ii wojew dzka konferencja poradnictwa psychologiczno pedagogicznego n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
II Wojewódzka Konferencja Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 80

II Wojewódzka Konferencja Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

II Wojewódzka Konferencja Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi. 26 marca 2012 r. Obowiązki dyrektora Poradni P-P związane z wszczęciem postępowania. Weryfikacja właściwości rzeczowej i miejscowej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'II Wojewódzka Konferencja Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego' - hashim


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ii wojew dzka konferencja poradnictwa psychologiczno pedagogicznego

II Wojewódzka Konferencja Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Kuratorium Oświaty w Łodzi

26 marca 2012 r.

obowi zki dyrektora poradni p p zwi zane z wszcz ciem post powania
Obowiązki dyrektora Poradni P-P związane z wszczęciem postępowania
 • Weryfikacja właściwości rzeczowej i miejscowej
 • Stwierdzenie czy wnioskodawcy służy przymiot strony
 • Stwierdzenie czy nie zachodzą przesłanki wyłączenia organu
weryfikacja w a ciwo ci
Weryfikacja właściwości
 • Przepis art. 19 Kpa nakłada na każdy organ obowiązek przestrzegania z urzędu właściwości rzeczowej (kompetencji do rozpatrywania danego rodzaju spraw) i miejscowej (do podejmowania rozstrzygnięć w stosunku do osób zamieszkałych na danym terytorium)
weryfikacja w a ciwo ci1
Weryfikacja właściwości
 • W przypadku stwierdzenia przez organ, iż jest niewłaściwy w sprawie winien on zgodnie z dyspozycją przepisu art. 65 § 1 Kpa niezwłocznie przekazać podanie do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie wnoszącego podanie
 • Formą przekazania podania do organu właściwego jest zawiadomienie. Ustawodawca nakłada na organ przekazujący podanie obowiązek uzasadnienia dlaczego nie jest on organem właściwym i dlaczego właściwym jest organ wskazany w zawiadomieniu. Uzasadnienie to winno zawierać odniesienie do przepisów kompetencyjnych.
 • W załączeniu do zawiadomienia organ niewłaściwy przekazuje oryginalne podanie w akta pozostawiając jedynie kopie
status strony
Status strony
 • Art. 28. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 • W przypadku orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego itp. będą to bez wątpienia rodzice dziecka, o ile nie utracili władzy rodzicielskiej oraz inne podmioty sprawujące nad małoletnim opiekę na podstawie orzeczenia sądu.
wy czenie organu
Wyłączenie organu
 • Zgodnie z przepisem art. 25 § 1 Kpa organ administracji publicznej (dyr. PPP) podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych (pojęcie rozumiane bardzo szeroko, jako wszelkie korzyści) dot. dzieci, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz osób, z którymi pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli lub tych samych kategorii osób zasiadających w kierownictwie organu wyższego stopnia (Kuratorium Oświaty)
obowi zek za o enia metryki sprawy
Obowiązek założenia metryki sprawy

Obowiązuje od 7 marca 2012 r.

Art. 66a § 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 2. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności.

§ 3. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.

