slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
telewizja nowej generacji n i Netia – partnerzy biznesowi PowerPoint Presentation
Download Presentation
telewizja nowej generacji n i Netia – partnerzy biznesowi

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
haley-oliver

telewizja nowej generacji n i Netia – partnerzy biznesowi - PowerPoint PPT Presentation

119 Views
Download Presentation
telewizja nowej generacji n i Netia – partnerzy biznesowi
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. telewizja nowej generacji n i Netia – partnerzy biznesowi

  2. wspólne cele strategiczne • Dotarcie z usługami do szerszego grona odbiorców • Stworzenie spakietyzowanych usług klasy triple play • Oferowanie serwisów multimedialnych w technologii IP

  3. idealne partnerstwo • szersza baza klientów, • większe ARPU, • wzrost lojalności klientów produkty Telewizja nowej generacji Telefonia Internet klienci ok. 320 000 ok. 290 000 (broadband) POS-y Tele-sprzedaż POS-y Tele-sprzedaż e-sales, door2door sieci sprzedaży techno- logie Satelitarna, HD, PVR, VOD IP: własna sieć, LLU

  4. główne elementy porozumienia „Strony postanawiają nawiązać współpracę w zakresie współtworzenia pakietu usług obejmujących usługi IPTV, usługi głosowe oraz usługi dostępu do Internetu oraz dystrybuowania tego pakietu usług do klientów, w początkowej fazie w ramach programu pilotażowego..” CEL WSPÓŁPRACY STRON 1. Celem współpracy jest współtworzenie oraz zaoferowanie klientom Produktu: w pierwszej fazie w ramach Pilota na podstawie niniejszego Listu Intencyjnego, a docelowo komercyjne wdrożenie Produktu. Produkt obejmować będzie: usługę IPTV oraz przynajmniej jedną z usług telekomunikacyjnych - Szybki Internet lub usługę głosową PSTN i VolP. 2. W ramach zadeklarowanej współpracy przy współtworzeniu i dystrybucji Produktu, Strony zgodnie zapewniają podjęcie działań promocyjnych i marketingowych Produktu oraz jego sprzedaż w swoich kanałach sprzedażowych i sieciach dystrybucji.

  5. role i zadania stron • 1. NETIA: • a) dostarczanie i świadczenie usługi głosowej (PSTN, VolP) oraz usługi dostępu Internetu na następujących typach łączy: sieć dostępowa miedziana Netii, sieci Ethernetowe oraz łącza TP S.A. pozyskane w ramach uwalniania pętli lokalnej (LLU); • b) obsługa call center i reklamacji; • c) obsługa opłaty za usługi; • d) obsługa zgłaszanych przez klientów problemów i reklamacji; • udostępnienie sieci dla potrzeb IPTV. • 2. telewizja nowej generacji n: • a) pozyskiwanie kontentu przeznaczonego do dystrybucji w technologii IPTV i przekazywanie kontentu do dystrybucji przez NETIĘ w ramach Produktu; • b) zapewnienie wsparcia technicznego dla NETII przy obsłudze usług IPTV; • c) odbiór sygnału satelitarnego i przetwarzanie go do dystrybucji przez łącza internetowe w technologii IPTV; • d) obsługa serwisowa urządzeń abonenckich NBox.

  6. pilot UZGODNIENIA DOT. PILOTA 1. Role Partnerów: telewizja nowej generacji n zapewnia: wybrane kanały standard definition i high definition oraz urządzenia abonenckie dla wybranej grupy klientów; Netia zapewnia: usługi głosowe PSTN lub VoIP, Szybki Internet; urządzenia abonenckie IAD; 2. Etapy realizacji oferty pilotażowej Produktu: przygotowanie projektu technicznego; dostarczenie i integracja usług w ramach Produktu w warunkach laboratoryjnych; wdrożenie Pilota dla wybranych klientów końcowych Netii na sieci ADSL i sieci Ethernet. program Pilot będzie trwać do czasu stabilizacji usług, nie dłużej niż trzy miesiące. 3. Podstawowe cele wprowadzenia oferty Pilot: weryfikacja funkcjonalności sieci IP i urządzeń pod kątem usług broadcastingowych; weryfikacja kompatybilności platformy IPTV z siecią IP; przygotowanie Produktu do wdrożenia komercyjnego; weryfikacja jakości sygnału w rozwiązaniu „end 2 end”; zbadanie oczekiwań klientów.

  7. pozostałe uzgodnienia ROZLICZENIA Strony postanawiają zorganizować rozliczenia wzajemne w taki sposób aby zapewnić zbliżony wynik finansowy przedsięwzięcia dla obu Stron. WYŁĄCZNOŚĆ WE WSPÓŁPRACY 1. Strony zgodnie ustalają, że w zakresie współtworzenia Produktu oraz transferu kontentu telewizyjnego w technologii IPTV pozostają dla siebie wyłącznymi partnerami we współpracy. 2. Strony przez okres 12 miesięcy od zakończenia współpracy w zakresie wskazanym w porozumieniu zobowiązują się do nie podejmowania współpracy z innymi podmiotami w analogicznym zakresie jak zakres wynikający z porozumienia.