1 / 17

РСР НА ЮЗР, КЮСТЕНДИЛ, 12.12.2013 Г.

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ И КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ШЕСТТЕ РАЙОНА ОТ НИВО 2 ЗА ПРОМЕНИ В ТЕКСТОВЕТЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРР. РСР НА ЮЗР, КЮСТЕНДИЛ, 12.12.2013 Г.

harken
Download Presentation

РСР НА ЮЗР, КЮСТЕНДИЛ, 12.12.2013 Г.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ И КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ШЕСТТЕ РАЙОНА ОТ НИВО 2 ЗА ПРОМЕНИ В ТЕКСТОВЕТЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРР РСР НА ЮЗР, КЮСТЕНДИЛ, 12.12.2013 Г.

 2. КАКВО НАЛАГА СЪБИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗРР И ППЗРР

 3. ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗРР И ППЗРР ЦЕЛ РЕФЕРЕНТНИ ТЕМИ През октомври 2013 г. на заседанията на РСР е проведена дискусия и са раздадени възможни референтни теми. Целева група: членовете на РСР • Да се обобщи информацията от експертните становища, коментарите, оценките и мненията на членовете на РСР относно необходимите промени в ЗРР и ППЗРР с цел оптимизиране на ефектите от прилагането им и въздействието им върху развитието на регионите.

 4. ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА (1)

 5. ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА (2)

 6. ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА – ОБОБЩЕНИЕ

 7. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ПЪРВА ОТ ЗРР „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“

 8. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ВТОРА „ТЕРИТОРИАЛНА ОСНОВА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“

 9. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ВТОРА „а“ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ“

 10. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ТРЕТА „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“

 11. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“ (1)

 12. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“ (2)

 13. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“ (3)

 14. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“ (4)

 15. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ПЕТА „РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“

 16. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ШЕСТА „НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“

 17. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в ЮЗР“ 02/ 9405406 0884/ 664 543 TValkova@mrrb.government.bg

More Related