Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

438 Views Download Presentation
Download Presentation

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi SANDIKLI-2010

 2. Sunum Planı • Mevzuat • İş akışı, rapor tanzimi ve bedeller • Yetki devri • Turizm izinleri • Tahsis • Diğer hususlar izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 3. 17 nci madde izinleri 1 MEVZUAT izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 4. Mevzuat – Kanun maddeleri • Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi • Orman Kanununun 115 inci maddesi • Orman Kanununun 57 ncimaddesi izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 5. Mevzuat - Yönetmelikler • 22.03.2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik” • 09.10.2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ağaçlandırma Yönetmeliği” izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 6. Mevzuat - Değişiklikler 13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle; 1. 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi yapılan değişiklik. 2. Orman Kanunun Ek 9 uncu maddesine bir fıkra eklenmiştir. 3. Orman Kanununa Ek madde 11 eklenmiştir. 4. Orman Kanununa Geçici 8 inci madde eklenmiştir. 5. 6831 sayılı Orman Kanununa 31.07.2008 tarihli ve 5801 Kanunun 2 nci maddesiyle Madde 9 eklenmiştir. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 7. Mevzuat - Değişiklikler 13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle yapılan değişiklik ile 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi; " Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete  ait sağlık, eğitim ve  spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her  türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz. Bu izin süresi kırk dokuz yılı geçemez. …….. Verilen izinler amaç dışında kullanılamaz.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. (Bu düzenleme ile "sanatoryum" ibaresi çıkarılarak "düzenli depolama" ve "sokak hayvanları bakım evi" ibareleri eklenmiştir) izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 8. Mevzuat - Değişiklikler 13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle Orman Kanunun Ek 9 uncu maddesine eklenen fıkra ile; “9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun çerçevesinde köye ve bağlı yerleşim birimlerine yönelik yol, su, atık su, gölet, mezarlık ve altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi maksadı ile verilen izinlerden bedel alınmaz.” hükmü getirilmiştir. (Bu hükümle ilgili olarak 11.10.2010 tarihli ve 3342 sayılı yazımız ile Bölge Müdürlüklerimize talimatlandırılmış olup, internet sitemizde mevcuttur) izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 9. Mevzuat - Değişiklikler 13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle Orman Kanununa Ek madde 11 ile; “Bu Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına" göre; a) Sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla verilen izinlere konu asli tesislerin dışındaki kafeterya, kantin, otopark gibi yan ünitelerin kiralanmasının, aynı fıkra kapsamında diğer izinlere konu tesislerin tamamının veya bir bölümünün kiralanmasının veya özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devredilmesinin, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmasının izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde izin verilebilir. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 10. Mevzuat - Değişiklikler b) Turizm izinleri dışındaki izinlere konu tesislerin izin sahibince üçüncü kişilere kiralanması halinde; orman sayılan alana isabet eden kira bedelinin yüzde ellisi her yıl Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe hesabına izin sahibi tarafından yatırılır. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 11. Mevzuat - Değişiklikler c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri hâlinde, mevcut izinlerin izin bedeli karşılığı olarak işletme hakkı devir bedeli üzerinden, ormanlık alanların devredilen toplam kullanım alanları içindeki yüzde oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın binde beşi bir defaya mahsus olmak üzere işletici tarafından devir alma tarihinden itibaren üç ay içinde defaten Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe hesabına yatırılır. Bu izinlerden ayrıca bir bedel alınmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri halinde taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında işletme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmaz. İzinler, ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 12. Mevzuat - Değişiklikler ç) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılması ve işlettirilmesi halinde işletme süresi içinde herhangi bir bedel alınmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerde ise taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında herhangi bir bedel alınmaz. İzinler, ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 13. Mevzuat - Değişiklikler d) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlerin işletme hakkının  devredilmiş veya izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmış olması hâlinde herhangi bir bedel alınmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerde ise taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında herhangi bir bedel alınmaz. İzinler, ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir.” hükümleri eklenmiştir. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 14. Mevzuat - Değişiklikler 13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenen Orman Kanununa Geçici 8 inci madde ile; "BuKanunun 17 nci maddesi hükümlerine göre 8/11/2003 tarihinden önce verilen turizm ve diğer izinlerin kesin izin hakları devam eder, izinli saha içinde kalmak kaydıyla mevcut tesislere tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izni verilebilir. Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izinleri dâhil olmak üzere daha önce turizm amaçlı tesisler için verilen izinler ile diğer izinlerin irtifak hakkına dönüştürülmesinin izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde, izin sahibi lehine bu Kanunun 115 inci maddesine göre irtifak hakkı tesis edilebilir.” hükmü getirilmiştir. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 15. Mevzuat - Değişiklikler 6831 sayılı Orman Kanununa 31.07.2008 tarihli ve 5801 Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen Madde 9 ile; “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine bu kanunun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrası esaslarına göre izin verilebilir. Verilen bu izinlerden bedel alınmaz.” hükmü getirilmiştir. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 16. Mevzuat • Devlet İdareleri • Kamu Kurum ve Kuruluşları • Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 17. Mevzuat Devlet İdareleri; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idarelerdir. Kamu Kurum ve Kuruluşu; Devlet tanımı dışında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İdareleridir. Örneğin; izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 18. Mevzuat • Kamu Kurum ve Kuruluşları ; • Belediyeler • İl Özel İdare Müdürlükleri • Köy Tüzel Kişilikleri • TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ • TRT • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü vb. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 19. ön izin - kesin izin • Ön İzinde; • Bedel alınmaz, • Saha teslimi yapılmaz, • Hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edilmez, sadece proje çalışmaları yapılabilir. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 20. ön izin- kesin izin • İzin süresi en fazla 24 ay’dır. • Ön izin devredilemez. • Ön izin kazanılmış bir hak değildir. Kesin izne dönüşme aşamasındaki yürürlükteki mevzuata göre izin verilmiyor ise ön izin kesin izne dönüştürülmeyerek iptal edilir. • Ön izinde istenen belgelerin tam olması halinde doğrudan kesin izin verilebilir. • Kesin izin süresi 49 yılı geçemez. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 21. Mevzuat – İzin grupları • Devlete ait; • Sağlık, • Eğitim, • Spor tesisi Devlet idarelerine sağlık, eğitim ve spor tesisi için verilen kesin izinler ancak yine başka bir Devlet idaresine devredilebilir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine izin verilebilir. Verilen bu izinlerden bedel alınmaz. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 22. Mevzuat – İzin grupları • Savunma • Ulaşım • Enerji • Haberleşme • Su • Atık su • Petrol • Doğalgaz • Altyapı • Katı atık bertaraf ve düzenli • depolama tesisi • Baraj • Gölet • Sokak hayvanları bakım evi • Mezarlık izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 23. savunma • MSB nın savunma amaçlı tüm talepleri • İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Karakol yeri, atış eğitim alanı Sosyal amaçlı talepler hariç izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 24. ulaşım • Yol • Liman gerisi hizmet alanı • Havaalanı • Demiryolu izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 25. enerji • Enerji nakil hattı • Trafo binası • Enerji üretim santralleri • Rüzgar Ölçüm Direği izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 26. haberleşme Radyo-TV verici istasyonu ve anteni Telefon iletim hattı GSM baz istasyonu R/L tesisi Ölçüm istasyonu İletişim panosu Fiber optik kablo izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 27. su • Su arama • Su kuyusu • Su deposu • Su isale hattı • Kaptaj • Su dolum tesisi izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 28. atıksu • Atıksu arıtma tesisi • Kanalizasyon hattı izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 29. petrol, doğalgaz • Petrol boru hattı • Doğalgaz boru hattı • Bunlarla ilgili pompa istasyonları izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 30. altyapı Sanat yapıları Köprü Yağmur suyu toplama kanalları izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 31. katı atık bertaraf tesisi • Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi • Katı atık aktarma istasyonu Katı atık bertaraf tesisine bağlı olarak, katı atık aktarma istasyonuna izin verilebilir. Ormanlık alanlarda katı atık bertaraf tesislerine verilecek izinler ayrıca Bakanlığımızın 2010/2 sayılı Genelgesi kapsamında değerlendirilmelidir. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 32. baraj, gölet • Baraj • Gölet izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 33. mezarlık tesis izinleri • Mezarlık Belediyeler Köy Tüzel Kişilikleri, adına izne konu edilecek izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 34. sağlık • Sağlık ocağı • Devlet hastanesi izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 35. eğitim • İlköğretim • Lise x • Üniversite izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 36. spor tesisi • Futbol, basketbol,vs sahası • Golf sahası • Kapalı spor salonu • Kış sporları alanı • Atış poligonu Devlet İdareleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından sadece Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılıp işletilecek tesislere izin verilebilir ve bedel alınmaz. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 37. 17 nci madde izinleri 2 İŞ AKIŞI, İZİN RAPORU TANZİMİ VE BEDELLER izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 38. İŞ AKIŞ ŞEMASI İLGİLİNİN TALEBİ (Dilekçe ve gerekli belgeler) RAPOR TANZİMİ OLUR ALINMAK ÜZERE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VEYA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLİR. OLUMLU İSE OLUMSUZ İSE OLUR SONUCU TALEP SAHİBİNE BİLDİRİLİR. • BEDELLER TAHSİL EDİLİR • TAAHHÜT SENEDİ ALINIR • SAHA TESLİMİ YAPILIR ORMANLIK SAHADAKİ ÇALIŞMALARA MÜSAADE EDİLİR

 39. Rapor tanzimi 09.06.2008 tarihli ve B.18.1.OGM. 0.07.05. 010.07/1748 sayılı talimat ve ekleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. (Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasından, Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü sayfasından “Talimatlar” bölümünden gerekli bilgi ve belgelere ulaşılabilir) izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 40. Rapor tanzimi • İzin talep edilen alan iki veya daha fazla işletme Müdürlüğü sınırlarında kalıyor ise, • Ya her işletme kendi sınırları için ayrı ayrı izin raporu yapmalı, • Ya da müştereken izin raporu yapılıp hangi İşletme sınırları içinde daha fazla yer işgal ediyor ise dosyanın takibi o İşletme Müdürlüğünce yapılmalıdır. izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 41. Rapor tanzimi • Tanzim edilen raporların formata uygun olması • Raporda yer alan her soru cevaplandırılmalı • Silinti, kazıntı, tarihsiz, imzasız olmamalı • İzin sahibi mutlaka dilekçedeki kaşeye veya isme uygun olarak tam ve doğru yazılmalı • Örnek: • "Vizyon A.Ş." (Yanlış) • "Vizyon Elektrik Üretim ve İthalat San. ve Tic.A.Ş." (Doğru) izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 42. Rapor tanzimi • Talep Konusu :Verilen izni tam olarak karşılamalı • Spor Tesisi(Yanlış) • Spor Tesisi (Futbol sahası, yüzme havuzu yapımı için)(Doğru) • Ayrıca rapor ekinde yer alan 1/1000 ölçekli vaziyet planı ile izin konusu örtüşüyor mu? Vaziyet planında yer alan tesislere mevzuatımızca izin verilebilmekte midir? • T.C.Kimlik Numarası/ Vergi sicil no • Kamu yararı ve zaruret hali açıklanmalı • Proje ile ilgili olarak alternatif sahalar var ise ilk önce bu sahaların değerlendirilmesi • İzin talep edilen orman alanı ve bedel hesabı ayrı bir sayfada yapılmalı ve rapora eklenmeli izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 43. Rapor tanzimi Keşif Özetleri Makine İkmal Şube Müdürlüğünce Haritalar, Ağaç Röleve Planları Oda Onayı (Devlet İdareleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hariç) Mevzi İmar Planı Belediye veya Bayındırlık İl Müdürlüğü izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 44. Bedeller ALINMAKTA OLAN BEDEL TÜRLERİ A - Arazi Tahsis Bedeli Her yıl alınır. B - Ağaçlandırma Bedeli C - %3 Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri Bir defaya mahsus alınır D - %2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri E - Teminat izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 45. Bedel hesabı Bedel hesapları yılı birim fiyatları üzerinden hesaplanmış ormanlık alana düşen toplam proje maliyet bedeli üzerinden yapılır. Ancak; Ormanlık sahada yapılacak tesislerin proje maliyetleri tek tek ortaya konmalı, ormanlık sahadan olan ve olmayan tesisler belirtilmeli, bir tesis hem ormanlık alanda hem de orman sınırları dışında kalıyor ise oranlayarak ormanlık alana düşen proje maliyet bedeli bulunmalı izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 46. Bedel Hesabı A–İlk Yıl Arazi İzin Bedeli : Proje Maliyet Bedeli x 0.005 Ayrıca tesis haricindeki sahalar alan üzerinden hesaplanarak proje ile hesaplanan bedel ile toplanarak bulunur. B–Ağaçlandırma Bedeli : OGM Belirlenen değer x Alan C–%3 Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri : Proje Maliyet Bedeli x 0.03 D–%2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri : Proje Maliyet Bedeli x 0.02 (Yönetmeliğin 50 nci maddesinin (4) fıkrasında ve 5346 sayılı Kanunun getirdiği istisnalar hariç) E–Teminat : Turizm izinlerinde proje maliyet bedelinin %3, diğer izinlerde her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen bedeldir.

 47. Teminat • Turizm izinlerindeproje maliyet bedelinin %3, • Diğer izinlerdeher yıl Genel Müdürlükçe belirlenen bedeldir. • Devlet • Kamu Kurum ve Kuruluşları • Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Bedelsiz Alınmaz Alınır izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 48. Teminat • Her bir olur ile verilen izin için ayrı teminat alınır. • Teminat dışındaki tüm bedellerden ayrıca %18 KDV tahsil edilir.

 49. Bedel hesabı izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü

 50. Alan ve bedel hesabı izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü