Kuliah 3
Download
1 / 31

KULIAH 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

KULIAH 3. KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF Definisi Teori dan Model Komponen-Komponen Pengembangan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. Anda Kreatif ????. JAWAB SOALAN-SOALAN INI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KULIAH 3' - hasad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kuliah 3
KULIAH 3

KEMAHIRAN BERFIKIR

SECARA KREATIF

 • Definisi

 • Teoridan Model

 • Komponen-Komponen

 • PengembanganKemahiranBerfikirSecaraKreatif


Anda kreatif
Anda Kreatif ????

JAWAB SOALAN-SOALAN INI
Kreativiti
Kreativiti dengan satu garis

Kebolehanmencipta, menghasilkan,

danmengembangkansesuatu idea barudanasli (KamusDewan, 2000)

Kebolehanberfikirdalambentuk

barudanasli. Tigaaspekutama:

- Fasih (Fluency)

- Fleksibel (Flexibility)

- Asli (Originality)

(Buzan, 2005)


Sambung
sambung dengan satu garis:

Pengkaji/ penulisspt Taylor (1976), Starko (1995), Davis (1992) berpendapatpemikirankreatifbolehdilihatmelalui 3 aspekutama:

- individu

- produk

- proses


Individu kreatif khatena 1992 davis 1992
Individu Kreatif dengan satu garis(Khatena,1992; Davis ,1992)

CekapBekerja

Berimaginasi

SukaMeneroka

Terbuka

Fleksibel

Objektif

Humor

Sensitif

Berkeyakinan

SukaMencuba

Intelektual

KemahiranMensistesis

Suka Main-Main


Produk kreatif

Mengikut Taylor (1964) daripada dengan satu garisProduk Kreatif bolehlah diukur peringkat Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

- Berfikiran Kreatif Ekspresif

- Berfikiran Kreatif Produktif

- Berfikiran Kreatif Inventif

- Berfikiran Kreatif Inovatif

Produk Kreatif


Proses kreatif
Proses dengan satu garisKreatif

Razik (1996) berpendapat Proses Kreatif adalah “jantung” kepada Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

Menurut Razik berfikiran kreatif melibatkan kebolehan untuk

- menghasilkan idea asli (original)

- melihat hubungkaitan secara baru dan

tidak diduga

- mewujudkan satu orde yang unik dan

lebih baik berlandaskan fakta-fakta yang

nampak tiada kaitan


Teori model berfikir secara kreatif
TEORI & MODEL dengan satu garisBERFIKIR SECARA KREATIF


Perspektif tradisional
Perspektif Tradisional dengan satu garis

- Berfikiran kreatif satu kebolehan yang luar biasa;

- Kreativiti diwarisi dan tidak diperoleh menerusi latihan;

(ahli falsafah Yunani Plato: sumber inspirasi datang dpd kuasa maha suci & menjadi manusia kreatif)


Perspektif Rationalisme dengan satu garis

- Berpandangan semua fenomena boleh dijelaskan mengguna prinsip-prinsip universal; semua aktiviti kehidupan saling lengkap melengkapi;

- Kemahiran Berfikir Secara Kreatif boleh diperjelaskan secara genetik, biologikal, dan secara psikologi;

(ahli psikologi Freud menekankan pengaruh fantasi & pemikiran bawah sedar kepada fikiran kreatif)


Perkembangan (Developmental) dengan satu garis

Berpandangan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif berkembang secara berperingkat/bertahapiaitu:

- mengikut pertumbuhan mental

- mengikut tahap kematangan

(Piaget: perkembangan intelektual-

praoperasional, konkrit, formal)

(Torrance: fikiran kreatif adalah puncak pekembangan tahap pertumbuhan setiap individu. Kanak-kanak misalnya puncak kreativiti pd umur 4-5 tahun)


