Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sitrusların boz çürüməsi və ya botritioz - Botrytis cinerea Fr. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sitrusların boz çürüməsi və ya botritioz - Botrytis cinerea Fr.

Sitrusların boz çürüməsi və ya botritioz - Botrytis cinerea Fr.

160 Views Download Presentation
Download Presentation

Sitrusların boz çürüməsi və ya botritioz - Botrytis cinerea Fr.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sitrusların boz çürüməsi və ya botritioz - Botrytis cinerea Fr. Təsnifatdayeri: Fungi vəyaMycotaaləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetessinfi, Hyphomycetalessırası, Dematiaceaefəsiləsi, Botrytis cinsi Biolojiqrupu: Fakültətiv parazit

 2. Patogenin morfologiya və biologiyası. Yarpaq, zoğ, budaq, çiçək, toxumluq və meyvələr xəstəliklə sirayətlənirlər. Yarpaq yoluxan zaman əvvəlcə ayrı-ayrı açıq-qonur ləkələr əmələ gəlir, sonra böyüyərək, yarpaq ayəsinin əsas hissəsini əhatə edir. Yoluxmuş zoğlar qırmızı-qəhvəyi, qonur, tünd-boz rəngli olur və quruyurlar. Budaqlarda xəstəlik hommoz şəkilində əmələ gələrək, onların məhv olmasına səbəb olur. Ədəbiyyat məlumatlarına görə, boz çürümə Amerikanın Kalifor-niya ştatında limonun gövdəsində müşahidə edilmişdir. Qabıq toxum-larının bu zaman çürüməsi kitrəaxını ilə müşayiət olunur. Çiçək və toxumluqlar çürümə görkəmi alır, boz örtüklə örtülür və tökülürlər. Meyvələrdə əvvəlcə açıq-qonur, sonra tünd-qonur ləkəli boz örtük əmələ gəlir. Patogen bitkiyə müxtəlif mənşəli zədə yerlərindən daxil olur. Bundan əvvəl isə məhv olmuş bitki qalıqlarında və ya güclü zəifləmiş toxumalarda inkişaf edir.

 3. Sitrusların hommozu - Whetzeliniasclerotiorum (Lib.) Korf and Dumort. Təsnifatdayeri: Fungi vəyaMycotaaləmi, Ascomycotaaləmi, Euascomycetessinfi, Helotialessırası, Sclerotiniaceaefəsiləsi, Sclerotiniacinsi Digər törədiciləri: Macronhoma mantegazziana (Penz.) Berl. Et Vogel., Sphaeropsis malorum Berk, Phytophthora citrophora (Sm.) Leon Biolojiqrupu: Fakültətiv parazit

 4. Patogenin morfologiya və biologiyası. Hommoz və ya kitrəaxını - tamamilə mürəkkəb bir xəstəlikdir. Xəstəliyin etiologiyası ilə dünyanın müxtəlif ölkələrinin alimləri məşğul olsalar da, vahid bir fikrə gələ bilməyiblər. Bir çox tədqiqatçılar parazit və qeyri-parazit hommozu fərqləndirirlər. Qeyri-parazit hommozun əmələ gəlməsində tinglərin dərin bas-dırılması, torpaqda yüksək rütubət, azotlu gübrələrin normadan artıq verilməsi, qabığın günəş şüaları və şaxta nəticəsində yanması, me-xaniki zədələnmələr və digər abiotik amillərin iştirakı nəzərdə tutulur. Sitruslarda kitrəaxınının əlamətləri kök boğazında, ştambda, anac və cavan budaqlarda, az hallarda isə kök və meyvələrdə müşahidə edilir. Xəstəliyin simptomları onun harada əmələ gəlməsindən asılı olmayaraq oxşardır. Əvvəlcə qabıqda zəif şişlər əmələ gəlir, partlayır və ondan qızılı-sarı rəngli kitrə axır. Kitrə axan yerlərdə qabıq qəhvəyi rəng alır, dağılır və qatlara ayrılır. Oduncaq tündləşir, onun aparıcı borularının əksəriyyəti hummiyəoxşar maddələr ilə dolur.

 5. Bakteriyalı nekroz - Pseudomonas citriruteale (Smith) Starr. Təsnifatdayeri: Qrammənfiaerobçubuqlarvəkokklarbölməsi, Pseudomonaceaefəsiləsi, Pseudomonas cinsi. Biolojiqrupu: Fakültətivparazit

 6. Patogenin morfologiya və biologiyası. Yarpaqlarda kiçik, sonra böyüyən qəhvəyi və ya tünd-qəhvəyi ləkələr əmələ gəlir. Bu ləkələr demək olar ki, qısa bir zamanda bütün yarpaq ayəsini əhatə edir. Çox vaxt xəstəlik tünd ləkələr formasında saplaqdan başlayır. Onlar tədricən inkişaf edərək budağa daxil olurlar. Saplaqlar qaralır və yumşalırlar. Sirayətlənmiş yarpaqlar ölür və uzun müddət ağacda asılı qalır. Küləyin təsiri altında həmin yarpaqlar tökülür və budaq çılpaqlaşır. Yoluxmuş budağın qabığında sulu ləkələr əmələ gəlir. Böyüdükcə belə ləkələr uzanır, qaralır və nəhayət qırmızıtəhər-qəhvəyi rəng alır. Çox vaxt kitrə ayrılır. 2-5 yaşlı portağal ağaclarında bəzən dərin yaralar əmələ gəlir. Xəstə meyvələrdə girdə, sulu, basıq ləkələr formalaşır. Onlar qəhvəyi və ya iri qara rəngli olur. Güclü sirayətlənən meyvələr tökü-lürlər. Nekrozlu ləkələr yalnız qabıqda olur, meyvənin lətli hissəsi sağlam qalır.

 7. Narın meyvə çürüməsi - ZythiaversonianaSacc. Təsnifatda yeri: Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Coelomycetes sinfi, Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Zythiacinsi. Biolojiqrupu: Fakültətiv parazit

 8. Narın dəmgili - SphacaelomapunicaeIem. Təsnifatdayeri: MycotavəyaFungialəmi, Anamorficfungişöbəsi, Coelomycetessinfi, Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Sphacaelomacinsi. Biolojiqrupu: Fakultətivsaprotrof

 9. Narın alternariozu və ya qara çürüməsi - Alternaria tenuisHees. Təsnifatdayeri: Fungi vəyaMycotaaləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetessinfi, Hyphomycetalessırası, Dematiaceaefəsiləsi, Alternariacinsi Sinonimi: Macrosporiumporri Ell., AlternariaalliiNolia Biolojiqrupu: Fakültətiv parazit

 10. Nar meyvələrinin partlaması – qeyri-parazit xəstəlik

 11. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm