preh ad n rodn ch zdrojov a zdrojov e pre trvalo udr ate n rozvoj chr nen ch zem v sr s asnos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prehľad národných zdrojov a zdrojov EÚ pre trvalo-udržateľný rozvoj chránených území v SR - súčasnosť PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prehľad národných zdrojov a zdrojov EÚ pre trvalo-udržateľný rozvoj chránených území v SR - súčasnosť

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Prehľad národných zdrojov a zdrojov EÚ pre trvalo-udržateľný rozvoj chránených území v SR - súčasnosť - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Prehľad národných zdrojov a zdrojov EÚ pre trvalo-udržateľný rozvoj chránených území v SR - súčasnosť. Eva Viestová (Daphne). Ochrana prírody a jej financovanie. 1. Rozpočet ŠOP SR +- 60 mil. Sk/ročne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prehľad národných zdrojov a zdrojov EÚ pre trvalo-udržateľný rozvoj chránených území v SR - súčasnosť


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
preh ad n rodn ch zdrojov a zdrojov e pre trvalo udr ate n rozvoj chr nen ch zem v sr s asnos
Prehľad národných zdrojov a zdrojov EÚ pre trvalo-udržateľný rozvoj chránených území v SR- súčasnosť

Eva Viestová (Daphne)

slide2

Ochrana prírody a jej financovanie

1. Rozpočet ŠOP SR

+- 60 mil. Sk/ročne

2. Program na podporu realizácie environmentálnych opatrení (bývalý Štátny fond životného prostredia) - smernica MŽP SR z 10. Októbra 2003 č.5/2003-9.1. O poskytovaní finančných prostriedkov

- projekty treba predložiť na MŽP SR najneskôr do 31. decembra predch. roka. Suma nie je určená.

slide3

Ochrana prírody a jej financovanie

 • 2. Program na podporu realizácie environmentálnych opatrení
 • Program:
 • Ochrana prírody (zakladanie prvkov ÚSES, ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, spracovanie a realizácia starostlivosti o chránené územia a chránené stromy, spracovanie a realizácia schválených záchranných programov pre chránené druhy rastlín a živočíchov)
 • Environmentálna výchova a ostatné aktivity štátnej env. politiky (environmentálna osveta a vzdelávanie)
slide4

Ochrana prírody a jej financovanie

 • 3. Program LIFE Nature
 • Na ochranu biotopov podľa prílohy I alebo druhov podľa prílohy II Smernice o biotopoch (alebo v rezolúciách 4 a 6 Bernskej konvencie)
 • Na ochranu biotopov vtákov podľa prílohy I Smernice o vtákoch (alebo v rezolúciách 4 a 6 Bernskej konvencie)
 • Na ochranu rastlinných a živočíšnych druhov podľa prílohy II alebo IV Smernice o biotopoch alebo ochranu druhov vtákov podľa prílohy I Smernice o vtákoch (alebo v rezolúciách 4 a 6 Bernskej konvencie)
 • Projekty sa predkladajú na MŽP SR do 30. septembra 2004. Suma na projekt približne od 500 000,- EUR a vyššie (až do 5 mil. EUR).
slide5

Ochrana prírody a jej financovanie

 • 4. Operačný program Základná infraštruktúra
 • Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra
 • Opatrenie 2.1.: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd (nepriame financie na ochranu prírody)
 • Časť Pitná voda - (okrem iného), technické opatrenia na ochranu vodných zdrojov za účelom minimalizovania nepriaznivých vplyvov, kt. by viedli k zhoršeniu kvality vôd.
 • Časť Opatrenia na ochranu proti povodniam - realizácia technických opatrení na zabezpečenie primeraného stupňa ochrany pred povodňami na územných celkoch s ľudskými obydliami, priemyslom, dopravnou infraštruktúrou a intenzívnou poľn. výrobou.
 • + 2 479 005 125,2 Sk / 3 roky (celková suma 61 361 513 EUR / 3 roky)
 • Prijímatelia sú:Regionálne vodárenské spoločnosti, Slov. vodohospodársky podnik, Slovenský hydrometeorologický ústav
slide6

Ochrana prírody a jej financovanie

 • 4. Operačný program Základná infraštruktúra
 • Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra
 • Opatrenie 2.4.: Ochrana, zušľachtenie a obnova prírodného prostredia
 • Budovanie inštitúcií ochrany prírody a krajiny a posilnenie ich technickej vybavenosti najmä v súvislosti so zabezpečením plnenia záväzkov SR v rámci prístupového procesu do EÚ (Natura 2000) a odborného zázemia pre tvorbu a realizáciu manažmentových plánov.
 • Vypracovanie a realizácia manažmentových plánov pre chránené územia vrátane dobudovania vstupných areálov a technickej infraštruktúry, resp. vypracovanie pilotných projektov pre manažment chránených území, vrátane monitorovacieho systému, právnych a finančných mechanizmov.
 • + 308 124 901,6 Sk / 3 roky (celková suma 7 626 854 EUR / 3 roky)
 • Prijímatelia sú:ŠOP SR, SIŹP, SSJ, SAŽP
slide7

Ochrana prírody a jej financovanie

 • 5. Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (nepriame financie na ochranu prírody)
 • Priorita 2: Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka
 • Opatrenie 2.1.: Udržateľné hospodárenie v lesoch a rozvoj lesníctva
 • Podopatrenie 2.1.1. - Investície na zlepšenie a racionalizáciu pestovania a ochrany lesa, ťažby, prvotného spracovania a predaja surového dreva a ostatnej lesnej produkcie (investície prinášajúce čistý zisk)
 • Podopatrenie 2.1.2. - Verejnoprospešné investície (investície neprinášajúce čistý zisk)
 • Opatrenie 2.3.: Podpora prispôsobenia a rozvoj vidieckych oblastí
 • Podopatrenie 2.3.1. - Pozemkové úpravy
 • Podopatrenie 2.3.2.- Diverzifikácie poľn. činností
slide8

Ochrana prírody a jej financovanie

5. Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (nepriame financie na ochranu prírody)

Priorita 2: Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka

Opatrenie 2.4.: Vzdelávanie

Realizácia vzdelávacej aktivity pre poľn. a lesné hospodárstvo

Opatrenie 2.5.: Technická pomoc

Na zabezpečenie monitorovania programu, zabezpečenie primeranej informovanosti a publicity programu, podpora štúdií, pracovných ciest a seminárov, podpora externých expertov, podpora hodnotenia programu.

slide9

Ochrana prírody a jej financovanie

6. Plán rozvoja vidieka (nepriame financie na ochranu prírody)

Opatrenie 2: Vzdelávanie(to isté ako pri SOP P+RV, ale len pre BA kraj)

Opatrenie 3: Znevýhodnené oblasti(oblasti s env. obmedzeniami - Natura 2000)

Opatrenie 4: Plnenie noriem Spoločenstva

Opatrenie 5: Agroenvironment a životné podmienky zvierat

Opatrenie 7: Lesné hospodárstvo(to isté ako pri SOP P+RV, ale len pre BA kraj)

Opatrenie 8: Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy

Opatrenie 9: Pozemkové úpravy(to isté ako pri SOP P+RV, ale len pre BA kraj)

Opatrenie 10: Diverzifikácia poľn. činností (to isté ako pri SOP P+RV, ale len pre BA kraj)

Opatrenie 13: Technická pomoc (to isté ako pri SOP P+RV, ale len pre BA kraj)

slide10

Ochrana prírody a jej financovanie

7. Sektorový operačný program Priemysel a služby (nepriame financie na ochranu prírody)

Priorita 1 - Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu

Opatrenie 1.3: Podpora podnikania, inovácií, vedomostí a aplikovaného výskumu

(napr. modernizácia a prepojenie vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc; vytvorenie siete s inf. prepojením vedeckých, akad. a špec. knižníc vrátane ich modernizácie a pod.)

Prijímatelia sú: Podnikateľské subjekty, agentúry a centrá na podporu MSP, združenia, výskumné centrá, vysoké školy a vedecké knižnice, vývojové centrá, organizácie z oblasti skúšobníctva, metrológie, technickej normalizácie, duševného vlastníctva (napr. SNAS, Úrad priemyselného vlastníctva SR, SUTN, SOI , atď.)

slide11

Ochrana prírody a jej financovanie

7. Sektorový operačný program Priemysel a služby (nepriame financie na ochranu prírody)

Priorita 2 - Rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie 2.1: Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu

(napr. dotváranie infraštruktúry a tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu v miestnom, regionálnom i štátnom rámci - informačné tabule, úprava parkov, kúpalísk, kúpeľných zariadení, atď., podpora obnovy a ochrany hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, podpora tvorby produktov cestovného ruchu z dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, technických a historických pamiatok a prírodných zvláštností, budovanie a údržba turistických chodníkov, cyklociest, kultúrnych trás, oddychových priestorov ale aj polyfunkčných objektov pre cestovný ruch, ktoré nie sú zaujímavé pre podnikateľský sektor)

slide12

Ochrana prírody a jej financovanie

Prijímatelia sú: Samosprávne kraje, mestá a obce, resp. nimi zriaďované rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z., občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. zabezpečujúce ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva a zabezpečujúce úlohy v cestovnom ruchu.

Opatrenie 2.2: Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu

(zlepšenie spolupráce súkromného sektora s cieľom vytvorenia nových produktov v cestovnom ruchu v aktivitách ako ubytovacie služby, podpora zimnej turistiky, spolupráca pri výstavbe cykloturistických trás a nosných foriem cestovného ruchu pre turistov (pešia turistika, horolezectvo a pod.). Ponuka bude orientovaná na turistické ponuky a nové služby podnikateľov pre klientov v cestovnom ruchu na Slovensku, podpora vytvárania nových atraktivít produktov a podnikov, aktívne využívanie historického, kultúrneho a prírodného bohatstva regiónov a kvalitatívne zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva v turistických oblastiach.

slide13

Ochrana prírody a jej financovanie

Prijímatelia sú: Podnikateľské subjekty, združenia cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni, ad hoc partnerstvá podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Opatrenie 2.3: Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému

(napr.naplnenie a aktualizácia informačných databáz pre potreby rozvoja kultúry a cestovného ruchu, podpora tvorby produktov cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, technických a historických pamiatok SR a prírodných zvláštností a pod.)

Prijímatelia sú: Slovenská agentúra pre cestovný ruch, podnikatelia, združenia cestovného ruchu a špecializované organizácie

slide14

Ochrana prírody a jej financovanie

8. Sektorový operačný program Ľudské zdroje (nepriame financie na ochranu prírody)

Priorita 3 - Rozvoj celoživotného učenia a adaptability pracovnej sily

Opatrenie 3.1: Podpora odbornej prípravy a vzdelávania zodpovedajúcej požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach

Prijímatelia sú: školy a  zariadenia odborného vzdelávania a prípravy, sociálni partneri, zamestnávatelia, neziskový sektor a ďalšie inštitúcie spôsobilé na výkon operácií uskutočňovaných v rámci tohto opatrenia

Opatrenie 3.2: Rozvoj ďalšieho vzdelávania s dôrazom na zvýšenie adaptability pracovnej sily

Prijímatelia sú. vzdelávacie a poradenské inštitúcie, zamestnávatelia a sociálni partneri, samospráva, mesta a obce, úrady práce, neziskový sektor a ďalšie inštitúcie spôsobilé na výkon operácií uskutočňovaných v rámci tohto opatrenia

slide15

Ochrana prírody a jej financovanie

9. Kohézny fond (nepriame financie na ochranu prírody)

1. Zlepšenie stavu vôd a environmentálnej infraštruktúry vo vodnom hospodárstve

- zásobovanie pitnou vodou

- zber a čistenie odpadových vôd

- protipovodňová ochrana

Projekty v sume nad 10 mil. EUR, projekty predkladá štát (Slovensko)

slide16

Ochrana prírody a jej financovanie

10. Komunitné iniciatívy (nepriame financie na ochranu prírody)

Interreg III (táto iniciatíva podporuje cezhraničnú, nadnárodnú spoluprácu a spoluprácu medzi regiónmi, t. j. vytváranie cezhraničných partnerstiev na podporu vyváženého rozvoja multiregionálnych oblastí - vrátane ochrany životného prostredia).

