Drugs in het verkeer Literatuurstudie - PowerPoint PPT Presentation

hamlet
drugs in het verkeer literatuurstudie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Drugs in het verkeer Literatuurstudie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Drugs in het verkeer Literatuurstudie

play fullscreen
1 / 63
Download Presentation
Presentation Description
223 Views
Download Presentation

Drugs in het verkeer Literatuurstudie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Drugs in het verkeerLiteratuurstudie Myriam Adriaensen

 2. Opspoorbaarheid van drugs in speeksel • Factoren die de opspoorbaarheid beïnvloeden • Welke drug? • Hoeveelheid gebruikt? • Gewoontegebruiker of occasioneel gebruiker • Hoe lang is er gebruik van drug? • Vetpercentage? • Geslacht? • …

 3. Opspoorbaarheid van drugs in speeksel (2) • Periode (verschillende bronnen) : • THC (cannabis, hasj, marihuana): maximum 14 uur • Amfetamines, speed: 10 minuten (zeer gering gebruik) tot 3 dagen (belangrijk gebruik en hoog vetpercentage) • Cocaïne en crack: 24 tot 72 uur na gebruik • Methamfethamine (XTC): 10 minuten, 3 dagen , 72 uur • Opiaten, morfine, heroïne: enkele dagen

 4. Toestand in Europa • Weinig betrouwbare gegevens beschikbaar (maar DRUID) • Slechts 13 van de 27 landen hebben gegevens gepubliceerd • Resultaten van studies kunnen niet met elkaar vergeleken worden • ROI (drug of geneesmiddel) overal verboden, maar aanpak sterk verschillend

 5. Toestand in Europa • Nationale wetgevingen verschillen sterk • Per se wetgevingen vs impairment wetgevingen • Soms na positieve alcotest geen drugtest meer • Definitie verschilt: bestraffing van verminderde rijvaardigheid of nultolerantie, soms combinatie van de twee • Cut-offwaarde is soms laagst opspoorbare hoeveelheid, soms hoeveelheid vanaf wanneer verwacht wordt dat de rijvaardigheid wordt beïnvloed (maar is eigenlijk niet te bepalen – vb: wisselwerking met andere drugs of alcohol?)

 6. Rijden onder invloed van Psychoactieve Stoffen – ROPS (2006)

 7. Kader ROPS-onderzoekFederale Drugsnota 19/1/2001: • Een antwoord op de meest prangende problemen rond druggebruik en drugverslaving in onze samenleving waaronder invloed van legale en illegale drugs op het rijgedrag (parlementaire werkgroep) • Evaluatie van wet van 16 maart 1999 waarbij het rijden onder invloed van cannabis, (designer)amfetamines, morfine en cocaïne strafbaar werd gesteld is noodzakelijk • Preventie en repressie

 8. Kader ROPS-onderzoekROPS 1/12/2004 • Rijden Onder invloed van Psychoactieve Stoffen (Federaal Wetenschapsbeleid) • Nadruk ligt op rijden onder invloed van illegale drugs • Alcohol in combinatie met andere stoffen of nieuwe ontwikkelingen • KB 23 maart 1998 rijbewijs (bijlage 6) : rijgeschiktheid

 9. Kader ROPS-onderzoekVaststellingen (1/2) • Wetenschappelijke kennis over de invloed van psychoactieve stoffen op de rijvaardigheid en het ongevallenrisico is sinds 1999 verder geëvolueerd • Wegverkeerswet m.b.t. rijden onder invloed van illegale drugs nog niet geëvalueerd

 10. Kadere ROPS-onderzoekVaststellingen (2/2) • Veralgemening drugtesten in verkeer is nodig (ook Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid) – aanpassing wetgeving noodzakelijk • Verslaving of overmatig gebruik van psychoactieve stoffen is niet verenigbaar met rijgeschiktheid

 11. Doelstelling ROPS-onderzoek • Het formuleren van beleidsaanbevelingen die erop gericht zijn de huidige wetgeving inzake het rijden onder invloed van psychoactieve stoffen (illegale drugs) en de handhaving ervan doeltreffend en efficiënt te maken

 12. ROPS-OnderzoekMethodologie (1/4) • Uitgebreide literatuurstudie over de invloed van alcohol, illegale drugs en geneesmiddelen op de rijvaardigheid en het ongevallenrisico (UGent) Doel: op zoek gaan naar nieuwe wetenschappelijke bewijzen die nuttig zijn voor Belgische wetgeving

 13. ROPS-onderzoekMethodologie (2/4) • Beknopte literatuurstudie van wetgeving in het buitenland en een beschrijvende terreinstudie van de Belgische situatie (BIVV) Doel: evaluatie van het handhavingsbeleid in België

 14. ROPS-onderzoekMethodologie (3/4) • Formuleren van voorlopige aanbevelingen op basis van vergelijking literatuurstudie en evaluatie; toetsing aan binnen- en buitenlandse expertise (toxicologen, juristen (strafrecht), politie, justitie, begeleidings-comité) Doel: het formuleren van realistische en haalbare beleids-aanbevelingen

 15. ROPS-onderzoekMethodologie (4/4) • Redactie van de finale aanbevelingen en bekendmaking ervan bij de betrokken actoren en de beleidsverantwoordelijken Doel: aanzet tot wijzigingen opdat wetgeving en handhaving effect sorteren op het rijgedrag en op de verkeersveiligheid

 16. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid • Wettelijk kader in België: Wet 16 maart 1999 • Huidige procedure bestaat uit 3 stappen: • Gestandaardiseerde testbatterij • Urinetest • Bloedproef • De situatie in een aantal andere landen (Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Australië (Victoria, USA,Europese context (Raad van Europa (Pompidou groep), Europese commissie)

 17. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Methodologie: • Schriftelijke enquêtes aan: • Politiediensten • Politiescholen • Politieparketten • Laboratoria • Participerende observatie op terrein • Analyse betrouwbaarheid testbatterij • Analyse van de subjectieve en zelfgerapporteerde objectieve pakkans • Analyse van de vigerende wetgeving • Analyse strafrechtelijk beleid

 18. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten enquêtes politiediensten: • Respons van 141/196 zones én de federale politie • Belangrijkste resultaten: • Wetgeving is stap vooruit • Opleiding voldoet, maar te weinig opgeleiden • Procedure te tijdrovend/ingewikkeld; testbatterij te uitgebreid

 19. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten enquête politiescholen: • 10/12 scholen hebben geantwoord • Aantal sessies/deelnemers • Voorzien in basisopleiding: 8 scholen van de 10 • Voorzien aantal lesuren: varieert van 6 tot 12 *Aantal tot juli 2005

 20. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaat waarnemingen op het terrein: • Afnemen testbatterij blijkt niet eenvoudig • Monotesten worden niet gebruikt • Testbatterij quasi altijd gevolgd door een urinetest • Duur : • Testbatterij : 11 à 77 minuten • Urinetest : 5 à 7 minuten • Bloedproef : 8 à 40 minuten

 21. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten mbt subjectieve pakkans: • Attitudemeting BIVV • 70,5%: kleine tot zeer kleine kans om gecontroleerd te worden door de politiediensten

 22. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Aanbevelingen ter verbetering vd uitvoering vd controles op het terrein: • Toegegeven gebruik - geen testbatterij • Aangenomen arts voorzien • Uurvergoeding ipv prestatievergoeding • Urinetest behouden • Opleiding politie standaardiseren • Nieuwe betrouwbare, gebruiksvriendelijke testen

 23. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten enquête erkende laboratoria: Tussen 2000 en 2004 werden 3324 bloedstalen ontleed. Gemiddeld waren er 14% vals positieven (waarvan ongeveer ½ positief maar onder cut-off waarde)

 24. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten enquête erkende laboratoria: • Gedetecteerde stoffen (> cut-off waarde):

 25. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Aanbevelingen mbt de analyse van het bloedstaal: • MDEA – MBDB schrappen • Verlaging van de minimumwaarden • Nieuwe analysemethode (LC-MS/MS) toelaten • Gebruikt materiaal en bewaren van de stalen • 1 bloedafname alcohol en drugs • Bij onmiddellijke intrekking rijbewijs: dit vermelden op aanvraag bloedanalyse

 26. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten bevraging spelers strafrechtelijk beleid: Art. 37bis WPW Belangrijkste vaststellingen: • 3.810 processen verbaal (2000-2004) • In 29% van de gevallen wordt rijbewijs onmiddellijk ingetrokken • 1,4% zonder gevolg geklasseerd Uitgesproken straffen: • 3.068: geldboete waarvan 1.828 met maatregel van probatie/opschorting of uitstel • 3.012: vervallen van recht tot sturen • 46: gevangenisstraf • 87: werkstraf • 110: vrijspraak