Teori otak manusia

OTAK KIRI dengan satu garis

Segmental

Berturutan

Ekspresi logik

Persepsi fokal

Analitikal

Bahasa

Linguistik/simbol

Kecerdasan verbal

Intelek

Pengetahuan yang boleh dikira

Pengiraan matematik

Pemikiran sedar

Analisis logik

Kaedah dan peraturan

OTAK KANAN

Holistik

Serentak

Ekspresi gestalt

Orientasi sedar

Kreatif

Metaforikal

Rupa bentuk

Kecerdasan praktikal

Penggunaan deria

Pengetahuan melalui pengalaman

Mengenal pasti pola

Pemikiran bawah sedar

Reaksi emosional

intuitif

TEORI OTAK MANUSIA


Pelajar otak kiri pelajar otak kanan lebih cenderung kepada lebih cenderung kepada
PELAJAR OTAK KIRI ; PELAJAR OTAK KANAN ; lebih cenderung kepada : lebih cenderung kepada :

 • Selesa dengan perkara yang berturutan

 • Belajar daripada bahagian kepada keseluruhan

 • Selesa dengan sistem bacaan fonetik

 • Suka perkataan, simbol, ayat

 • Membaca dahulu tentang subjek

 • Mahu mencari maklumat / fakta perkara yang berkaitan

 • Selesa dengan arahan terperinci

 • Pengalaman lebih fokus dalaman

 • Mahu struktur dan ramalan /jangkaan

 • Lebih selesa dengan perkara berbentuk rawak

 • Belajar daripada keseluruhan kepada bahagian

 • Selesa dengan sistem bacaan menyeluruh (whole language)

 • Suka gambar, graf, carta

 • Mahu melihat atau mengalami dahulu subjek

 • Mahu mencari maklumat tentang perkaitan antara subjek

 • Selesa dengan cara spontan, mengikut arah suasana pembelajaran

 • Pengalaman lebih fokus luaran (external focus)

 • Mahu pendekatan terbuka, novelty dan kejutan


Teori kecerdasan pelbagai multiple intellegences
TEORI KECERDASAN PELBAGAI cenderung kepada : lebih cenderung kepada :(MULTIPLE INTELLEGENCES)

 • KECERDASAN VERBAL- LINGUISTIK

 • KECERDASANMATEMATIK- LOGIK

 • KECERDASAN VISUAL- SPATIAL

 • KECERDASANKINESTATIK

 • KECERDASANMUZIK- RITMA

 • KECERDASAN INTRAPERSONAL

 • KECERDASAN INTERPERSONAL

 • KECERDASANNATURALIS

 • KECERDASANEKSISTENTIAL (?)

  (Howard Gardner)


Teori pembelajaran konstruktivisme
TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME cenderung kepada : lebih cenderung kepada :

 • Menganggap pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar.

 • Seseorang membina pengetahuan dirinya sendiri secara aktif dengan mengaitkan maklumat baru dengan pemahamannya yang sedia ada.

 • Proses pembinaan pengetahuan berlaku dalam konteks sosial dalam kumpulan kecil/besar melalui perbincangan, sumbang saran dll.

 • Pembinaan pengetahuan melalui proses meta-kognisi di mana pelajar perlu merancang, menilai dan merefleksi.


DOMAIN cenderung kepada : lebih cenderung kepada :PEMIKIRAN

MENGANALISIS SECARA KRITIS

Matlamat: Pemahaman yang jelas

Kemahiran

1.Menganalisis idea

2.Menganalisis hujah

Kaedah : Menggunakan dan

menjelaskan maklumat yang

relevan

MENILAI SECARA KRITIS

Matlamat: Kata putus yang kreatif

Kemahiran:

1.Menilai maklumat

2.Menilai inferens

Kaedah: Menilai dan menerima kata putus berdasarkan sebab yang munasabah

BERFIKIR SECARA KREATIF

Matlamat: Idea dan hasil yang baru

Kemahiran:

1.Menjana idea alternatif

2. Mencantum idea-idea

Kaedah:Mengembangkan dan mencipta idea yang pelbagai dan asli

MENYELESAIKAN MASALAH

Matlamat: Penyelesaian yang terbaik

Kemahiran : Menjana, menganalisis dan menilai kemunasabahan idea-idea

Strategi: Mempertimbangkan penyelesaian yang mungkin, meramal akibat dan memilih yang terbaik.

MEMBUATKEPUTUSAN

Matlamat:Keputusan yang terbaik

Kemahiran: Menjana, menganalisisdanmenilaikemunasabahan idea-idea

Strategi: Mempertimbangkanpilihan-pilihan, meramalakibatdanmemilih yang terbaik


Komponen kemahiran berfikir secara kreatif
KOMPONEN KEMAHIRAN cenderung kepada : lebih cenderung kepada :BERFIKIR SECARA KREATIF


Kemahiran kemahiran berfikir
KEMAHIRAN-KEMAHIRAN cenderung kepada : lebih cenderung kepada :BERFIKIR:

 • MENJANAKAN IDEA

  - menjanakan idea-idea secara spontan berkaitan sesuatu perkara/masalah

  - digunakan apabila:

  a) mencari idea baru

  b) mencari alternatif


2 membuat inferens
2. MEMBUAT INFERENS cenderung kepada : lebih cenderung kepada :

 • Membuat kesimpulan awal yang mungkin benar berdasarkan maklumat daripada pemerhatian

 • Digunakan apabila:

  a) mencadangkan langkah-langkah tindakan atau membuat pilihan

  b) menganalisis sebab atau akibat keputusan atau kesan


3 menghubung kaitkan
3. MENGHUBUNG KAITKAN cenderung kepada : lebih cenderung kepada :

 • Membuat perkaitan untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.

 • Digunakan untuk membuat inferens, meramal, membuat kesimpulan, membuat hipotesis, membuatkesimpulan dan mengitlak.


4 meramal
4. MERAMAL cenderung kepada : lebih cenderung kepada :

 • Membuat jangkaan tentang sesuatu perkara/masalah berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu/data yang boleh dipercayai.

 • Digunakan untuk menjurus pilihan,merancang dan mempertimbang pilihan.


5 membuat hipotesis
5. MEMBUAT HIPOTESIS cenderung kepada : lebih cenderung kepada :

 • Membuat pernyataan umum yang menghubung kaitkan pembolehubah2 bagi menerangkan sesuatu perkara. Pernyataan diuji untuk membukti kesahihan

 • Digunakan pada peringkat awal kajian, eksperimen, penyelidikan.


6 mensintesis
6. MENSINTESIS cenderung kepada : lebih cenderung kepada :

 • Menggabungkan idea, unsur, item yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh.

 • Digunakan untuk:

  a) membuat kesimpulan, mengitlak.

  b) mengemukakan bentuk hasilan


7 mengitlak
7. MENGITLAK cenderung kepada : lebih cenderung kepada :

 • Membuat pernyataan umum terhadap keseluruhan kumpulan maklumat/data berdasarkan pemerhatian.

 • Digunalan untuk:

  a) mencari pola

  b) menyusun maklumat

  c) meramal


8 menganalogi
8. MENGANALOGI cenderung kepada : lebih cenderung kepada :

 • Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep secara mengaitkan dengan perkara yang mudah/lain dan mempunyai ciri-ciri yang serupa.

 • Digunakan untuk memahami konsep atau perkara yang mujarat dengan cara mengaitkan dengan sesuatu yang maujud.


9 membuat gambaran mental
9. MEMBUAT GAMBARAN MENTAL cenderung kepada : lebih cenderung kepada :

 • Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.

 • Digunakan untuk:

  a) memahami konsep yang mujarad

  b) mengingat konsep yang kompleks


10 mereka cipta
10. MEREKA CIPTA cenderung kepada : lebih cenderung kepada :

 • Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan modifikasi kepada yang sedia ada atau membuat inovasi.


Terima kasih dr sharifah nor puteh
Terima cenderung kepada : lebih cenderung kepada :KasihDr. Sharifah Nor Puteh


ad