Het Zandpad in het juiste perspectief - PowerPoint PPT Presentation

het zandpad in het juiste perspectief n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het Zandpad in het juiste perspectief PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het Zandpad in het juiste perspectief

play fullscreen
1 / 35
Het Zandpad in het juiste perspectief
120 Views
Download Presentation
hastin
Download Presentation

Het Zandpad in het juiste perspectief

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het Zandpad in het juiste perspectief Carpe Diem Consultancy heeft in opdracht van Wegra Utrecht B.V. een literatuur- en bronnenonderzoek gedaan naar gedwongen prostitutie in Utrecht. Behalve de geraadpleegde bronnen is de opzet van het onderzoek derhalve dezelfde als die van de Gemeente Utrecht. Eerst een bron van de Gemeente Utrecht:

 2. MEER INFO en DETAILS ?het grootste aanbod dvp's WWW.KINKY.NL !!! HOOKERS.NL • Geile huisvrouwen100% NederlandstaligAMATEURS ZOEKEN SEKS !!Kom je snel ? • VOL UUR SEX VANAF € 50,= WORD NU GRATIS LID !

 3. De feiten volgens de Gemeente Utrecht / Hookers.nl: • Volgens Hookers.nl (bron van de Gemeente Utrecht !) komt 1 op de 3 van alle prostituees op het Zandpad uit een land buiten de Europese Unie • Het aantal Nederlandse prostituees op het Zandpad: 12 %, volgens Hookers.nl / de Gemeente Utrecht • Het aantal prostituees uit Zuid-Amerika: 18%, volgens Hookers.nl / de Gemeente Utrecht

 4. Het Zandpad in het juiste perspectief een volgend punt dat ik graag duidelijk willen maken betreft de expertise van De Gemeente Utrecht en van Wegra Utrecht B.V. met betrekking tot prostitutie

 5. Het Zandpad in het juiste perspectief De expertise waaruit de gemeente put om tot beleid te komen bestaat uit: • een 2 daagse opening van de HAP eenheid • 5 manuren wijkagent per week • incidentele bezoeken van GG&GD • incidentele aanwezigheid van Politie • 3 keer per jaar een grootschalige gecoördineerde controle door Politie, Vreemdelingenpolitie, Douane, controlerende ambtenaren en de Belastingdienst • en in de eerste 6 maanden van 2009 zijn er 20 alcoholcontroles geweest (en 20 bekeuringen…)

 6. Het Zandpad in het juiste perspectief De expertise waaruit Wegra Utrecht B.V. kan putten: • 24/7 daagse opening van het kantoor op het Zandpad • > 500 manuren gericht toezicht per week • Meer dan 25 jaren ervaring in de prostitutiebranche • Alle prostituees moeten zich registreren en legitimeren indien zij een werkruimte willen huren; het huren van de werkruimte moeten zij zelf doen • Vrijwel dagelijks contact met alle prostituees

 7. Het Zandpad in het juiste perspectief • Wegra Utrecht B.V. communiceert schriftelijk met huursters in hun geboortetaal. Het gaat daarbij om inschrijfformulieren, facturen, huurreglementen en aanwijzingen betreffende veiligheid • Vanaf 1 januari 2009 beschikt Wegra Utrecht B.V. over een elektronische database waarin alle huursters zijn opgenomen; • Wegra Utrecht B.V. verhuurt niet aan vrouwen die jonger zijn dan 21 jaar; • De kandidaat-huursters dienen zich voordat een huurcontract tot stand komt te legitimeren en indien van toepassing een werkvergunning te overleggen;

 8. Het Zandpad in het juiste perspectief Meldingen van ‘dingen die niet in de haak lijken’ door exploitanten zijn volgens het KLPD de meest concrete indicatoren, want ‘harde indicatoren’. Dit in tegenstelling tot de ‘zachte indicatoren’ van de zogenaamde ketenpartners en de informatie van HOOKERS.NL, die de Gemeente Utrecht gebruikt en waarvan het KLPD ook aangeeft dat deze dan wel onbetrouwbaar dan wel te weinig concreet zijn. Op pagina 59 - 83 van het rapport “Schone Schijn” van het KLPD de volgende opsomming van ketenpartners en de waarde van hun signaleringsvermogen :