 27. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten bevraging spelers strafrechtelijk beleid: Tendensen: • Meer processen verbaal (429 in 2000 – 1246 in 2004) • Stijging van het aantal intrekkingen van het rijbewijs (25% in 2000 – 35% in 2004) • Stijging van de werkstraffen sinds 2003 • Verval van het recht tot sturen bereikt een status quo (80%) • De rechter spreekt voornamelijk de minimumboete (€200 x 5) uit Voor de periode 2000-2004 werden 123 PV’s opgesteld n.a.v. een verkeersongeval met gewonden en 24 keer bij een dodelijk ongeval

 28. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten mbt subjectieve strafkans: • Attitudemeting BIVV • 33,5%: kleine tot zeer kleine kans op bestraffing na positieve controle door justitie

 29. ROPS-onderzoekResultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Aanbevelingen mbt strafrechtelijk beleid: • Bij gecombineerd gebruik alcohol-drugs: beide overtredingen vaststellen • Intrekken rijbewijs bij weigering test of bij aantreffen van minimaal 2 illegale stoffen • Vrijgeven resultaten bloedproef

 30. DRUID: DRiving Under the Influence of Drugs alcohol and medecins Dr. Peter Silverans

 31. Inleiding * DRUID = DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medecins = Rijden onder invloed van drugs, alcohol en medicatie * European integrated project (6th framework): - 36 onderzoeksinstituten, 18 landen - Loopt van 2006 tot 2011 - Globale doelstelling: onderzoek naar (quasi) alle aspecten van rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen - Meer info:http://www.DRUID-project.eu

 32. Overzicht werkpaketten

 33. Overzicht werkpaketten • « deliverables list » op DRUID website:

 34. Overzicht werkpakketen • WP 1: methodologie • Literatuurstudies en meta-analyses van effecten van psychoactieve stoffen op rijgedrag en risico • Integratie van epidemiologische, experimentele en andere studies • WP 2: epidemiologie • Details Belgisch onderzoek: cf. infra • Road side surveys, Hospital studies, gewonde bestuurders / overleden bestuurders, culpabiliteitsstudies, enz…

 35. Overzicht werkpakketen • WP 3 : Enforcement (handhaving) • Evaluatie (ook praktisch) van speekseltesten (i.s.m. TISPOL) • Analytische evaluatie van toxicologische validiteit speekseltesten & testprocedures • Cf. D3.2.2 « analytical evaluation » • Sensitiviteit (~ (1/) vals negatieven) • Specificiteit (~ (1/) vals positieven) • Accuraatheid

 36. Overzicht werkpakketen • WP 4 : Classificatie = van medicinale drugs i.f.v. risico • WP 5 : Rehabilitatie • WP 6 : « Withdrawal » = procedures voor, en effecten van het verval van het recht tot sturen n.a.v. rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen • WP 7 : « Dissemination » Focus op medicinale drugs, info voor professionals maar ook voor groot publiek

 37. Epidemiologie België • Voorkomen van rijden onder invloed van alcohol, drugs & geneesmiddelen bij: • Algemene populatie bestuurders = « road side survey » • In spoedgevallendiensten opgenomen gewonde bestuurders = « hospital study » • Vergelijking road side survey met hospital study => estimatie relatief risico (« odds ratio’s »)

 38. Internationale estimatie (ROPS) • b Bron: http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1985/52K1985001.pdf

 39. “Case control study” België • Analogie met studies over relatie BAC – ongevalsrisico: • Cf. Borkenstein (1974) “Grand rapids” study

 40. “Case control study” België • Cases (m.a.w. "gevallen"): gewonde bestuurders • Controles: vergelijkbare populatie niet-gewonde bestuurders • Klassieke methode: Two control drivers for each crash driver were sampled a week after the crash at the same location, on the same day of the week and at the same time of day(cf. http://www.borkensteincourse.org/faculty%20documents/DubowskiCrashRisk.pdf) • Alternatieve methode: controles proportioneel includeren voor belangrijkste variabelen

