Vormen van samenwerking
Vormen van samenwerking

Functionele samenwerkingEen aantal vereniging gaan samenwerken zonder het creëren van een nieuwe rechtspersoon, met andere woorden als een feitelijke vereniging

Structurele samenwerkingVoor de concrete uitwerking van de samenwerking wordt een nieuwe juridische structuur uitgewerkt of wordt een bestaande aangepast.

Het wederzijds uitvoeren van taken voor elkaar

vzw Procura


Functionele samenwerking
Functionele samenwerking

Bij een functionele samenwerking gaan vereniging samen bepaalde activiteiten plannen om schaalvoordelen te bekomen zonder hiervoor een nieuwe juridische structuur te creëren.

Wie ? Verenigingen, natuurlijke personen, vennootschappen

Samenwerkingsovereenkomst.

Voorbeelden : gezamenlijke aankoop, huren,…

vzw Procura


Functionele samenwerking1
Functionele samenwerking

 • Functionele samenwerking – feitelijke vereniging / reglement

  • Begin/einde lidmaatschap - voorwaarden

  • Bepaalde of onbepaalde duur

  • Besluitvorming

  • Vertegenwoordiging : volmachtenregeling/ optie/ sterkmaking. (gerechtelijk en buitengerechtelijk)

  • Eigendomsrecht

vzw Procura


Structurele samenwerking
Structurele samenwerking

 • Bij een structurele samenwerking wordt een nieuwe rechtspersoon gecreëerd om de samenwerking vorm te geven

  • Vzw

  • Vennootschap

  • Internationale vzw

 • Alles wat bij een functionele samenwerking in de samenwerkingsovereenkomst vermeld is, komt hier in de statuten.

vzw Procura


Structurele samenwerking1
Structurele samenwerking

 • Andere vormen van structurele samenwerking

  • Personele unie : bij twee verschillende vzw’s is de samenstelling van de AV en RvB identiek.Deze structuur kan juridisch worden verankerd in de statuten.

  • Fusie/splitsing : twee juridische entiteiten gaan volledig in elkaar op.

vzw Procura


Structurele samenwerking2
Structurele samenwerking

 • Fusie

  • Ofwel een combinatie van ontbinding met opslorping door bestaande vzw

  • Ofwel een creatie van een nieuwe entiteit waar meerdere vzw’s een bedrijfstak (of alle activa of passiva) inbrengen in een nieuw opgerichte rechtspersoon.

vzw Procura


Structurele samenwerking3
Structurele samenwerking

 • Fusie – stappenplan

  • Voorbereidende fase op niveau raad van bestuur

   • Kennismakingsronde : financieel, infrastructuur, visie op korte en lange termijn.

   • Contacten met subsidiërende overheid

   • Opmaken van fusie-overeenkomst

    • Aangepaste statuten na fusie

    • Samenstelling en werking AV – RVB - directiecomité

    • Masterplan en financieel plan

vzw Procura


Structurele samenwerking4
Structurele samenwerking

 • Fusie – stappenplan

  • Goedkeuring door de verschillende algemene vergadering. Tip : onder de opschortende voorwaarde dat het fusievoorstel door alle betrokken vzw’s wordt goedgekeurd.

  • Ontbinding van één of meer vzw’s

  • Inbreng te algemenen titel in andere vzw ( geen echte vereffening

  • Formaliteiten / kostprijs op fiscaal vlak

vzw Procura


Structurele samenwerking5
Structurele samenwerking

 • Fusie – stappenplan

  • Eventueel : oprichten nieuwe vzw

  • Tegenstelbaarheid van de doorgevoerde fusie-operatie.

  • Vorm : authentiek of onderhands.

vzw Procura


Sociaal recht

Sociaal recht

vzw Procura


Terbeschikkingstelling personeel
Terbeschikkingstelling personeel

Op grond van artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 bestaat er een principieel verbod om werknemers ter beschikking te stellen van derden die deze werknemers gebruiken en over hen een gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal wordt uitgevoerd door de werkgever.

vzw Procura


Terbeschikkingstelling personeel1
Terbeschikkingstelling personeel

 • Opdat er sprake zou zijn van TBS van personeel moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn :

  • Iedere activiteit ongeacht de duur ervan

  • Het gaat om werknemers, niet om zelfstandigen

  • Gezagsoverdracht. Het gezag over de werknemer mag niet overgaan op de “gebruiker”. Blijft de werknemer onder het gezag van de oorspronkelijke werkgever, dan : aanneming

vzw Procura


Terbeschikkingstelling personeel2
Terbeschikkingstelling personeel

 • Uitoefening van gezag niet alleen onderzocht aan de hand van bestaande overeenkomst maar vooral uit de concrete situatie :

  • gebruiker maakt offertes met naam van uitgeleende werknemer

  • Werknemers staan in organigram van “gebruiker”

  • Gebruiker betaalt verplaatsingsonkosten

  • Melden van ziekte van controle ziektebriefjes

  • Vakantieregeling

  • Sanctionering

  • Wie betaalt verplaatsingsonkosten

vzw Procura


Terbeschikkingstelling personeel3
Terbeschikkingstelling personeel

 • Bij de programmawet van 12 augustus 2000 is hier een versoepeling aangebracht.

 • De “gebruiker” van het personeel mag een deel van het gezag van werkgever overnemen

  • Instructies m.b.t. de verplichtingen inzake welzijn en veiligheid op het werk

  • Instructies inzake arbeids- en rusttijden

  • Instructies die kaderen inde uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en “gebruiker”

vzw Procura


Terbeschikkingstelling personeel4
Terbeschikkingstelling personeel

 • Sancties bij inbreuken op de wet

  • Civielrechtelijke sancties

   • In de relatie “gebruiker”-werknemer

    • Gebruiker wordt geacht verbonden te zijn met werknemer

    • Werknemer kan contract onmiddellijk beëindigen

    • Oorspronkelijke werkgever hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die voortvloeien uit nieuwe overeenkomst.

   • In de relatie uitlener-gebruiker

    • De overeenkomst kan worden nietig verklaard. Uitlener kan in het kader van de uitlening geen facturen meer innen.

vzw Procura


Terbeschikkingstelling personeel5
Terbeschikkingstelling personeel

 • Sancties bij inbreuken op de wet

  • Strafrechtelijke sancties.Gevangenisstraffen en boetes per betrokken werknemer

  • Administratieve geldboete.Boete per betrokken werknemer

vzw Procura


Terbeschikkingstelling personeel6
Terbeschikkingstelling personeel

 • Toegelaten terbeschikkingstelling

  • Uitzendarbeid

  • Uitzonderlijke terbeschikkingstelling

   • Voorwaarden :

    • Occasioneel en voor een bepaalde duur

    • Enkel vaste werknemers

    • Voorafgaand akkoord van de sociale inspectie en vakbondsafvaardiging. Dit is niet vereist bij samenwerking moeder/dochter en bij gespecialiseerde opdrachten.

    • Voorafgaande basisovereenkomst tussen werkgever/gebruiker en werknemer met de duur en andere modaliteiten.

vzw Procura


Terbeschikkingstelling personeel7
Terbeschikkingstelling personeel

 • Toegelaten terbeschikkingstelling

  • Uitzonderlijke terbeschikkingstelling

   • Gevolgen

    • Slechts een klein deel van het gezag van de werkgever gaat over op de gebruiker

    • Voor de rest blijft de uitlener de werkgever en blijft hij exclusief bevoegd voor :

     • De betaling van het loon

     • Aanwerving/evaluatie/carrièreplanning

     • Loononderhandelingen

     • Vaststelling taakinhoud

     • Ontslag of andere sancties

vzw Procura


Terbeschikkingstelling personeel8
Terbeschikkingstelling personeel

 • Toegelaten terbeschikkingstelling

  • Uitzonderlijke terbeschikkingstelling

   • Gevolgen

    • De gebruiker is verantwoordelijke voor de fouten van de ter beschikking gestelde werknemer

    • Wanneer bepaalde werknemers regelmatig gaan werken bij een zelfde aannemer bestaat het risico dat een aantal grenzen gaan vervagen…

vzw Procura


Globale arbeidsovereenkomst
Globale arbeidsovereenkomst

 • Bij een globale arbeidsovereenkomst sluit één werknemer een arbeidsovereenkomst af met twee werkgevers.

  • Verdeling werkgeversgezag

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid

  • Duidelijke afspraken vereist in AO

  • Arbeidsreglement

  • arbeidsongevallenverzekering

vzw Procura


Globale arbeidsovereenkomst1
Globale arbeidsovereenkomst

 • Voordelen

  • Vermijden wetgeving deeltijdse arbeid

  • Geen verboden terbeschikkingstelling

 • Nadelen

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid

  • Verschillende loon- en arbeidsvoorwaarden

  • Meervoudige administratieve verplichtingen

vzw Procura


Cao 32 bis
CAO 32 bis

 • Deze CAO regelt de rechten van de werknemers bij de overgang van een onderneming krachtens een overeenkomst

  • Wijziging van werkgever

  • Overgang van een onderneming of een gedeelte ervan

  • Overeenkomst tussen de werkgever die onderneming overdraagt en de werkgever die overneemt

vzw Procura


Cao 32 bis1
CAO 32 bis

 • Gevolgen van de overgang van onderneming krachtens overeenkomst

  • Automatische overdracht van de arbeidsovereenkomsten

  • Overgang mag geen reden zijn tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

  • Ontslagverbod

  • De bestaande arbeidsvoorwaarden blijven gelden.

