slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pranešimo tikslai: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pranešimo tikslai:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Pranešimo tikslai: - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

ŠIOS DIENOS AKTUALIJOS G AISRIN ĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMO , ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS SRITYSE. Vincas Sasnauskas PAGD prie VRM VPPV Prevencijos organizavimo skyrius t el. : 271 7518, el.p. v . sasnauskas@vpgt.lt. Pranešimo tikslai:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pranešimo tikslai:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ŠIOS DIENOS AKTUALIJOS GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS SRITYSE

Vincas SasnauskasPAGD prie VRMVPPV Prevencijos organizavimo skyriustel.:271 7518, el.p. v.sasnauskas@vpgt.lt

prane imo tikslai
Pranešimo tikslai:
 • Apžvelgti naujoves valstybinėje priešgaisrinėje priežiūroje
 • Aptartinaujaiįsigaliojusius gaisrinės saugos

inžinerinių sistemų projektavimą, įrengimą ir priežiūrą apimančius dokumentus

ir jų pasikeitimus

2

poky iai valstybin s prie gaisrin s prie i ros srityje
Pokyčiai valstybinės priešgaisrinės priežiūros srityje:

2010 m. pakeistos Priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatos, kurios supaprastina sąlygas verslui.

2010-03-01atsisakyta licencijavimo gaisrinės įrangos gamybai, nuo 2010-10-02techninei priežiūrai

Pakeitus Objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų atlikimo tvarką, 2010 m. kiekvienam valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnui juose teko apsilankyti beveik du kartus rečiau.

4

slide5

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimo atlikimo tvarkos aprašas

 • Nuo 2010 m. kovo 1 d. atitiktį priešgaisrinės saugos reikalavimams tvarkingi objektai gali deklaruoti patys.
 • Saugūs objektai deklaravę atitiktį gaisrinės saugos reikalavimams tikrinami rečiau.
 • „<...5.6. objektų atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravę objektai tikrinami PAGD nustatyta tvarka, bet ne dažniau kaip:
 • 5.6.1. I grupės objektų – kartą per 3 metus;
 • 5.6.2. II grupės objektų – kartą per 4 metus;
 • 5.6.3. III grupės objektų – kartą per 5 metus...>“
 • „<... Patikrinimo planai yra skelbiami PAGD oficialioje interneto svetainėje www.vpgt/prevencija/objektų patikrinimo planai...>“

5

nauji teis s aktai
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr. 146-7510; 2011, Nr. 23-1137), įsigaliojo nuo 2011-01-01;

pakeitė STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”

Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 8-378), įsigaliojo nuo 2011-03-01;

pakeitė STR 2.02.02:2004 “Visuomeninės paskirties statiniai”

Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 23-1138), įsigaliojo nuo 2011-04-01;

pakeitė STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” ir STR 2.02.09:2005 “Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai”

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės; 

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai, projektavimo ir įrengimo taisyklės;

Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės;

Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 

(Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538)

NAUJI TEISĖS AKTAI:

6

slide7
PAGD patvirtintų tesės aktų aktualios redakcijos:www.vpgt.ltprevencijaprojektavimotaisyklėsarbaeksploatuojamų objektų reikalavimai

7

slide8

Tinklalapyjewww.vpgt.ltprevencijarubrikoje konsultacijos dėl taikymo pateikiami atsakymai į užduodamus klausimus:

8

slide9

Šiuo metu parengti nauji teisės aktai, kuriais bus perimti gaisrinės saugos reikalavimai išdėstyti šiuose statybos techniniuose reglamentuose:

 • Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės

pakeis

STR 2.02.08:2005 “Automobilių saugyklų projektavimas”

 • Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės

pakeis

STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“

9

slide11

PAGD patvirtintos taisyklės notifikuotos Europos Komisijai: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?lang=EN

11

slide13
STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas“ 3 priedas

Statybos užbaigimo komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas:

“6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi) <...>.”

