Vlnov optika
Download
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Vlnová optika. Mgr. Andrea Cahelová. Hlučín 2013. Interference světla. U mechanického vlnění se skládají okamžité výchylky. U elektromagnetického se sčítají okamžité hodnoty elektrické a magnetické složky vln.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hasad-grimes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vlnov optika

Vlnová optika

Mgr. Andrea Cahelová

Hlučín 2013


Interference sv tla
Interference světla

 • U mechanického vlnění se skládají okamžité výchylky. U elektromagnetického se sčítají okamžité hodnoty elektrické a magnetické složky vln.

 • Interference světla se projevuje například duhovými barvami na mýdlové bláně nebo CD …

 • Interferencí světla první prozkoumal anglický lékař Thomas Young.

 • Podmínkou interference světla je koherence světelného vlnění:

 • Koherentní jsou světelná vlnění stejné frekvence, jejichž fázový rozdíl je konstantní.


Vlnov optika

 • Výsledkem interference svazku světelných paprsků je interferenční obrazec (interferogram), který můžeme pozorovat na stínítku. Tvoří jej soustava světlých (interferenčních maxim) a tmavých (interferenčních minim) proužků.

 • Pro interferenční maximum platí: dráhový rozdíl světelných paprsků je sudým násobkem poloviny vlnové délky. Setkávají se zde koherentní vlnění se stejnou fází.

 • Pro interferenční minimum: dráhový rozdíl je lichým násobkem poloviny vlnové délky. Koherentní vlnění s opačnou fází.

  k … řád interferenčního maxima (minima).


Odkazy
Odkazy:

 • Složky světla video

 • Interference video

 • Youngův pokus (anglicky)

 • Vznik, šíření a skladání vlnění...

 • Interference vlnění...


Interference na tenk vrstv p klady a podm nky
Interference na tenké vrstvěPříklady a podmínky

 • Viditelná interference je podmíněna koherencí světla.

 • Thomas Young použil metodu dělení čela vlny.

 • Další možnost je dělení amplitudy.

 • Jednoduchý případ: na tenkou vrstvu o tloušťce d a indexu lomu ndopadá kolmo monofrekvenční světlo.

 • (Obecně může bílé světlo dopadat např. na mýdlovou vrstvu nebo na olejovou skvrnu.)


Opakov n odraz vln n na rozhran
Opakování: Odraz vlnění na rozhraní

 • Odraz na volném konci.

 • Odraz vlnění na rozhraní s opticky řidším prostředím - fáze se nemění.

 • Odraz na pevném konci.

 • Odraz vlnění na rozhraní s opticky hustším prostředím - změna fáze o π.

Obrázek č. 1: Odraz vlnění na volném konci

Obrázek č. 2: Odraz vlnění na pevném konci


Rozbor situace
Rozbor situace:

 • 1 – dopadající vlna,

 • 2 – vlna odražená na prvním rozhraní,

 • odraz nastal s opačnou fází,

 • 3 – vlna odražená na druhém rozhraní,

 • odraz nastal beze změny fáze,

 • vlny 2 a 3 spolu interferují,

 • výsledek interference závisí na jejich fázovém rozdílu.

  Poznámka: obecně nemusí jít o kolmý dopad.

Obrázek č. 3: Odraz a lom na tenké vrstvě


Vlnov optika

 • Vlna 3 urazí ve vrstvě dráhu 2d – to by měl být dráhový rozdíl vln 2 a 3.

 • Pro výsledek interference má ale význam tzv. optickýdráhový rozdíl2nd.

 • Proč?

 • Porovnáním rozdílných drah mezi 2 a 3 pomocí vlnových délek, musíme počítat s tím, že vlnová délka ve vrstvě je n krát menší.

Obrázek č. 4: Odvození dráhového rozdílu


Konstruktivn interference
Konstruktivní interference:

 • Vzniká interferenční maximum

 • Podmínka:

 • , znamená započítání vlivu změny fáze na opticky hustším prostředí

 • je řád interferenčního maxima

 • Interferenční maximum při dokonale stejně tlusté vrstvě a monofrekvenčním světle znamená světlou plochu.


Destruktivn interference
Destruktivní interference

 • Interferenční minimum

 • Podmínka:

 • Vrstva bude v dopadajícím světle tmavá.


Ohyb difrakce sv tla
Ohyb (difrakce) světla

 • Světelné vlnění se dostává za překážku i do oblasti geometrického stínu.

 • Ohyb je ovlivněn vlnovou délkou (zvuk se ohýbá lépe, má větší vlnovou délku než světlo).

 • Pozorováním ohybu na stínítku vidíme soustavu různě širokých světlých a tmavých proužků – ohybový obrazec.

 • Při ohybu dochází také k rozkladu (disperzi) bílého světla na barevné složky.


Odvozen
Odvození

Obrázek č. 5: Ohyb světla


Vlnov optika
Úkoly:

 • Najděte na internetu Newtonovy kroužky.

 • Najděte na internetu obrázky k ohybu světla a doprovodnému jevu, tj. rozklad světla.

 • Najděte na internetu interferenční obrazce.


Odkazy1
Odkazy

 • Difrakce vysvětlení

 • Ohyb světla

 • Ohyb světla a rozklad světla na cd

 • Milionář z fyziky...

 • Applety na celou fyziku... (lze zvolit češtinu)


Polarizace sv tla
Polarizace světla

 • Světlo je příčné elektromagnetické vlnění.Vektor intenzity elektrického pole je vždy kolmý na směr, kterým se vlnění šíří.

 • Nepolarizované světlo – směr vektoru elektrické intenzity se nahodile mění.

 • Polarizované světlo lineárně – vektor kmitá v jednom směru.

 • Přirozené světlo je nepolarizované. Toto světlo můžeme změnit na polarizované – lomem a odrazem, dvojlomem nebo absorpcí.


Vlnov optika

lineárně polarizované

světlo

E

E

p

 • Polarizace světla odrazem a lomem:

 • Při odrazu se světlo polarizuje jen částečně.

 • Dopad pod určitým úhlem (Brewsterův úhel) na skleněnou desku: světlo se polarizuje tak, že v odraženém světle kmitá vektor el. intenzity kolmo k rovině dopadu.

p

nepolarizované světlo


Vlnov optika

 • Pro sklo a vzduch je Brewsterův úhel 56°.

 • K částečné polarizaci dochází

  při lomu světla.

  Vektor el. intenzity však kmitá

  převážně rovnoběžně s rovinou

  dopadu.

Obrázek č. 7: Úplná polarizace odrazem

Obrázek č. 6: Částečná polarizace odrazem

Obrázek č. 8: Polarizace lomem


Vlnov optika

 • Polarizace světla dvojlomem:

 • Dopadem na anizotropní krystal (islandský vápenec) nastává dvojlom.

 • Světelný paprsek se rozdělí na dva: řádný a mimořádný. Oba paprsky jsou lineárně polarizované.

 • Text vypadá jako zdvojený:

  dvojlom (řádný obraz a další dvojený

  vytvořený mimořádným paprskem)

Obrázek č. 9: Polarizace dvojlomem


Vlnov optika

 • Polarizace světla dvojlomem:

 • Dopadem na anizotropní krystal (islandský vápenec) nastává dvojlom. Světelný paprsek se rozdělí na dva: řádný a mimořádný. Oba paprsky jsou lineárně polarizované.

 • Polarizace světla absorpcí:

 • V technice se k polarizaci světla používají speciální polarizační filtry – polaroidy. Tento filtr pohlcuje průchodem světla některé jeho složky a tím ho zeslabuje.

 • Polarizátor – mění přirozené světlo na polarizované.

 • Analyzátor – slouží ke zjištění, zda je světlo polarizované, jelikož pouhým okem nerozeznáme polarizované světlo od nepolarizovaného.


Vlnov optika

 • Využití polarizovaného světla:

 • Fotoelasticimetrie – zkoumání vad v materiálech pomocí polarizovaného světla,

 • Zobrazovač LCD – obsahují speciální filtry, které mění světlo na polarizované, čímž dochází ke změně vlastnosti krystalu a vzniku obrazu,

 • Snímač optického záznamu na CD – ke snímání obrazu na CD se používá polarizované světlo.


Elektromagnetick z en
Elektromagnetické záření

 • Druhy elektromagnetického záření (od největší vlnové délky):

 • Rádiové vlny – dlouhé, střední, krátké, velmi krátké. Mají dlouhou vlnovou délku. Slouží k přenosu informací. Čím větší mají frekvenci, tím více informací přenesou, ale tím hůře překonávají překážky.

 • Mikrovlny – používají se k ohřevu potravin, mobilní telefony, navigační systém GPS, …

 • Infračervené záření – vydávají všechna zahřátá tělesa, dálkové ovládání.

 • Světlo

 • Ultrafialové záření – UVA, UVB, UVC, umožňuje opálení, sterilizace.

 • Rentgenové záření – lékařství.

 • Gama záření – vyzařují některé radioaktivní látky. Využívá se k ozařování nádorů.


P enos energie z en m
Přenos energie zářením

 • Měřením se zabývá fotometrie nebo radiometrie.

 • Fotometrické veličiny:

 • Svítivost: Vyjadřuje vlastnost zdroje světla.

 • Značka: I

 • Jednotka:cd (kandela)

 • Svítivost 1 cd odpovídá obyčejné svíčce.

 • Světelný tok: Vztahuje se k přenosu světla prostorem.

 • Značka: 

 • Jednotka:lm (lumen)

 • Množství světla, které projde určitou plochou za jednotku času.


Vlnov optika

 • Osvětlení: Určuje účinky světla při jeho dopadu.

 • Značka: E

 • Jednotka: lx (lux)

 • Závisí na části světelného toku, který dopadá na plochu.

 • … úhel, pod kterým světlo dopadá.


Vlnov optika
Úkoly:

 • Najděte na internetu vlnové délky jednotlivých druhů elektromagnetického záření.

 • Najděte na internetu využití jednotlivých druhů elektromagnetického záření.

 • Najděte na internetu, jak vznikají jednotlivé druhy elektromagnetického záření.


Elektromagnetick z en t les
Elektromagnetické záření těles

 • Žárovka:

 • přeměna tepelné energie na elektromagnetickou

 • Dodáním energie – tepla, atomy vlákna získávají velkou energii, kterou vyzařují

 • Vlákno jde přes červenou, oranžovou až po žlutou barvu

 • S rostoucí teplotou vyzařuje elmag. záření s kratší vlnovou délkou


Vlnov optika

 • Zářivka:

 • přeměna energie elektrického pole na elektromagnetickou

 • Zdrojem záření jsou atomy plynu, ve kterém probíhá výboj

 • Atomy získají energii z elektrického pole

 • Světlo vzniká dopadem UV záření na vnitřní luminiscenční vrstvu (luminiscence)


Z en ern ho t lesa
Záření černého tělesa

 • Černé těleso – pohlcuje veškerou energii, která na něj dopadne

 • Dutina s malým otvorem a vnitřní matnou černou plochou (Slunce)

 • Na základě zákonů záření černého tělesa – Max Planck – záření není spojité, ale šíří se po dávkách – kvantech

 • E = hf, h … Planckova konstanta,

 • h = 6,626 . 10 –34 Js


Vlnov optika

 • Energie kvanta je velmi malá (eV)

 • Záření se uskutečňuje pomocí velkého počtu kvant

 • Záření se jeví jako spojitý děj

 • Příklad: Vypočítejte energii kvanta světla o vlnové délce 500 nm

  (3,3 * 10-40 J)


Spektra l tek
Spektra látek

 • Při dopadu světla na látku, jsou některé části pohlceny, nebo některé látky vyzařují jen určité části elmag. vln, vzniká emisní spektrum látky

 • Druhy emisního spektra:

 • Čárové spektrum – vzniká u látek, které vydávají záření jen určitých vlnových délek (Hg, Na, Ne, …).

 • Spojité spektrum – všechny vlnové délky (žárovka).

 • Absorpční spektrum – látky záření některých vlnových délek spojitého spektra pohlcují (Slunce).

 • Pásové spektrum – je tvořeno velkým množstvím čar ležících v těsné blízkosti, oddělenými temnými čárami (zářící molekuly látek).


Spektra l tek1
Spektra látek

 • Studiem spekter se zabývá

  spektrální analýza.

 • Přístroj ke zkoumání se nazývá

  spektroskop, založen

  na rozkladu světla průchodem

  optickým hranolem nebo

  difrakční mřížkou.

Obrázek č. 10: Příklady spekter


Odkazy2
Odkazy:

 • Spektra prvků...

 • Ohyb světla...

 • Ohyb světla 2...

 • Interference vlnění...

 • Optika


Ot zky k opakov n
Otázky k opakování:

 • Jaké jsou vlnové vlastnosti světla?

 • Kdy vznikne interferenční minimum?

 • Kdy vznikne interferenční maximum?

 • Jak vypadá interferenční obrazec?

 • Co je to polarizované světlo?

 • Jak vypadá ohybový obrazec?

 • Využívají LCD monitory polarizované světlo?

 • Jak se dá světlo polarizovat?

 • K čemu se využívá islandský vápenec?

 • Co je to „studené světlo“?

 • Co je to vlnová délka?

 • Jakou hodnotu má Planckova konstanta?

 • Co vyzařuje spojité spektrum?

 • Co vyzařuje čárové spektrum?

 • Co to je kvantum?


Pou it literatura
Použitá literatura

 • LEPIL, O., ŠEDIVÝ, P. Fyzika pro gymnázia – Optika. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-7196-237-6.

 • LEPIL, O., BEDNAŘÍK, M., HÝBLOVÁ, R. Fyzika pro střední školy 2. Praha: Prometheus, 1992. ISBN 80-85849-05-4.


Citace obr zk
Citace obrázků

 • Obrázek č. 1–4 [cit. 2013-05-03]. Dostupný na www: <orlik.spsebr.cz/vondra/soubory/interferencevrstva.ppt >

 • Obrázek č. 5 [cit. 2013-05-03]. Dostupný na www: < http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/459-ohyb-svetla-na-sterbine>

 • Obrázek č. 6–9 [cit. 2013-05-03]. Dostupný na www: < http://polar-peza.euweb.cz/zpusoby_polarizace.html >

 • Obrázek č. 10 [cit. 2013-05-03]. Dostupný na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum >