Materiālu klasifikācija pēc dūmradīšanas koeficienta - PowerPoint PPT Presentation

materi lu klasifik cija p c d mrad anas koeficienta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Materiālu klasifikācija pēc dūmradīšanas koeficienta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Materiālu klasifikācija pēc dūmradīšanas koeficienta

play fullscreen
1 / 6
Materiālu klasifikācija pēc dūmradīšanas koeficienta
121 Views
Download Presentation
hamlin
Download Presentation

Materiālu klasifikācija pēc dūmradīšanas koeficienta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Materiālu klasifikācija pēc dūmradīšanas koeficienta

  2. Degošo produktu toksiskuma rādītājs

  3. Katram darbiniekam kurš pamanījis degšanu obligāti jāizdara sekojošais: • nekavējoties paziņot par to objekta jeb pilsētas ugunsdzēsības dienestam; • sākt dzēšanu ar līdzekļiem, kuri atrodas ceha, noliktavā jeb strādāšanas (darba) vietā (postenī), tie varētu būt:u/dzēš. aparāts, iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads ar šļūteni un stobru (uzgali), stacionārā ugunsdzēšanas ierīce u.c; • izsaukt uz degšanas vietu ceha, maiņas, jeb c. priekšnieku jeb amatpersonu.

  4. Ceha priekšnieks (maiņas priekšnieks jeb cita amatpersona) ierodoties degšanas vietā obligāti izpilda sekojošas darbības: • pārbaudīt, vai izsaukta ugunsdzēsības komanda; • paziņot par ugunsnelaimi iestādes (uzņēmuma) vadītājam; • līdz ugunsdzēsēju ierašanas organizēt dzēšanu; • iedalīt pārstāvi, kas sagaida ugunsdzēsējus un labi zina ceļus un ūdens ņemšanas vietu izvietojumu; • pārbaudīt, vai ir sākusi darboties automātiskā jeb stacionārā dzēšanas sistēma; • visus, kas nav aizņemti ar degšanos likvidēšanu izvest ārā no bīstamās zonas; • ja radušās briesmas cilvēku dzīvībai nekavējoši organizēt viņu glābšanu, izlietojot visus esošos līdzekļus un spēkus;

  5. vajadzības gadījumā izsaukt gāzes glābšanas, medicīnas, jeb citus dienestus; • pārtraukt visus citus darbus, kuri nav saistīti ar ugunsgrēka likvidēšanu; • vajadzības gadījumā organizēt elektroenerģijas atvienošana, apstādināt transportējošās iekārtas, agregātus, aparātus, noslēgt izejmateriālu padevi, kā arī gāzes, tvaika; ūdens komunikācijas, apstādināt ventilācijas sistēmu, iedarbināt; dūmu atsūkšanas sistēmu (ja tāda ir ) kā arī citas darbības kuras sekmētu ugunsgrēka ierobežošanu un likvidēšanu; • nodrošināt dzēšanā aizņemto cilvēku aizsardzību no iespējamas konstrukciju nogrūšanas, elektrotraumām, saindēšanās apdegumiem; • vienlaicīgi ar dzēšanu jāatvēsina ēku konstruktīvie elementi kā arī iekārtas un aparāti, kuriem draud briesmas no augstas temperatūras.

  6. Uzņēmuma pārstāvim ugunsdzēsības štābā ir jādara sekojošais • konsultēt dzēšanas darbu vadītāju par tehnoloģisko procesu un degošā objekta īpatnībām, kā arī informēt par indīgo jeb radioaktīvo vielu atrašanās vietām (ja tādas objekta ir); • nodrošināt štābu ar darba spēku un ITP darbu izpildīšanai, kas saistīti ar dzēšanu un cilvēku evakuāciju; • apgādāt ar autotransportu, lai varētu pievest līdzekļus, kuri vajadzīgi dzēšanai; • pēc dzēšanas darbu vadītāja norādījuma organizēt dažādukomunikāciju izslēgšanu jeb pārslēgšanu, VUŠ un DŠ izsūknēšanu no aparātiem, rezervuāriem u.c; • koriģēt ITD rīcību izpildot darbus saistītus ar dzēšanu.