13

slide14

PAGD prie VRM direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymu nr. 1-141 patvirtintas Statybos užbaigimo tvarkos aprašas

14. Ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema?(5)15. Ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta žmonių perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema?(5)16. Ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta stacionarioji gaisrų gesinimo sistema?(5)17. Ar įrengtos ir veikia statinio projekte numatytos priešdūminio vėdinimo sistemos ir įrenginiai?(5)18. Ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta vidaus gaisrinio vandentiekio sistema?(5)

14

slide16

Įmonių, įstaigų, organizacijų ir jų vadovų teisės bei pareigos

Priešgaisrinės saugos įstatymas

11 straipsnis. Įmonių, įstaigų, organizacijų ir jų vadovų teisės bei pareigos priešgaisrinės saugos srityje:

3. Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovaiprivalo:

8) užtikrinti, kad objekte įrengti gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir veiktų;

4. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose už objekto priešgaisrinę būklę yra atsakingi jų vadovai <...>.”.

16

bendrosios gaisrin s saugos taisykl s skyrius gaisr gesinimo priemon s ir gaisrin ranga
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėsskyrius “Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga”
 • 405. Gaisrinės saugossistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, mažinantys grėsmę žmonėms ir jų turtui, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti (toliau – aktyviosios gaisrinės saugos priemonės), turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.
 • 406. Statinių savininkai, valdytojai ar naudotojai privalo organizuoti ir (ar) atlikti aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninę priežiūrą.
 • 407. Visi statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninės priežiūros ir bandymų rezultatai turi būti įrašomi į žurnalus.
 • 408. Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių bandymas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus. Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai atliekami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.

17

slide18

Statybosįstatymas

40 straipsnis. Statinių naudotojai privalo:

3) laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus pagal šio Įstatymo 4 straipsnį;

4) Nesudėtingų statinių, taip pat 1–2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami pastato techninio prižiūrėtojo. Minėtiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

41 straipsnis. Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją. Statinio techninis prižiūrėtojas gali būti paskirtas ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

18

slide19

Statinių techninės priežiūros taisyklės

Statybos techninis reglamentasSTR 1.12.07:2004

“Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas”

38. Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

43. Kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė.

19

slide20
Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijos (Žin., 2011, Nr. 107-5093)įsigaliojonuo 2011-08-31

Rekomendacijų tikslasužtikrinti kokybišką Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto įgyvendinimą:

”<…> užtikrinti, kad objekte įrengti gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir veiktų”

Rekomendacijos apima:

 • gaisrinės saugos inžinerinių sistemų naudotojų, priežiūros specialistų ir asmenų, paskirtų reaguoti į signalus pareigas
 • reikalingus priežiūros dokumentus
 • priežiūros darbus ir periodiškumą

20

gaisr apra ymai
Gaisrų aprašymai

2011-09-1517:23 Lazdijų r. sav.,

Veisiejų sen.,

S. kaimas

R. R. individualus gyvenamasis namas 7x5 m

Lazdijų PK budintis pranešė apie saugomame objekte suveikusią priešgaisrinę signalizaciją. Atvykus patekta į pastatą, rasta kambaryje smilkstanti magnetola. Namas medinis, vieno aukšto, dengtas bitumine danga. Gaisro metu aprūko 5 m2 sienos, apdegė lova, išsilydė langas. Įvykis tiriamas.

22

slide23

Gaisrų aprašymai

2011-11-03 01:17 Kauno r. sav., Domeikavos sen., E. kaimas.

gamybos ir pramonės paskirties pastatai, direktorius E. K. suveikus priešgaisrinei signalizacijai reikia patikrinti patalpas. Pastatas apie 2000 m2 ploto, 1 a., gelžbetoninių konstrukcijų. Gamybinėse patalpose, 10x20 m plote, degė sukrauti 415 vnt. ekovatos pakai. Vyksta perkrovimo-perpylimo darbai.

23