slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Harrie Weersink Senior Beleidsmedewerker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Harrie Weersink Senior Beleidsmedewerker

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Harrie Weersink Senior Beleidsmedewerker - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Subsidie Natuur en Landschap. Harrie Weersink Senior Beleidsmedewerker. Subsidie Natuur en Landschap. Inhoud presentatie Subsidie Natuur en Landschap Index en Standaardkostprijzen Kwaliteitsimpuls Certificering. Subsidie Natuur en Landschap. Hoe werkt de subsidie?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Harrie Weersink Senior Beleidsmedewerker' - heather-noble


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Subsidie Natuur en Landschap

Harrie Weersink

Senior Beleidsmedewerker

slide2

Subsidie Natuur en Landschap

 • Inhoud presentatie
 • Subsidie Natuur en Landschap
 • Index en Standaardkostprijzen
 • Kwaliteitsimpuls
 • Certificering
slide3

Subsidie Natuur en Landschap

 • Hoe werkt de subsidie?
 • Wat zijn de verplichtingen?
 • Wie kan er aanvragen?
 • Hoeveel subsidie?
 • Open eindjes
subsidie natuur en landschap
Subsidie Natuur en Landschap

Hoe werkt de subsidie?

 • De provincie bepaalt per perceel beheertype of landschapstype (beheertypenkaart);
 • Voor dat beheertype kunt u subsidie aanvragen;
 • U krijgt een vast bedrag per beheertype per hectare per jaar;
 • Vaste recreatietoeslag bij openstelling (niet voor gemeenten);
 • Beschikking voor 6 jaar.
subsidie natuur en landschap1
Subsidie Natuur en Landschap

Wat zijn de verplichtingen:

 • Instandhouding beheertype;
 • Instandhouding recreatiepakket;
 • Monitoring volgens voorschriften;
 • Toegang verlenen aan controleurs.
subsidie natuur en landschap2
Subsidie Natuur en Landschap

Wie kan er aanvragen:

 • Particulieren en privaatrechtelijke rechtspersonen;
 • Gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten voor gronden waarvoor in 2010 PSN wordt verkregen.

Wie kan er niet aanvragen:

 • Overige publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • Waterwinbedrijven.
subsidie natuur en landschap3
Subsidie Natuur en Landschap

Wie kan er aanvragen:

 • Eigenaar;
 • Erfpachter;
 • Tijdelijk gebruiker WILG (art 45) of Landinrichtingswet (art 189).

Tenzij na 15 augustus 2009 van gemeente verkregen.

subsidie natuur en landschap4
Subsidie Natuur en Landschap

Hoeveel subsidie?

Op basis van standaardkostprijzen.

Schatting op basis van huidige kennis:

 • Droog bos met productie 10
 • Droog natuurbos 80
 • Nat bos met productie 15
 • Nat natuurbos 50
 • Droge heide 170
 • Natte heide 160
 • Recreatie 40
subsidie natuur en landschap5
Subsidie Natuur en Landschap

Open eindjes

 • Landschapstypen: begrenzen of toch zoekgebieden?
 • Monitoring: wat, hoe en tegen welke vergoeding?
 • Aanvraag landschap door gemeenten: toelichting zegt van niet, maar regeling sluit het niet uit.
 • Certificering: komt apart aan bod.
slide10

Index en Standaardkostprijzen

 • De Index Natuur en Landschap
 • De standaardkostprijzen
 • Niet alleen voor subsidie
index en standaardkostprijzen
Index en Standaardkostprijzen

De Index Natuur en Landschap

 • Natuurtypologie;
 • Opgesteld door SBB, NM, UvB, D12L en FPG;
 • Indeling Nederlandse natuur in

28 natuurbeheertypen

20 landschapsbeheertypen

5 recreatietypen;

 • Geen keuzepakketten;
 • Rijk, Provincie en Beheerders onderschrijven de Index.
index en standaardkostprijzen1
Index en Standaardkostprijzen
 • Standaardkostprijs per beheertype
 • Berekend door SBB, NM, UvB, D12L en FPG
 • Landelijke gemiddelden per hectare
 • Externe audits onderschrijven de standaardkostprijzen
 • Rijk, Provincie en Beheerders onderschrijven de standaardkostprijzen
index en standaardkostprijzen2
Index en Standaardkostprijzen