  • Hoofdelijkheid overdrager/overnemer

vzw ProcuraBTW

Principe : Iedereen die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig en onder bezwarende titel leveringen van goederen en diensten verricht omschreven in het Wetboek BTW, is onderworpen aan de BTW-plicht.

vzw Procura


BTW

Toepassing van dit principe :Wanneer vzw A voor vzw B de boekhouding opvolgt en bijhoudt tegen betaling van een daarvoor afgesproken vergoeding, dan is hier BTW op verschuldigd. Hier moet de dienstverlenende vzw er wel op toezien dat het voeren van een boekhouding voor derden wel valt binnen het statutair doel.

vzw Procura


BTW

Oplossing : kostendelende vereniging Overeenkomstig artikel 44, §2, 1°bis van het BTW-Wetboek zijn de diensten verleend door kostendelende verenigingen aan hun leden die een werkzaamheid uitoefenen die is vrijgesteld van BTW in toepassing van artikel 44 van het BTW-wetboek of die valt buiten de werkingssfeer van de BTW vrijgesteld wanneer de diensten direct nodig zijn voor de uitoefening van die werkzaamheid, deze groeperingen van hun leden enkel terugbetaling vorderen van hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven en mits deze vrijstelling niet leidt tot concurrentievervalsing

vzw Procura


BTW

 • Kostendelende verenigingVoorwaarden :In verband met de aard van de handelingen

  • Enkel m.b.t. tot diensten gepresteerd door kostendelende vereniging ( niet voor levering goederen)

  • De diensten moeten noodzakelijk zijn voor uitvoering maatschappelijk doel van de leden Bijv. : diensten inzake personeelsbeheer en –aanwerving

  • De prestaties moeten niet worden geleverd ten behoeve van alle leden van de kostendelende vereniging

vzw Procura


BTW

 • Kostendelende verenigingVoorwaarden

  • In verband met de hoedanigheid van de leden

   • Ze mogen geen BTW-belastingplichtige zijn of eventueel BTW-belastingplichtige zonder recht op aftrek.

  • In verband met de doorgerekende vergoeding

   • De vergoeding van de kosten mag slechts de terugbetaling vertegenwoordigen van de kosten die gemaakt zijn. De verdeling van de kosten gebeurt aan de hand van vooraf bepaalde criteria.

  • Link met de verbonden leden

   • De leden moeten eenzelfde werkzaamheid uitoefenen of behoren tot eenzelfde financiële economische, professionele groep

vzw Procura


BTW

 • De kostendelende vereniging kan gebeuren onder alle mogelijke vormen :

  • Vzw

  • Feitelijke vereniging

  • Economisch samenwerkingsverband

vzw Procura


BTW

Zelfstandige onverdeeldheidWanneer vzw A een groot pakket goederen aankoopt om door te “verkopen” aan bevriende organisaties, dan is op deze doorverkoop in principe BTW verschuldigd.Kan worden vermeden door zelfstandige onverdeeldheid

vzw Procura


BTW

 • Zelfstandige onverdeeldheid (ZO)

  • Bij een ZO kopen een aantal vzw’s als onverdeeldheid een pakket goederen aan.Bij de verdeling van de goederen onder de deelgenoten gebeurt er een verrichting met zichzelf. Bijgevolg is er geen BTW verschuldigd.

  • Voorwaarden :

   • Geen eigen naam

   • Onverdeeldheid mag enkel handelen voor deelnemende leden.

vzw Procura


BTW

 • Zelfstandige onverdeeldheid

  • Voorwaarden

   • Inkomende facturen op alle deelnemende leden.

   • Inkomende goederen worden tegen kostprijs ten laste gelegd van de leden volgens hun aandeel in de onverdeeldheid op basis van inkomende facturen

   • Onverdeeldheid heeft “gemeenschappelijk” personeel.Dit is gemeenschappelijk aangeworven of gemeenschappelijk gemaakt.

vzw Procura


BTW

 • Zelfstandige onverdeeldheid

  • Opmaak overeenkomst noodzakelijk

   • Manier van samenwerken omschrijven

   • Verdeling van baten en lasten beschrijven

   • Voorzien van mogelijke aanduiding van lasthebber die in naam en voor rekening van de leden kan optreden.

   • Procedure voor nemen van beslissingen voor gemeenschappelijk personeel

vzw Procura


Vragen
Vragen ?

vzw Procura


ad