Strategisk p lanlegging - PowerPoint PPT Presentation

strategisk p lanlegging n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategisk p lanlegging PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategisk p lanlegging

play fullscreen
1 / 39
Strategisk p lanlegging
151 Views
Download Presentation
heaton
Download Presentation

Strategisk p lanlegging

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KVA ER EIN PLAN ein oppskrift på korleis ein når fram til eit ønska mål KVA ER PLANLEGGING? eit forsøk på kontroll av framtida, reduksjon av uvisse ein handlingsform som er kunnskapsbasert og framtidsretta målretta handling Strategisk planlegging

 2. Arbeidsoppgåver i ein planprosess • Registrere dagens tilstand, behov • analysere kva er problemet • formulere mål hva vil vi oppnå • skissere ulike forslag fleire svar på problemet • evaluere alternativakva for eit alternativ er best • utarbeide endeleg forslag

 3. MÅL ein ønskjeleg tilstand VERKEMIDDEL den ressursbruk/ aktiviteten som trengst for å nå målet

 4. Rasjonell planlegging Klare, eintydige mål Alle alternativ vert kartlagt Alle konsekvensar vert vurdert Det beste alternativet vert vald ”opplyst einevelde” Strategisk planlegging Gjeld tilhøva til ytre omgjevnader Knytt opp til eksterne aktørar og interessegrupper Ein open situasjon – mange ukjende faktorar ”konkurranse, uvisse” PLANLEGGINGSMODELLAR

 5. STRATEGISK PLANLEGGINGSPROSESS Analyse av omgjevnadene • ressursar som er til rådvelde - menneskelege, økonomiske, naturgitte osb. • visjonar eller langsiktige mål • framgangsmåtar eller strategiar for å nå måla

 6. STRATEGISK PLANPROSESS Analysen kartlegg tilhøva til omgjevnadene SWOT- analyse • Strengths – Styrkje • Weaknesses – Veikskaper • Opportunities – Moglegheiter • Threats - Trugsmål

 7. Plan- og bygningslova all offentleg planlegging Pålegg kommunar og fylkeskommunar å drive kommune- og fylkesplanlegging Seier korleis planlegginga skal føregå Pålegg kommunane å lage planar for bruk og vern av areal og andre ressurser Barnehagelov Forureiningslov Kommunehelselov etc PLANPLIKT ETTER ULIKE SÆRLOVER

 8. Kva er ein fylkesdelplan Krava til ein fylkesdelplan • planen skal vere tverrsektoriell og nivåovergripande. • planen skal ikkje vere eit skrivebordsprodukt. Det er ikke mogleg for éin person å sitte og skrive den i einerom

 9. Krav til ein fylkesdelplan Krav til organisering • Prosjektgruppe med deltakarar frå aktuelle fagmiljø • Kommunal deltaking – helst både ein større og ein mindre kommune • Andre avdelingar i fylkekommunen • Dagleg drift – kjernegruppe på 2-4 personar • Referansegruppe – større samling med ressurspersonar som kjem saman etter behov

 10. Fylkesplan for Hordaland 2005 - 2008

 11. Fylkesplan for Hordaland 2005-2008 Innhald Visjon 4 fanesaker Generelle utfordringar • Næringsutvikling • Kompetanse • Kultur • Transport, areal og miljø • Transport • Areal og miljø • Arealpolitiske retningsliner

 12. Visjon Hordaland – eit kreativt verdiskapingsfylke i ein sterk Vestlandsregion

 13. 4 fanesaker

 14. Fanesak Næringsutvikling Mål: Auka bruk av naturgass innanlands Satsing: Energiverket på Mongstad skal realiserast i løpet av planperioden Kompetanse Mål: Bergen skal utviklast vidare som kunnskaps- og utdanningsby, som grunnlag for innovasjon og verdiskaping Satsing: Stø oppretting av eit senter for entreprenørskap der studentar kan utvikla etablerarkompetanse i samspel med næringslivet på Vestlandet

 15. Fanesak Kultur – kulturbasert næring Mål: Hordaland skal bli Noregs festivalfylke og eit senter for musikkindustri Satsing: Vidareutvikle eksisterande festivalar og miljøa rundt desse, og utvikle ei komplett verdikjede innan musikk Transport, areal og miljø - betre kommunikasjonar Mål: Infrastrukturen skal utviklast for å redusera transportkostnader og fremja velferd Satsing: Det skal satsast særskilt på Kyststamvegen E39, Hardangerbrua og Bergensprogrammet

 16. Næringsutvikling

 17. Næringsutvikling Visjon for næringspolitikken Hordaland skal vera mellom dei mest innovative regionane i Europa i næringar der fylket har særlege føremoner, med vekt på lønsemd, internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling

 18. Næringsutvikling Næringsmål • Hordaland skal ha best moglege rammevilkår for framvekst av næringsliv, som kompetanse, kapital og infrastruktur • Hordaland og Bergen skal framstå som attraktiv for lokalisering av hovudkontorfunksjonar • Potensialet for verdiskaping skal utløysast i næringar der vi har særlege føremoner • Innovasjonen skal aukast i eit samspel mellom næringslivet, FoU-miljøa og offentlege styresmakter • Talet på nyetableringar i regionen skal aukast • Lokalsamfunna skal ha livskraftig næringsliv, basert på eigne føremoner og særtrekk, og som grunnlag for gode arbeidsplassar