Uitgangspunten Standaardkostprijzen:

 • Beheer in eigen regie door derden;
 • Instandhouding huidige kwaliteit;
 • Kosten maatregelen Alterra normen en ervaringscijfers;
 • Opbrengsten uit statistieken SBB.
index en standaardkostprijzen3
Index en Standaardkostprijzen

Wel meegenomen:

 • Instandhoudingsbeheer;
 • Onderhoud sloten, systematische boomcontrole, bestrijding ziekten en plagen met risico volksgezondheid;
 • Begeleiding door beheerder (15% opslag);
 • BTW.
index en standaardkostprijzen4
Index en Standaardkostprijzen

Niet meegenomen:

 • Laagfrequent en grootschalig beheer;
 • Effectgerichte maatregelen;
 • Maatregelen gericht op kwaliteitsverbetering;
 • Soortgerichte maatregelen;
 • Gebiedspecifieke maatregelen;
 • Indirecte kosten: overleg met derden

runnen beheerkantoor

waterschapslasten

brandbestrijding.

index en standaardkostprijzen5
Index en Standaardkostprijzen

Niet alleen voor subsidie:

 • Index vervangt huidige typologie SBB, NM, D12L, Rijk en PSN;
 • Index sluit aan bij Natura 2000 en KRW;
 • Standaardkostprijzen zijn algemeen erkend.

Voor het eerst is er een uniforme indeling van de natuur in Nederland;

Voor het eerst is er overeenstemming over de kosten van het natuurbeheer.

slide17

Kwaliteitsimpuls

 • Wie kan er aanvragen?
 • Hoe werkt de subsidie?
 • Wat is (niet) subsidiabel?
 • Functieverandering
 • Open eindjes
kwaliteitsimpuls
Kwaliteitsimpuls

Wie kan aanvragen?

Dezelfde partijen als Natuur en Landschap,

met uitzondering van gemeenten.

kwaliteitsimpuls1
Kwaliteitsimpuls

Hoe werkt de subsidie?

 • Subsidie voor:

omzetten landbouwgrond in natuur;

omvormen “ongewenste” natuur naar “gewenste” natuur;

kwaliteitsverbetering bestaande natuur.

kwaliteitsimpuls2
Kwaliteitsimpuls

Hoe werkt de subsidie?

Inrichten landbouwgrond en omvormen bestaande natuur:

 • Provincie begrenst percelen kwaliteitsimpuls (ambitiekaart);
 • Provincie geeft per perceel gewenste beheertype of landschapstype;
 • Voor het realiseren van die typen kan projectsubsidie worden verkregen;
 • Als het landbouwgrond betreft in combinatie met functieverandering.
kwaliteitsimpuls3
Kwaliteitsimpuls

Hoe werkt de subsidie?

Kwaliteitsverbetering bestaande natuur:

 • Provincie begrenst percelen kwaliteitsimpuls (ambitiekaart);
 • Provincie geeft per perceel gewenste kwaliteit binnen beheertype;
 • Voor het realiseren van die kwaliteit kan projectsubsidie worden verkregen.

Kwaliteitsklassen binnen beheertypen nog niet gereed

kwaliteitsimpuls4
Kwaliteitsimpuls

Hoe werkt de subsidie?

 • Aanvragen door investeringsplan:
 • Oppervlakte en uitgangssituatie;
 • Investeringsdoelen en beoogde eindsituatie;
 • De te nemen maatregelen;
 • Ontsluiting;
 • Tijdsplanning;
 • Gespecificeerde begroting;
 • Één of meer 1:10.000 topografische plankaarten.
kwaliteitsimpuls5
Kwaliteitsimpuls

Wat is subsidiabel?

 • Opstellen van het investeringsplan (inclusief hydrologisch/archeologisch vooronderzoek);
 • Uitvoeren van in het investeringsplan genoemde en goedgekeurde maatregelen;
 • Kosten accountantsverklaring;
 • 95% van de goedgekeurde kosten.
kwaliteitsimpuls6
Kwaliteitsimpuls

Wat is niet subsidiabel?

 • Verwijderen bodemverontreiniging of afval;
 • Bouw van opstallen die niet direct met het beheer te maken hebben;
 • Aanschaf van machines;
 • Recreatieve voorzieningen (m.u.v. eenvoudige doorgangen, klaphekken e.d. in rasters);
 • Aanleg parkeerplaatsen, achterstallig onderhoud en uitvoering van wettelijke verplichtingen.
kwaliteitsimpuls7
Kwaliteitsimpuls

Functieverandering

 • 85% van waarde landbouwgrond;
 • Waardebepaling door taxatie DLG.
kwaliteitsimpuls8
Kwaliteitsimpuls

Open eindjes:

 • Eisen waaraan het investeringsplan moet voldoen onduidelijk.
 • Bepaling van beoogde eindsituatie?
 • Komt er een maximumbedrag per hectare?
slide27

Certificering

 • Waarom certificering?
 • Hoe werkt certificering?
 • Wat betekent dat voor u?
 • Iets voor u?
 • Open eindjes
certificering
Certificering

Waarom Certificering?

 • Subsidieregeling stuurt niet op kwaliteit;
 • Binnen beheertype veel kwaliteitsverschil;
 • Subsidiegever wil kwaliteitsbehoud binnen beheertypen borgen door certificering aanvragers.
certificering1
Certificering

Hoe werkt Certificering?

Certificaat natuurbeheer

 • Eigen kwaliteitshandboek
 • Eigen administratie
 • Eigen interne en externe audit
 • Rechtstreekse subsidiebetaling

Certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer

 • Kwaliteitshandboek bij certificaathouder (Unie)
 • Administratie door de Bosgroep
 • Interne en externe audit door de Unie
 • Subsidiebetaling via de Unie
certificering2
Certificering

Hoe werkt certificering?

Basis is kwaliteitshandboek:

 • Beheercyclus: doelstelling, beheer, monitoring en evaluatie
 • Administratie: procedures
 • Interne audit en externe audit
 • Eigendomsverantwoording
 • Afspraken deelnemer – certificaathouder
 • Omgaan met projecten
certificering3
Certificering

Hoe werkt Certificering?

 • Landelijke commissie verstrekt certificaat
 • Interne audit (door certificaathouder):

Worden de afspraken nagekomen?

Klopt de administratie?

Tekortkomingen en corrigerende maatregelen

Uit groep verwijderen

 • Externe audit (door landelijke commissie):

Wordt het kwaliteitshandboek gevolgd?

Werkt het kwaliteitshandboek?

Tekortkomingen en corrigerende maatregelen

Certificaat ontnemen

certificering4
Certificering

Wat betekent het voor u?

Beheercyclus:

 • Doelstelling:

beheertype van provinciale kaart

 • Beheer:

beheerplan indien aanwezig (FSC)

beheeradvies: minimum voor kwaliteitsbehoud

jaarverslag

 • Monitoring:

volgens protocol (is er nog niet)

 • Evaluatie:

elke 6 jaar, op basis van monitoring en jaarverslagen gaat het goed, of moet het anders

eventueel aanpassen beheerplan of beheeradvies

certificering5
Certificering

Wat betekent het voor u?

Subsidie natuur en Landschap:

Ondersteuning bij beheer en administratie;

Professionele beheercyclus.

Subsidie kwaliteitsimpuls:

Programmasubsidie ipv projectsubsidie;

Vergelijkbaar met EGM.

certificering6
Certificering

Iets voor u?

 • Imago/verantwoording
 • Kwaliteitgericht beheer
 • FSC kan zo mee
 • Doelgroepbenadering:

Algemeen deel kwaliteitshandboek

Uitwerking per doelgroep:

Grote beheerders met organisatie

FSC gecertificeerden

Particulier (kleine) boseigenaren

Gemeenten

Provinciale Landschappen

certificering7
Certificering

Open eindjes:

 • Hoe wordt de Certificering gefinancierd?
 • Gaan de provincies mee in de programmasubsidie kwaliteitsimpuls?
meer informatie
Meer informatie

Op internet is veel informatie te vinden op de volgende websites:

www.bosgroepen.nl

www. natuurbeheer.nu

www.ilg.nu

www.natuurbeheersubsidie.nl

natuurbeheer.gbo-provincies.nl

slide37
Dank u voor uw aandacht

Zijn er nog vragen?