Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri
Download
1 / 73

- PowerPoint PPT Presentation


 • 495 Views
 • Uploaded on

Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri. Mevzuat Düzenlemeleri ve Sayıştay İçtihatları. Taner ERASLAN P. Serkan AYHAN Mart / 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - haruki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Temsil a rlama ve t ren giderleri

Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri

Mevzuat Düzenlemeleri ve Sayıştay İçtihatları

Taner ERASLAN

P. Serkan AYHAN

Mart / 2013


Temsil a rlama ve t ren giderleri

…düğün, sünnet vb törenlerde, altın hediye ettiğini ve hediyelerin parasını belediye bütçesinden karşıladığını, bu durumun ilçede çeşitli dedikodulara vesile olduğunu, bu nedenle belediye başkanından şikâyetçi olduğunu dile getirmiştir.


Temsil a rlama ve t ren giderleri

Sayıştay – Karar : 1

“Belediyenin giderleri arasında sayılmayan bir ödemenin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında: Bu nedenle bahse konu harcama, kamu gideri vasfını taşımadığından; bu harcamanın, Belediye bütçesinden ödenmesi, kamu zararına sebebiyet vermiştir.

Açıklanan gerekçelerle … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.” Sayıştay 1. Daire Kararı

Sayıştay – Karar : 2

İlam hükmünün gerekçesi, seçilmiş bir organ olan Belediye Başkanlığına vekalet eden kişiye ödenek ödenmesine izin veren bir mevzuat hükmü bulunmamasına dayanmaktadır.

Dilekçinin atıf yaptığı 22652 tutanak sayılı Temyiz Kurulu kararında, herhangi bir yasal düzenlemenin bulunmadığı bu konuda, boşluğun yargı içtihatlarına göre doldurulması gerektiği, yargı içtihatlarında ödemenin yapılabilmesi için meclis kararının bulunması gerektiğine hükmedildiği belirtilerek, meclis kararı olmadan başkan vekiline vekil ödeneği yerine başkan ödeneği ödendiği için tazmin hükmedilen fark tutarın tasdikine karar verilmiştir. 

Bir giderin yapılabilmesi ancak buna izin veren bir mevzuat hükmünün bulunmasına bağlıdır. Bu konuda mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. Bütçeye konulan herhangi bir ödenek o ödemeye yasal dayanak kazandırmaz. Ayrıca Başkan Vekilinin ödeneği ile, Belediye Başkanının görevde olmadığı günler için yerine vekalet edilen günler için yapılan vekalet ödemeleri birbirinden ayrı hususlardır. Bu nedenlerle, yerinde olan tazmin hükmünün TASDİKİNE, (05.05.2009 tarih ve 30795 sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı)


Temsil a rlama ve t ren giderleri

Yetki devri

Madde 42- Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir


Temsil a rlama ve t ren giderleri

657 SAYILI KANUN

147. Madde «d» bendi

Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı,


Temsil a rlama ve t ren giderleri

657 SAYILI KANUN

Temsil giderleri ve yönetmeliği

Madde 179 – Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının görevler icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.


Temsil a rlama ve t ren giderleri

3152 Sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun Yetki Maddesi

Madde 11 - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,

3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11. maddesiyle İçişleri Bakanlığına verilen yetkiye istinaden 25.04.1984 tarih ve 1984-27302 sayılı Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi çıkarılmıştır.


Temsil a rlama ve t ren giderleri

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sayfası

*** Analitik Bütçe Sınıflandırması Rehberi***


Temsil a rlama ve t ren giderleri

Cari Yıl Bütçe Çağrısı Müdürlüğü internet sayfası


Temsil a rlama ve t ren giderleri

2012 – 2014 Bütçe Çağrısı Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber


Temsil a rlama ve t ren giderleri

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

*** Detaylı Hesap Planı***


Temsil a rlama ve t ren giderleri

03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

03.6.1 Temsil Giderleri

03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri :

- Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü giderler ile cenaze törenleri için satın alınacak çiçek bedelleri ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan kiralanan madeni çelenklerin kira bedelleri,

- Yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği giderler,


Temsil a rlama ve t ren giderleri

 • - Sınıflandırmasına İlişkin RehberUlusal gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri törenlere ilişkin giderler, Dumlupınar, Çanakkale, Zafer Bayramı ve benzeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler açılış ve sancak devir teslim törenleri ile üniversitelerin açılış törenlerinin gerektirdiği giderler,

 • - Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri,

 • Temsil amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanması mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler,

 • Yurtdışından ülkemize davet edilen sanatçı ve toplulukların yol parası, konuklama, iaşe vb. giderler,

 • - Yukarıda sayılanların dışında kalan temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri,

 • bu bölüme kaydedilecektir.