obowi zek za o enia metryki sprawy1
Obowiązek założenia metryki sprawy
 • Wzór metryki sprawy określił Minister Administracji i Cyfryzacji w załączniku do rozporządzenia z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r., poz. 250)
 • Przepisy cyt. rozporządzenia podkreślają obowiązek prowadzenia metryki pozostawiając organowi wybór formy pisemnej lub elektronicznej
 • Forma elektroniczna może być stosowana tylko wówczas, gdy prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przeznaczonym do elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiającym wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych
obowi zek wezwania do uzupe nienia dokumentacji
Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentacji
 • Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 64 § 2 Kpa jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa (w szczególności wnioskodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych prawem materialnym załączników), należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 • W przypadku orzeczeń – 14 dni na uzupełnienie dokumentacji
termin za atwienia sprawy
Termin załatwienia sprawy
 • Przepis art. 35 Kpa określa, co do zasady termin załatwienia sprawy posługując się zwrotem „niezwłocznie”
 • Termin miesięczny cyt. przepis rezerwuje jedynie dla postępowania wymagającego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zaś termin dwumiesięczny dla spraw szczególnie skomplikowanych, zwykle rozumie się przez to sprawy wymagające współpracy z innym organem
termin za atwienia sprawy1
Termin załatwienia sprawy
 • Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 36 Kpa w przypadku przekroczenia terminu do załatwienia sprawy organ administracji bez względu na to czy przyczyna tego przekroczenia leży po stronie organu czy też nie, zawiadomić stronę o tym fakcie podając przyczyny zwłoki i nowy termin załatwienia sprawy.
termin za atwienia sprawy2
Termin załatwienia sprawy
 • Na niezałatwienie sprawy w terminie, bądź w terminie ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia (kuratora oświaty).
 • Kurator oświaty, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Kurator stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.
 • Pracownik Poradni, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z przepisu art. 36 lub art. 37 § 2 Kpa ponosi odpowiedzialność porządkową.
w poradniach p p
W Poradniach P-P
 • W przypadku złożenia odwołania od orzeczenia zespół ma 14 dni od dnia wpłynięcia odwołania na przekazanie odwołania do KO.
 • Podstawą do zmiany decyzji zespołu jest przedstawienie przez wnioskodawcę dodatkowych faktów, dokumentów.
dowody
Dowody
 • Art. 75 § 1 Kpa przyjmuje jako zasadę ogólną, iż jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny (katalog ten ma charakter otwarty).
 • Jednocześnie z treści § 2 tego przepisu wynika, iż jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
podstawowe zasady postepowania dowodowego
Podstawowe zasady postepowania dowodowego
 • Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy
 • Fakty powszechnie znane (np.: fakt, iż zimy w naszej strefie klimatycznej wymagają ogrzewania w domu) oraz fakty znane organowi z urzędu (np.: w aktach spraw posiadanych przez organ znajdują się niezbędne informacje) nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie.
podstawowe zasady postepowania dowodowego1
Podstawowe zasady postepowania dowodowego
 • Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona (zasada swobodnej oceny dowodów – przeciwieństwo procesu inkwizycyjnego, gdzie każdy dowód miał swoją wagę np.: dowód z zeznań szlachcica odpowiadał dowodowi z zeznań 12 chłopów).
prawo czynnego udzia u strony w ka dym stadium postepowania
Prawo czynnego udziału strony w każdym stadium postepowania
 • Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 • Niezapewnienie stronie realizacji prawa czynnego udziału w postepowaniu może stanowić zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowoadministracyjnym samodzielną podstawę uchylenia decyzji administracyjnej
 • Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu jest dochowana, gdy organ administracji zapewni realne warunki realizacji przez stronę jej uprawnień do podejmowania czynności procesowych - to znaczy takie, gdy rzeczywiście może ona uczestniczyć w czynnościach procesowych, zapoznać się z tymi czynnościami i wyrazić swoją ich ocenę oraz zgłosić ewentualne wnioski i wyjaśnienia.
udostepnienie akt
Udostepnienie akt
 • Celem przepisu art. 73 § 1 Kpa jest zapewnienie stronie wglądu do akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to służy stronie również po zakończeniu postepowania.
 • W obecnym stanie wiedzy technicznej najczęściej wykorzystywaną metodą robienia kopii jest fotografowanie lub skanowanie dokumentów.
 • Organ ma zapewnić stronie prawo wglądu do dokumentacji nie ma natomiast obowiązku wykonywania kopii dokumentów (zwłaszcza nieodpłatnie).
udostepnienie akt1
Udostepnienie akt
 • Przepis art. 73 § 1a Kpa jednoznacznie określa, iż czynności przeglądania i kopiowania akt strona winna dokonywać w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika – co wyłącza możliwość „wypożyczenia” akt stronie do skopiowania z uwagi na ich bezpieczeństwo i konieczność zapewnienia ich integralności.
 • Wyłączone jest oczywiście udostępnianie akt sprawy oznaczonych gryfem „tajne” lub „ściśle tajne” oraz innych ze względu na ważny interes państwa. Odmowa udostepnienia akt następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Moim zdaniem w trybie odwoławczym nie powinnam otrzymywać testów tylko wyniki.
decyzja administracyjna
Decyzja administracyjna
 • Art. 104 Kpa przesądza, iż organ administracji publicznej załatwia, co do zasady sprawę przez wydanie decyzji administracyjnej
 • Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji (np. umorzenie postepowania)
decyzja administracyjna1
Decyzja administracyjna
 • Decyzja powinna zawierać:
  • oznaczenie organu administracji publicznej,
  • datę wydania,
  • oznaczenie strony lub stron,
  • powołanie podstawy prawnej,
  • rozstrzygnięcie,
  • uzasadnienie faktyczne i prawne,
  • pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,

podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 • Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja (np.: ….?)
decyzja administracyjna2
Decyzja administracyjna
 • Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa
decyzja administracyjna3
Decyzja administracyjna
 • Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia
 • Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.
 • Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresierozstrzygnięcia, bądź co do prawa odwołania, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.
 • Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia
decyzja administracyjna4
Decyzja administracyjna
 • Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.
decyzja administracyjna5
Decyzja administracyjna
 • Sprostowanie decyzji, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 113 Kpa polega na prostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłekw wydanych przez ten organ decyzjach.
 • Nie będą podlegały sprostowaniu w omawianym trybie błędy i omyłki istotne, których dopuszczono się w stosowaniu prawa, a więc co do ustalenia prawa obowiązującego, stanu faktycznego i jego kwalifikacji prawnej oraz ustalenia konsekwencji prawnych zastosowania określonej normy prawnej.
 • Sprostowania dokonuje organ wydający decyzje z urzędu lub na wniosek w formie postanowienia, na które służy zażalenie.
dor czenia
Doręczenia
 • Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
 • Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania:

1) wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie albo

2) wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków.

dor czenia1
Doręczenia
 • Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy
 • Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej
 • W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony powyżej, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.
obowi zki organu i instancji w postepowaniu odwo awczym
Obowiązki organu I instancji w postepowaniu odwoławczym
 • Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.
 • Odwołanie wnosi się do właściwego organu (kuratora oświaty) za pośrednictwem organu I instancji (dyr. PPP)
 • Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
obowi zki organu i instancji w postepowaniu odwo awczym1
Obowiązki organu I instancji w postepowaniu odwoławczym
 • Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia (termin instrukcyjny), w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji zgodnej w całości z żądaniem strony.
 • W Poradniach 14 dni – przepis szczegółowy
problemy w orzecznictwie
Problemy w orzecznictwie
 • Nauczanie indywidualne jest „załatwiane” przez rodziców w wyniku zachęcenia przez nauczycieli szkoły,
 • Nauczanie indywidualne jest „załatwiane przez rodziców” uczniowi niepełnosprawnemu (upośledzonemu umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym) uczącemu się w szkole ogólnodostępnej (szczególnie gimnazjum).
 • W przypadku kontynuacji nauczania indywidualnego ważna jest opinia szkoły odpowiadająca na pytania: Czy dziecko chorowało w czasie IN, czy realizowano IN zgodnie z orzeczeniem, szczególnie gdy część zajęć miała być realizowana z całą klasą, jaka jest opinia n-li, którzy realizowali IN z całą klasą?
problemy w orzecznictwie1
Problemy w orzecznictwie
 • W przypadku kształcenia specjalnego rodzice powinni otrzymywać w Poradni P-P pełną informację o możliwościach edukacyjnych swojego dziecka: rodzaje szkół, zadania szkół organizujących kształcenie specjalne (wszystkich), dowóz do szkoły przez gminę (bezpłatny dla rodziców).
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju nie zawierają określenia niepełnosprawności dziecka.
 • Orzeczenia nie są opracowane w oparciu o wzór z rozporządzenia: np. IN – NI.
 • W orzeczeniach nie ma odniesienia do wszystkich wymagań wskazanych we wzorze.
orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego zawiera
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera:
 • Z uwagi na: należy wskazać rodzaj niepełnosprawności w tym stopień upośledzenia umysłowego, … w przypadku niepełnosprawności sprzężonej należy wskazać współistniejące niepełnosprawności
 • UOSO Art. 3. definicje

pkt 18 niepełnosprawności sprzężone - należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

slide34

§ 8 ust. 2. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane:

1) warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego:w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

problemy w orzecznictwie2
Problemy w orzecznictwie
 • Data zarządzenia powołującego zespół jest datą posiedzenia zespołu orzekającego
 • Brak informacji o dacie odbioru orzeczenia przez rodziców – brak możliwości stwierdzenia czy w odpowiednim terminie złożono odwołanie
 • Brak informacji o powiadomieniu rodziców o przekazaniu odwołania do KO
 • Brak informacji jakie dokumenty załączył rodzic do wniosku, a jakie dokumenty (opinie) pozyskała Poradnia P-P.
 • Brak informacji czy rodzic został powiadomiony o pozyskaniu dodatkowych opinii.
r nice w warunkach organizowania kszta cenia specjalnego w szko ach
Różnice w warunkach organizowania kształcenia specjalnego w szkołach
 • Więcej uczniów w szkołach ogólnodostępnych
 • 15-20 uczniów w szkołach integracyjnych (3-5 niepełnosprawnych
 • Mniej lub brak specjalistów w szkołach ogólnodostępnych)
 • Brak specjalistycznych metod w szkołach ogólnodostępnych
 • Program nauczania wybrany dla oddziału
dzieci kt rym nale na jest pomoc psychologiczno pedagogiczna
Dzieci, którym należna jestpomoc psychologiczno-pedagogiczna

Dziecko

z zaburzeniami komunikacji językowej

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko szczególnie uzdolnione

Dziecko

przewlekle chore

Dziecko w sytuacji kryzysowej

lub traumatycznej

Dziecko zaniedbane środowiskowo

Dziecko

z ryzyka dysleksji rozwojowej

Dziecko z trudnościami adaptacyjnymi – różnice kulturowe, zmiana środowiska

Niepowodzenia edukacyjne

(trudności w opanowaniu umiejętności związanych

z techniką czytania, pisania, liczenia)

przed wej ciem w ycie nowych przepis w o pomocy p p
Przed wejściemw życie nowych przepisów o pomocy p-p

Formy i sposoby udzielania uczniom pomocy p-p określał pedagog szkolny.

Nauczyciel lub pedagog szkolny samodzielnie planował działania na rzecz ucznia.

Nauczyciel lub pedagog samodzielnie tworzył dla ucznia plan lub program wspierający (najczęściej dokument bardzo skomplikowany i długi).

Nauczyciel lub pedagog szkolny sam realizował zaplanowane zadania.

Rodzic był zapraszany lub wzywany przez poszczególnych nauczycieli lub pedagoga lub rodzic przychodził do poszczególnych nauczycieli, aby poruszyć problem swojego dziecka.

zmiany dotycz ce pomocy p p i ks
Zmiany dotyczące pomocy p-p i KS
 • Podkreślono konieczność zespołowej pracy nauczycieli.
 • Zobligowano nauczycieli do zespołowego spotkania z rodzicami.
 • Zmieniono zakres zadań pedagoga/psychologa
 • Określono niezbędną dokumentację dotyczącą pomocy p-p (KIPU i PDW).
 • Przywiązano więcej wagi do efektów udzielanej pomocy p-p.
 • Zamieniono IPE na IPE-T dookreślając jego zawartość jest obecnie tworzony w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych.
 • Do niepełnosprawności – autyzm dodano zespół Aspergera, do ruchowej – afazję.
stare rozporz dzenie do zada pedagoga nale y w szczeg lno ci
„Stare rozporządzenie ”Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
stare rozporz dzenie do zada psychologa nale y w szczeg lno ci
„Stare rozporządzenie ”Do zadań psychologa należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
nowe zadania pedagoga psychologa szkolnego
Nowe zadania pedagoga/psychologa szkolnego

Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

Realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

zmiany dotycz ce pomocy p p i ks1
Zmiany dotyczące pomocy p-p i KS
 • Podkreślono konieczność zespołowej pracy nauczycieli.
 • Zobligowano nauczycieli do zespołowego spotkania z rodzicami.
 • Zmieniono zakres zadań pedagoga/psychologa
 • Określono niezbędną dokumentację dotyczącą pomocy p-p (KIPU i PDW).
 • Przywiązano więcej wagi do efektów udzielanej pomocy p-p.
 • Zamieniono IPE na IPE-T dookreślając jego zawartość jest obecnie tworzony w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych.
 • Do niepełnosprawności – autyzm dodano zespół Aspergera, do ruchowej – afazję.
prawo bior ce udzia w zmianach
Prawo biorące udział w zmianach
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Nadzór pedagogiczny - wymagania
 • Statut szkoły
 • Podstawa programowa
 • Ocenianie
 • Ramowe plany nauczania
 • Pomoc p-p w szkołach
 • Dokumentowanie przebiegu nauczania
 • Kształcenie „specjalne” x 2
 • w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
 • w szkołach specjalnych
istota zmiany za o enia nowych przepis w o pomocy p p
Istota zmiany – założenia nowych przepisów o pomocy p-p

Nauczyciele i specjaliści wspólnie ustalają kierunek pracy z uczniem i określają formy udzielania uczniom pomocy p-p, a decyzję w sprawie ustalonych form pomocy p-p podejmuje dyrektor.

Nauczyciele w czasie spotkania zespołu wspólnie tworzą dokumentację wskazując cel i zakres pomocy p-p.

Nauczyciele i specjaliści dzielą się wiedzą w zakresie konkretnego problemu.

Szkoła + poradnia p-p + odn + inne = współpraca na rzecz konkretnego dziecka/ucznia.

Rodzic zapraszany jest „jeden raz” na spotkanie zespołu

i wszystkim uczącym dziecko nauczycielom całościowo przedstawia problemy swojego dziecka. Wszyscy nauczyciele mają okazję dowiedzieć się od rodzica, jak radzi sobie z problemami. Celem jest współdziałanie dorosłych w procesie wspomagania ucznia

zmiana w koncepcji udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej i wspierania szk
Zmiana w koncepcji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogiczneji wspierania szkół

Wspieranie szkół w zakresie trudnej pracy

z konkretnym dzieckiem

Wspieranie szkół w zakresie wychowania, profilaktyki, integracji dzieci

wsparcie innych plac wek
Wsparcie innych placówek

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

wsp praca z poradniami psychologiczno pedagogicznymi
Współpraca z poradniamipsychologiczno - pedagogicznymi

Plan działań wspierających:

w zależności od potrzeb, wskazujemy zakres współdziałania

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi

oraz innymi instytucjami działającymi na

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Wspólna strategia

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

Zespół

Zajęcia grupowe dla dzieci, porady i konsultacje, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli

Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne

oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować

wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów.

zakres wsp pracy przedszkola z poradniami psychologiczno pedagogicznymi
Zakres współpracy przedszkola z poradniamipsychologiczno - pedagogicznymi

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli

Psycholog, pedagog, logopeda z poradni psychologiczno - pedagogicznej

 • FORMY pomocy p-p
 • porady
 • konsultacje
 • szkolenia
 • warsztaty

czas

Nauczyciel – odbiorca wspomagania

ODN

Superwizja

dzia ania poradni p p
Działania poradni p-p

Wsparcie organizowane

w przedszkolach

lub na rzecz wychowanków przedszkoli – wynika z pracy w zepsole SPE

Wsparcie organizowane

w poradni p-p

ze względu na wnioski rodzców

czas

zmiany w pracy nauczycieli
Zmiany w pracy nauczycieli
 • Poświęcanie mniej czasu na planowanie pracy z uczniami wymagającymi pomocy p-p.
 • Praca w zespole – pozwoli na korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli oraz rodziców.
 • Tworzenie w czasie spotkania zespołu dokumentu krótkiego, przydatnego, wskazującego kierunek pracy z dzieckiem (cele, zakres, formy pomocy p-p).
 • Odnoszenie się do efektów udzielanej pomocy p-pw postaci wniosków i zaleceń.
slide53

Dziecko niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zespół nauczycieli określa zakres i kierunki

pracy z dzieckiem

KIPU

IPE-T

Decyzja zespołu dot. utworzenia PDW

(dla każdego ucznia lub dla grupy uczniów)

Dokumentacja obowiązująca w szkole:

dziennik pedagoga, psychologa szkolnego

dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

i specjalistycznych lub innych zajęć

Działania nauczyciela:

dostosowanie wymagań edukacyjnych

PDW

Cele i zakres pomocy p-p

obowi zuj ca dokumentacja
Obowiązująca dokumentacja

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 19 lutego 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,

działalności wychowawczej i opiekuńczej

oraz rodzajów tej dokumentacji

(Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003

z 2009 r. Nr 116, poz. 977

oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1047)

slide55

§ 10 ust 1 dokumentowanie

Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą odpowiednio dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

slide56

§ 10 ust 2 - dokumentowanie

Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.

slide57

§ 18 - dokumentowanie

Pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy zatrudniony odpowiednio w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

slide58

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych

§ 2, 3, 4, 6

(Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

slide59

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (§3)

 • Wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę (§2)
slide60

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania (§4)

 • Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (§6.1)
slide61

Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • opinię poradni p-p o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni p-p na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w PDW,
 • oraz uczniowi nieposiadającemu orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą p-p w szkole na podstawie ustaleń zawartych w PDW (§6.1a)
slide62

Podstawa programowa

 • Uczeń niesłyszący, słabo słyszący, niewidomy, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem – obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego
 • Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - obowiązuje inna podstawa programowa kształcenia ogólnego
kszta cenie specjalne rozporz dzenie men
Kształcenie specjalne - rozporządzenie MEN

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

(Dz. U. Nr 228 poz. 1490)

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

 (Dz. U. Nr 228 poz. 1489)

slide64

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach

(Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

slide65

Zadania – szkoły ogólnodostępne i integracyjne zapewniają:

