Download
di buat oleh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DI BUAT OLEH : PowerPoint Presentation
Download Presentation
DI BUAT OLEH :

DI BUAT OLEH :

127 Views Download Presentation
Download Presentation

DI BUAT OLEH :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DI BUAT OLEH :

  2. TUGAS TIKOM“ TENTANG ARTI SAHABAT ” WIJI UTAMI 36 XII IPA 2 SMA NEGERI 1 WUNGU

  3. PERSAHABATAN • Sahabatadlahseseorangyngslaludadlamhati, baikdisaatkitasenangmaupunsdih. Coz sahabatslalumenemanikita. Karnawaktutakslamanyakitapunyadankitaputar. • Jangankamusia-siakanseorangsahabatataupuntemansblumkamumerasakehlanganny. Jikakelakkitaditinggalatausahabatkitapergi, takkanpernahdalagicanda-tawa, kebersamaandankitatakbsamemutarkembaliwaktu. • Makaslamakitapunyasahabatataumenjadisabahat, marilahkitahargainwaktuyngdadanjanganpernahkitabuatsahabatkitasedih, menangisdansusah. Tapibuatlahdiatersenyum, bahagiadanmembuatkenangan yang indah.

  4. Cintamenurut q sepertitebuawalnyaterasamanistapi lama – kelamaanterasapahitbiladirasakan. Cintaitu hanyaindahsesaat, berbedadgansahabatyngtidak memandang pa pun daridirikita. Janganlahkitadibutakanolehcinta, janganpernah mempermainkancintabilakitatidakingindisakiti maupuntersakiti. Apalagibertengkardengansahabat karnacinta. Slamakitamasihmempunyaibanyak waktu, pergunakanlahsebaikmungkindan mengalahlahuntuksahabatkita yang banyak berkorbanuntukkita. My Opini

  5. Dlamsebuahcintakitaperluberhati – hati agar tidak disakitin, karnacintataksemanisdanseindah yang kita bayangkanmaupunsesuaidengankeinginankita. Samaseperticintadlammemilihsahabathruslahtepat janganasalkarnajangansampaikitadimanfaatinoleh sahabatkitaataumalahmaujadisahabatkitakarnaharta kita. Karnasahabat yang baiktusahabat yang mau menerimakita pa da’nya. Karnacintadansahabatituberkaitanjadikitahruspandai memilahmana yang berbaik, mana yang pentingdankita tidakbolehmenyepelekankeduanya. Karnasuatusaatkita kandiujitentangkekuatancintadankekuatanpersahabatan kita. Apakitamemangpantastukmempunyaisahabatdan menjadisahabat.

  6. SAHABAT Ketikamatakutertutupolehkabut Dan hatikutelahterlukaolehduniadancinta Akuluapkanperasaankupadasahabatku Yang telahmemegangerattanganku Saatakuterjatuh . . . . . . Sahabat . . . . . Akankahkitakanslalumengingat ? ? ? Apakahkitakanslalumemegangsenyum, amarah danair matayang telahkitatorehkandidada ? ? ? Kaumengajarikuartikehidupan, memberipermatatukdikenanglewatsebuahlagu danmemberikenanganlewattawa yang kauselipkansebuahcintasahabat . . . . . Hanyasebuahdoa yang dapatakuberidanucapkanuntukmusahabatku . . . . . . .

  7. Menurut My friend Buatakusahabatdengancintatubedabanget. Karnacintatususahuntukdimengertidandifahamigitu. Beda dengansahabat, karnasahabatkanberusahajadi yang terbaikbuatkita. Katamerekacintatucumahal yang buatkitapusingdanmenambahmasalahgitu. Apalagikita yang kelastigaini, harusbener-benermenyiapkandiridan mental buatngadepinujian yang sulitini. Jadibuatmerekaselamakitamasihkelastigaharusfokusindulukeujianini. Kalaukitasemua lulus barukitapikirantuapa yang namanyacintadansahabat.

  8. Sahabatadlhsegalanya, jangansampaisahabatmenghancurkankitadlamhal pa pun. Cintamerupakananugrahygterindahdanjangankarnacintakitabermusuhan, kitaegoisdanbuta. Karnabilakitamenjalanikeduanyadenganbersama-samapastikitakanhasil yang baikdanterhindardaribermusuhan, egoisdanmasihbanyaklagi.

  9. Kesan Jadisampaisaatiniakusangatmembutuhkan sebuahcintadan yang paling penting seorang yang menerimaaku pa da’nya, slalu dasaatakubutuh, danmasihbanyaklagi. Makasihbuatsahabat – sahabatku yang slama inidahmauslaludadideketaku, menemani aq, mauberbagi ma aku. Akukansedihbila kehilanganataupunberpisahdengan kalian sahabat – sahabatku.

  10. Pesan Buatteman – temankudanadik – adikkujanganlah bermainataupunmempermainkancintadan sahabat. Carilahseorangsahabatdanteman sebanyak - banyakny agar kamutidakmerasa sendiridanmemilikitempatuntukbertukar pikiranatau pun menyelesaikanmasalah. Dan jalinlahpersahabatan kalian denganindah agar menjadikenangan yang indahdantakbisa terlupakanbersamasahabat – sahabat kalian. “ Frienship is very important because if the life without friends filling silent “