1 / 9

Kulatý stůl 4. prosince 2008 „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“

Kulatý stůl 4. prosince 2008 „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“ (projekt ČR/RF v rámci programů vědeckotechnické spolupráce MŠMT 1 –PO5ME816) Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha, prosinec 2008. Zahájení projektu : duben 2008

ham
Download Presentation

Kulatý stůl 4. prosince 2008 „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kulatý stůl 4. prosince 2008 „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“ (projekt ČR/RF v rámci programů vědeckotechnické spolupráce MŠMT 1 –PO5ME816) Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha, prosinec 2008

  2. Zahájení projektu : duben 2008 Ukončení projektu : prosinec 2008 Řešitelé : Česká strana : VŠMIE ve spolupráci s AIPČR a s dalšími českými vysokými školami (VŠE, VUT, ZČU a další) Ruská strana : Státní univerzita řízení Moskva (2005-2006) RINKCE ( 2006) Ruská Mendělejevova chemicko-technologická univerzita ( 2007 – 2008) Cíle projektu : - analýza přípravy odborníků pro oblast inovací v ČR i ve světě - příprava studijních materiálů (publikace, skripta a další) - příprava a realizace studijního kurzu - hodnocení výsledků projektu, doporučení

  3. Výsledky řešení projektu a) analýza výuky inovací na více než 50 VŠ v Evropě, USA a Austrálii ( viz pracovní sešity č. 1, 6, 8 a sylaby) b) studijní materiály: skripta:J. Dvořák a kol.-(ze 7 českých VŠ a AIP ČR):Management inovací pracovní sešity: 1.Výuka inovací na českých vysokých školách 2.Vytváření firemní kultury nepřetržité inovace. Inovační sítě. 3.Informatika a inovace 4.Inovace a ICT 5.Informace pro analýzy inovačních procesů 6.Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích (I.) 7.Proinovační firemní kultura 8. Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích (II.) 9.Nové trendy inovací ICT 10.Finanční otázky inovačních projektů 11.Procesní inovace a agilnost podniku 12.Inovace výuky inovací 13.Tvorba inovačních projektů Ostatní aktivity: - spolupráce s nakladatelstvím C.H.Beck při vydání překladu publikace: V.Trommsdorff – F.Steinhoff: Innovationsmarketing - spolupráce s VUT Brno při prezentaci překladu publikace : F.P.Boer: The Valuation of Technology

  4. c) příprava a realizace studijního kurzu (2006-2008) - pro 10 účastníků z ČR - rozsah : 10 modulů , celkem 88 hod. - obhajoba závěrečné práce - vydání certifikátů d) návrh osnov pro výuku inovací na VŠ, studiu MBA a v profesních kurzech (viz dále) e) prezentace výsledků a doporučení - mezivládní komise pro česko-ruskou vědecko-technickou spolupráci - Salon inovací a investicí Moskva - vedení a plenární zasedání AIP ČR - Akademické plénum a Akademická rada VŠMIE - vedení PIBS - vědecká rada strojní fakulty ZČU Plzeň - pedagogické kolegium Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze

  5. Ad d) návrh osnov pro výuku inovací na VŠ, studiu MBA a v profesních kurzech • Návrh vedlejší specializace „Inovační podnikání“ • Rozsah : 30 kreditů ECTS, celkem 6 předmětů • 1.1 : Management inovací (6 ECTS) • Definice inovací a inovačního procesu. Inovace, ekonomika a vládní politika. • Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu. Timing inovací. • Modely inovačního procesu a jeho strukturování • Organizační uspořádání inovační funkce v podniku. Proinovační podniková kultura. Aktéři inovací (promotoři, oponenti, šampioni). • Financování a podpora inovací. Soukromé a veřejné zdroje financování. Nefinanční podpora inovačního procesu. • Efektivnost a evaluace inovačního procesu. Inovace jako investice. Metodické přístupyke zjišťování úspěšnosti inovací. Omezenost přístupů založených na zjišťovánísoučasné hodnoty budoucích výnosů. Bariéry inovací. Faktory úspěšnosti inovací. • 1.2 : Marketing inovací (3 ECTS) • Pojetí, informační základna, faktory úspěšnosti inovací, CIA analýza, strategický výzkum trhu, strategická situační analýza, analýza trhu a zákazníků, analýza okolí a technologií, hledání námětů na inovace (kreativita), selekce námětů, segmentace, operativní vývoj, uvedení na trh.

  6. 1.3 : Oceňování technologií ( 6 ECTS) Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje ( VaV) , hodnotový model firmy, účinky VaV na kapitál, inovace jako investice, evaluace inovací ,výběrová kriteria pro výzkumné projekty, zvažování rizika VaV, růst a hodnota pro akcionáře, tvorba hodnoty v konkurenčním prostředí, model diskontovaných peněžních toků a jeho omezení, řízení hodnoty a rizik v portfoliu VaV, skutečné a reálné opce, kreativita jako rámec opcí, metriky výzkumu a vývoje. 1.4 : Projektový management ( 6 ECTS) Pojetí, životní cyklus a fáze projektu, věcný obsah plánovacího procesu projektu, realizace a kontrola projektu, obecné a doplňkové metody projektového řízení, řízení životního cyklu projektu, projektové role, kontinuum projektu, projektový trojimperativ, zvláštnosti inovačních projektů.

  7. 1.5: Tvořivost a inovace ( 6 ECTS) Podstata a postavení tvořivosti v podniku. Tvořivost jako konkurenční výhoda. Původ a druhy tvořivosti. Klíčové modely tvořivosti. Vnitřní a vnější podmínky tvořivosti. Zákonitostikognitivních procesů. Tvořivost a inovace individuální, týmové, organizační. Tvořivost a celková kvalita života. 1.6: Právo duševního a průmyslového vlastnictví ( ECTS 3) Duševní vlastnictví jako součást firemního majetku, funkce práva duševního vlastnictví v inovačních procesech, funkce autorského práva v inovacích, počítačové programy, databáze, podmínky pro udělení právní ochrany na technická řešení, obchodní jména, licenční smlouvy, ochranné známky, vynálezy a užitné vzory, zlepšovací návrhy, nekalá soutěž. 2. Zaměření studia MBA „Inovační podnikání” U obligatorních předmětů ( jako např. Finanční management, Základy marketingu, Personální management, Organizační architektura a další) posílení důrazu na otázky, související s inovacemi.) Mezi výběrové předměty zařadit ( s dotací 10 hodin za předmět) tyto discipliny 1. Management inovací 2. Projektový management 3. Právo duševního a průmyslového vlastnictví a informačních technologií 4. Marketing inovací 5. Oceňování technologií 6. Komercionalizace inovací 7. Tvořivost a inovace 8. TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání)

  8. 3. Zaměření manažerských kurzů 1. Technologičtí zpravodajové (Technology Scouts) 2. Manažeři inkubátorů a technologických parků 3. Manažeři finančních nástrojů podporujících inovační projekty (pre-seed, seed, rizikový kapitál) 4. Manažeři podniků a inovačních firem, připravujících a realizujících inovace Manažeři v těchto podnicích nemají zpravidla ekonomické vzdělání. Proto jsou pro ně úvodem určeny přednášky, kde tyto základní znalosti získají ( např. z oblasti založení podniku, finančního a manažerského účetnictví, úvodu do marketingu, právní podoby podniku apod. Na tyto předměty potom navazují specializované předměty, jako je úvod do managementu inovací, marketing inovací, TRIZ a financování firmy a inovačního procesu, efektivnost inovací a finanční analýza . Rozsah: 9 modulů po 10 výukových hodinách. 5. Manažeři pro specializované oblasti inovační činnosti Jedná se o pilotní kurz připravený v rámci programu mezinárodní spolupráce Příprava odborníků pro inovační podnikání. Jeho účastníci se seznamují se zkušenostmi z inovačního podnikání z České republiky, Ruska, některých zemí EU, popř. dalších teritorií. Rozsah: 10 modulů, celkem 88 hod.

  9. Přehled modulů: Základní pojmy managementu inovací. Efektivnost inovací (8 hod.) Financování výzkumu, vývoje a inovací (6 hod.) Oceňování technologií (4 hod.) Řízení projektů v praxi (12 hod.) Inovace jako zdroj konkurenční výhody (8 hod.) Marketing inovací pro malé a střední podniky (16 hod.) Komercionalizace inovací (14 hod.) Inovace v Ruské federaci (4 hod.) Inovační zdroje vysoké školy ( na příkladě Ruské Mendělejevovy chemicko-technologické univerzity- RCHTU) (6 hod.) Komercionalizace a transfer inovačních technologií v podmínkách RF (10 hod.)

More Related