prawa cz owieka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prawa Człowieka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prawa Człowieka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Prawa Człowieka - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Updated on

Prawa Człowieka. Czym są prawa człowieka?. Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda władza jest ograniczona;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prawa Człowieka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
czym s prawa cz owieka
Czym są prawa człowieka?
 • Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach:
 • po pierwsze, że każda władza jest ograniczona;
 • po drugie, że każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza;
 • i po trzecie, że każda jednostka może się domagać od państwa ochrony jej praw.
 • Według innej definicji:
 • Prawa człowieka - prawa pierwotne w stosunku do państwa, przysługujące każdemu człowiekowi, bez względu na jego przynależność państwową czy pozycję w społeczeństwie. Taki sens tego pojęcia można wyprowadzić z wielu aktów prawnych. Przykładem może być francuska Deklaracja praw człowieka i obywatela z 1789 r., w której stanowi się o "naturalnych, niezbywalnych, świętych prawach człowieka", czy niektóre akty prawa międzynarodowego (...). Sam termin "prawa człowieka" powstał w okresie oświecenia. Po raz pierwszy w akcie prawnym użyty został w Bill of rights Wirginii z 1776 r. i już wówczas obejmował prawa pierwotne w stosunku do państwa i społeczeństwa.
 • (Słownik wiedzy o Sejmie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s.129).
jakie mamy prawa cz owieka
Jakie mamy prawa człowieka?
 • prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego,
 • prawo do rzetelnego procesu sądowego w sprawach cywilnych i karnych,
 • prawo do głosowania i kandydowania w wyborach,
 • wolność myśli, sumienia i wyznania,
 • wolność wyrażania opinii (w tym również wolność mediów),
 • prawo do posiadania własności lub korzystania z niej bez przeszkód,
 • wolność zgromadzeń i stowarzyszania się,
historia
Historia
 • Na jej uchwaleniu zaważyły wydarzenia drugiej wojny światowej. Kiedy zbrodnie nazistowskich Niemiec wyszły na jaw, uznano, że Karta Narodów Zjednoczonych jedynie ogólnie formułuje prawa człowieka, dlatego też na konferencji w San Francisco wysunięto propozycję utworzenia karty praw człowieka; jej opracowaniem zająć się miała Komisja Praw Człowieka powołana przez Radę Gospodarczą i Społeczną. Główną rolę w tworzeniu Deklaracji odegrali Kanadyjczyk John Peters Humphrey (wówczas Dyrektor Wydziału Praw Człowieka w Sekretariacie ONZ), René Cassin z Francji, Eleanor Roosevelt, Charles Malik z Libanu oraz Peng-chun Chang z Chin. Deklarację przyjęto bez głosu sprzeciwu. Wstrzymało się od głosu osiem krajów: Arabia Saudyjska, RPA oraz państwa komunistyczne, w tym Polska. Ponieważ została przyjęta jako rezolucja, deklaracja nie miała wiążącego charakteru. Powszechną Deklarację Praw Człowieka można uznać za pierwsze znaczące dokonanie ONZ w dziedzinie ochrony praw człowieka.
charakter prawny
Charakter prawny
 • W momencie powstania Deklaracja była jedynie standardem - jako rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nie tworzyła prawa międzynarodowego. W tej chwili większość prawników zajmujących się prawem międzynarodowym uważa ją za prawo zwyczajowe, z czego wnioskują jej powszechne obowiązywanie. Na bazie Deklaracji w 1966 roku uchwalono Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, które jako umowy międzynarodowe od początku obowiązywały wszystkie Państwa - Strony. Deklaracja do dziś jest podstawą systemu ochrony praw człowieka ONZ.
ciekawostki
Ciekawostki
 • W porównaniu do Paktów Praw Człowieka, które zostały uchwalone na podstawie Deklaracji zawiera ona więcej o dwa prawa - prawo do własności oraz prawo do azylu. Państwa przyjmujące ostatecznie wycofały te dwa prawa z uchwalonych później dokumentów, ze względu na ich wiążący charakter.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została umieszczona w Księdze Rekordów Guinessa, jako najczęściej tłumaczony dokument. Na stronie ONZ można znaleźć aż 300 wersji językowych.
 • Krytyczne omówienie roli Deklaracji znajdujemy w książkce autorstwa Pawła Bały i Adama Wielomskiego "Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych", Warszawa 2008.
prawa cz owieka1
Prawa człowieka
 • Prawa człowieka, zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój.Wyrazem respektowania tak rozumianych praw są akty prawne w postaci konstytucji, ustaw, umów międzynarodowych i deklaracji organizacji międzynarodowych. Uznaje się je za wartości uniwersalne i równocześnie chroni się je, uznając za cenne dla człowieka i ludzkości. Kształtowały się od czasów oświecenia wraz z rozwojem nowoczesnych prądów myślowych.
kiedy u yto praw cz owieka
Kiedy użyto praw człowieka?
 • Po raz pierwszy potwierdzono istnienie naturalnych praw jednostki w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 (Wielka Rewolucja Francuska). W XX w. przyjęto zasadę, że respektowanie bądź nierespektowanie praw jednostki nie jest wewnętrzną sprawą poszczególnych państw, ale także społeczności międzynarodowej.
jaka jest podstawa prawna
Jaka jest podstawa prawna?
 • Podstawę prawną dla ochrony praw człowieka stworzyły dwa dokumenty: Karta Narodów Zjednoczonych uchwalona w 1945 i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona w 1948 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W Deklaracji do podstawowych praw zaliczono: wolność, równość, prawo do pracy, ochrony prawnej, azylu, posiadania obywatelstwa, ochrony społecznej, do nauki, zakładania rodziny.
pakty i zgromadzenie kiedy
Pakty i zgromadzenie, Kiedy?
 • W 1966 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło dwa międzynarodowe pakty praw: Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Obydwa weszły w życie w 1976, kiedy to uzyskały wymaganą liczbę 35 ratyfikacji (obecnie ponad 100).
europejska karta socjalna
Europejska Karta Socjalna
 • W 1961 państwa członkowskie Rady Europy wprowadziły Europejską Kartę Socjalną. Instytucjami służącymi ochronie praw człowieka są: Komitet Praw Człowieka ONZ, Europejska Komisja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka i Komitet Ministrów Rady Europy.
komitet praw cz owieka
Komitet Praw Człowieka
 • Komitet Praw Człowieka - powołany na mocy artykułu 28. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia1966 roku. Jego celem jest monitorowanie przestrzegania postanowień Paktu oraz jego dwóch Protokołów Fakultatywnych.
 • Komitet składa się z 18 niezależnych ekspertów, o nieposzlakowanej opinii i uznanych w świecie kompetencjach w dziedzinie praw człowieka. Osoby te wybierane są spośród kandydatów zgłoszonych przez państwa, które ratyfikowały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w głosowaniu tajnym.
 • Kadencja członków Komitetu trwa 4 lata, przy czym ta sama osoba, może zostać wybrana ponownie, jeśli zostanie zgłoszona jako kandydat.
 • Komitet zbiera się 3 razy w roku, na sesje trwające około 3 tygodni. W marcu odbywają się one w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, w lipcu i listopadzie w siedzibie ONZ w Genewie
z oty medal praw cz owieka
Złoty medal praw człowieka
 • Złoty Medal Praw Człowieka ma na celu wyróżnienie osób i inicjatyw, które w istotny sposób przyczyniły się do budowania poparcia dla pokojowej walki Tybetańczyków o wolność, w szczególności po tragicznych wydarzeniach w Tybecie w marcu 2008 roku. Redakcja strony ratujTybet.org nadała w sumie 14 Złotych Medali Praw Człowieka. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że lista ta jest niepełna i wiele znaczących i wspaniałych osób wspierających Tybet i Tybetańczyków powinno zostać wyróżnionych. Chcielibyśmy w szczególny sposób wyróżnić naukowców, dziennikarzy i polityków, którzy w ostatnim czasie, lub od dłuższego czasu aktywnie angażują się w głośnie mówienie o Tybecie, z pewnością wśród nich nie powinno zabraknąć Agaty Barei Starzyńskiej, Agnieszki Lichnerowicz, Bartka Solika i Bartka Dobrocha, Beaty Bublewicz, Danuty Kuroń, Macieja Kuźmicza, Magury, Tomasza Chudzińskiego i wielu wspaniałych innych osób, dzięki którym Polska w widoczny i zdecydowany sposób solidaryzuje się z Tybetem. Dziękujemy!
prawa cz owieka umieraj cego
Prawa człowieka umierającego
 • Troska o godną śmierć nie jest wynalazkiem naszych czasów. W Średniowieczu znany był gatunek literatury zwany ars moriendi, którego najważniejszymi działami są: "Admonitio morienti" Anzelma z Canterbury (1034-1109) i "De arte moriendi" Jana Gersona (1363-1429). Najwcześniejszym polskim utworem odpowiadającym tej konwencji jest pochodząca z XV wieku "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią". Autorzy należący do tego nurtu literatury pisali książki zawierające rady, wskazówki i zasady, jak umierający powinien się przygotować do zbawiennej śmierci. Literatura ta pełniła funkcję, którą dzisiaj nazwalibyśmy pedagogiką tanatologiczną. Oswajała ona z tematem śmierci i przygotowywała na jej przyjęcie.
poj cie praw cz owieka
Pojęcie praw człowieka
 • Pojęcie praw człowiekaPrawa człowieka – zespół powszechnych praw przysługujących człowiekowi od państwa z racji posiadanej godności osobowej, bez względu na czas, miejsce, wyznanie, kolor skóry, pochodzenie i narodowość.Państwo powinno zapewnić prawa człowiekowi (poszanować jego godność osobową), który przebywa na jego terytorium.Nie może z tego tytułu żądać nic w zamian. Prawa człowieka należą się bowiem bezwarunkowo.Prawa człowieka określają wzajemne relacje między człowiekiem a państwem, nakładają na państwo pewne obowiązki względem człowieka.Każdy człowiek posiada coś, co nazywamy godnością. Poszanowania godności człowieka przez państwo strzegą właśnie prawa człowieka.Wyróżnia się dwa rodzaje godności:• osobową (przynależną każdemu człowiekowi z racji urodzenia), posiada ją każdy człowiek, niezależnie od pochodzenia, stanu majątkowego i wyznawanej religii, godność osobowa jest fundamentem niezbywalnych praw ludzkich,• osobistą (tę, którą człowiek sobie wypracowuje swoimi czynami w czasie swojego życia).
deklaracja praw cz owieka
Deklaracja praw człowieka
 • Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela została uchwalona 26 sierpnia1789 r. przez Konstytuantę. Stworzona przez rewolucję francuską, wywodziła się z filozoficznych i politycznych nurtów Oświecenia (Rousseau, Wolter, Diderot, J. Locke).
geneza
Geneza
 • W trakcie trwania Wielkiej Rewolucji, Deklaracja stanowiła jej podstawowy dokument programowy. Zredagowana według projektu Lafayett'a była wyrazem zmian zachodzących we Francji. Z 4 na 5 sierpnia Konstytuanta znosząc ustrój feudalny dała początek nowej ery w państwowości tego kraju. Wydanie samej Deklaracji było tylko początkiem szerokiego zakresu prac jakie zostały podjęte.
rozwi zania szczeg lne
Rozwiązania szczególne
 • W jej treści można było wyodrębnić dwie podstawowe grupy zagadnień:
 • Zasady organizacji państwa:
 • suwerennośćnarodufrancuskiego
 • trójpodział władzy (wzorowana na podziale Monteskiusza)
 • Wolności i prawa obywatelskie (fundamentalne i nienaruszalne):
 • wolność fizyczna i duchowa (wolność słowa i wyznania)
 • prawo własności
 • bezpieczeństwo
 • opór przeciwko wszelkim formom ucisku
 • równość wobec prawa i sądu
 • nietykalność osobistą
 • równy dostęp do urzędów i stanowisk
slide19
Cel
 • Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela miała na celu zapobieganie nadużyciom władzy (jakie występowało w monarchii absolutnej) umacniając podstawy nowego burżuazyjnego porządku.
 • Była daleko posuniętym osiągnięciem z dziedziny praw człowieka, dając im konstytucyjną wręcz gwarancję.
 • Deklaracja pojawiła się w preambuleKonstytucji francuskiej z 1791 r. i stanowiła inspirację dla powstających konstytucji w niektórych państwach.
europejski trybuna praw cz owieka
Europejski trybunał praw człowieka
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka, utworzony w 1959 organ Rady Europy, orzekający w sprawach o przestrzeganie przez państwa Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Siedziba Trybunału znajduje się w Strasburgu. Sędziowie Trybunału są powoływani przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Ratyfikowanie Konwencji przez państwo nie przesądza automatycznie o jurysdykcji Trybunału, uznanie jego kompetencji wymaga złożenia przez państwo specjalnej deklaracji (np. Polska ratyfikowała Konwencję 19 stycznia 1993, a kompetencję Trybunału uznała od maja 1993).
nowy trybuna
Nowy trybunał
 • Nowy Trybunał zachowuje kompetencje wydawania na wniosek Komitetu Ministrów Rady Europy opinii doradczych w kwestiach prawnych dotyczących wykładni Konwencji. Sędziowie (jest ich tylu, ile państw-stron Konwencji), wybrani na 6 lat przez Zgromadzenie Parlamentarne spośród trzech kandydatów wskazanych przez państwo, nie będą mogli jak dotąd łączyć funkcji. Sędziowie są wybierani na 6-letnią kadencję, są niezawiśli i muszą odznaczać się najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi.
amanie praw cz owieka
Łamanie praw człowieka
 • W dzisiejszych czasach wiele mówi się międzynarodowych prawach człowieka. Bardzo często są on łamane. Niektórzy poszkodowani (np. gwałcone kobiety, bite dzieci) nie potrafią lub nie chcą opowiadać o swoich problemach.Amnesty International, jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Jej członkowie dobrowolnie poświęcają swój czas i energię, solidaryzując się z ofiarami przypadków naruszeń praw człowieka. Podstawową formą działalności Amnesty International jest prowadzenie kampanii, bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka, ale na tym jej praca się nie kończy. Członkowie AI (Amnesty International) podejmują praktyczne i skuteczne kroki w celu powstrzymania tych naruszeń. AI jest zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić zwykłym ludziom wypowiedzenie się na rzecz osób zagrożonych naruszeniem praw człowieka. Podstawą działalności AI jest międzynarodowa solidarność.Główne przyczyny łamanie praw człowieka, to odmienności: przekonania polityczne, odmienności rasowe, kulturowe, religijne.