viacrozmern tatistick met dy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Viacrozmerné štatistické metódy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Viacrozmerné štatistické metódy - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Viacrozmerné štatistické metódy. Literatúra. Stankovičová I. – Vojtková M.: Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. 1. vyd. Bratislava: Iura Editon, 2007 Hendl J. Přehled statistických metod zpracování dat. 2.vyd. Praha: Portál, 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Viacrozmerné štatistické metódy' - christopher-blair


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Literatúra

 • Stankovičová I. – Vojtková M.: Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. 1. vyd. Bratislava: Iura Editon, 2007
 • Hendl J. Přehled statistických metod zpracování dat. 2.vyd. Praha: Portál, 2009.
 • Hebák, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody 1-3. Praha : Informatorium, 2004.
 • Urbánek T. (2000): Strukturální modelování v psychologii. Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, Brno.
 • Hair J. F. a kol. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed.). London atd.: Prentice Hall Int.
slide3

Úvod

 • Vysvetlíme čo je viacrozmerná štatistická analýza a kde je ju možné aplikovať.
 • Vymedzíme typy premenných a škál s ktorými sa môžeme stretnúť v analýzach.
 • Uvedieme klasifikáciu metód viacrozmerných analýz.
 • Uvedieme metódy, ktorým počas semestra budeme venovať väčšiu pozornosť.
slide4

Čo je viacrozmerná analýza

 • Viacrozmerná analýza údajov (Multivariate Data Analysis ) = je tvorená všetkými štatistickými metódami, ktoré simultánne analyzujú viac premenných meraných na objektoch, ktoré sú predmetom nášho záujmu.
slide5

Základné koncepty

viacrozmernej analýzy

 • Premenné
 • Škály meraní
   • Nemetrické
   • Metrické
 • Viacrozmerné merania
 • Druhy techník
viacrozmern met dy daje
Viacrozmerné metódy - údaje

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

Pp

1

x25

2

3

4

5

n

n > p

slide7

Typy dát a škál meraní

Dáta

Nemetrické

alebo

Kvalitatívne

Metrické

alebo

Kvantitatívne

Interval.

škála

Pomerováškála

Nominálna škála

Ordinálna

škála

slide8

Typy škál

 • 1. Nominálne (kvalitatívne) - tento typ údajov je bez numerických hodnôt, slúži na kategorizovanie objektov do tried 2. Ordinálne (poradové) – tieto údaje vyjadrujú poradie, resp. preferencie.3. Intervalové (kvantitativne) - majú pevnú jednotku merania, t.j. rozdiely medzi hodnotami môžu byť porovnávané (napr. teplota: rozdiel 3 stupňov znamená taký istý rozdiel na celej škále). Špecifické je postavenie nuly – nie je pevné. Nulová hodnota stupnice je len formálne definovaná a jej pozícia na číselnej osi je viacmenej ľubovoľná. 4. Pomerové (kvantitativne) – podobná ako (3), ale s pevne fixovanou nulou. Tak je možné definovať pomer. Pomer je nezávislý na jednotke, v kterej je hodnota znaku vyjadrená.

Pozn.: Typ škály je dôležitý pri určovaní správnej štatistickej techniky.

slide9

Aké úlohy riešime s použitím

viacrozmerných údajov

Snažíme se :

 • nájsť štruktúru v údajoch (zistiť, ktoré druhy sa vyskytujú spolu alebo ktoré objekty sú si podobné)
 • nájsť korelácie medzi skúmanými znakmi
 • redukovať počet premenných
 • klasifikovať objekty do podobných skupín
slide10

Výber metód viacrozmernej štatistickej analýzy

 • Aký typ vzťahu sa skúma?
 • Vzťah závislosti: Koľko premenných sa predikuje?
  • Aká je škála závisle premenných?
  • Aká je škála nezávisle premenných?
 • Interdependencia: Skúmame vzťahy mezi premennými, respondentami alebo objektami?

Metódy:

 • Metódy analýzy závislostí
 • Metódy analýzy skrytých vzťahov
 • Klasifikačné metódy
viacrozmern met dy
Viacrozmerné metódy
 • metódy analýzy závislostí
  • viacnásobná regresná a korelačná analýza
  • diskriminačná analýza
 • metódy analýzy skrytých vzťahov (zníženia dimenzie)
  • analýza hlavných komponentov
  • faktorová analýza
 • klasifikačné metódy
  • zhluková analýza
  • diskriminačná analýza
viacrozmern met dy1
Viacrozmerné metódy

nezávislé premenné

závislé premenné

X1

X2

X3

X4

X5

XP

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

YR

1

2

3

4

5

n

Metódy analýzy závislostí

viacrozmern met dy2
Viacrozmerné metódy
 • Metódy analýzy závislostí
  • premenné možno rozdeliť do dvoch skupín
  • cieľom je dokázať prítomnosť/neprítomnosť závislosti medzi týmito dvomi skupinami
  • ak možno jednu skupinu označiť za závislé premenné a druhú za nezávislé, potom cieľom je určiť ako nezávislé premenné pôsobia na závislé premenné
viacrozmern met dy3
Viacrozmerné metódy

Metódy analýzy závislostí

viacrozmern met dy4
Viacrozmerné metódy

premenné

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

PR

1

2

3

4

5

n

Metódy analýzy skrytých vzťahov

viacrozmern met dy5
Viacrozmerné metódy
 • Metódy analýzy skrytých vzťahov
  • premenné nemožno logicky rozdeliť do dvoch skupín na závislé a nezávislé
  • cieľom je pochopiť alebo identifikovať prečo a ako sú premenné navzájom korelované t.j. ako sa navzájom ovplyvňujú
  • ak sú premenné navzájom prepojené – korelované, možno rovnaký objem informácií vystihnúť menším počtom premenných – zníženie dimenzie
viacrozmern met dy6
Viacrozmerné metódy

Metódy analýzy skrytých vzťahov

viacrozmern met dy7
Viacrozmerné metódy

premenné

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

PR

1

2

3

4

5

n

Klasifikačné metódy

viacrozmern met dy8
Viacrozmerné metódy
 • Klasifikačné metódy
  • v porovnaní s predchádzajúcimi metódami sú predmetom analýzy pozorovanianie premenné
  • cieľom je
   • identifikovať podobné pozorovania
   • zoskupiť ich do skupín, ktoré sú vnútorne homogénne ale navzájom odlišné
   • určiť pravidlo, podľa ktorého možno do určených skupín zaradiť ďalšie pozorovania na základe podobnosti
slide20

Viacnásobná regresia

Jednoduchá metrická závisle promenná predikovaná niekolkými nezávisle proměnnými (metrickými).

slide21

Faktorová analýza

. . . . Analyzuje sa štruktúra vzťahov medzi veľkou množinou premenných, aby bolo možné určiť spoločné faktory.

slide22

Zhluková analýza

. . . . Objekty (respondenti, produkty, firmy atď.) sa analyzujú z hľadiska ich podobnosti a určujú sa skupiny objektov (zhluky).

 • Príklady
 • segmentácia trhu v marketingu
slide23

Diskriminační analýza

Nemetrická (nominálna) závisle promenná je predikovaná niekoľkými metrickými nezávisle promennými.

 • Príklady
 • Pohlavie– Muž resp. žena
 • Tažký prípad ochorenia, ľahký prípad ochorenia
 • Banky: Kreditna dôvera, kreditná nedôvera
 • Podniky efektívne, neefektívne