anageneze parazit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anageneze parazitů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anageneze parazitů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Anageneze parazitů - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Anageneze parazitů. Obsah. Regresivní evoluce u parazitů Evoluční plasticita morfologických znaků Evoluční změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu Evoluční změny biodemografických parametrů. Obsah. Regresivní evoluce u parazitů Evoluční plasticita morfologických znaků

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anageneze parazitů' - hallie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah
 • Regresivní evoluce u parazitů
 • Evoluční plasticita morfologických znaků
 • Evoluční změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu
 • Evoluční změny biodemografických parametrů
obsah1
Obsah
 • Regresivní evoluce u parazitů
 • Evoluční plasticita morfologických znaků
 • Evoluční změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu
 • Evoluční změny biodemografických parametrů
evolu n regres u parazit
Evoluční regres u parazitů
 • Degenerace parazitů Lankaster (a Hitler)
 • Sakulinizace (K. Lorenz) Thompsonia – kořenohlavec podobný plísni, žádné orgány, jednotlivé váčky a v každém jedno vajíčko, patrně parthenogeneze.
dv z kladn chyby
Dvě základní chyby
 • Nelze srovnávat krávu s její tasemnicí, nutno porovnávat sesterské taxony.
 • Antropocentrismus – není možné klást rovnítko mezi evoluční progres a rozvoj nervové soustavy (stabilita a predikovatelnost vnitřního prostředí hostitele).
dva aspekty regresn evoluce
Dva aspekty regresní evoluce
 • Ztráta nepoužívaných orgánů
  • ztráta selekčního tlaku na udržování funkčnosti
  • antagonistická pleiotropie evolučních změn
 • Frekvence vzniku evolučních novinek (charakter apomorfií)
  • nejsou doklady pro časté ztráty – u ploštěnců jen 10,6 % nových znaků má tento charakter, u tasemnic dokonce jen 6 %
  • u parazitické ploštěnky elektronmikroskopicky objeveno 8 druhů smyslových orgánů
velikost genomu parazitick ch organism
Velikost genomu parazitických organismů
 • Tasemnice Bothriocephalus má 2× více DNA než její obratlovčí hostitel
 • nevhodné měřítko C-value paradox, lepší by byla genová komplexita
 • možná pouze doklad pro absenci selekčního tlaku na ekonomické využívání zdrojů
 • chybí seriozní srovnávací studie
obsah2
Obsah
 • Regresivní evoluce u parazitů
 • Evoluční plasticita morfologických znaků
 • Evoluční změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu
 • Evoluční změny biodemografických parametrů
evolu n plasticita
Evoluční plasticita
 • Obvykle se předpokládá, že paraziti jsou velice evolučně plastičtí.
  • důsledek plasticity – snadná konvergence, mnoho homoplazií
  • malá spolehlivost fylogenetických studií založených na klasických znacích
 • Pro velkou plasticitu však chybí doklady, naopak, objektivní měřítko, tj. index consitence ukazuje spíše obvyklou plasticitu.
konsitence mp stromu
Konsitence MP stromu

Index konsistenceCI

ci = mi/si

mi: minimální počet změn i-tého znaku

(počet různých forem daného znaku – 1)

si: předpokládaný počet změn i-tého znaku při předpokládané fylogenezi

Index retenceRI

ri = (gi – si)/(gi – mi)

gi: maximální možný počet změn i-tého znaku za podmínek platnosti principu parsimonie – rovno počtu nutných substitucí při hvězdicové topologii stromu s nejhojnější formou znaku uprostřed)

Škálovaný index konsistenceRC

rci = ci × ri

Index homoplasityHI

HI = 1 - RI

plasticita v vojov ho cyklu
Plasticita vývojového cyklu
 • Vývojový cyklus parazitů – velmi málo plastický (původně se předpokládal opak)
 • Změny ve vývojovém cyklu jsou mimořádně důležité – mnohdy následovány adaptivní radiací
 • Zřejmě primární změny v ontogenezi, následně v reprodukčních orgánech dospělců a nakonec změny ekologické – ve využívání hostitelů.
zm ny v morfologii
Změny v morfologii
 • Palingenetické změny (přidávají se další kroky na konec ontogeneze) × cenogenetické (nové kroky se vsunují kamkoli do ontogeneze). Původní předpoklad – u larev (či naopak u dospělců převaha cenogenetických změn.
 • Předpokládaný důsledek – fylogeneze na základě larev a dospělců se bude lišit
 • Nepotvrdilo se
sou asn n zor na plasticitu parazit
Současný názor na plasticitu parazitů:
 • Paraziti v tomto směru patrně nejsou nijak výjimeční
 • Stejně jako u volně žijících organismů stojí v cestě ekologickému přizpůsobovaní parazitů nejrůznější fylogenetické zábrany
obsah3
Obsah
 • Regresivní evoluce u parazitů
 • Evoluční plasticita morfologických znaků
 • Evoluční změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu
 • Evoluční změny biodemografických parametrů
evolu n trend
Evoluční trend
 • Druhy se v evoluci v jednotlivých liniích zvětšují (Copeovo pravidlo)
  • možná důsledek druhového výběru (spíše bude speciovat velky, tj. méně početný druh)
 • Patrně platí i pro parazity
vliv p echodu k parazitismu na t lesnou velikost
Vliv přechodu k parazitismu na tělesnou velikost
 • Nelze zobecňovat
 • U helmintů vzrůst velikosti
vliv p echodu k parazitismu na t lesnou velikost1
Nelze zobecňovat

U helmintů vzrůst velikosti

U isopodů zmenšení velikosti (nedostatek prostoru?)

Vliv přechodu k parazitismu na tělesnou velikost
vliv p echodu k parazitismu na t lesnou velikost2
Nelze zobecňovat

U helmintů vzrůst velikosti

U isopodů zmenšení velikosti (nedostatek prostoru?)

Velikost parazita často koreluje s velikostí hostitele (blechy, vši na hlodavcích, roupi v primátech, digenea, kořenohlavci) – Harrisonovo pravidlo

nematod Placentogenea gigantissima 7,5 m v placentě vorvaně

nejdelší živočich na světě Polygonoporus(40 m) parazit kytovců

Vliv přechodu k parazitismu na tělesnou velikost
 • Často korelaci v rámci rodů, nikoli vyšších taxonů (monogenea, klíšťata)
zm ny velikosti spojen s p echodem k parazitismu nebo na obratlov ho hostitele klanono ci
Změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu nebo na obratlovčího hostitele (klanonožci)

přechod k parazitismu

přechod na obratlovce

změna velikosti (standardizovaná)

samec

samice

poměr

samec

samice

poměr

dal faktory ovliv uj c velikost parazita
Další faktory ovlivňující velikost parazita
 • Pozitivní korelace s délkou prepatentní periody
 • Délka prepatentní periody (a tedy i velikost parazita) koreluje
  • s dobou přežívání v hostiteli (přirozená úmrtnost hostitele, jeho imunokompetence)
  • s pravděpodobností koinfekce a superinfekce
 • Není patrně korelace s existencí mezihostitele či volných stádií v životním cyklu
obsah4
Obsah
 • Regresivní evoluce u parazitů
 • Evoluční plasticita morfologických znaků
 • Evoluční změny velikosti spojené s přechodem k parazitismu
 • Evoluční změny biodemografických parametrů
biodemografick parametry
Biodemografické parametry
 • Rychlost vývoje (pedomorfie)
 • Rychlost rozmnožování
 • Asexualita, partenogeneze
 • Pohlavní index
 • Pohlavní dimorfismus
pohlavn dimorfismus
Pohlavní dimorfismus
 • U samic velikost často koreluje s fekunditou – často velké samice a trpasličí samci
 • Klanonožci v bezobratlých nevykazují dimorfismus, v rybách se samice zvětšily.
 • U roupů naopak dimorfismus větší v bezobratlých (nedostatek prostoru nebo kompetice samců o co nejrychlejší dospívání)
 • U schistosom samci mnohem větší – snad dělba práce – samci svaly, samice rozmnožovací orgány
z v ry
Závěry
 • Regresivní evoluce u parazitů je do značné míry pověra
 • Paraziti patrně nevykazují ve srovnání s volně žijícími organismy větší míru evoluční plasticity
 • Změny velikosti související s přechodem k parazitismu mohou probíhat oběma směry
 • S přechodem k parazitismu souvisí změny řady biodemografických parametrů – některé úzce souvisejí s fenotypem parazita