Download
mirenje u individualnim radnim sporovima n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA

MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA

148 Views Download Presentation
Download Presentation

MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA Izborni predmet: Izvansudsko rješavanje sporova

  2. RADNI ODNOS I RADNI SPOR • Radni odnos je sustav odnosa u kojima izravno sudjeluju radnik, sa jedne strane, i poslodavac, sa druge strane, a značajna je i uloga države kao zainteresirane stranke • Radni spor je spor između poslodavca ili njihovih organizacija i radnika ili njihovih organizacija koji nastaju u svezi sa radnim odnosima pojedinačnih radnika ili u vezi sa kolektivnim uređenjem radnih odnosa • Razlikujemo: 1. individualne radne sporove 2. kolektivne radne sporove osnova razlikovanja ovih dvaju sporova jest činjenica koja osoba spor pokreće, te kakvi su njeni interesi

  3. MIRENJE • Institut mirenja uveden je u Hrvatski pravni sustav Zakonom o mirenju 2003. godine • Time je Hrvatska postala jedna od zemalja koje su zakonski kodificirale postupak mirenja • ZM definira mirenje kao svaki postupak, bez obzira na naziv, u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti svoj spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje • Tijekom mirenja izvansudski se pokušava, uz pomoć treće nepristrane i u sporu nezainteresirane osobe, doći do zadovoljavajućeg rješenja za obje stranke • Mirenje kao alternativni način rješavanja sporova je neformalna,privatna i izborna metoda,a inicijativa za pokretanje jest u rukama stranaka

  4. MIRENJE • Voditelj postupka mirenja jest izmiritelj, a stranke ga odabiru sporazumno; osim u slučaju neslaganja stranaka • Mirenje se okončava: 1. sklapanjem nagodbe 2. odlukom izmiritelja o obustavi postupka 3. pisanom izjavom o okončanju postupka koju stranke upućuju izmiritelju 4. pisanom izjavom o odustajanju od postupka mirenja koju jedna stranka upućuje drugim strankama i izmiritelju 5. ex lege, ako nagodba nije postignuta u roku od 60 dana od dana prihvata prijedloga za pokretanje mirenja

  5. ZAKONODAVNI OKVIR • 1. MEĐUNARODNI IZVORI: a) Europska Unija: - Nacrt Direktive EU o medijaciji u građanskim i trgovačkim predmetima - Preporuka Vijeća Europe o sprečavanju i smanjivanju prekomjernog opterećenja sudova - Preporuka Vijeća Europe o mjerama za povećanje dostupnosti pravosuđa - Preporuka Vijeća Europe o obiteljskoj medijaciji - Preporuka Vijeća Europe o mirenju u građanskim predmetima - Preporuka Vijeća Europe o mirenju u kaznenim predmetima - Preporuka Vijeća Europe o alternativama sudskom postupku između upravnih tijela i privatnih stranaka

  6. ZAKONODAVNI OKVIR b) Ujedinjeni Narodi: - Pravila UNCITRAL-a o mirenju iz 1980. godine - Model zakon o međunarodnom trgovačkom mirenju iz 2002.god. 2. HRVATSKI ZAKONODAVNI OKVIR: - Zakon o mirenju - Zakon o radu - Zakon o parničnom postupku - Obiteljski zakon - Zakon o kaznenom postupku - Zakon o sudovima za mladež - Zakon o arbitraži

  7. MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA • U periodu od 1996. do 2003. godine radnici pokrenuli 202.812 radnih sporova, od kojih se 170.000 sporova odnosilo na materijalna potraživanja od poslodavca • Protekle četiri godine- velik porast broja tužbi • Npr. Ukupni podaci pokazuju da je podignuto 38.720 tužbi, predano 3.624 zahtijeva za mirno rješavanje sporova, a do sada je doneseno 10.016 presuda (ukupan iznos potraživanja: cca 376.377.000,00 kn) • Čl. 16. ZM i čl. 321. ZPP- zakonske norme koje ovlašćuju sud da nakon podnošenja tužbe u sudskom postupku mogu predložiti strankama da započnu postupak mirenja • ZOR u čl. 126. daje mogućnost mirnog rješavanja individualnih radnih sporova

  8. PROJEKT “MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA “ • Projekt je iniciran od strane Ureda Vladeza socijalno partnerstvo • Ured je zadužen za njegovu implementaciju, uz suradnju Centra za internacionalnu pravnu suradnju iz Nizozemske • Projekt je započeo u ožujku 2006., a trajat će do veljače 2008. god. • Pretpostavke projekta: - sustav mirenja odvijao bi se u organizaciji GSV-a na nac. razini - socijalni partneri bi predlagali i usvajali Listu miritelja - postupak bi se regulirao odgovarajućim aktom kojeg bi izradila radna grupa socijalnih partnera - proveli bi se pilot programi - educirali bi se stručnjaci - promoviralo bi se mirenje kao alternativan način rješavanja sporova

  9. PROJEKT “MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA “ • Svrha i cilj projekta : - ojačati mirenje - rasteretiti sudove sporova koji se tiču radnopravnih odnosa - smanjiti troškove - stvoriti tolerantno okružje pogodno za gospodarski i socijalni razvoj - Danas se pilot projekti provode u sustavima Hrvatskih šuma, Hrvatskih pošta, Končaru i djelu MUP-a - Za sada, sustav Hrvatskih šuma jedini je u svoj kolektivni ugovor ugradio klauzulu o posredovanju treće osobe u individualnim radnim sporovima i o obvezama u postupku mirenja

  10. PROJEKT “ MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA “ • Na temelju čl. 16. st. 1. sporazuma o GSV i drugim oblicima socijalnog partnerstva u RH, GSV izradilo je početkom 2007. Nacrt pravilnika kojim bi se postupak mirenja u individualnim radnim sporovima uredio detaljno i u cijelosti • Pravilnik sadrži institute: - pokretanje postupka - sporazum stranaka o mirenju - obveze izmiritelja - pravila i vođenje postupka - načini okončanja postupka