Het nieuwe vervolgingsbeleid inzake drugs
Download
1 / 25

Het nieuwe vervolgingsbeleid inzake drugs - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Updated On :

Het nieuwe vervolgingsbeleid inzake drugs. Steven Vandromme (Onderzoeker FWO – Universiteit Antwerpen). Inleiding. Beleidsnota federale regering: Preventie voor niet-gebruikers en niet-problematische gebruikers Zorgverlening, risicobeperking en herintegratie van problematische gebruikers

Related searches for Het nieuwe vervolgingsbeleid inzake drugs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het nieuwe vervolgingsbeleid inzake drugs' - fay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Het nieuwe vervolgingsbeleid inzake drugs l.jpg

Het nieuwe vervolgingsbeleid inzake drugs

Steven Vandromme

(Onderzoeker FWO – Universiteit Antwerpen)


Inleiding l.jpg
Inleiding

 • Beleidsnota federale regering:

  • Preventie voor niet-gebruikers en niet-problematische gebruikers

  • Zorgverlening, risicobeperking en herintegratie van problematische gebruikers

  • Bestraffing van producenten en handelaars


Inleiding ii l.jpg
Inleiding (II)

 • Regelgeving:

  • Drugwet, gewijzigd door de wetten van 4 april en 3 mei 2003

  • Uitvoerings-K.B.’s

  • Ministeriële richtlijn betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen (Belgisch Staatsblad 2 juni 2003)


Hoofdindeling l.jpg
Hoofdindeling

 • Cannabis

 • Andere illegale drugs

  • Cannabis blijft een illegale drug !!!

  • Het bezit en de kweek van cannabis blijven strafbaar (weliswaar lichtere straffen)

  • Er is enkel voorzien in een aangepast vervolgingsbeleid (gericht op hulpverlening) !!!


Straffen cannabis l.jpg
Straffen cannabis

 • Geldboete 15 tot 25 EUR (x 5,5)

 • Geldboete 26 tot 20 EUR(herhaling binnen 1 jaar na eerste veroordeling)

 • Gevangenisstraf 8 dagen tot 1 maand en geldboete 50 tot 100 EUR (nieuwe herhaling binnen 1 jaar na tweede veroordeling)

 • Gevangenisstraf 3 maanden tot één jaar en geldboete 1000 tot 100.000 EUR (openbare overlast)


Cannabis i l.jpg

Bezit, invoer, vervaardiging, vervoer, verwerving

Voor persoonlijk gebruik

Niet-problematisch gebruik

Zonder openbare overlast

Door volwassene

Politiële registratie (geen pv)

Maandelijks samenvattend pv naar procureur des Konings

Cannabis (I)


Bezit voor persoonlijk gebruik l.jpg
Bezit voor persoonlijk gebruik

 • Bezit van een hoeveelheid cannabis die in een enkele keer of binnen maximum 24 uur kan worden gebruikt

 • Bezit van een hoeveelheid die 3 gram niet te boven gaat, wordt beschouwd als bezit voor persoonlijk gebruik, tenzij bij aanwijzingen van verkoop of smokkel

 • Quid bij bezit van een grotere hoeveelheid?


Kweek voor persoonlijk gebruik l.jpg
Kweek voor persoonlijk gebruik

 • Teelt van cannabisplanten voor persoonlijk gebruik is het bezit van een hoeveelheid vrouwelijke cannabisplanten die niet kan worden gebruikt voor louter een productie die de behoeften voor persoonlijk gebruik overstijgt, te weten maximum één plant (niet 1 plant om te kweken en 1 om te oogsten en nog wat zaadjes!!)

 • Wel pv (volgens circulaire)


Bezit cannabis in andere vorm l.jpg
Bezit cannabis in andere vorm

 • Bezit van cannabis in andere vorm (olie, snoep…) kan niet worden beschouwd als bezit voor persoonlijk gebruik, ongeacht de hoeveelheid die wordt ontdekt.


Politi le registratie l.jpg
Politiële registratie

 • Geen proces-verbaal als aan de voorwaarden is voldaan: tussenkomst politie volstaat als herinnering aan de norm.

 • Let op: wel pv als

  • Geen verblijfplaats in België

  • Misdrijf m.b.t. vrouwelijke cannabisplanten

  • Misdrijf in arrondissement waar dader niet gedomicilieerd is


Politi le registratie 2 l.jpg
Politiële registratie (2)

 • Politie registreert de vaststelling van bezit van cannabis.

 • Maandelijks niet-nominatief pv aan parket (met oog op statistieken) met vermelding v.

  • Plaats

  • Datum en tijdstip

  • Aard van het gebruik en beschrijving van de goederen

 • Politie vraagt wel identiteit betrokkene


 • Wel proces verbaal l.jpg
  Wel proces-verbaal

  • Bij aanwijzingen van problematisch gebruik

  • Bij openbare overlast

  • Bij verzwarende omstandigheden, waaronder gebruik in aanwezigheid van minderjarigen

  • Bij bezit door minderjarigen

   • Procureur (parket) geeft gepast gevolg aan PV.


  Inbeslagname l.jpg
  Inbeslagname

  • Er bestaat discussie over de mogelijkheid tot inbeslagname van de drugs bij niet-problematisch persoonlijk gebruik dat geen overlast veroorzaakt!

  • De parketten moeten richtlijnen uitvaardigen teneinde te voorzien in een stelsel voor de neerlegging ter griffie van de producten die worden aangetroffen in het bezit van gecontroleerde personen en die eventueel in beslag zijn genomen of waarvan de betrokkene zich vrijwillig heeft ontdaan.


  Problematisch gebruik l.jpg
  Problematisch gebruik

  • Gebruik dat gepaard gaat met een graad van verslaving die de gebruiker niet langer de mogelijkheid biedt zijn gebruik te controleren en dat zich uit door psychische en lichamelijke symptomen (= medisch criterium, subjectief).

  • Volgens K.B. wordt dit vastgesteld op grond van de resultaten van de testbatterij bedoeld in de Wegverkeerswet.

   • Is slechte indicator voor politiediensten!

 • Nadruk op doorverwijzing naar hulpverlening


 • Openbare overlast l.jpg
  Openbare overlast

  • Elke vorm van verstoring van de openbare orde in de zin van art. 135, § 2, 7° van de nieuwe gemeentewet (bevat echter geen definitie)

  • Bezit van cannabis in een strafinrichting, in een school, in de gebouwen van een sociale dienst, alsmede in de onmiddellijke omgeving ervan, of in andere plaatsen die door minderjarigen worden bezocht met het oog op schoolse, sportieve en sociale doeleinden (cf. muziekfestivals, voetbalstadions…)


  Gevolg openbare overlast l.jpg
  Gevolg openbare overlast

  • Mogelijkheid therapeutisch advies in te winnen en

   • Seponering met eventueel waarschuwing of doorverwijzing naar hulpverlening

   • Pretoriaanse probatie (seponering onder voorwaarden: gedrag verbeteren, geen recidive, wegblijven uit drugmilieu, ontwenning…)

   • Verval strafvordering mits betaling van een geldsom (= minnelijke schikking)

   • Bemiddeling in strafzaken

   • Dagvaarding indien voorwaarden niet nageleefd


  Verzwarende omstandigheden l.jpg
  Verzwarende omstandigheden

  • Bij aanwezigheid van verzwarende omstandigheden, in principe steeds dagvaarding voor de strafrechter!

  • Verzwarende omstandigheden zijn:

   • Misdrijven gepleegd t.a.v. minderjarigen

   • Lid of leider van vereniging die drugs levert

   • Druggebruik leidt tot ongeneeslijk lijkende ziekte, blijvende ongeschiktheid, verlies van een orgaan, verminking, dood.


  Feiten gepleegd door minderjarigen l.jpg
  Feiten gepleegd door minderjarigen

  • Het soepele regime m.b.t. persoonlijk cannabis gebruik dat niet-problematisch is en geen openbare overlast veroorzaakt, geldt slechts t.a.v. meerderjarige daders.

  • Wat minderjarigen betreft, moet steeds proces-verbaal worden opgemaakt, omdat cannabisgebruik voor minderjarigen veel schadelijker is.

  • Jeugdparket geeft passend (strafrechtelijk) gevolg…


  Andere illegale drugs l.jpg
  Andere illegale drugs

  • Steeds gewoon proces-verbaal, omwille van onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid die andere slaapmiddelen, verdovende middelen en psychotrope stoffen teweeg brengen

  • Parket moet beslissen over verder gevolg dat aan de zaak wordt gegeven…


  Beslissing parket andere drugs l.jpg
  Beslissing parket andere drugs

  • Inbeslagneming

  • Bij eenmalig of occasioneel persoonlijk gebruik:

   • Seponering met waarschuwing en verwijzing naar hulpverlening

   • Minnelijke schikking

   • + betaling van de kosten

   • Dagvaarding voor de strafrechter


  Beslissing parket andere drugs 2 l.jpg
  Beslissing parket andere drugs (2)

  • Bij openbare overlast of problematisch gebruik:

   • Seponering na doorverwijzing naar hulpverlening

   • Pretoriaanse probatie

   • Minnelijke schikking

  • Verzwarende omstandigheden:

   • Steeds strafvervolging voor strafrechter


  Detailhandel l.jpg
  Detailhandel

  • Onderscheid:

   • Verkoop om persoonlijk gebruik te financieren

    • Gewoon proces-verbaal.

    • Parket kan seponeren, pretoriaanse probatie of minnelijke schikking toepassen of dagvaarden, afhankelijk van aard van de verkoop, de hoeveelheden…

   • Verkoop enkel met het oog op winstbejag

    • Dagvaarding (aanhouding, inbeslagneming voertuigen en vermogensvoordelen…)


  Druggerelateerde criminaliteit l.jpg
  Druggerelateerde criminaliteit

  • Verslaving is geen excuus voor crimineel gedrag.

  • Steeds gewoon pv

  • Afhandeling bij voorkeur via bemiddeling in strafzaken

  • Inwinnen therapeutisch advies


  Besluit l.jpg
  Besluit

  • Gewijzigde Drugwet bevat vaak vage en onduidelijke begrippen

  • Verschillende interpretaties op het terrein met ongelijke behandeling tot gevolg

  • Veel verwarring bij de bevolking

  • Voor minderjarigen veranderde niets!!!


  Addendum l.jpg
  Addendum

  • Op 20 oktober 2004 vernietigde het Arbitragehof het artikel van de Drugwet inzake de anonieme politieregistratie omdat de begrippen “gebruikershoeveelheid”, “problematisch gebruik” en “openbare overlast” te vaag zijn en de burger dus niet in staat stellen te weten wat mag en wat niet mag, hetgeen een schending opleverde van het legaliteitsbeginsel in strafzaken!!!

  • Zie http://www.arbitrage.be.