Konkurs zamknięty nr
Download
1 / 19

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.5/2012r. 7 sierpnia 2012r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.5/2012r. 7 sierpnia 2012r. Dokumenty programowe : Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. Szczegółowy opis priorytetów PO KL 2007–2013 z dnia 1 stycznia 2012 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.5/2012r. 7 sierpnia 2012r.' - hayden-poole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.5/2012r.

7 sierpnia 2012r.


 • Dokumenty programowe:

 • Ustawa o zasadachprowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.

 • Szczegółowy opis priorytetów PO KL 2007–2013 z dnia 1 stycznia 2012 r.

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 15 grudnia 2011 r.

 • Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011r.

 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.

 • Poradnik. Zasada równości kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

 • Instrukcja do wniosku o dofinansowanie projektu PO KL w wersji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2012r.


Typy wsparcia
Typy wsparcia

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

 • Działania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służące zwiększaniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich;

 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich.


Oddolna inicjatywa
Oddolna inicjatywa

Na potrzeby realizacji PO KL za oddolną inicjatywę lokalną należy uznać projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej zakładający udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i/lub realizacji projektu. Charakter inicjatywy wymusza na projektach realizowanych w ramach Działania, iż udzielane wsparcie musi wynikać w jakiś sposób z potrzeby społeczności lokalnej np. służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie objętym Działaniem. Tym samym oddolne inicjatywy lokalne wpisują się w realizację zasady empowerment, czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb i zakresu wsparcia na etapie przygotowania i/lub realizacji projektu. Zasada empowermentjest stosowana w celu zaangażowania się i podniesienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów.


Procedura konkursowa:

Konkurs ma charakter zamknięty

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów jest prowadzony:

w dniach od 25 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

w godz. 7:30 – 15:30 w dni robocze

Kwota środków przeznaczonych na konkurs:

Ogółem: 4 000 000,00 PLN


Wymagania finansowe:

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania wynosi 100 %

Wkład własny nie jest wymagany


 • Grupa docelowa:

 • Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do:

 • Mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. Mieszkańców (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które w niskim stopniu uczestniczą w kształceniu przez całe życie, w tym w szczególności:

  • osób powyżej 50 roku życia,

  • osób w wieku 18-25,

  • osób niepełnosprawnych,

  • kobiet,

  • osób wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy,

  • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci,

  • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych lub osób o kwalifikacjach niedostosowanych do lokalnego rynku pracy.

 • Społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich;

 • Podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich

 • marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju.


Kryteria dostępu:

Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy.

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego).

Projektodawca składa nie więcej niż 3 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Liczba złożonych wniosków dotyczy występowania danego podmiotu zarówno jako partnera, jak i lidera projektu.

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.


 • Kryteria strategiczne:

 • 1. Projekt realizowany jest w partnerstwie podmiotów, w skład którego wchodzi, w formie Lidera lub partnera, co najmniej jeden z wymienionych podmiotów :

  • jednostka samorządu terytorialnego,

  • organizacja pozarządowa zarejestrowana na terenie gminy,

  • członek partnerstwa lokalnego, w tym Lokalnej Grupy Działania.

 • Waga punktowa : 15

 • 2. Projekt uwzględniana w ramach cross-financingu dostosowanie budynków i pomieszczeń, w których odbywają się formy wsparcia, do potrzeb osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym objęciu wsparciem osób niepełnosprawnych na poziomie minimum 20% uczestników projektu.

 • Waga punktowa : 20


 • Kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;

 • zgodność z prawodawstwem krajowym;

 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ POKL w Systemie Realizacji PO KL;


Kryteria horyzontalne
Kryteria horyzontalne:

 • W przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):

  • całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczenie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;

  • projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt ii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

   Kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.


 • Warunki obligatoryjne, które musi spełniać złożona dokumentacja to:

 • Dwa papierowe egzemplarze wniosku o dofinansowanie opatrzonego pieczęciami i podpisanego przez osobę do tego upoważnioną (wskazaną w punkcie 2.6 wniosku)

 • Uwaga!

 • WYDRUKI MUSZĄ MIEĆ TĄ SAMĄ SUMĘ KONTROLNĄ NA KAŻDEJ STRONIE (suma kontrolna jest zapisana w dolnym lewym rogu wydruku np. 943E-EEC4-15F1-5D16).

 • Pierwszy z egzemplarzy to oryginał, natomiast drugim powinna być jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, istnieje możliwość złożenia dwóch egzemplarzy z oryginalnymi podpisami. W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpisosoby upoważnionej.


 • Najczęstsze błędy popełniane przez Wnioskodawców na etapie oceny formalnej:

 • W części V wniosku o dofinansowanie (pod oświadczeniem) brak pieczęci i nieczytelny podpis, brak podpisu Lidera lub/i Partnera (w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie) lub podpis innej osoby niż wskazana w punkcie 2.6.

