Stanisław Koziej
Download
1 / 38

Stanis?aw Koziej PROJEKTOWANIE STRATEGII BEZPIECZE?STWA NARODOWEGO RP - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Stanisław Koziej PROJEKTOWANIE STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP (nowelizowanie obowiązującej strategii). Tematyka. Koncepcja i plan gry strategicznej: cel – zaprojektowanie nowelizacji zapisów obowiązującej strategii BN RP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stanis?aw Koziej PROJEKTOWANIE STRATEGII BEZPIECZE?STWA NARODOWEGO RP' - haven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Stanisław Koziej

PROJEKTOWANIE STRATEGII

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

(nowelizowanie obowiązującej strategii)

www.koziej.pl


Tematyka
Tematyka

 • Koncepcja i plan gry strategicznej: cel – zaprojektowanie nowelizacji zapisów obowiązującej strategii BN RP

 • Główne problemy nowelizacji strategii bezpieczeństwa narodowego RP

  • Podstawowe kategorie i procedury strategiczne: cykl strategiczny

  • Polska jako podmiot strategii bezpieczeństwa narodowego: relacje między interesami i celami

  • Strategiczne środowisko (warunki) bezpieczeństwa narodowego Polski: szanse, wyzwania, ryzyka, zagrożenia

  • Koncepcja operacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego Polski: zapobieganie (współpraca i odstraszanie), reagowanie kryzysowe, obrona

  • Koncepcja preparacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego Polski: integracja, profesjonalizacja, powszechność

www.koziej.pl


 • Materiały studyjne:

 • Zapraszam na stronę internetową www.koziej.pl oraz:

 • Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2007

 • Strategia obronności RP, Warszawa 2009

 • S. Koziej, Między piekłem a rajem, Toruń 2006

 • H. Munkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004

 • J. Baylis, J. Wrtitz, C. S. Gray, E. Cohen, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

 • R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, PISM, Warszawa 2010; Info o książce: http://www.pism.pl/ksiazki_content/id/103

www.koziej.pl


Materiały studyjne (2):

7. Theory of War and Strategy,USArmy War College, Carlisle, June 2008

8. Global Trends 2025: A Transformed World, NIC, November 2008, http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf

9. The Joint Operating Environment, United States Joint Forces Command, 2010; http://www.jfcom.mil/newslink/storyarchive/2010/JOE_2010_o.pdf

10. Global Strategic Trends – Out to 2040, UK MoD, February 2010; http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/D70F2CC7-5673-43AE-BA73-1F887801266C/0/20100202GST_4_Global_Strategic_Trends_Out_to_2040UDCDCStrat_Trends_4.pdf

11. Teaching Strategy: Challenge and Response, Edited by Dr. Gabriel Marcella, SSI, Carlisle Barrack, March 2010; http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=976

www.koziej.pl


ZAŁOŻENIA

WPROWADZAJĄCE

www.koziej.pl


BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA =

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Strategia BN:jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się wszelkim rodzajom zagrożeń?

Zagrożenia

gospodarcze

społeczne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

Siły i środki państwa

gospodarcze

ochronne

informacyjne

militarne

(siły zbrojne)

.

.

.

inne

STRATEGIA

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

www.koziej.pl


OBRONNOŚĆ = OBRONA NARODOWA = BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

= CZĘŚĆ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Strategia obronności (ON):jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym?

Zagrożenia

gospodarcze

społeczne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

Siły i środki państwa

gospodarcze

ochronne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

STRATEGIA

OBRONNOŚCI

(ON)

www.koziej.pl


Istota strategii = kompozycja interesów (i celów) oraz środków i sposobów, warunkowana przez środowisko (zewnętrzne i wewnętrzne warunki) strategiczne

wyzwania

Środowisko

szanse

Środowisko

Środowisko

ryzyka

zagrożenia

Środowisko

www.koziej.pl


Cykl procedura strategiczny
Cykl (procedura) strategiczny

 • Zdefiniowanie interesów (misji) i celów strategicznych

 • Ocena środowiska strategicznego (warunków strategicznych)

 • Sformułowanie operacyjnej koncepcji strategicznej (koncepcji działania)

 • Sformułowanie preparacyjnej koncepcji strategicznej (koncepcji przygotowania, w tym transformacji zasobów strategicznych - systemu bezpieczeństwa)

www.koziej.plStruktura uk ad strategii
Struktura (układ) strategii

 • Powinna odpowiadać cyklowi strategicznemu:

  • I rozdział: Interesy narodowe i cele strategiczne

  • II rozdział: Ocena środowiska bezpieczeństwa

  • III rozdział: Koncepcja operacyjna

  • IV rozdział: Koncepcja preparacyjna

Czy tak jest w polskiej SBN?

www.koziej.pl


Polska strategia bezpiecze stwa
Polska strategia bezpieczeństwa

 • Integracja bezpieczeństwa narodowego jako najważniejsze wyzwanie

 • Strategia 2007 przyjęta w okresie vacuum rządowego: potrzeba nowelizacji

 • Dobry krok w kierunku integracji bezpieczeństwa, ale nie dokończony

 • Zaniechanie Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego: tylko SPO oraz Strategia Obronności – to odwrót od idei integracji

www.koziej.plPLAN GRY

www.koziej.pl


Założenia ogólne koncepcji gry

Obowiązująca obecnie strategia bezpieczeństwa narodowego z 2007 roku będzie zapewne w niedalekiej przyszłości nowelizowana (przesłanki ku temu – np. przyjęcie nowej koncepcji strategicznej NATO, kolejne wybory w Polsce).Dlatego wskazane jest przeanalizowanie jej pod tym kątem: które jej treści należałoby pozostawić niezmienione, a które mogą lub powinny być znowelizowane w razie uruchomienia takiej procedury.

www.koziej.pl


Zadanie studyjne

Studenci PSPO tworząc dwie niezależne grupy studyjne przeprowadzają krytyczną analizę obowiązującego dokumentu i wypracowują projekt znowelizowanej strategii bezpieczeństwa narodowego zgodny z przewidywanymi przyszłościowo warunkami środowiska bezpieczeństwa narodowego RP. Końcowym efektem pracy powinny być dwa projekty znowelizowanej strategii bezpieczeństwa narodowego RP – w formie naniesienia na obecnie obowiązującym dokumencie zmian merytorycznych i redakcyjnych.

www.koziej.plPOLSKA

JAKO PODMIOT STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA

www.koziej.pl


Interesy i cele

Interesy danego podmiotu (społeczności międzynarodowej, narodu, grupy, osoby itp.) – to wyraz jego tożsamości, wyznawanych wartości, historycznego dorobku, tradycji, bieżących potrzeb oraz dążeń i aspiracji przyszłościowych.

Cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa to nic innego, jak zoperacjonalizowane interesy. Zoperacjonalizowane – to znaczy określone w języku potrzebnego działania, stosownie do danych warunków, ujęte w określonym czasie i miejscu, z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych potrzeb i możliwości. O ile interesy (narodowe i międzynarodowe) odzwierciedlają immanentne, stałe (ponadczasowe, niezależne od bieżących warunków) wartości, aspiracje i dążenia podmiotu, to cele strategiczne odnoszą się do konkretnych warunków w danym okresie historycznym istnienia podmiotu.

www.koziej.pl


Interesy narodowe wg konstytucji rp
INTERESY NARODOWEwg Konstytucji RP

 • niepodległość i nienaruszalność terytorium

 • wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli

 • dziedzictwo narodowe

 • ochrona środowiska z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju

www.koziej.pl


Rodzaje interesów narodowych

(wg USA)

■■Vital interests: What are we willing todie for (destroy al Qaeda)?

■■ Important interests: What are wewilling to fight for (prevent genocide in Kosovo)?

■■Peripheral interests: What are wewilling to fund (deploy African Union peacekeepers to Darfur)?

www.koziej.pl


Cele strategiczne – powinny być pochodną interesów narodowych

Czy tak jest w Polskiej SBN?

Jeśli nie jest – to jak to uporządkować?

www.koziej.pl


STRATEGICZNE narodowych

ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA

NARODOWEGO

www.koziej.pl


 • Zjawiska i procesy kształtujące strategiczne środowisko bezpieczeństwa

  • Generalne trendy rozwojowe: globalizacja, rewolucja informacyjna, rewolucja polityczna itp.

  • Procesy i zjawiska państwowe oraz w relacjach międzypaństwowych: współpraca, sojusze i koalicje, kryzysy i konflikty międzypaństwowe itp.

  • Procesy i zjawiska niepaństwowe oraz w relacjach nie-państwowych (transnarodowe): terroryzm, proliferacja BMR, przestępczość transnarodowa, ruchy pokojowe, transnarodowe związki ekonomiczne, relacje międzycywilizacyjne itp.

www.koziej.pl


Zmiana rodowiska bezpiecze stwa
Zmiana środowiska bezpieczeństwa bezpieczeństwa

 • Globalizacja i rewolucja informacyjna - środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione

 • Rewolucja polityczna – asymetryzacja środowiska -rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego

 • Rewolucja strukturalna - podmioty niepaństwowe, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe), mocarstwa „wschodzące”

www.koziej.pl


Struktura środowiska bezpieczeństwa bezpieczeństwa

Szanse – to okoliczności sprzyjające realizacji interesów oraz osiąganiu celów.

Wyzwania – to z kolei dylematy, przed jakimi stoi podmiot (społeczność międzynarodowa, państwo) w rozstrzyganiu spraw bezpieczeństwa. Często generowane są przez partnerów i sojuszników, którzy prezentują pewne oczekiwania, windują standardy obowiązujące w sojuszach lub koalicjach.

Ryzyka - to niepewności związane z własnym działaniem, z jego skutkami, to niebezpieczeństwo niepożądanych skutków własnego działania. Im bardziej jesteśmy aktywni w serze bezpieczeństwa, tym więcej ryzykujemy.

Zagrożenia – to pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływania na podmiot.

www.koziej.pl


Struktura rodowiska bezpiecze stwa narodowego polski
Struktura środowiska bezpieczeństwa narodowego Polski bezpieczeństwa

 • Szanse dla Polski (np. ESDP)

 • Wyzwania dla Polski (np. standardy NATO)

 • Ryzyka dla Polski (np. Afganistan)

 • Zagrożenia dla Polski (np. EURO 2012)

W jaki sposób są one uwzględniane w polskiej SBN?

Czy oceniane są z perspektywy celów strategicznych Polski?

Czy trzeba coś zmienić w zapisach strategii?

www.koziej.pl


Koncepcja bezpieczeństwa

Strategiczna

(operacyjna i preparacyjna)

www.koziej.pl


Układ koncepcji strategicznej bezpieczeństwa

Koncepcja strategiczna zawiera ogólne zasady i myśl przewodnią (zamiar) postępowania podmiotu w dziedzinie bezpieczeństwa oraz strategiczne zadania dla sił i środków wykonawczych w różnych okresach lub dziedzinach funkcjonowania danego podmiotu.

www.koziej.pl


Struktura koncepcji strategicznej bezpieczeństwa

 • Można wyróżnić dwie części (działy) koncepcji strategicznej:

 • Strategię operacyjną (koncepcja działania): co robić dla zapobiegania i przeciwstawiania się kryzysom i konfliktom

 • Strategię preparacyjną (koncepcja przygotowania): jak się przygotować do realizacji zadań operacyjnych

www.koziej.pl


Struktura działów strategicznej koncepcji bezpieczeństwa

bezpieczeństwa narodowego

Koncepcja preparacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego

Ogólne zasady i myśl przewodnia (zamiar) przygotowania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego

Cele przygotowawcze podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego

Koncepcja operacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego

Ogólne zasady i myśl przewodnia (zamiar) działania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego

Cele operacyjne podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego

Czy znajduje to swe odzwierciedlenie w treści polskiej SBN?

www.koziej.pl


G wne problemy koncepcyjne strategii operacyjnej
Główne problemy koncepcyjne strategii operacyjnej bezpieczeństwa

 • Rodzaje działań strategicznych

  • zapobieganie (współpraca i odstraszanie), np. polityka nuklearna NATO

  • reagowanie kryzysowe, np. strategia udziału w operacjach międzynarodowych

  • obrona, np. art. 5., infrastruktura, plany

 • Sposoby działań strategicznych

  • Wykorzystywanie szans

  • Podejmowanie wyzwań

  • Redukowanie ryzyk

  • Przeciwstawianie się zagrożeniom

Jak to jest odzwierciedlone

w polskiej SBN?

www.koziej.pl


G wne problemy koncepcyjne strategii preparacyjnej
Główne problemy koncepcyjne strategii preparacyjnej bezpieczeństwa

 • Integracja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, np. rola RBN i RCB

 • Profesjonalizacja wyspecjalizowanych ogniw systemu bezpieczeństwa narodowego, np. SZRP

 • Powszechność przygotowań w dziedzinie bezpieczeństwa, np. rola NSR

Czy znajduje to swoje odzwierciedlenie

w polskiej SBN?

www.koziej.pl


Podsumowanie
Podsumowanie bezpieczeństwa

 • Polska jako podmiot strategii bezpieczeństwa

 • Strategiczne środowisko bezpieczeństwa Polski

 • Operacyjna i preparacyjna strategia bezpieczeństwa narodowego RP

www.koziej.pl