 41. Hospitaal studie Selectie van cases: - Cf. BTTS - n = 2000 - I.s.m. 5 ziekenhuizen: + Brussel: UZ VUB + Gent: UZ + Leuven: UZ + Namen: CHR Namur + Luik: CHU Liège - Inclusiecriteria: + Bestuurders, met inbegrip van fietsers (cf. "17%") en professionele bestuurders + Vrijwillige deelname + Meerderjarig: 18+ + MAIS score 2 of hoger (ernstig gewond of overleden) • UGent: Vakgroep klinische biologie, microbiologie en immunologie • Stand van zaken 2010: veldwerk afgerond, resultaten in analyse • Afhankelijke variabelen:

 42. Metingen + Bloed- en speekselstalen => toxicologische analyse van 33 psychoactieve stoffen • Opiaten (methadone, heroïne,…) • cannabis • cocaïne • Benzodiazepines (angstwerende middelden) • Amfetamines (“speed”, xtc (mdma),…) • andere medicinale drugs + Vragenlijst: demografische en zelfgerapporteerde gegevens

 43. Road side survey In samenwerking met lokale en federale politie Basis: vrijwillig DRUID-onderzoek aansluitend bij aselecte alcoholcontrole (90') Theoretisch ideale procedure: verplicht bloedstaal van zuiver toevallige steekproef van alle bestuurders <=> Praktisch/juridisch haalbare procedure: bloedstaal van steekproef van vrijwillige bestuurders Strikte scheiding politieprocedure en onderzoek: 2 fasen-procedure 1) Een toeleidingsfase die door de politie werd verzorgd 2) De eigenlijke onderzoeksfase die door de onderzoeksequipe werd verzorgd

 44. Druid onderzoeksprocedureRoad side survey - Toeleidingsfase: Aselecte alcoholcontrole + Inclusiecriteria: alle meerderjarige bestuurders, dus ook fietsers en professionele bestuurders + aselect: enige criterium is voldoende capaciteit hebben om een volgende bestuurder te stoppen + indien geen plaats beschikbaar in mobilhome: geen actie (noch ingelicht over onderzoek noch registratie) + indien plaats beschikbaar in mobilhome:doorverwijzen - indien bestuurders naar moblihome gaat: geen verder actie - indien bestuurder niet naar mobilhome gaat: registratieformulier invullen

 45. Druid onderzoeksprocedureRoad side survey • Druid onderzoeksfase: - Aanmelding bij onderzoeksdispositief: • Onthaal • Uitleg DRUID-onderzoek op basis van formulier "geïnformeerde toestemming“ - Registratieformulier onderzoek: • Zelfgerapporteerd gebruik medicatie • Zelfgerapporteerd gebruik drugs • Zelfgerapporteerde gebruik alcohol • Opleidingsniveau • Vanwaar komt bestuurder - Staalname: • Speekselstaal: OK - niet + redenen • Bloedstaal: OK - niet + redenen - Afsluiting: * Vergoeding * Verzending stalen * Registratieformulier situationele informatie

 46. Organisatie road side survey • Lokaties en tijdstippen van controles zodanig door BIVV gekozen dat ze maximaal overeenkomen met kenmerken van de geselecteerde « cases »:  • Alleen lokaties in de « toeleidingsgebieden » van de deelnemende ziekenhuizen

 47. Organisatie road side survey • Lokaties en tijdstippen van controles zodanig door BIVV gekozen dat ze maximaal overeenkomen met kenmerken van de geselecteerde cases: • M.b.t. wegtype: • M.b.t. de dag van de week en het uur van de dag:

 48. Besluit: verwachtte resultaten - Schatting van de prevalentie van rijden onder invloed in de populatie: * Estimatie van algemeen percentage => gecorrigeerd voor verkeersvolume * 33 psychoactieve stoffen * I.f.v. kenmerken van de bestuurders (demografisch, type voertuig, zelfgerapporteerd, ...) * I.f.v. tijdstip en plaats van controle - Uit hospitaalstudie: prevalentie in groep ernstig gekwetste bestuurders * Dito mbt stoffen en parameters - Estimatie van relatief risico van rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen: * Vergelijking hospitaal en road side survey data * Voor alle 33 psychoactieve stoffen • In 8 deelnemende landen - Verwachtte publicatiedatum: eind 2011

 49. Netwerk Coördinatoren Verkeer