Celková suma na roky 2004-2006 je 36,8 mil. EUR.

slide17

Ochrana prírody a jej financovanie

Interreg III A - zameraný na podporu integrovaného regionálneho rozvoja medzi susediacimi prihraničnými regiónmi a cezhraničnú spoluprácu (riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR)

Priorita č.5 - Trvalý územný rozvoj a rozvoj životného prostredia

5.2. Opatrenia na ochranu prírody a životného prostredia, vrátane národných a prírodných parkov

5.3. Cezhraničný územný rozvoj vo vidieckych a mestských oblastiach

Pre Interreg III A cca. 80-85% financií (10,07 mil. EUR)

Program INTERREG IIIA Slovensko - Rakúsko (2,9 MEUR)Program INTERREG IIIA Slovensko - Poľsko (2,9 MEUR)Trilaterálny program INTERREG IIIA/TACIS Slovensko - Maďarsko - Ukrajina (2,9 MEUR)Program INTERREG IIIA Slovensko - Česko (1,4 MEUR)

slide18

Ochrana prírody a jej financovanie

Interreg III B - zameraný na transnacionálnu spoluprácu a podporu harmonizovanej územnej integrácie celej únie (riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR)

Pre Interreg III B cca. 10-15% financií

Priorita č.3 - Podpora a manažment rozvoja krajiny, prírodného a kultúrneho dedičstva

Opatrenie 3.1: Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva

Opatrenie 3.2: Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva

Opatrenie 3.3: Ochrana a rozvoj krajiny

Priorita č.4 - Ochrana životného prostredia, manažment zdrojov a prevencia rizík

Opatrenie 4.1: Podpora ochrany životného prostredia a manažmentu zdrojov

Opatrenie 4.2: Podporovanie manažmentu rizík a predchádzanie katastrofám

Opatrenie 4.3: Podpora integrovaného manažmentu vôd a prevencia pred záplavami

slide19

Ochrana prírody a jej financovanie

Partnerstvo- za vhodných partnerov môžu byť pre všetky opatrenia programu považované viaceré kategórie konečných prijímateľov, ako napr. regionálne a miestne samosprávy; národné, regionálne a miestne inštitúcie implementujúce stratégie v oblastiach regionálneho rozvoja, mestského a vidieckeho rozvoja, dopravy, technológií a inovácií, ochrany prírody a manažmentu životného prostredia, manažmentu kultúrneho a prírodného dedičstva; verejné inštitúcie (rozvojové a inovačné agentúry, výskumné inštitúcie a univerzity); regionálne a miestne združenia podnikateľov (obchodné komory, únie); súkromné inštitúcie, ako aj ekonomickí a sociálni partneri, regionálne rady, nadácie, mimovládne organizácie, ako aj medzinárodné organizácie (napr. euroregióny).

Veľkosť projektov - priemerný celkový finančný rozsah jednotlivých projektov je uvažovaný v rozmedzí 0,5 - 5,0 mil. Eur. Až 40 - 60 % projektov by malo mať celkový rozpočet na projekt nad 1,5 mil. Eur. Vo výnimočných prípadoch sú vhodné aj malé projekty, uskutočňované s cieľom podporiť hlavne spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi.

Priemerná dĺžka implementácie projektu by sa mala pohybovať v rozmedzí 2 - 3 rokov.

slide20

Ochrana prírody a jej financovanie

Interreg III C - zameraný na interregionálnu spoluprácu a podporu regionálneho rozvoja a politiky prostredníctvom nadnárodnej/interregionálnej spolupráce (riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR)

Pre Interreg III C cca. 5% financií

Priorita č.2 - Podpora rozvoja cestovného ruchu (CR)

Opatrenie 2.2: Podpora tvorby lokálnych produktov CR zameraných na tvorbu, obnovenie, sprístupnenie a propagáciu prírodného bohatstva (náučné chodníky, pešia vysokohorská turistika, cyklotrasy, poľovníctvo a rybárstvo, zjazdové a bežecké lyžovanie, prírodné pamiatky, prírodné rezervácie, jaskyne, klimatické kúpele, rekreačné, rekondičné pobyty, horolezectvo, a pod.)

Opatrenie 2.3: Budovanie stredísk cestovného ruchu

Opatrenie 2.4: Podpora v oblasti služieb v cestovnom ruchu - budovanie, rekonštrukcie, úpravy a údržby turistických chodníkov, trás a ciest, cyklociest, turistických zaujímavostí, ich značenie a účinná propagácia regionálnych produktov CR bez ohľadu na hranice.

slide21

Ochrana prírody a jej financovanie

Opatrenie 2.5: Vytvorenie spoločnej stratégie v cestovnom ruchu v prihraničných regiónoch s dôrazom na zachovanie prírodných daností/rieka Dunaj - podunajská oblasť na českej, rakúskej, slovenskej a maďarskej strane - multilaterálna spolupráca s medzinárodnou organizáciou Die Donau/ s cieľom vytvorenia spoločných produktov v CR.

Opatrenie 2.6: Vytváranie partnerstva prostredníctvom výmeny osvedčených skúseností a odborných vedomostí prostredníctvom spoločných workshopov, seminárov, zapojení folklórnych a kultúrnych skupín s cieľom lepšieho spoznávania susedských krajín a kultúrneho dedičstva (vínna cesta, mosty na Dunaji).

Opatrenie 2.7: Systematické mapovanie turistického potenciálu, identifikácia najatraktívnejších a najefektívnejších miest pre vybudovanie trás a rekreačných miest, semináre pre informačné centrá, medzinárodné konferencie o možnostiach spoločného internetového prepojenia.

slide22

Ochrana prírody a jej financovanie

Prijímatelia sú: miestne združenia CR, orgány miestnej samosprávy, mestá a obce

10. Európsky hospodársky priestor a Nórsky finančný mechanizmus (od mája 2005)

1. Ochrana životného prostredia vrátane ochrany životných podmienok prostredníctvom zníženia znečisťovania a podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie

1.2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd

Cieľom priority je zlepšenie stavu vodohospodárskej infraštruktúry, racionálne využívanie vodných zdrojov, ochrana životného prostredia pred znečistením vôd a ochrana územia pred nežiadúcimi účinkami povodní s cieľom dosiahnutia lepšej kvality životných podmienok obyvateľstva a znižovanie regionálnych rozdielov.

slide23

Ochrana prírody a jej financovanie

1.2.5 Ochrana biodiverzity

Cieľom priority je zastavenie procesu znižovania biodiverzity a podpora naplnenia záväzkov SR vyplývajúcich z implementácie legislatívy EÚ prostredníctvom aplikovaného ekologického výskumu pre potreby ochrany prírody, vypracovania programov starostlivosti/záchrany chránených území európskeho a medzinárodného významu, obnovy prírodných biotopov európskeho a medzinárodného významu a vzdelávaním a zvyšovaním povedomia verejnosti v otázkach biodiverzity a životného prostredia.

Oprávnenými subjektami na predkladanie individuálnych projektov sú orgány verejnej alebo súkromnej sféry, mimovládne neziskové organizácie, ustanovené ako legálne subjekty a fungujúce vo verejnom záujme – národné, regionálne a mieste orgány, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, environmentálne organizácie a dobrovoľné a komunitné organizácie, verejno-súkromné partnerstvá.

slide24

Ochrana prírody a jej financovanie

 • Bude potrebný integrovaný systém financovania ochrany prírody:
 • Do detailov spracovať potreby ochrany prírody na SR – pre potreby Natura 2000 môže pomôcť „wish list“ spracovaný MVO + doplniť o potreby národne chránených území
 • Spracovať finančné potreby ŠOP SR – dať dokopy jednotný materiál o nákladoch potrebných na ochranu prírody
 • Spracovať materiál o finančných možnostiach jednotlivých zdrojov – súčasných (2004-2006) – už len skôr informatívne
 • Sledovať od r. 2005 prípravu rozdeľovania financií z jednotlivých fondov pre roky 2007-2013, odborníci z MŽP SR a ŠOP SR by mali aktívne participovať v jednotlivých pracovných skupinách pre jednotlivé fondy
 • Presadiť v jednotlivých fondoch aj financovanie ochrany prírody (čo možno najviac, najmä v EAFRD, ERDF)
 • Ak sa nepodarí presadiť čo najviac financií z fondov v rokoch 2005-2006 na roky 2007-2013, tak financie na Natura 2000 a ochranu prírody sa uzavrú do roku 2014 !!!