 19. Kompetanse

 20. Kompetanse Visjon for kompetansepolitikken Hordaland skal vera ein lærande region der kompetanse vert systematisk utvikla og nytta i eit samspel mellom dei som tilbyr utdanning og opplæring, arbeidslivet, organisasjonane, og den enkelte innbyggjaren

 21. Kompetanse Kompetansemål • Fremja systematisk læring gjennom heile livet for alle innbyggjarane • Auka samhandlinga mellom opplæringsinstitusjonane og med arbeidslivet • Leggja til rette for entreprenørskap på alle nivå i utdanninga, og utvikla ein kultur for entreprenørskap • Hordaland skal ha ein god, desentralisert vidaregåande skule, og skulane skal vera viktige medspelarar i lokalsamfunnet

 22. Kompetanse Kompetansestrategiar (utval) • Tiltak for å hindra fråfall (drop out) i den vidaregåande skulen • Alle dei vidaregåande skulane skal gi tilbod om opplæring i entreprenørskap • Styrkja arbeidet med livslang læring med IKT som verktøy for desentralisert kunnskapsoverføring

 23. Kultur

 24. Kultur Visjon for kulturpolitikken Hordaland skal ha eit rikt og mangfaldig kulturliv som er forankra i regionale særtrekk og ope for nye impulsar. Alle skal kunne ta del i og oppleva tradisjonelle og nyskapande kulturaktivitetar

 25. Kultur Kulturmål • Kunstnarleg og kulturell aktivitet skal vera eit fundament for busetnad, næringsutvikling og livskvalitet i Hordaland • Hordaland skal væra eit leiande fylke for kultur- og idrettsbasert næring • Offentlege og frivillige organisasjonar og institusjonar skal vera sterke og offensive • Veldrivne kultur- og idrettsbygg, -anlegg og -møtestader skal fremja aktivitet på tvers av generasjonar og kulturskilje • Gje innbyggjarane i fylket tilgang til dei beste arkiv-, bibliotek- og museumstenestene Forts.

 26. Kultur Kulturmål forts. • Kulturarven skal takast vare på, og kunnskap om den skal formidlast, ved å styrkja arbeidet med arkiv, bibliotek, museum, kulturminne og kulturmiljø • Det skal vera attraktivt for kunstnarar og kreativ verksemd å etablera seg i Hordaland • Kunst- og kulturformidlinga skal vera aktiv og variert med prioritering av born og unge • Musikkindustrien i regionen skal bli så sterk at alle ledd kan ivaretakast her • Kompetanseheving, synleggjering og styrking av kulturnæringa

 27. Transport, areal og miljø

 28. Transport, areal og miljø Visjon for miljø-, areal- og transportpolitikken Hordaland skal utvikla levedyktige regionar og attraktive lokalsamfunn, med eit nett av vekstkraftige sentra og Bergen som landsdelsenter. Areal- og naturressursane skal nyttast på ein berekraftig og langsiktig måte. Eit heilskapleg og samanhengande transportsystem skal byggjast ut med tilfredsstillande standard. Universell utforming skal leggjast til grunn.

 29. Arealpolitiske retningsliner

 30. Gjennomføring av planen

 31. Deltaking for alle – universell utforming

 32. Utforming av produkt, tenester og omgjevnader på ein slik måte at dei kan brukast av alle menneske, i så stor utstrekning som mogleg, utan behov for tilpassing og spesiell utforming Universell utforming

 33. Gjennomsnittsmennesket finst ikkje

 34. Kva skal vi fram til Tema i planen • Digital deltaking • Opplæring • Offentlege bygg og anlegg • Bustader • Offentleg samferdsel • Friluftsliv og reiseliv

 35. Struktur på planen

 36. 1. Digital deltaking Overordna regionalt mål Alle IKT-produkt, -innretningar og -tenester skal vere universelt utforma frå og med 1.1.2009. (Fylkesutvalsak 262/05. Fråsegn til NOU 2005:8 Likeverd og tilgjenge)

 37. 1.Digital deltaking Mål 1.1 Demokrati og forvalting • Kommunane i Hordaland skal ha universelt utforma tilgjenge til digital røysting i 2009 • Alle skal ha tilgang til nettbaserte tenester frå og med 2007, og tenestene må ha universell utforming Tiltak 1.1.1 Det skal vere mogleg med universelt utforma digital røysting i Hordaland ved stortingsvalet i 2009. Mogleg utprøving av eit opplegg i ein hordalandskommune 1.1.2. Alle fylkeskommunale søknadsskjema skal vere tilgjenge-lege på internett og ha universell utforming innan 2010

 38. 1.Digital deltaking Mål 1.1 Demokrati og forvalting • Kommunane i Hordaland skal ha universelt utforma tilgjenge til digital røysting i 2009 • Alle skal ha tilgang til nettbaserte tenester frå og med 2007, og tenestene må ha universell utforming Tiltak 1.1.1 Det skal vere mogleg med universelt utforma digital røysting i Hordaland ved stortingsvalet i 2009. Mogleg utprøving av eit opplegg i ein hordalandskommune 1.1.2. Alle fylkeskommunale søknadsskjema skal vere tilgjenge-lege på internett og ha universell utforming innan 2010

 39. Planlegginga er gøy