Temsil a rlama ve t ren giderleri

 • 03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri :

 • - Yurdumuza çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı basın, radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt içindeki ağırlama, konutlama ve gezi giderleri ile zaruri görüldüğü takdirde geliş ve dönüş bilet ücretleri,

 • - Yıllık programların ve bütçelerin koordinasyon, uygulama ve izlenmesi ile ilgili alım ve giderleri ile bütçe hazırlama sürecinde yapılacak tanıtma ve ikram giderleri; plan, program ve bütçelerin ulusal çap ve seviyede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, yayın, baskı, konferans, broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf, vesair araç ve malzeme giderleri,

 • - Ekonomik ağırlıklı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ticaret heyeti, alım heyeti ve ihraç ürünlerinin tanıtım hizmetleri ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak organizasyonlara ilişkin tanıtma giderleri (yolluklar hariç),

 • - Ülkemizin yatırım imkanlarının yabancılara tanıtılması ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında yapılacak toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonlar ve bunlara ilişkin baskı, yayın, broşür vb. araç, gereç ve malzeme giderleri, ağırlama, konaklama ve bu işlemle ilgili hazırlıkların gerektirdiği her türlü giderler (yolluklar hariç),

 • - Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve tanıtma amaçlı olmak üzere, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtmaya yönelik reklam giderleri,

 • - Tanıtma amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanması mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler,

 • …..

 • - Yukarıda sayılanların dışında kalan tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri,

 • bu bölüme kaydedilecektir. • Temsil a rlama ve t ren giderleri

  Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Md. TÖREN, AĞIRLAMA GİDERLERİ37/1

  Temsil, ağırlama, tören, fuar, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  YALNIZCA YABANCI KONUK VE HEYETLERİN AĞIRLANMASIYLA İLGİLİ MADDE

  Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Md. 37/2

  Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde;

  - Harcama Talimatı,

  - Fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon,

  - Mihmandar Hesap Cetveli (Örnek: 23),

  ödeme belgesine bağlanır.

  Ziyafete ilişkin temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde alınacak Harcama Talimatında, davetlilerin kimler olduğu ve misafirlerin sayısı ile mihmandarın yapacağı harcamaların neleri kapsayacağı belirtilir.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  FATURA: İLGİLİ MADDE

  Perakende satış vesikası ile yazar kasa fişinde; mal veya hizmeti alan ya da mal veya hizmetin teslim edildiği kişi veya idarenin adına ilişkin bilgilere yer verilmediğinden, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yapılan fatura tanımında söz konusu belgeler sayılmamıştır. Ancak,

  Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması için görevlendirilen personel veya mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin

  ödenmesinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara (yazar kasa) ait satış fişi fatura yerine kabul edilecektir.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  ÖĞRETMENLER ARASINDA DÜZENLENEN KOMPOZİSYON YARIŞMASI SONUCUNDA DERECEYE GİREN ÖĞRETMENLERE BİLGİSAYAR, KAMERA VE FOTOĞRAF MAKİNESİ ALINABİLİR Mİ?

  Temsil ağırlama giderlerinin konusu, kapsamı ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine bağlı olması, verilecek hediyenin cinsi ve miktarı konusunda da bir sınırlama bulunmaması nedeniyle xxxxxx Belediyesi sınırları içersinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına tabi okullarda görev yapan öğretmenler arasında düzenlenen kompozisyon yarışması sonucunda dereceye giren öğretmenlere bilgisayar, kamera ve fotoğraf makinesi alınması; kompozisyonların kitap haline getirilmesi ve Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere dağıtılmak üzere 1826 kol saati alınması ile ilgili giderlerin Belediye bütçesinden karşılanmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  BELEDİYE BAŞKANININ BELEDİYEYİ TEMSİLEN KATILMIŞ OLDUĞU NİŞAN, NİKAH VE DÜĞÜN TÖRENLERİNDE ALTIN HEDİYE EDEBİLİR Mİ?

  Belediye başkanının belediyeyi temsilen katılmış olduğu nişan, nikah ve düğün törenlerinde altın hediye etmesi, bu Yönetmeliğin 10 maddesinde düzenlenen mahalli örf adet ve sosyal yaşantı için gerekli sayılan etkinlikler kapsamında bulunduğundan,yapılan harcamada mevzuata aykırılık görülmemiştir.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÖĞRETMENLERE OLDUĞU NİŞAN, NİKAH VE DÜĞÜN TÖRENLERİNDE ALTIN HEDİYE ÇANTA HEDİYE EDİLEBİLİR Mİ?

  Temsil ağırlama giderlerinin konusu,kapsamı ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine bağlı olması, verilecek hediyenin cinsi ve miktarı konusunda da bir sınırlama bulunmaması nedeniyle 24 Kasım Öğretmeler Gününde ….. Belediyesi sınırları dahilindeki öğretmenlere çanta hediye edilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  TEŞEKKÜR VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILABİLİR Mİ? OLDUĞU NİŞAN, NİKAH VE DÜĞÜN TÖRENLERİNDE ALTIN HEDİYE

  xxxxxBelediyesi tarafından Antalya Rixos Otel’de düzenlenen “Teşekkür ve Değerlendirme Toplantısı”na katılan kişilerin belediye personeli ve bu personellerin eşleri-yakınları olduğu görülmekle birlikte söz konusu şahıslar belde misafiri, beldede göreve başlayan protokole dahil ve kanunda nitelikleri belirtilen diğer benzeri kişiler arasında bulunmamaktadır. 

  Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi, temsil ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayinini Belediye Başkanı’nın takdirine bırakmış olmakla birlikte bu takdir yetkisi söz konusu ödeneğin mevzuata aykırı olarak kullanılmasını KAPSAMAMAKTADIR.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNE, İLÇE MECLİS ÜYELERİNE, BAŞKAN YARDIMCILARINA VE MUHTARLARA YEMEK VERİLEBİLİR Mİ?

  940 sayılı İlamın 2. maddesi ile Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine, İlçe meclis üyelerine, başkan yardımcılarına ve muhtarlara verilen yemeğin bedelinin belediye bütçesinden karşılandığı gerekçesiyle 8.969,04 TL.ye tazmin hükmü verilmiştir.

  Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Genel Kural Başlıklı 3. maddesinde, temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine tabi olduğu belirtilmiştir. Temsil giderlerinde görevle ilgili olmak, ağırlama giderlerinde de beldenin misafiri olmak şartı dışında her hangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Ayrıca, aynı yönetmeliğin 10. maddesinde, 9. maddede belirtilenler dışında kalan ve yapılması belde için gerekli olan veya mahalli örf adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlikler ve törenler için de harcama yapılabileceği öngörülmüştür.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  MAKAM ODASINDAKİ ÇİÇEK SAKSILARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI YAPILABİLİR Mİ?

  Rapor dosyası ve ekli belgelerin incelenmesinde, ödemenin yevmiye fişi üzerinde 793-Diğer Bakım ve Onarım Giderleri ayrıntısında muhasebeleştirildiği görülmektedir.Özel bütçeli bir kurum olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Fon Kullanım Fişine bakıldığında çeşitli bakım ve malzeme giderleri ile temsil giderlerinin bu ayrıntı kodunda yer aldığı belirtilmektedir. Başkanlık Makamı Odasındaki çiçeklerin saksılarının değiştirilmesi ve bakımlarının yapılmasına ilişkin giderler de şahsi nitelikte olmayıp hizmetin gerektirdiği bir gider olarak kabul edilebileceğinden, ilamın 1 inci maddesi ile verilen 240.000.000 liraya ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına,


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  POSTER, TAKVİM ve DAVETİYE VE BAKIMI YAPILABİLİR Mİ?BASTIRILABİLİR Mİ?

  Verile emri ve eklerinin incelenmesinde, söz konusu giderlerin 500 adet davetiye zarf ve 500 adet poster takvim gideri olduğu, söz konusu faaliyetin yapılmasının beldenin tanıtımı için gerekli olduğu ve mahalli örf adete göre de yapılması gereken bir faaliyet olduğu, Temsil, Tören ve Ağırlama Giderleri Yönetmeliğinin 10. maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

  Yukarıda açıklanan gerekçelerle, dilekçi iddialarının kabulü ile 1375 sayılı ilâmın 8. maddesi ile verilen 204.750.000.- liraya ilişkin tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  Geçici VE BAKIMI YAPILABİLİR Mİ?görevle memuriyet mahalli dışına gönderilen Belediye Başkanı ve beraberindeki belediye memurları ile belediye meclis üyeleri için ödenen konaklama ve yemek bedellerinin söz konusu yönerge kapsamında olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan harcamaları yönerge kapsamında, konu, kapsam ve tayini belediye başkanına ait olan temsil gereği yapılan harcamalar olarak kabul etmek ve bedellerini belediye bütçesinden ödemek mümkün değildir.

  GEÇİCİ GÖREVLE MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLENLERİN KONAKLAMA GİDERLERİ BU ÖDENEKTEN KARŞILANABİLİR Mİ?


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  1-160 VE BAKIMI YAPILABİLİR Mİ?nolu ilamın 1. maddesinde, Belediye Başkanı adına çeşitli gazetelerde bayram ve diğer özel günler için yayınlanan kutlama mesajları bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi nedeniyle 3.537.640.000.- liranın tazminine karar verilmiştir.

  Verile emirleri ve eklerinin incelenmesinde, söz konusu ilanların bayram ve diğer özel günlerin kutlanması amacıyla ve Belediye Başkanı sıfatıyla yapıldığı ve resmi ilan niteliğinde olduğu, dolayısıyla belediye bütçesinden ödenmesinde mevzuata aykırılığın olmadığı görülmüştür.

  BAYRAM VE ÖZEL GÜNLERİN KUTLANMASI AMACIYLA İLAN VERİLEBİLİR Mİ?


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  KARTVİZİT BASTIRILABİLİR Mİ? VE BAKIMI YAPILABİLİR Mİ?

  ….belediye başkanı tarafından belde sakinlerinin bayramlarını kutlamak üzere bayram tebriği, bayram tebrik zarfı ve kartpostal bastırılması belediyeyi temsilen yapılan, geleneklere ve sosyal yaşantıya uygun ve amirin takdir yetkisi içinde mütalaa edilebilecek türden harcamalar olduğundan belediye bütçesinden karşılanması mümkün bulunmaktadır.

  Ancak gelen konuklara verilmek üzere, Belediye Başkan Yardımcıları için belediye bütçesine ekli (R) cetveli Tüketim Malları ve Malzemeleri alımlarına ait Kırtasiye, Baskı ve Yayın Giderleri harcama kaleminde bulunan ödenekten karşılanan kartvizit bastırılmasının 1580 sayılı Belediye Kanunu ya da diğer kanunlarda belediyeye yüklenmiş bir kamu görevinin yerine getirilmesi amacına yönelik olmadığından; söz konusu gidere ilişkin ödemenin bütçeden karşılanması mümkün bulunmamaktadır.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  DAVET EDİLEN MİLLETVEKİLİNİN UÇAK BİLET BEDELLERİNİN ÖDENEBİLİR Mİ?

  Yönergenin 5/f maddesine göre ağırlama giderinin beldenin misafiri durumunda olan ve beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar için taşıma giderleri şeklinde de yapılabileceği belirtildiğinden ve milletvekilinin de görevli olarak gelmediği görüldüğünden dilekçi iddialarının kabulü ile 832 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle toplam 298.000.000 liraya dair tazmin hükmünün KALDIRILMASINA karar verilmiştir.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  ŞEHRİN TANITIMI İÇİN GELEN BASIN MENSUPLARININ KONAKLAMA GİDERLERİ KARŞILANALİR Mİ?

  Şehrin tanıtımı ve Adana iline yapılan belediye hizmetleri ile ilgili çekim yapmak üzere davet edilen TRT ve TGRT ‘ye ait basın mensupları beldenin misafiri durumunda bulunduklarından bunlara ait konaklama giderinin Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönerge’sinin (e) bendi uyarınca bütçeden karşılanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı cihetle dilekçi iddialarının kabulü ile 965 sayılı ilamın 1.maddesiyle verilen 497.550.000.-Liraya ilişkin tazmin hükmünün KALDIRILMASININA karar verilmiştir.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  YURTDIŞINA YAPILACAK GÖREVLENDİRMELERDE USUL, GÖREVLİLERİN EŞLERİ İÇİN BÜTÇEDEN ÖDEME YAPILABİLİR Mİ?

  Anılan genelgeye göre, belediye başkanları, meclis üyeleri ve ataması İçişleri Bakanlığı’nca yapılan personel için yurtdışı görevleriyle ilgili olarak Valilikten izin alınmasının zorunluluk teşkil ettiği, görevli personelle birlikte yurtdışına çıkan eş için de belediye bütçesinden ödeme yapılamayacağı belirtildiğinden, dilekçi iddialarının reddi ile 832 sayılı ilamın 4 üncü maddesinde toplam 3.300.840.000 TL.’na dair tazmin hükmünün TASDİKİNEkarar verilmiştir.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  BAYRAM VE KANDİL GÖREVLİLERİN EŞLERİ İÇİN BÜTÇEDEN ÖDEME KUTLAMALARI İÇİN HARCAMA YAPILABİLİR Mİ?

  Bu hükümler uyarınca, bayram ve kandil vesilesiyle ulusal bir gazetenin yerel baskısına verilen kutlama ilanları için yapılan harcamalar, Belediyeyi temsilen yapılan ve amirin takdir yetkisi içinde mutalaa edilebilecek türden harcamalar olduğundan mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE YEMEK VERİLEBİLİR Mİ?

  Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, ağırlama giderinin konu kapsam ve miktarının tayin hususu belediye Başkanının takdirine bağlı olduğu uygulamada belediye tarafından gerçekleştirilen yol ve su hizmetlerinde belediye görevlileri ile birlikte çalışan Köy Hizmetleri ve Karayolları çalışanlarına verildiği belirtilen ve yönergenin 5/f maddesi kapsamında mütalaa olunan yemeğe ilişkin bedelin belediye bütçesinde karşılanmasında Belediye Başkanının yetkili olduğu anlaşılmaktadır.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  MASA GÖREVLİLERİNE YEMEK TAKVİMİ, AJANDA, BLOKNOT BASTIRILABİLİR Mİ?

  Belediye hizmetleri gereği olmak üzere masa takvimi, bloknot, bayram tebriği ve ajanda bastırılarak bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi gerekçesiyle 79.812.000.000-liraya tazmin hükmü verilmiştir.

  Bu hükümler uyarınca, belediye başkanı tarafından belediye personeli için masa takvimi, öğretmen-öğrenciler ve personel için bloknot ve ajanda ile belde sakinlerinin bayramlarını kutlamak üzere bayram tebriği bastırılması belediyeyi temsilen yapılan, geleneklere ve sosyal yaşantıya uygun ve amirin takdir yetkisi içinde mütalaa edilebilecek türden harcamalar olduğundan belediye bütçesinden karşılanmasında mevzuata aykırılık mümkün bulunmamaktadır.

  Yapılan incelemede, söz konusu ödemelerin Belediye bütçesine ekli (R) cetveli Tüketim Malları ve Malzemeleri alımlarına ait Kırtasiye, Baskı ve Yayın Giderleri harcama kaleminde bulunan ödenekten karşılandığı anlaşılmıştır. Bu bütçe tertibinde hizmetin gerektirdiği Kırtasiye, Baskı ve Yayın bedellerinin ödenmesi öngörülmüş olup bu tür beldenin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunan ihtiyaçların karşılanması belediyenin görevleri arasında bulunmaktadır.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  ORTAK YAPILAN ETKİNLİĞE KATILAN KAMUYA YARARLI DERNEĞE TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ ÖDENEĞİNDEN YARDIM YAPILABİLİR Mİ?

  Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin ‘Müşterek Giderlere Katılma’ başlıklı 11. maddesinde: “İli ve Belediyeyi müştereken ilgilendiren konularda yapılacak temsil, ağırlama ve tören giderlerine İl Özel İdaresi ve Belediyenin hangi ölçülerde katılacakları il valisi tarafından tespit edilir” hükmü uyarınca İzmir Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’nün 19.10.2005 tarihli yazılı talimatları gereği Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı dernek olarak kabul edilen EGE Turizm Derneği’ne 500-YTL bağış yapılması istenildiğinden belediye tarafından adı geçen derneğe bağış yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38.maddesi (o) fıkrası ve aynı kanunun 60.maddesi (k) fıkrası hükümleri uyarınca temsil, ağırlama ve tören giderleri için ayrılan ödeneği kullanma yetki ve görevi belediye başkanın takdirine verilmiştir.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  BELEDİYEYE TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ ÖDENEĞİNDEN YARDIM YENİ ALINAN ARAÇLAR İÇİN KURBAN OLARAK KESİLMEK ÜZERE BÜYÜK BAŞ HAYVAN ALIMI VE BU HAYVANIN KESİMİ, BU ARAÇLARIN HİZMETE SOKULMASI NEDENİYLE TÖREN YAPILMASI VE BU TÖRENE KATILAN PROTOKOL HEYETİNE VE BELEDİYE PERSONELİNE YEMEK VERİLEBİLİR Mİ?

  Belediyeye yeni alınan araçlar için kurban olarak kesilmek üzere büyük baş hayvan alımı ve bu hayvanın kesimi, bu araçların hizmete sokulması nedeniyle tören yapılması ve bu törene katılan Protokol Heyetine ve belediye personeline yemek verilmesi yukarıda zikredilen Yönergenin 10.maddesindeki mahalli örf adet ve sosyal yaşantı için gerekli sayılan etkinlikler kapsamında olduğundan, bu sebeplerle yapılan harcamada mevzuata aykırılık görülmemiştir. 


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  AĞIRLAMA TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ ÖDENEĞİNDEN YARDIM VE TOPLANTILARA KATILAN DAVETLİLERE AİT LİSTENİN SARF EVRAKINA EKLENMESİ ZORUNLU MU?

  İlamda, kime ve ne için yemek verildiğinin belirli olmadığı gerekçesine dayanarak tazmin kararı verilmiştir. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Genel Kural Başlıklı 3. maddesine göre, temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine tabi olduğundan ve aynı Yönetmeliğin 7. maddesinde de, ağırlama ve toplantılara katılan davetlilere ait listenin sarf evrakına eklenmesi zorunlu olmadığından yapılan ödemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  HALK GÜNÜNDE KURU PASTA VE EKMEK TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ ÖDENEĞİNDEN YARDIM DAĞITILABİLİR Mİ?

  Belediye tarafından halk günü adı altında düzenlenen etkinlik sırasında halka dağıtılan ekmek ve kuru pasta bedelinin Belediye bütçesinden ödenmesi nedeniyle toplam 275.130.000.- liranın tazminine karar verilmiştir.

  Dosya ve eklerinin incelenmesinde, beldenin misafiri durumunda olan kişilere ekmek ve kuru pasta ikram edildiği, harcamalarla ilgili faturaların verile emirleri eklendiği, harcamaların yapılmasına ilişkin Encümen Kararının bulunduğu anlaşıldığından, yapılan harcamaların mevzuata aykırı olmadığına, sonuç olarak 1725 sayılı ilamın 2. maddesiyle tazminine karar verilen 275.130.000.- liraya ilişkin hükmün KALDIRILMASINA karar verilmiştir.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  BELEDİYE SARAYININ AÇILIŞINDA HALKA VE DAVETLİLERE YEMEK VERİLEBİLİR Mİ?

  Verile emirleri eklerindeki 06.04.1999 tarih ve 24/1 nolu Encümen Kararıyla Belediye Sarayının açılışı sebebiyle yapılan törenlere katılan halka ve misafirlere yemek verilmesi kararlaştırılmıştır. Belediye Sarayının açılış törenlerine katılan halka ve misafirlere yemek verilmesi, yukarıda zikredilen Yönergenin 10.maddesindeki mahalli örf adet ve sosyal yaşantı için gerekli sayılan etkinlikler kapsamında olduğundan, bu sebeple yapılan harcamada mevzuata aykırılık görülmemiştir.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN TOPLANTI YAPILABİLİR Mİ?

  Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi'nin Genel Kural baslıklı 3 üncü maddesinde; "Temsil ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye başkanının takdirine tabidir" Ağırlama başlıklı 5. maddesinin f bendinde; “Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin şümulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır” denilmektedir. Belediye bütçesinden ödenecek bu tür giderlerin yapılmasında belediye başkanının takdir yetkisinin esas alındığı görülmektedir. Başbakanlık Tasarruf Genelgesinin idari nitelikte bir düzenleme olması nedeniyle, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılan ödemelere etkisi bulunmamaktadır.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  YOKSUL, MUHTAÇ ve ÖZÜRLÜ VATANDAŞLARIN TESPİTİ AMACIYLA YAPILAN ZİYAFETLERDE İKRAM VE HEDİYE DAĞITILMASI

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü içerisinde oluşturulan Hanımlar Meclisi tarafından ailelere yönelik olarak yapılan ziyaretlerde kullanılmak üzere çeşitli ikram ve hediyelerin alınması nedeniyle toplam 5.223,93 YTL.na tazmin hükmolunmuştur.

  Rapor dosyası ve ekli belgelerin incelenmesinde, hanımlar meclisinin yapacağı ziyaretlerde verilecek ikram ve hediyelerin, Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine istinaden Temsil Ağırlama Bütçesinden ödenmesi hususunda Başkanlık Oluru bulunduğu anlaşılmaktadır.  

  Bu hükümler uyarınca, yapılan harcamalar geleneklere ve sosyal yaşantıya uygun ve amirin takdir yetkisi içinde mütalaa edilebilecek türden harcamalar olduğundan belediye bütçesinden karşılanması mümkün bulunmaktadır.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  • ……. Barosunca düzenlenen “ Uluslararası Avukatlar Günü” nedeniyle düzenlenen sempozyum, 5216 sayılı Kanunun 24’ncümaddesinin (o) bendinde, ifade edilen kültürel ve bilimsel etkinlik kapsamında olduğundan, bu iş için 5393 sayılı Kanunun 38’inci maddesi gereği Temsil Ağırlama tertibinden ödeme yapılmasının mümkün olduğu hakkında..

  • Büyükşehir Belediye Başkanının kurban bayramı için göndereceği mesaj kontörü ile Başkanlık santralinde kullanılmak üzere alınan sms ücretlerinin belediye bütçesinden ödeneceğine dair ilgili mevzuatta hüküm bulunmamasına rağmen, bedelinin belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında..


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  BAŞBAKANLIK TASARRUF GENELGELERİ BU TÜR HARCAMALARI ENGELLER Mİ?

  2003/39 Sayılı Başbakanlık Tasarruf Genelgesi’nde temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ilkeler yer almakta ve kapsam açısından da mahalli idareler bu kısma tabi kılınmakta idiler. 2007/3 Sayılı Başbakanlık Tasarruf Genelgesinde ise temsil ağırlama giderlerine ilişkin birtakım tasarruf ilkeleri yer almakla beraber, bu ilkeler mahalli idareleri kapsamamaktadır.

  Zira genelgenin kapsam maddesinde; “Belediyeler ile il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ise bu genelgenin gayrimenkul edinilmesi ve kiralanması ile ilgili bölümüne tabidirler” denilmektedir.


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  ETİK MEVZUATI AÇISINDAN TEMSİL, TÖREN VE AĞIRLAMA GİDERLERİ…

  Örneğin Kamu Görevlileri Etik Kurulu …Belediye Başkanı hakkında 11/06/2009 tarih ve 2009/23 numaralı kararında; düğün, sünnet vb törenlerde, altın hediye edilmesi ve hediyelerin parasının belediye bütçesinden karşılanmasının Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesindeki “Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı” ile 16. maddesindeki “Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı”nailişkin hükümlerde yer alan etik davranış ilkelerine aykırı olduğuna karar vermiştir.
  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  Bilgi Edinme: GİDERLERİ…

  Alternatif – 1: Harcama yetkilisi mutemedi için avans limiti bu yıl ne kadar?

  Alternatif – 2: Harcama yetkilisi mutemedi için avans limiti her yıl hangi mevzuatla düzenlenmektedir ve nasıl ulaşabilir?


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  Yapım işlerinde, birim teklifle yapılan ve uygulama projesi hazırlanmayan işlerde kullanılacak form


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  Uyuşmazlık Kararları Bölümü projesi hazırlanmayan işlerde kullanılacak form


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  Formun adını yazdım projesi hazırlanmayan işlerde kullanılacak form  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  YARARLANILAN ilişkin önemli KAYNAKLAR

  Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları

  Temsil-tören-ağırlama Giderlerinin Yapılması (Erkan KARAARSLAN Sunusu)

  Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri (Salim DEMİREL, TBB Özel Kalem El Kitabı İlgili Bölüm)


  Temsil a rlama ve t ren giderleri

  İLETİŞİM: ilişkin önemli

  taner_eraslan@mynet.com

  psayhan@hotmail.com