Download
malatya smmmo vuk 405 nolu genel tebl b lg lend rme toplantisi 02 mart 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MALATYA SMMMO VUK 405 NOLU GENEL TEBLİĞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 02 MART 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MALATYA SMMMO VUK 405 NOLU GENEL TEBLİĞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 02 MART 2011

MALATYA SMMMO VUK 405 NOLU GENEL TEBLİĞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 02 MART 2011

325 Views Download Presentation
Download Presentation

MALATYA SMMMO VUK 405 NOLU GENEL TEBLİĞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 02 MART 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MALATYA SMMMO VUK 405 NOLU GENEL TEBLİĞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 02 MART 2011

 2. 3568 Sayılı Yasa Çalışma • Usul ve Esasları Yönetmeliği • Madde 23 İş kabulü • Meslek mensubu, gerek duyması hâlinde, kendisine gelen müşterinin kim olduğunu önceki meslek mensubundan sorup öğrenerek, gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra işi kabul eder. • Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilirler, red kararı iş sahibine gecikmeden bildirilir. • İki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek mensubu belirler. • Staj ve sınav sürecini tamamlayarak, mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensupları, meslek ruhsatlarını aldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterilerine hizmet veremezler.

 3. 3568 Sayılı Yasa Çalışma • Usul ve Esasları Yönetmeliği • Sözleşme Yapılması • Madde 24 - Taraflar, mesleki konularda yapılacak işler için sözleşme yapabilirler. • Aşağıdaki çalışma konularında sözleşme yapılması zorunludur. • a) Defter tutmak, • b) Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde, • c) İnceleme, tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili, rapor ve benzerlerini düzenlemek, • d) Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri

 4. 3568 Sayılı Yasa Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği • Sözleşmede Bulunması Gereken Asgari Bilgiler • Madde 25 - Sözleşmelerde, en az aşağıdaki yazılı hususlara yer verilir; • a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları, • b) Yapılacak işlerin amacı, kapsamı, • c) Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri, • d) Ücret tutarı ve ödeme şekli, • e) Sözleşme yeri, tarihi ve süresi.

 5. 3568 Sayılı Yasa Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği • Sözleşmenin Feshi • Madde 26 - Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile, aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. • Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler sahiplerine geri verilir. • Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir.

 6. 340 nolu VUK Tebliği Ekleri • EK 1 : ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME TALEP FORMU • EK 2 : ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU • EK 3 : ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ • EK 4 : ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMESİ

 7. Meslek Mensubu- Müşteri İş akışı • Çalışanlar Listesine kayıt • "Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu (EK.2) • İşin Kabulü • Hizmet Sözleşmenin Düzenlenmesi • "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” Düzenlenmesi (EK.3) • VEDOP-İnternet Vergi Dairesi üzerinden sözleşmelerin sisteme girişinin yapılması

 8. Sisteme Girişi • http://www.gib.gov.tr/ • İnternet Vergi Dairesinden girişi • Bilgi Girişi • E-Beyanname Yetki Bilgileri

 9. Sisteme GirişE-Beyanname Yetki Bilgileri • Yeni E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Girişi (Ek.3) • Yeni E-Beyanname Aracılık Sözleşmesi Girişi (Ek.4) • İptal Edilen E-Beyanname Sözleşmesi Bilgi Girişi • Süresi Sona Eren E-Beyanname Sözleşmesi Bilgi Girişi • Geçerli E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi • İptal Edilmiş E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi(Sizin Tarafınızdan Bildirilen) • İptal Edilmiş E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi(Mükellef Tarafından Bildirilen) • Süresi Sona Ermiş E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi(Sizin Tarafınızdan Bildirilen) • Süresi Sona Ermiş E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi(Mükellef Tarafından Bildirilen)

 10. 405 SAYILI VUK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDAVERGİ BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİN GÖNDERİLMESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR • 19.02.2011 Tarihinde 27851 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 405 sayılı VUK genel tebliği ile 3568 sayılı Yasa kapsamında Ruhsat almış meslek mensuplarının hizmet vermiş oldukları müşterilerine ait Vergi kanunları gereğince düzenlemiş oldukları beyanname, bildirim ve formların elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin konular yeniden düzenlenmiştir. Bilindiği gibi 30.09.2004 tarihinde 25599 sayılı resmi gazetede yayınlanan 340 sayılı VUK genel tebliği ile bu beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması başlatılmıştır. Yayınlanan 405 sayılı Genel tebliği ile daha önce yayınlanan 340 sayılı VUK genel tebliğinde belirtilen konular aynı kalmak üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden, elektronik beyanname uygulamasında Genel Tebliğinin "V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER" başlıklı bölümü değiştirilmiştir.

 11. 405 SAYILI VUK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDAVERGİ BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİN GÖNDERİLMESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR • Ayrıca; 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "VII- BEYANNAMELERİN İMZALANMASI VE DİĞER HUSUSLAR" başlıklı bölümüne 11 inci bentten sonra gelmek üzere 12 inci ve 13 üncü bentler eklenerek, 340 nolu tebliğin Tebliğ ve eklerinde yer alan beyanname tabiri vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini olarak tanımlanmıştır. Bu tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler cezai işlem olarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi kapsamına alınmıştır

 12. 405 SAYILI VUK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDAVERGİ BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİN GÖNDERİLMESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR • 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan 405 sayılı VUK genel tebliğine ile Yapılan değişikliğe göre uygulama aşağıdaki şekilde olacaktır.

 13. 1- Aracılık Yetkisinin Talep Edilmesi ve Sözleşmelerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar • A-İlk defa müracaatta bulunulması • Meslek mensubunca yapılacak işlemler • Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:2) yer alan, "Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu" nu doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.

 14. 1- Aracılık Yetkisinin Talep Edilmesi ve Sözleşmelerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar • a- Meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle bu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" ni, • b- Meslek mensupları münferit talepte bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi" ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.

 15. 1- Aracılık Yetkisinin Talep Edilmesi ve Sözleşmelerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar • c- Aracılık yetkisi alan meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri ile ilgili vergi beyannamelerini de elektronik ortamda gönderebilecek olup her hangi bir sözleşme düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. • d-Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talebinde bulunan meslek mensupları, hizmet vermiş oldukları müşterileri ile aralarında 3568 sayılı yasa kapsamında hizmet sözleşmesi düzenlemeleri ve bu sözleşmeyi muhafaza etmeleri gerekmektedir.

 16. 1- Aracılık Yetkisinin Talep Edilmesi ve Sözleşmelerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar • e- Aracılık yetkisi bulunana meslek mensupları münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

 17. Vergi Dairesince yapılacak işlemler • a-Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep eden meslek mensubunun mesleği faal olarak icra ettiği hususu vergi dairesince dosya bilgilerinden teyit edildikten sonra müracaat anında sistem tarafından üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf meslek mensubuna verilecektir. • b-Şifre zarfının meslek mensubuna tesliminde, "... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numaralı mükellefi Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/ Yeminli Mali Müşavir .................. elektronik beyanname göndermeye aracılık etmek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir." şeklinde bir "Teslim Tutanağı" tanzim edilecek ve söz konusu tutanak meslek mensubu ile vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. • c-Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği meslek mensubunun dosyasında muhafaza edilecektir.

 18. Vergi Dairesince yapılacak işlemler • Tebliğin yürürlük tarihinden önce E-BeyannameElektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talebinde bulunan meslek mensupları almış oldukları şifleri ile işlemlerini yerine getirecek olup yeniden bir "Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talebinde bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 19. Mükelleflerin sorumluluğu • Mükelleflerin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek mensuplarıyla Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olması, beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmeyeceğinden, mükelleflerin beyannamelerinin kanuni sürede elektronik ortamda verilip verilmediğini titizlikle takip etmeleri gerekmektedir

 20. Düzenlenen Sözleşmeler ile Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar • Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, mükellefler ile imzalamış oldukları Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine veya bunların süresinin sona erdiğine ya da iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girmek zorundadırlar. • Sözleşmelerin düzenlenmesine, süresinin sona ermesine, iptal ya da feshedilmesine ilişkin bilgi girişleri Gelir İdaresi Başkanlığının bilgisi dahilinde olan herhangi bir teknik arıza nedeniyle bu Tebliğ ile öngörülen sürelerin son gününe kadar yerine getirilememiş ise, Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek ek sürede bilgi girişleri yapılabilecektir.

 21. Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi • Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin bilgi girişlerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılmış olması gerekmektedir. • Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecektir. Bu nedenle, meslek mensupları tarafından sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

 22. Yeni Müşterilere ait sözleşmelerin sisteme girilmesi • Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

 23. Eski Müşterilere ait sözleşmelerin sisteme girilmesi • Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (01.03.2011) meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

 24. Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi • Meslek mensubu Tarafından Bildirim • Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir

 25. Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi • Mükellef Tarafından Bildirim • Diğer taraftan mükellefler, istemeleri halinde meslek mensupları ile aralarında düzenlenen sözleşmenin süresinin sona erdiğini ya da iptal/fesih edildiğini bir dilekçe ile sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirebilecekleri gibi internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin bulunması durumunda sözleşmelerin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin bilgi girişlerini https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine elektronik ortamda yapabileceklerdir.

 26. Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklar adına düzenlenmiş sözleşmelerde ise sözleşmenin süresinin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin dilekçe ortaklığın katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir."

 27. Diğer Hususlar • Bağılı Çalışan Meslek Mensuplarının Durumu • Yapılan Düzenleme Büro hizmeti veren meslek mensuplarını kapsadığından bağımlı çalışan meslek mensuplarının sistem giriş yapmalarına gerek bulunmamaktadır. • 31.Aralık İtibari ile fesh edilen veya süresi biten Yenilenmeyen Sözleşmeleri kapsayan Beyannamelerin Gönderilmesi • Tebliğde açık bir hüküm olmaması ile birlikte bu mükelleflerin Gelir ve Kurumlar vergisi Beyannameleri eski meslek mensubu tarafından verilecektir.

 28. Katılımlarınızdan Dolayı Teşekkür ederim. Mustafa Bahadır ALTAŞ SMMM