 9. Het Zandpad in het juiste perspectief signaleringsvermogen in de praktijk volgens het KLPD: • Arbeidsinspectie: geen • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst: geen • Gemeente: gering • IND: gering • Kamer van Koophandel: gering • Vreemdelingenpolitie: gering • Belastingdienst: matig • Hulpverlening: matig • Politie: redelijk • Exploitant / kamerverhuurder: groot

 10. … EN NU DE FEITEN … Nota Bene: IK HEB AFGEZIEN VAN HOOKERS.NL ALS BETROUWBARE BRON OF ALS BASIS VOOR BEOOGD OVERHEIDSBELEID

 11. Het Zandpad in het juiste perspectief zoals uit de volgende dia blijkt komen 2 op de 3 prostituees op het Zandpad uit West Europa en komt bijna 1 op de 3 uit Oost Europa

 12. Het Zandpad in het juiste perspectief mochten u de verschillen zijn ontgaan: Wegra Utrecht B.V. Gemeente Utrecht & Hookers.nl • Prostituees van buiten de EU: 4% en geen 33% • West Europese prostituees: 66% en geen 12% • Zuid Amerikaanse prostituees: 2% en geen 18 %

 13. Het Zandpad in het juiste perspectief de Gemeente Utrecht / Hookers.nl hebben het voortdurend over jonge tot zeer jonge meisjes. zie voor de feiten de volgende dia: De rode lijn is de gemiddelde leeftijd van West Europese prostituees De zwarte lijn is de gemiddelde leeftijd van Oost Europese prostituees

 14. Het Zandpad in het juiste perspectief • De gemiddelde leeftijd van West Europese prostituees = 35+ • De gemiddelde leeftijd van Oost Europese prostituees = 27+ • De oudste prostituee op het Zandpad = 60+

 15. Het Zandpad in het juiste perspectief 19 juni jongstleden heeft Wegra Utrecht B.V. een enquête gehouden onder 186 prostituees (met een respons van 100%): is er behoefte om kortere dagdelen te huren (8 uur in plaats van 12 uur)? het antwoord ziet u op de volgende pagina

 16. Het Zandpad in het juiste perspectief voor de duidelijkheid: Van de 186 prostituees (100% respons): • Willen er 7 wel werken in de ochtend • Willen er 20 wel werken in de middag • Willen er 19 wel werken in de nacht • Willen er 140 niets veranderen aan hun huurtijden

 17. Het Zandpad in het juiste perspectief Volgens de Gemeente Utrecht worden de prostituees op het Zandpad snel verplaatst zodat de overheid geen greep kan krijgen op de mensenhandelaren (Evaluatierapport van 14 september 2009)… De volgende dia geeft u de feiten over de lengte van de gemiddelde huurperiode

 18. Het Zandpad in het juiste perspectief De volgende dia kan schokkende beelden en informatie bevatten – het betreft een vergelijking tussen de diverse bestudeerde rapporten inzake het percentage gedwongen prostitutie op het Zandpad (het opgegeven percentage gedwongen prostitutie is in rood aangegeven)

 19. Het Zandpad in het juiste perspectief Samenvattend (1): In de meeste aanbevelingen in het evaluatierapport kan Wegra Utrecht B.V. zich vinden: • Begeleiding bieden inzake uitstapmogelijkheden voor prostituees • Cameratoezicht • Ruimere openingstijden van de HAP eenheid • Het alarmeringsysteem • Een extra wijkagent • Een investering in meer manuren ter verzameling van feitenmateriaal

 20. Het Zandpad in het juiste perspectief Samenvattend(2): In de meeste aanbevelingen in het evaluatierapport kan Wegra Utrecht B.V. zich vinden, maar niet waar het gaat om: • De nachtsluiting: hiermee wordt stimulering van het illegale circuit bereikt • De voorgestelde ballotage van aspirant huursters door medewerkers van de GG&GD: de medewerkers van de GG&GD zullen alle tientallen talen vloeiend moeten leren spreken en ook hier wordt het illegale circuit wederom gestimuleerd

 21. Het Zandpad in het juiste perspectief Samenvattend (3): In de meeste aanbevelingen in het evaluatierapport kan Wegra Utrecht B.V. zich vinden, maar niet waar het gaat om: • de voorgestelde maatregel om een verplichte huur-periode van een maand i.p.v. een week aan te gaan; ook deze maatregel zal enkel en alleen het illegale circuit stimuleren. De praktijk wijst uit dat prostituees zelf liever per week de huur voldoen en doorgaans langer dan 4 weken huren

 22. Het Zandpad in het juiste perspectief Aanbevelingen (1): CoMensha en de GG&GD (en ook het KLPD) zouden ook graag zien dat de gemeente de exploitanten betrekt bij het tegengaan van mensenhandel (pagina 77 e.v. van het rapport “Schone Schijn”): “In een gemeente schakelen de geïnterviewde hulp-verleners bij problemen met een pooier de exploitant in en niet de politie, want de exploitant houdt de zaken beter in de hand dan de politie. Van samenwerking met de politie is bij de hulpverleners dan ook nauwelijks of geen sprake.”

 23. Het Zandpad in het juiste perspectief Aanbevelingen (2): In tegenstelling tot alle officiële instanties en personen hebben de beheerders en exploitanten een uitstekende signaleringspositie. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken hoe de ketenpartners kunnen samenwerken met de exploitanten om gedwongen prostitutie te bestrijden. Hierbij dient men niet over het hoofd te zien dat ook beheerders en exploitanten bedreigd worden door mensenhandelaren (uit: “Schone Schijn”van het KLPD)

 24. Het Zandpad in het juiste perspectief Aanbevelingen (3): Het houden van toezicht in de prostitutiesector vindt plaatsop basis van de Gemeentewet, terwijl de directe taken van de politie zijn vastgelegd in de Politiewet. Dit kan verwarring opleveren bij de betrokken exploitanten en bij de prostituees. Een en ander wordt nog versterkt doordat strafrechtelijk verboden gedragingen, zoals minderjarigheid en illegaliteit in de vergunningvoorwaarden zijn opgenomen. De politieambtenaar heeft dan zowel een strafrechtelijke- als een bestuurlijke handhavingstaak.

 25. Het Zandpad in het juiste perspectief Aanbevelingen (4): Wegra Utrecht B.V. stelt voor om tot een verplichte registratie over te gaan aan één van de loketten van de gemeente. Deze registratie dient eenvoudig van opzet te zijn en dient van laagdrempelig niveau te zijn. Een koppeling van databases van de verschillende exploitanten met een database van de gemeente zou precies inzicht kunnen geven waar en wanneer iemand huurt en voor welke periode. Nationaliteit, leeftijd en recidive worden op slag inzichtelijk.

 26. Het Zandpad in het juiste perspectief Aanbevelingen (5): • Meer handhaving gericht op het illegale deel van de sector • De acceptatie moet verbeterd worden. Het betreft een legale bedrijfstak, maar prostituees (en ook exploitanten) worden geweigerd door banken – hetgeen bij wet verboden is (discriminatie) en bovendien aanzet tot belastingontduiking en stimulatie van het illegale circuit leidt

 27. Het Zandpad in het juiste perspectief Aanbevelingen (6): De overheid zou beter moeten communiceren met de sector. De exploitanten vinden dat de overheid vaak belangrijke beslissingen neemt zonder goed overleg vooraf met de sector – waarvan akte

 28. Het Zandpad in het juiste perspectief kortom: Deze stad kan zo veel beter – Laten we dat dan ook gewoon doen

 29. Het Zandpad in het juiste perspectief VRAGEN ?