1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;2. odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;3. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;5. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.W szkołach specjalnych dodatkowo – integracja z rówieśnikami

rodzaje zaj dla uczni w
Rodzaje zajęć dla uczniów

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczeń posiadający opinię Poradni

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Zajęcia specjalistyczne
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Zajęcia specjalistyczne
 • Zajęcia rewalidacji indywidualnej
zadania nauczycieli wspieraj cych w szko ach integracyjnych
Zadania nauczycieli „wspierających” w szkołach integracyjnych

Nauczyciele:

 • prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
 • prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 • udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
formy pomocy psychologiczno pedagogicznej w szko ach podstawowych
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznejw szkołach podstawowych

1) klasy terapeutyczne

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

4) zajęcia specjalistyczne:

 • korekcyjno-kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • socjoterapeutyczne
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

5) porady i konsultacje.

w karcie indywidualnych potrzeb ucznia kipu wskazujemy
W Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) wskazujemy:
 • informację o opinii, orzeczeniu lub wniosku konieczności udzielenia pomocy p-p dla ucznia,
 • zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; (np.: problemy w kontaktach rówieśniczych, zaburzone relacje rodzinne, trudności w nauce, problemy w komunikacji werbalnej, trudności w pisaniu, czytaniu, …)
 • zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy p-p,
 • ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy p-p oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
 • ocenę efektywności pomocy p-p (w tym prowadzonych zajęć) - polega na wnioskach i zaleceniach do dalszej pomocy p-p.
plan dzia a wspieraj cych pdw okre la
Plan działań wspierających (PDW) określa:
 • cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy p-p,
 • metody pracy z uczniem,
 • zakres dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • działaniawspierające rodziców ucznia,
 • w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi orazinnymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
nowe ramowe plany nauczania
Nowe ramowe plany nauczania

Szkoła ogólnodostępna i integracyjna - dwie godziny zajęć rewalidacyjnych dla ucznia

Szkoła specjalna – 10 godzin na oddział (12)

zaj cia rewalidacyjne
Zajęcia rewalidacyjne

§ 3. 2. rozporządzenie - ramowe plany nauczania

W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, następujące zajęcia rewalidacyjne:

1) korekcyjne wad postawy,

2) korygujące wady mowy,

3) orientacji przestrzennej i poruszania się,

4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,

5) inne, wynikające z programów rewalidacji.

rozporz dzenie o organizowaniu kszta cenia specjalnego w szko ach
Rozporządzenie o organizowaniu kształcenia specjalnego w szkołach

Zespół nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

ipe t
IPE-T
 • zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (zasady, metody, formy, treści, środki dyd.);
 • rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku ucznia niepełnosprawnego –

zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

 • formy i metody pracy z uczniem;
ipe t1
IPE-T
 • formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach i placówkach;
ipe t2
IPE-T
 • zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 • zakres współpracynauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów w realizacji zadań - (zakres)
 • REALIZACJA ZALECEŃ WSKAZANYCH W ORZECZENIU,
 • INTEGRACJA Z RÓWIEŚNIKAMI (tylko w szkole specjalnej),
 • PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA.
konieczne dzia ania dyrektor w
Konieczne działania dyrektorów
 • Analiza zasobów szkoły (materialnych i niematerialnych).
 • Analiza potrzeb uczniów w zakresie pomocy p-p, w szczególności w przypadku konieczności organizowania zajęć specjalistycznych, np.: logopedii lub zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także porad, konsultacji.
 • Decydowanie o przyznanych uczniowi formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Powołanie koordynatorów, którzy skutecznie zorganizują pracę zespołu nauczycieli.
 • Nawiązanie efektywnej współpracy z poradnią p-p, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi instytucjami działającymi na rzecz konkretnego ucznia lub grupy uczniów.
zmiany dotycz
Zmiany dotyczą:
 • sposobu powołania zespołu przez dyrektora,
 • zapraszania przez dyrektora specjalistów na spotkanie zespołu,
 • powiadamiania rodziców o spotkaniu zespołu,
 • tworzenia dokumentacji, tak aby pozostała na poziomie wskazania, zakresu działań oraz form pomocy p-p (KIPU i PDW i IPE-T to krótkie dokumenty wskazujące kierunek pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia),
 • wskazania, że nie przepisujemy treści opinii i orzeczeń, a ocena efektów udzielanej pomocy p-p, form pomocy odnosi się do wniosków i zaleceń zespołu do dalszej pracy nauczycieli).
dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Barbara Łaska

barla@kuratorium.lodz.pl

42 637 70 59

604 618 627