 • Niezłożenie wniosku w dwóch wersjach papierowych (dwa oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej) oraz w wersji elektronicznej [plik XML (ZIP_POKL)].

 • Złożenie wydruku próbnego wniosku (wniosek nie został prawidłowo zwalidowany).

 • Niewłaściwa nazwa instytucji, do której złożono wniosek o dofinansowanie.

 • Błędny numer konkursu.


 • Najczęstsze błędy popełniane przez Wnioskodawców na etapie oceny formalnej c. d.:

 • Niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML) lub typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną nie jest zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej.

 • Inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej.

 • Wniosek złożony po terminie zamknięcia naboru.

 • Brak co najmniej jednej strony, w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

 • Przekroczenie okresu trwania projektu (12 miesięcy).


 • Najczęstsze błędy popełniane przez Wnioskodawców na etapie oceny merytorycznej:

 • Niespójność pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku – np. pomiędzy zadaniami wykazanymi w części 3.3. a harmonogramem i budżetem projektu, nieadekwatnie dobrane zadania w stosunku do przedstawionych problemów.

 • Błędnie zdefiniowane cele projektu – niezgodne z zasadą SMART, nieadekwatne do przedstawionych w części 3.1.1 problemów.

 • Brak uzasadnienia kosztów w ramach cross-financingu.

 • Błędne oznaczenie dla cross-financingu, niezgodne z zapisem zawartym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL .

 • Sposób zarządzania projektem nieadekwatny do jego skali oraz realizowanych w jego ramach form wsparcia, a co się z tym wiąże zawyżone koszty zarządzania.

 • Błędy rachunkowe w budżecie wynikające z nieprzeliczenia budżetu.

 • Brak informacji o kwotach ryczałtowych i stawkach jednostkowych.


 • Najczęstsze etapie oceny merytorycznej:błędy popełniane przez Wnioskodawców na etapie oceny merytorycznej c. d.:

 • Przeszacowanie budżetu (zachwiana relacja nakład/rezultat, wskazanie cen jednostkowych nieadekwatnych do rynkowych, wątpliwa niezbędność i racjonalność ponoszonych wydatków).

 • Przekroczony dopuszczalny poziom wydatków w ramach cross-financingu (powyżej 10% ogólnej wartości przewidzianych w budżecie wydatków).

 • Brak podania warunków zatrudnienia kadry projektowej (rodzaj umów, zaangażowanie czasowego itp.)

 • Brak dokładnego opisu doświadczenia i kwalifikacji jakich będzie się wymagać od osób zaangażowanych w realizację projekt. Wykazanie we wniosku nazwy własnej towaru o charakterze autorskim/licencjonowanym bez wykazania, iż wskazany towar jest niezbędny dla celów projektu i jedyny istniejący na rynku, a poniesiony w związku z nim wydatek jest racjonalny i efektywny.

 • Wskazanie we wniosku dostawcy jakiegokolwiek towaru, nawet jeśli ten towar ma charakter autorski/licencjonowany


Autorskie programy edukacyjne: etapie oceny merytorycznej:

Jeżeli zaplanowano do zakupienia towar autorski/licencjonowany, dopuszczalne jest wskazanie w treści wniosku o dofinansowanie projektu jego nazwy, pod warunkiem, wykazania, iż jest on niezbędny dla celów projektu i jedyny istniejący na rynku, a wydatek ten, jest racjonalny i efektywny.

Beneficjent powinien należycie szacować koszty w ramach projektu, w szczególności uwzględniając w budżecie projektu stawki ryczałtowe oraz jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców

Beneficjent powinien mieć na uwadze równe traktowanie dostawców lub wykonawców podczas ponoszenia wszystkich wydatków więc w momencie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu nie ma wiedzy, jaki konkretnie podmiot będzie faktycznie wykonawcą danego zamówienia.


Autorskie programy edukacyjne c.d. etapie oceny merytorycznej:

Niedopuszczalne jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu dostawcy jakiegokolwiek towaru, nawet jeśli towar ten ma charakter autorski/licencjonowany Oznacza to również że beneficjent powinien:

 • Przeprowadzić rozeznanie rynku zgodnie z podrozdziałem 3.1.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w celu zapewnienia, iż wydatek poniesiony na towar

 • o charakterze autorskim/licencjonowanym, będzie efektywny i racjonalny albo:

 • dokonać wyboru dostawcy przedmiotowego przedmiotowego towaru zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności określoną w podrozdziale 3.1.3.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

 • Podkreślić jednocześnie należy, iż ww. procedury regulują sytuację, gdy na rynku pracy istnieje tylko jeden wykonawca danego zamówienia. Niemniej jednak Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia właściwej procedury i udokumentowania tego faktu, oraz – jeśli ma to zastosowanie w konkretnym przypadku – uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające istnienie tylko jednego wykonawcy na rynku.


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ etapie oceny merytorycznej:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

www.efs.slaskie.pl

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ad